Skip to main content

Full text of "09 Modern Greek Old Testament 1 - I Samuel - Modern Yunanca Eski Ahit - 1872"

See other formats


TA 


IEPA TPAMMATA 


META$PA20ENTA 


EK 


TÜN 0EII2N APXETTII&N 


'EN 'OSONIA 


'Ervrrcööî/ bC tırtyteAeîas tov tvtîoOİzov tt}s 'Ajcaârç/uas 


Scnrdvrı tîjç r ΀poypa(bııcr}Ç 'EiTCtıptaç ırpbç SıaSo<rtv tov Seıov 


\6yov e;'ç re ¥tjv Rperavvlav koli Ta aXka euvtj 


a Tf t a 

Kc(f)â\auı 


2.A. 

1 
52 
96 
<\<<l>ıi\nta. 


2.X. 
608 
616 
620 
670 
728 
734 
ES0A02 

AEYITIKON 

API9M0I 


40 . 

27 . 

36 . 

34 . 


• ASMA A2MÂTSÎN .. . 


...... 8 .. 
128 
172 
. 210 
235 
260 
263 
297 
325 
358 
390 
418 
453 
463 
477 
485 
513 
584 
ePHNOl 


IH20Y2 TOY NAYIİ . . . 


24 . 
21 
4 . 
2AM0YHA B' 

TON XPONIKHN A' 
TQN XPONIKÖN B' . . . 

E2APA2 

NEEMIA 


31 . 

24 . 
22 . 

25 . 
29 . 

.... 36 . 

10 . 

.... 13 . 


I£SHA 
808 
811 
817 
818 
820 
824 
826 
829 
831 
833 
841 
AMÛ2 


9 .. 
ABAIOY 


] .. 
IONA2 
7 . 


, 3 . 


3 .. 


E29HP 

ISB 


10 . 

42 . 


ArTAIOS 

ZAXAPIA2 


2 .. 

. 14 .. 

4 .. 
nAPOIMIAI 


.. . 150 . 
31 . Tü kutu MATeAION Evuyyi- 

X(Ov 

Tâ kutu MAPKON Evayyt\ıav. . 
Tö kutu AOYKAN Evnyyektnv. . 
Ti kutu IS1ANNHN Eiıayy&ıov 
ÜPAEEI2 TON AII02TOAİ2N 
'ETTt<TTo\fı npos 'PÜMAIOY2 . . 
'EnıaToXrj ttuos KOPINGIOYS A' 
'EımmAıj ırpûs K0P1N9I0Y2 B' 
ETri(rTo\rj 7rpoç TAAATA2 .... 
'Km<TTo\îj npûs E4>E2IOY2 .... 
'En-ıımAı} npas *IAinnH210Y2 
'KmtTTokr) Trpos KOA022AEI2. . 
'E7r«rroXn npiis GE22AA0N1- 
KEI2 A' 28 . 


. 847 


16 . 


. 879 


24 . 


. 899 


21 . 


. 933 


28 . 


. 960 


16 . 


. 993 


16 . 


1007 


13 . 


1020 


6 . 


1028 


6 . 


1033 


4'. 


1038 


4 . 


1041 'E7T«rroXtj npos 0E22AAON1- 

KEIS B' 3 .. 1048 

'E7r«rroXrç 7rpös TIM09EON A' 6 . . 1050 

'Ej7«7roX.7 npûs TIM06E0N B' 4 . . 1054 

'Em<rra\i] nptıs TITON 3 . . 1057 

'EîrtırroXıv npos *IAHMONA . . 1 . . 1059 

'Eırıo-nAA ırpor 'EBPAIOY2 .. 13.. 1059 

'EîTOTroXi IAKHBOY 5 . . 1070 

'EırıımAjj ITETPOY A' 5.. 1073 

'EmoroXi) HETPOY B' 3 . . 1077 

'EmoroXİ IÛANNOY A' 5 . . 1080 

'EmoToXi7 IOANNOY B' 1 . . 1084 

'Emoroin IOANNOY T" 1 .. 1084 

'EmoroXi) IOYAA 1 . . 1085 

AnOKAAY*12 IÜANNOY 22.. 1086 KAINH AIAOHKH TOY KTPIOT KAI 2&THP02 HMGN IHSOT XPlSTOT, META*PA20EISA EK TOT EAAHNİKOT. K«p. a 


2AM0THA A'. 2^g 


5 AtVLT. 
10 ¥oA. 

P*f. 3 ■ 
pı;', 3. 
u Aeur. 


ut'. 25. 
««'. 9. 
2 A M O Y H A A'. 


la rtf.A.e'. 
16, 19. 
"H 
BA2IAEI«N A'. 


L3 r(y.\T]'. 
29. Xpo»'. 

a', e'. 4- 

Martf. a'. 


8. AtUT. 
/«'. 5, 6. 
3- 

11 2a/x. 

A'. £'. 20. 

15 aeıp.y'. 

II. 


*($. y. 

15. Marfl. 
Kff. 24. 

7 KE(£>. 7'. 
12, 13. 

B AtUT. 

«'. 7. 9- 
18 r**. 
uB'. 31; 

*V- 5- 

17 Aovk. 

»'■ 5». 

'P^. 10'. 

15- 

» Scı/ı. 
A'. 0'. 8. 

" Aou«. 
«'. 58, 59- 

' M Xpof. 

a', g. 4 , 

K.T.A. 

MaTfl. a. 


* AeuT. 
3- 

11 'Apı8. 

a'.J. 

■ Mar». 

"'■ 4. 
tf.TA. 
!s X/>o»'. 
A'. 0'. 15. 
Mar0. a. 
6. 


2 A M O Y H A A'. 


*H 


BA2IAEIÎ2N A'. 
1 Xpw. A'. 
f'- 27.34- 


KE*. a. 
1 OTO Ba üedpcoTtûs <w en 'Papaâaiftr 
JT1 o-o(^i/i, &t tov opnvs 'Efjypatfiy 
koİ tÖ vvopa avrov * R\Kava } vîhs tov 
'icpnitfi, vioî) EXıoû, vlaû 0ool>, vınv 


ros Sûo yvvaiKas' rb ovojia TtfS p-tas 
*Avva, kol rb bvopa Tİj? Sevrepas, <1>f- 
vivva' tj pîv Ofevıvva etj(e reKva, j] fie 
* \vvn fi*c *ı^e Tenva. 


1 'Poi0 a'. 
2. 2Ö4 SAMOTHA A'. Ketf>. /?'. » K*<j>. y 
3- 

1 1 : t'. 1 . 

20. 'Aptö. 

V. 3. 

KptT. ta'. 

30. 

32. 'E£<J5, 
5'.3I- 
2n/ı. B'. 
ir', i a. 

^aA. /et'. 
I S. 

14 rey. 17', 
I : A'. 32, 
u 'Apıö. 

'■ 5- 
KpiT. ıy, 

5- '* TaA. 
^'. 8 : 
PP&'. 2. 
17 Aeur. 
»¥*• 13. 3 'Avefiaıve St 6 avÖpanros oJros in 
rr/s 7roXeû)S avrav 3 Kar' eros, * fim fâ 
TrpaUKVVr]<Tr) Kal va Trpoa-(pepj] Bvalav 
npbs toc KvptOV rütu bvvâpt.av 5 iv 
ü'/.\uj. , Kat îSırae cftct Ot bvo vlol tov 
HXet, Ofpve). Kal $ıvees, îepets tov 
Kupt'ov. 4 v E<£0aa"e öe rç îjpepa, s koS" 
i)v e'8vo~iao~ev o E\nava, Kal eSaKe 
peplSas ets ttjv ^bevlvvav ti)v yvvaİKa 
avrat', Kat ets jraVTar tous tıous aırijs 
tcat Tas öuyarepas BVTİjy. 5 Eîs 8e 
r^f Avvav H8cûk€ $tTr\aaiav peplSa' 
SiOTt Tjytiıra ti)v "Avvav' aXX' ' o Kvpıos 
tt)(€ KMİ<reı ti)v prjTpav avrrjs. 6 Kal 
t) âvriÇrfkos aıırr/s 8 Tîapâ^vvev avri/v 
o-(f)ö8pa } SnjTt va Kaput] avTtjV vîi 

il8t]poV§, OTl 6 KİptOS €l)(£ tcXd<m Tt]V 

pr')Tpav avrîjs. 7 Kal ovras eKapve 
Kar «tos" 6(tÛkis aveftaıvev ets tov 
oikov toû Kvplov, ovrto TrapâÇvvev 
avTrjv' Kal sKetvt) eKkaıe, Kal dev erpa- 

8 Et7re 8"e Trpöy airrjv 'E\Kava 6 
avrjp avTrjS," Avva, Stâ rt KXaı'eıs; Kal 
bta ti Sev Tpâyeıs ; Kal Sıâ W f] 
KapSla a-av eıvaı Te8\ıppevr] ; * Sev 
flji.ui. eyâ etg o~e Ka\î)Tepos napa SeKa 
v'ıovs ; 

9 Kal e'fJijKtûörç fj "Avva, a(pov e(pa- 
yov ev Sf/Xû, Kal a<pov ernov' 6 Se 

HXel ö tepevs tKÛ&ıjTO eVl KaStSpas, 
tt\jjo-iov toû jrapaoTarou rijs TnîA^s 
W W» »'aoy Toiî Kvplov. 10 Kal a avr& 
1770 KaTaırtKpapevT] tijv yj/v^ijv, Kal 
Tvpoaıjv^fro ets tov Kîiptov, KXaİotwo 
K<ıÖ' vırepfio\r)V. 11 Kat "jjv^rjörj 
tpXŞVf ^eyovaa, Kvpıe râv tSvvâfiemv, 

3 dav âri^Xc>|rgc tûjoiti ets TlJ» Ta7T€t- 
vaatv tÎjs bov\j]s (Tov, li Kal pe ivBv- 
pr/Öfis, Kal Sev \i)a p.ovî](njs ttjv doîı\r)v 
crof, aXXâ §Û>o-t)s eîs tijv 8ov\ijv ffou 
tİkvov aprrtvtKoV) rört 6ç\a 8âxret 
avTO ets tov Kîıptov Trâo-as râs r/pepas 
Tİjs fû)^s avTOv, Kal 15 £vpâtpıav 8ev 
&e\et uvafir] eVl ttjv Ke(f)a\i]v avzoû. 

12 Evâ Se avrr} f£rjKo\nvdeı npoa-~ 
tVKOfttPT] cvârnov tov Kvptov, 6 *HXfî 
Trnperfjpeı rb a~râpa avrrjs. 13 TJ\j)v Avva, avrfj AÛXe, Kap o ı ai/T^s" fiâvov Ta ^eı'Xi) oÜtjjs «(CtTOftTO, 
(îXX 17 0Mi'i) oÛtİjs Sec ^(coûeTo' üötv n 
HX*1 fvnptarev vti Şto fi(0v(rpev>}. 
14 Kat eme ırpaş ai/Tİjv 6 *HXei, "Eeof 
7nÎTe öeX«ıç flo~âat pedvovcra ; dTrı!|9aXe 
tov otvtîf cav aVâ (toC. 

lo Kat atHüptâtf t; "Avva Kal eînev, 
Oû^t, Kvptî pov, e'yû dfim yvvt] kotg- 
Teö\ıppevi) tt)v VFVJffiV ovTt atvav, 
oi're (TİKepa, $fr eııtov, aXX' ls ^%^ 
Ti)f tyvxh v pov ivâmov tov KvpioV 
İli pt) vTro\6Şj)s tt)v ĞoûXıjv a~nv âs 
11 <îxpziav yvvaÎKa- fittirt e* top ttX^- povr toû jfovov pov koi rr)S 0\İıbe&g 
pov f\a\y]aa ea>s Tapa. 

17 ToVe cmtKpiöt) 6 'HXet Kaî eıırev, 
™"Y7ray€ tıs tlpt/vr/v' Kal 1Q ö Otoç rov 

Itrpa^K âs aol Stâcrı; tÎ]v aiTrpriy <Jov, 
Tqv önoiav f/Tfjaas irap' avrov. 

18 'H Bî etırtv, M E't'Öe n boi\r} a-ov 
fâ evpfl x ct P tv € ' s T0 ^ 6(p8a\povs a-ov. 
Töre aı cİ7r^Xöei' ^ yvvr) ets tj}w oâıif 
oirîjr, Kat e<payc, Kal râ Trp'JtriBTroi' 
aıvrij? dev ijTO ır\iov vKvBpanrâv. 19 
Kat to TrpûJt e'o-r)Kti>6rjO-av eVaple, /cai 
7TpOO"KUJ'l)0" al ' 1 " es ' fvûtrıov tov Kvplov, 
eTrtoTpe^av, Kal %\dov ets ti}v oÎKiav 
Ü&r&v eîs 'Papâd. Kal 6 'E\Kava 

eyvfoptaev "Avvav rt\v yvva'tKa avTav' 
Kal 2İ 6 Kvpıos evedvptjdrj avTTfV. 20 
Knî ote fltklfft&âjjo-av ai Jjpipaı atpOTOv 
17 Avva o~vv£\a{3çv, 4ytwt)B'fP vîav, Kal 
eKaXeo-e tÖ ofo^ua ovtdİJ || Sd^tovıJA, 
Atarı Tropa Kvptov f/rıja-a aîır6v, tîıre. 

21 Kat '^uvefii) a ûvöpaTros' K\Kavct, 
Kaı ttSs o atKüS avTOVf 8tâ va Trpocr- 

4**PV KROS T0 " KvptOV TT)V tTrjO'lOV 6v- 

a-'ıav, koi ttjv eo^P at'TOÛ. 22 'AXX* 
t] Avva Sev avefir\' Stört eme ırpos tov 
âvSpa avrrjs, Aev 8i\u> â^ajSij eaaov tÖ 
ıraıb'tov ânoya\aKTiaâji' ko.1 tots 35 8e\a 
(pepeı avTo, fim va. epcpavtvâjj evaırıov 
tov Kvplov, Kal 2S İKel vâ KaTOtKv 

37 6Wfiw-(fe. 

23 Kal as etTre Trpâs avTrjv *EXKacâ 
ö avrjp avTrjs, Kâpe o, ti <rdî <paîveraı 
Kn\6v' k68ov İcûo-ov â7roya\aKTİa-rjs 
avrâ' m pövov 6 Kvptos va eKTr\rjpâiajı 
tov Xöyof avrov ! 

Kal em9to~ev fj yvvr], Kal i8r)\a£e 
toc vtâf avT^s, eû)o"oC a7reyaX(İKTta'e»' 
avrov, 24 Kat üfljoû âTreyaXâKTttrei' 
aİTov, 30 âvefiifiao-ev avröv pt8' tavrı/s, 
ptTa. Tpıwv p.oa-ftmv, Kal ivus e'<f>a aXeij- 
poVy Kat aaKoû oıvov^ koi e(pepev avrov 
3 ets tov oikov toG Kvptov ev 2tjX<u* 
to Se Traıo'îov ^to ptKpöv. 25 Kal 
eo~<j)a£;av tov ftûtr^ov, icat 3>i e(pepav tÖ 
ıraıoıav tt/jös tov HXeî. 26 Kal enrev 

il 'Avua, *fl, KVpte' pOV ! 33 £ğ f] ^V^T] 

a-ov, Kvpte pov, e'yto cî/ıaı t) yvvt), tJtis 
eo~Tâ8rı evravda tt^ijo-Iov o~ov, Seopevt] 
tov KvpioV 27 3 *jrept toû ıratSt'ov 
toutou e'SeoprjV Kal 6 Kvpıos edaıKtv 
fıs e'pe ttjv atTTjatv pov, tijv oTroîav 
ğtiftra irap' avrov' 28 3,> o8ev Kat eya 
eftâveıva avrb ets tov KvpioV ırâvas 
tüs r\pepas rijs t<ü^r avToû dikti etoSaı 
8ai'€to~ptvov ets tov Kvpıov. 

3ü Kat 7rpoo-e((iJ)'fjaei' e'Ktt tov Kv- 
ptov, 

[KE*. Ö'.] KAI l ırpoon)vxh8n h 
Afi'H, Kal enrev, 

M Ev<ppâv8rj j] KapSla pov ets tov T 3- 

« 'E««A. 

-- 7- 

W Tey. 5'. 2AM0THA A'. 263 1 Ta\. 
J/T. 10 : 
aıtf'. 9. 
' Va\. 9' 

14 : «y. 

5 f *'- 5 : 
"■« ■ 9- 
■££<!«-. 1&j8 a'. 
21. 

'■ 7- «M. 3- Kvpıov' s î)iftâ6>} to Kepar pov Sıâ 
rot) Kı/ptov' 

'EîrAarui'öıj to o~TUp.ap.ov evavrîov 
Tav e-^Bpâv poV Starı * eıKppâvBrjv 
ets rr\v wa>Tijptav rrov. 

2 6 Ae» vTTiîpxeı ayıoç Kaöu>r ö Kû- 
pıof ÖtOTi G 8e» eıvaı âMoî ttXi;» ırotJ' 
oıiÖe ftpd^oç Kaâciıs 6 Oeâs rçp.cöv. 

3 Mıj Kavx5(r6e i pr- \aXeİT€ vırep- 
ıj<pd»û)s" 7 âs p.rç î£i\6j) peyaXop- 
pT-potTvvn İk toO (TTÖptiTÖs tras' 

AtOTt Ö KÛptO? e'yaı 0eöf y»tîı- 
o"ew», Kat Trop aûroi) tTTaöpiÇovTaı 
aî ırpâgeıs. 

4 Tâ röğaTİo» dvvarâıv avverpt- 
ft-no-av, Kal ol ddivarot ısep-e^â-- 
a-01] a av Bvvapıv. 

5 Oî Kf)(Op ra trpevnı iplad-anuv 
eavTovs Hıa aprov' ol 8e neıvâıvTe.s 
eVaucra»' 

"Etı)E «at J0 rç aretpa eyevvrjo-ev 
€TTTtij tj 8e tto\vtckvos e'£lJO"öe'»>ja"e». 

6 O Kvpıoç davaTÖveı, Kal 
ÇamrOLfl' KaTafiıfidÇeı eîî to» âdr-v, 
Kal avn&tp'âÇa. 

7 O Küptnç îTToj^tfftj k«( 7rXou- 
Ttjjieı" 14 TaTretTOftt, *:a! ûıj/ö»et. 

8 ~ Aveyelpeı to» tssvtjTa djro 
tov ^tapaTos, »rai atan^ûveı tÖ» tttü)- 

^O» ÖJTO TIJÎ KOTTpîaÇ, 

lb ilâ »â KaÖt'07) aÛTO&î ptTa^i) 
Tcij» ap^övTtûV, kal va Kapy avTOİıs 
va K.\rjpovopT]o-(oo-ı 8pûvav SÖ^f" 

AtnVı 17 to0 Kvâfou «?wtt ot o"rûXoı 
tjjs yijç. Kal eorna-e T17» oİKovpevTjv 
eır avTOvs. 

9 0e'Xeı çiuXaTT€t rota TrdSas 
TÖ» Oiw avroû' ot 8e dert/Sel? 6V- 
Xouatv Û7roXeo"ö^ ev r<û otcotçi' e- 
TretSı? Stâ Svvâfieas Sev 8e\eı vırep- 
urvvovt ö âvÖpoojTos. 

10 'O K^pıot 19 Ö«'Xfi &VPTph(fW 

tov? âvrıbİKovs avrov' m e'£ ovpuvov 
Öe'Xet fSpovTrjffeı eV avToîıs' 

'O Kvpıos 8e\et Kpîveı Ta B*- 
p«ra r^s y^p" jfa! öe'Xe* 8ü>o-eı tV^ıV 

fiff TO» ftaffİX&a aVTOÎl, Kal " 2 tJ^ûlCFl 

rö Ktpas TOV ^pıo"ToO a{pToO. 

11 TOTE âve)(ö)p7ja-tv 6 'EX*:a»â tîf 
'Pafiâû npoe tov oikov üvtov. a3 Tü 
oe mubiov VTTrjpeTeı tov Kvpıof evâmtof 

HXeı Toû tepE'oûS. 

12 TOY 'HX« oftûJC oî vioî îjcrac 
E * (i^-petoı n»öpû)TTof w 5e» ey»(i>pı£o» 
TÖ» KvpLO». 13 *H o-u»i7Ö«ta Se tw» 
iepeav ffpbs tuv ~Kabv Çw Totaurrj' "Ore 
Ttf Trpoattpepe Sv&İav, fjpjfeTO 6 lıvr]- 
10. Ta\. iç'. 13. îl Ta*. V. 13: <!?/. 9. 
. 24. ** f('x. 18. «eq>. 7'. r. -'* Aet/r. 

KpiT. ^'. 10. '!</». «0'. 16. '?<ap. a'. 28. p*T7jç toû it pt ini-, fVw £\jfi]veT0 to <peas, 
KJ@W eh Tİ]!/ X € " i P a <*Ûtov tcpcâypav 
TpıâSovroV 14 Kat 3f&v8ı(tv aûriji' etp 
to *raKKâ/3ıo», r) rfî to» "KefirjTa, tj tıs 
n)v ıgotpecv, 17 «s to ^a^Keîoe" «aî o,n 
(i»e0ı/3afe» ^ Kpeuypaj e'Xâp,3rz»e» ö 
tepevç di îavTÖv* OvTfos eKapvov 
?rpös iravras TBUs loparjhÎTas tovs 
epXOfiivovs İleti eîs 2f)X<i, 15 2 ' ! ripi» 
en KavaaiaL to tto^os, ^p^ero ö ıiTTf?- 
pe'njf TOÛ tepe'«Fj Kat eXeye TTpık tÖ» 
("»öpûlTTO» to» 7rpoa"fpepo»T(i T17» Öu- 
o-îfi», Aöf Kpea? Sıâ iI^tÖ» ets to» 
ffjp&l' SıöYt ÖeV Öe'Xeı »â Xd 1 S ı Jj Trapâ 
aoij Kpeas j3pao-pe'»ov, «XXâ âiftoı/. 16 
Kat tiı- 6 avdpaıroç eXeye Trpos üvtov, 
As Kaua-ıuo-ı np£>Tav to Tra'^ot, Kaî 
İTreiTa Xû/3e oo - oi' eVtÖı;p.eî ^ "^ f ^xk (T0V ' 

T0T£ aTT(Kpİv€TO TTpUS OVTOV, OÛ^'t) âXXâ 

rwpa 6e\rtç Sâtrct' etâe p.^, öeXw Xa- 
Seı ^mtû /3t'ns, 17 A(â toOto »7 âpapTia 
tq>p viıav »;to /zeyâXıj o-Cpâdpa 2T ivâmıov 
Toû Kupt'ou' StOTi ot a»öp(ü7rot ~ «Ve- 
Q-Tpe<povTo ti}v dvaİav tqO Kvpt'ou. 

18 29 '0 8e Sap;ovi7X İTrrjpeVet e'»ıiı- 
îrto» toü Kuptou, Traıââpto» , ' ((t 7repıc- 
^(oo-pevav \ivovv e(p6b\ 19 Kat jj 
p7}rr)p avTOv ettap,V(V tıs ai>Tbv eVe»- 
âv/za piKpov, Kal efpepe TTpos avrov kot 
eVor, otç 31 âveftaıvç pera tov t\v8pös 
avrîjs duı vâ Trpoa-çpepj) ttjv £tt\q-iov 
Ovatav. 20 Kat A ' 2 evXdyjO"e» 6 HXet 
rö» 'EXKa»â Kat T^» yu»a?Ka a^TOiı, 
Xeyw», O Kupıoç »â dîroöt»^ elç o"e 
orreppa eıc Trjs yvvatKos TavTT]s f avrl 
tov daveîov to onolov 3i e'8tt»eto"e» tls 
tov Kuptov! Kat â»e^(i)prjo"a» ets tov 
tottov avrâtv. 

21 i]i, }iıreo-Ke(p0i} 8e o Krptoç tijv 
Avvav' Kal CTiı»eXa/3e, Kal e'ye'»»rjo"e 

Tpets vloiıs koX dvo Övyarepas. Tâ 8e 
Tratblov o 5o/xoif^X 3j £p.eyakov(v İvâ- 

TTIOV TOÛ KuptOU. 

22 Uto 8e ö HXeî 57oXXâ yepa>V 

Kal İfKovcre 7râ»ru otra etrpaTTov al vlal 
avrov els ırâvTa tov Io"p"';X" Kal oti 
tKotp,â>VTo 3t! juerâ Ttü» yvvaiKav, TÛ>v 
vvvepxopevtov «îs t^» 8vpav Tfjî 
a-Knvr\s tov papTvplav. 23 Kal eme 
Trpâr avTOVff Âıa ti KÛpvere Toıaî>Ttı 
ırpâypaTa ; 8ıtm eyo> ukoC'm kukci 
Trpdypara 8tâ o-âr 7rapâ Tra»Toç toutou 
to? Xaoi)' 24 ^7, TİKva pov' bıârı 
8e» s'ı-tı koKİ) tj <fiijp*jt TtjV aiToiav eyû 
oKoı'td" 0"etç K(ip»eTe rö» \aûv tov Ku- 
piov va yıvijraı TrapafitİTT/r' 25 37 eav 
âpapTT)o~tj ö'»Öpû)7rof eıs dvÖpojırov, 8e- 
Xeı ÎKttftn ytvftrpat fls tuv &ebv vırep 
aÛTOÛ' âXX' eâv tis ApapTr/o-rj şls top 
Kıpto» } n's öeX«t lK€Teiıtreı vırep av- 266 2AM0THA A'. K €(/).»/. 8 'Ir/T. ta'.. 
io. Hap. 
e', io.. 

9 Tİ X . 21. 
tD Tlap. y. 
4. Aovrc. 

e'. 52- 
nfâ. e'. 
47. 'p^. 

ıS'. 18. 
1 Bao . A'. 
(7'. 1. 

• M. 3 7- 
'E£Û5. 

/»;'. 1,4. 
'Apı0. ir'. 
5: <v'. 1, 
7. 

AtVIT. 

'■ 3. 1°: 

Vı6-.f. 

7. 8, M. 
.15:''- M, 
15. 'AptÖ. 

• 9. I0 '• 
,'. 8 İm 

19. 

Aeur. 
W. 15. Ba<7. A', 

. '■ 35- , 
Xpov. A'. 

ttfl'. 22. 

66 2a/.. B' 
:t)'. 50. toO; Emı/oc ojlums dev vntjKovov «t? 
tijv (payvijV roö fl-arpüç aurmf/' s " Starı 
d Kt'pıos îj8e\e va BttvaTÛajj avrous. 

26 Tâ âe TraıSiav d 5apauıjX M e'p e ~ 
■yn\wej Kat *' eir/piaTeı Kal ets TOP 
Kvptoı/ kq1 eır row avBpünovs. 

27 41 *HA6V 8e aVÖptdTrds' rts roû 
GeoO îrpâs top HXel, Kal etrre îrpos 
avrav, OvTot \eyet Kvpıos' ~ 2 biv d:r€- 
KakvtpÖrjv rpavepâ ets tov oikov tov 
narpâs <rov, öre aî/rol rjffav ip rfj Aı- 
yvTVTtû iv röî oc'kcû tav İ'apaa ; 28 
K.öt * J fi^ «K\e£a avrat/ e*K îra<7<iı/ t<ûi/ 
Cpv\S)V tov 'l(rparj\ els ipavTOV 8ıâ 
tepea, 8tâ vâ Kiıpvjj 7ipo<r<popas eırı tov 
âufftaoTij/Jtou pou, vâ Kaı'i) oVpîupa, 
ı/û <popr/ etpûÖ tvinrıov pov; Kal ** Sif 
edana ets tov oikov tov ıraTpos o~ov 
■nâtras tciS 6ın frVpos yıvopevns Tvpncr- 
fpopâs t£>v v'ıâv 'icpaj/A ; 29 4 Aıâ 
rî AaKrt'fere eîs T^F di'tnav pou Kül eıs 
t;/V Trpoatpapâv pov, rtjf ürrolaır îrpoo— 
$ra£o vi Könfiutrıv 4Iİ İp tŞ KnTOlKl)TTjpi(û 
/xov f Kal fio£u£eır tovs vlovs trov vntp 
tfiî, &tm vet traxi>P*}tr&* p-e rb Ka\i]- 
rtpov ıra<TÖ>p rav Trpoatfiopûv roû 'Io - - 
parp\ tov Aaoü p-ov; 30 Ata tovto 
KvpLüs 6 6eüs tov y l<rpafj\ Ae'yeı, 
47 Et'na j3f/3u/ü)r Ört ö otKiir CTOf «aî ö 
olkos tov 77(irpdî trnw TjQe\ov TTfpnrarei 
evii'ıTiâv pov îins aıâ>ı>os' aAAa rwpa o 
Kvpıos \ey€t t * MaKpav «tt' «uoG* 
Start tovs 8o£â(ovTds pe * s 8e\<o âo^d- 
(X«j E0 oi Se KOTatpponovvris p,f 6e\ov- 
atv aTipao-Br). 31 'l5oî', 6I cpftovrat 
Tip-epat, cı're âeXö) Koı^eı röj/ ftpayjavâ 

o~ov, Kat tov (üpa^tova tov oikov tov 
TraTpâs aov t wt7Te avöpomos yepmv Sev 

~i\eı eiaSaı iv TCü otKca (Tou. 32 Knt 

e'Afis iöeî fV tûİ KaTOtK^Tijplm /10u anTi- 
770X01/, peraf-v ttÛvt&v twv dıöopevtûv 
ayadSiV tls tov 'İtFpafyK' Ktıi " OT* 
öeXet v7Tiip)[€t ycpuv iv t<û ijiko uou 
eıs Tov tâStpa, 33 "OnTiı/n S« e« TÛı/ 
ifitKÛy fftıu ĞEf ÖttokÖ^» otto Tnû Öu- 

O-tCL(TTT]pÎ0V pOV, 0i\et eîo-0aı Ota Vll 

KaTtıvakiaKff tovs 6(pâa\povs o~ov, Kat 
vh k«T(1TJ)KJ7 tt/V ^V^r}V 0"ou* Tvâvres 
cif ol eKyovoı tov a'utav aov âe\ovo~t 
TeAeurfl eif nj/fipiK^ı/ rj\tKiav. 34 Kol 

TOÎ'TO fle'Atl eVöat M arjpe'lOV ds 0"E, T('> 

ânoîav d«X« ÎA&( eVl toÛ? Sijo uîovs 
o"ov, eV! 'Ocpveı Kat ^ıvet's' 5 **Ey /üâ 
î}pipa 8k\avo-tv ârtoBâvet âft^6repoı. 
35 Kat E5 öt'\û) dj/eyttpet ets İpavruv 
tepia iTKTTOVf TrptİTTOVTCt Kara rg* Kap- 
fimi/ ftou, Kaı (fara T171' ^rv\j)V pov' Kal 
S6 âeAû) otKoc)op>j<ret ets avröv oikov â- 
tj(pa\rj' Kal öeAft ırt pnvare'i M 'ivâtmov 
Ç. ıı, 27. Baa. A', ta'. 38. " TaA. fi', roû xpı<jTov pov ets tov atâvtı. 30 
Kal BS rras â ivaıruketcpBels tv to) ijikiu 
trov Öe'\et ep^etrötıt TrpocPm^Ttûv ets 
aıiTov t)ıâ 6\iyov npyûpıov nal dıa 
KoppaTtov tyapioV) kui Öe~Ket Aeyet, 
Aıöpurtij/ pe, ffapaKnXw, eis rıvu rSc 
teparccûı/ vnrjpeo-ıİûV, t>ıâ va rpâyto 
o\iyov apTOv. 

[KE*. y'.] KAI ^o natSlov 6 
SapovfA V7ît]pİT€_t rbv Kvptov epırpo- 
a-Oev tov 'HXeî. 2 '0 X«İyos öe toS 
Kupîüu yjto uth'ivlos küt İKeivas Tas 
rjfjjpa? Öpaa-LS div irpatvero. 2 Kar 
İKHVOV Ot TOf KtltpOV, üt$ 6 HXet 
İkoItcto iv tq) t(Î7tim auroû, Kat 3 oî 
û</)öuX/iOL aûroO ija-av ^p.aupiBpei'oı, 
iuotü o*iv 7]8vvaTO vâ fi\eiTj), 3 o Of 
2apfiı»)X ğKoıvtro * ev t<û ı/floi toû Kw- 

ÛtOU, Ö7TOU İÎTO ^ Kt3wTÖf TOÜ ©6o3, 

;, 7rptc 6 \vY?QS tov Öeoy trjSetröfJ, 4 
İKa\eo~£v 6 Kîıpıos tov 2apavt}\' o Oe 
ÛTreKpiBrj, 'l&ov iyâ>. 5 Kol erpe^e 
TTpös ruf 'HXel, Kal ftjrefj iSoû eyciı' 
Stört pe e , KaXea'as. 'O âe eırre, Aev <re 
e'KdXea-a' intaTpe^rov va KoıprjB^s. 
Kal İTrijye ı/a KoıprjBji. 

G 'O 5e Kvpıos e'^â\eo-e jrdXıi' e'* 
■fitVTepov, Sapovrj\. Kal ioTjKÛBrj 6 
2apouı)X, Kal iffijye Trpâp tov HAet, 
Kal çlnev } , l8ov iya' 8ıârt Iâİ İKâ\eo~as- 
'O 8i (İTTCKpiB'n, ÂeV ot İKâ\taa, TtKVov 

pov' «rtûTpeyof vû Koıpi)Bj}s. 

7 Kal 2apour;X s fîeV iyvâptÇtv İti 
tov Kvptov, koi 6\6yosTov Kvpİov Otv 
ftX* v £ TL njroKaXufpöi/ cîs aurdp. 

8 Kal İKakfcrev 6 Kvpıos tov 2a- 
povîjk -ırakıv İk rplrov. Kal ianjKâBtj, 
Kal İOTrjye Trpof röc HXf1, Kat emeı/, 
"lâoii ey<â" âtort pe eKdXeo"as. Kat 
ivÖT]o-tv 6 'HAet ört d Kûpıoc e'KdXeo-e 
râ ıraıBiov. 9 Kal etjrep d HX*Î 7rpos 
tov SapOTtı^A/'Yıraye va Koıpıjâ^s" Kal 
e'âı/ o-e Kpâ^rj, 6iXets etVet, AdA^a-of 
Kı'ıpıe' StıÎTt d 8ot)Xdf o-ou aKoûet. Kal 
d SnpouijA i!T7^yc «al ittOtfüfyth} iv Tü> 
ro7rw aur^. 

10 Kal 7^Xöec 6 Kîıpıos, Kal oratfels 
İKaKıtTt KaBais Ttt ırpoTfpoV, 2apot"jXj 
2apni'i}X. 

Tdre d 2ttpov>jk aneKplBi], Aâ\r}0-av, 
Sıtîrı d SaîiAdç &av dnoveı. 

11 Kal eîtrev 6 Kvpıos npbs tov 2a 
poııı)X, \8ov, İyİo Bt~h(û KÛpet eis rû. 
'lo-pa^A Trpâypa, ' Slyne ıraVTOs aKot 
oı/rof aîırd &i\ovaıv ı/^r/o"€( dprtdrepa 
râ S)Ta' 12 ev İKtivy rf] fjpipa öeAı 
e'KreAeo-et ivavrlov tov 'HXeî "ıriırn 
6Va e'A(îXT;rra ire/»! roO oikov avrov' 
C?«'Xtu âpxİo-eı, xal Bi\a> eVtTeAeo-eı" 
13 âtdrt '''âfJyyetAn 7Tpds aı'rdı/, ort 
eytü 19 {İ*ka Kpttm rov otKov avrov ias ■ Baff. A 3 ynA.oS'. 
9. 'Aptbs Ttv. kÇ. 

I : p?/'. 

O. K«p. 

'. 22 : 
'■ ifi. 

at<p. a'. 

9- 

" 'Efdo. 

r- «. 

AevtT.«5'. 
3. Xpop. 

B'.ty, 11 8 'Ke 

n^d£. ıf. 7 Bao-, B'. 
m'. 12. 

'I*p. tö'. 3. 

30 eo-'S 36. 
■ «*</>. ^'. 
34, X. 
10 'leC C- 
.1 : "?'■ 3o- K<4>. SAMOTHA A'. aîâvos, uta Tıp/ uvoptav' eVetör) yvo>pl- 
tras ll on ot uini aurov etyepov KaTi'tpav 
i(p' favToîıSf^'&ev <rvv4tfTtike# avToiıs' 
14 Kat 8ıâ toûto toftotra evavrlov rofi 
o'ikod toû HXei, on ı; dvo/ila tov ut&v 
ro» 'HAel **6«» öe'Xeı KaönpttrÖij ets 
tov ııı Âli'n fîwı Bvrrıas, oûSt Sıû, Trpûtr- 
iepâff. 
15 Kat İKaıp!\6n 6 2opour)X etü? 
ırptûtas' eVfirn ijiioı^e tÖs âupas toû 
<v tov Kvplov. Kai ecpofie'tro c 
Sapovrp\ vâ dvayyeıKy tÎ)v öpatrtv Trpûs 
tov HXeı', 16 F.Ka\eo~e Se 6 HXet 
2apovrj\, Kal eme, 2upûuıjA, tİkvgv 
pov. O öe â-n-fKplOrj, 'ifioîı eyt». 17 
Kai f?rre, Ilotos eîı-aı 6 Xoyos, o XnXtj- 
(?eîç Trpos (re; pı) Kpvfyjs avrâp, Tîapa- 
Ka\tö t âtr ipov' "ojjtûj vâ Kiipjj ets 
i 6 Oeiıs, Kat avrat vct TrputrBeo-i}, iâv 

KpV^fljS U7T f'pOÛ Ttvâ €K TTtİVTüiV T&V 

\6yatv Tav \a\t)6evToıı> ırpos ere, 

18 Kat âı>?jyyetXe jrpos uvtov 6 2a- 
povi]\ ırâı/rar WW Xdyoı;s, Kai Sev 
(Kpvyjsev an üvtov oi'StVa. Kal tHrev 

HAel, ! * 1 AvtÖs cimi Kı'pıos" us Ka ~Pli 
to apefTTuv els tovs ü^)da\povs avrov. 

19 Kai M iftGffâkopev 6 %uf*owp\' 
/cai 37 ö Kuptos îjto per outoû, Kai 
İ0 5ev âdnj'e pâ ttİtttji oibels İk r&v 
\6yatv tıvrov ets Trjv yije. 20 Kat ırâs 
6 'icrpal}\, ^ njro Aâı/ ea>s Ürjp-o-afieEf 
eyvâpurev on 6 2apouı)X '\to Stcopto-pe- 
VOS ets to vâ yvaı irpa(prjT*jS TOÛ KuplOf. 
21 K«î iJ-rjKoKov&tjaa/ 6 Kvpıos va 
(pavepâvıjTaı ev 2t/XcI>* ötoVt a77eKaXû- 
7rrtTo ö Kvpıos Tfpbs tov So i uovfjX ev 
2;;Xûi 2 'dta toû \6yov tov Kvplov. 

[KE4 1 . 8',] Kai eyeıve Xöyaf tov 
2a(LtovıjX TTpâf 7raı^ra rcif *Icrpa^X. 

KAİ f£f)X#ep ı» 'lcrpaı)X cvavrio» tîİiv 
ÇfiKıtrraiaiv eîs p&ymv, Kai ioTpaToTTf- 
8tvo~av ttXt]0-Îov tov 1 "E(dcv-e'£ep' oi (îc 
^ıkuTTatot e<TTpnTOTT£$evtrav ev 'AcfıeK, 
2 Kaİ -!rap(Tâ-)(8i)o-av oi *ıXi£rrato( 
tvavriov tov 'hrpar'p\ - Kal Öre c'^ıj- 
jrXd>Öıj i; p-âffl, (ktvtt!]B^ ü 'lapai)X 
epTTpoaöev T«P *tXtırTat(iJi'* Kai e'0o- 
ı/ec£'fja"[ij' ej' t"w steSim «nrâ rra* o~vp- 
îtXokijc eüir riatrapts ^tXtfîâfs Oi'öpBP, 

3*Ore âe ŞXÖev ö Xaös etr to trrpo- 
rıîıreâoj', ei7rov ot 7rp e a/3 1' repo t toû 
Itr/ırt,^, Atâ rt û Kı'iütor HTaTttfnf 
^yxâ$ aı'jpepov epTrpao~6ev tû>v *ıXı- 
CTaitoc; as \âfitûp.ev ırpos eavTobs tîırû 
2f/Xij) rıjc Ktftcarrot» tÎjs flıaojpojs toû 
Kıyn'oi'j Kai e\ât>vo~a ev peo~a> ijpâv 
0e\eı traırcı ijpds İk Trjs ^ei/jos tÛv 
i^öpûıv §p&», 4 Kai BTOKrfetXev 6 
Xaos tıs 2nXtü, Kai fV/jKtoaai' i Kelden 
t!)v KifioiTcıv r-}s SıaÖİ]Kijs toîi Kvplov 

TWV Svi'âpevv, "TOV KaB^pİvOV îrrl 3 TWf YÇjjot'/9etp* Kat dp(f)ÖTepoL ol vlo\ tov 
Hkttf 'Otpveı Kat 3>ıte€Ç, ıjo-aj' fKCÎ 
UîTâ T^r ki/3coto{) Tî)î dlaöİjKIJS TOV 
0£oî). O Kai OT€ rj\8ev 17 KiftoiTus ttjs 
StnöfjKijs toO Kupt'ou etf to fl"TpaT07TE- 
Soı>, ırâs 6 'lo~pai}\ rj\â\a^e perit 0u- 
vî]S peya\jjs t ûjcts tmrnvtflMV i) yîj. 

6 Kai nKovcavTes ol <fıXıi7Tatot t^v 
(jiaıv^v toû â\aXaypoû, eiTTOn, Tt o-tj- 
fixUm t] ip (Of t; toû peyaXou toi'tou 
ıi\a\ayp,ov ev t(S o-TpaTOTTeda tîov 
'l&j3paiap ; Kai ZpaÖav oti 1; KtfiiOToS 
toû Kupt'ou r/\Bev eıs to erTpaTÖ-nthov. 
7 Kal eepofifıârıo-ap oî &t\t(rraîot t Xe- 
yovTeSj O 6eös ip\Qtv ets to ot/kitÖ- 
TreSov. Kat eiTToVj Oûai €tf ı^pâs ! 
Ötort dep e'o'rââi) toiovtov ırpâyua x.0es 
Kal ırpo)(öes' 8 oûai €tj r/ftâç! tiç 
6e\eı o-aaeı ıjpıls ek tİjs x fl P cs T ^ v 
ûeûv tovtoii> toiii Iv^vpâv] ovrat eLvaı 
ut öfol, ot TtaTÛ^avTes Toiıs AtyvnTtovs 
ev ırâa't] B"Xi)yğ c'f ti; e'pijp^)' 9 4 e'c- 
8vvap<o0T)Te, «SıAtamtoı, Kat aTi'tûtjTe 
ü)f âvdpes, 5ıâ va pı) yeivnTf âoûXot eıç 
Tol 1 ? EfİpaLüvS) 6 Ka6u>s aiJToi eaTâârj- 
o~av âoûAot eîs eVâf' o-Tii$7}Te â>s ûı>- 
8peS) Kal 7roXf prjrrnTe ainvs, 

10 Toru ot ^tXıo"Tatoı €iîo\epr)o'av' 
Kat 6 eKTVTVi'jÖrj 6 "lo-paTjA, Kai etpvyev 
eKao"TOK cw Ti)f rrKtjvijV avrov' Kal e- 
yeıve a-(payf} peyâ\r} o~(pı'ıo'pa' Kal erre- 
aou CK toû 'lo"par}\ TpıaKocTa ^tXıâöfs 
7fc^ot. 11 Kai ' 17 tajâtards toû öeoû 
hrtâo^j}' Kal s âpfJMTepot nl vıol tov 
'HXet, 'Ocpı/et Kul *tweV, eBavarâBr)- 
o~av, 

12 Kai ehpapev İk t>}s pâ^ıjr âV- 
ÖpaOTtiî Ttf «K toû Beftup.il', Kal s ÇX- 
öey els SijXoı tiji* avTt]V r/pepav, e^av 
rû îffârut avrov bteax'-o-peva i Kal s °x^ > ' 
pa em tijv Kf(pakt)V uÛtoû. 13 Kai 
öte rj^-Sev, îSoiı, ö 'HXet İKdötjTO u «ri 
ti')s KaâcSpas, Kara t6 îrAaytOf r^f 
o3oû, CTKonevav' öıoTt rj KapSla uvtoÎi 
erpepe ırept Tt/r ki/^cotoli toû 0eou. 
Kal öre 6 âvâpamos e'\âû>v ets ti\v 
ırö\tv «ı/ıjyy«Xe Toıîra, avefioneft vrâo"a 
ıj jro\if. 14 Kal &eowas ö 'HXei tİji/ 
tpaprfV rîjs /3oı]s, eiffe, Tt o^ıaLVet 17 
(jıavrj Trjs |3of/ç tuijt'jç; Kal ö ıîv$pa- 
ttos rj~köe o-ıreı'Sui', Kat (rv}yyetXe irpâs 
tûi/ 'H\eî. 15'Htd 8e 6 'll\ei evvevt')- 
KOVra OKTO) İtöjv' Kai 12 ot 6<pda\pıû 
uÎjtoÛ ı)o"az' 7ipnvpa>pevvı f ûcTe Sev n- 
Sı'caro vû ji\ej?jj. 

16 Kat etTTe* ö «VöptOTros ırpâs tov 
'HXei, 'E-yıi eT^mı o i\öü>v İk Trjs püj^ıjs, 
Kal etpvyov iyâ (K rîjS pâ^l^ aîjpepov. 

Kai «tVej Tİ eyeı^e, tİkvov pav\ 

17 Kal âırenpidr) 6 prjvvTijs, Kal 
eînev, "K<pı»yec ö 'la/ıaıj epırpoadev 
pfity 'İ?i\to~Taiwv ) Kal ert peya\-rj affıayr) 268 2AM0THA A'. K«fr. 'Hffa. 
r'. 7. 

2. 1«f. 

'. 4, 6. 
M(X-a'< 7- 
1 'ISe £oı/>. 
t'. 9. 

«X- 7, 
II. 'EfdS, 
«'•3- 

4. n^. 

17'. II. 

8 M$. r'. 

5. 

* AevT. 

Ki}'. 27. 

TaA. 017'. i'yetvep els top \aav' Kal TTpotTfTi ap- 
(bârepot ol utoî o~ov, Odıvcl Kat tf?Lvees, 
aniâavov' Kai i} KtjUcarbs tov Öeoû 
ejrtd 0-^17. 

18 Kat Kadâs dveıpepe TTfpl ttjs 
Kİj3ûjtoü tqv Qeov, d 'HAeî eneo-ev «e 
tîjj naöedpas els ra onio~6ıa npbs râ 
7rXdyıov Tf]s ırvKtfs, Kat 0werp$İıj « 
Tpâ^rjkos avrov, Kai âıreâave' bıörı 
rçro yepav 6 âvûparrog, Kal ftapvs. 

"EKptve &İ avros tov 'l<rpar)\ TfO"<rc- 
paKoi'ra (tij. 

19 Kai jj wp<prj avrov, ıj ywıj roû 
^tı^eeSf.o^ıra eyKuos, «-otpıj fâ yepvi)o~f] ) 
âs fJKovıre rrjv âyye\tav } oti 7 Ktfiarbs 
tov Öeov eVıâtrÖT/, «al on ö nepöepbs 
avTijs Kal 6dpr)p aûrijs â.Triduvop,İKvp' 
Tüiâi] kol iyepvrjo-e' bıört >/X0oe eîs 
aîırı;j> at 7rdı<ot. 20 Kai KaS" 6f Kaıpbv 
anedpr)o~Kep t ak yvvaSrog l * ai ırapurrâ- 
pevat evnov jrpbs avrr)p } Mi) <po(3aû' 
otdrt eyevvijiras viop. EKeıvr) opas 
oev aTrçKpiSr}, oviSe e/3aXeı/ aü™ eîç T')»/ 
Kapdiav aurrçs. 21 Kat eKdXe<7c rö 
naıSiop İJ || 'I^aj3rı)8, Xeyov<ra, B 'H 
Öö£a efpvyev €K toÎi 'lcrpa.r}\' — oturt 77 
Kiftarbs roü GeoD imâo-ûn, Kai dıörı 6 
nevâepbs avTJjS Kal 6 tıi'rjp avrrjs âtrrf" 
0aı>oi'. 22 Kai eiTree, H Öo£a e(pvyev 
ht tov î<rpaqK' Biûti emâo-Sr} ') «t|3to- 
tos tov 6eo{î. [KE#, e'.] ( OI Be $tWttUOt eXa,8of 
rrçv Kifiarbp tov öeoîij Kat e<pepap ab- 
ttjv ] (Î7TO u Eftev-E(fp eîs "AÇüjtop. 2 
Kai ekafiov ot $ı\toraîoı rj)f ki$o>tqv 
toÎi 8en0, «at Upepav avrtjP els rbv 
oIkop 2 tov Aay&p, Kal eâeo-av avrrjv 
it\j]0'lqu tov Aaydjp. 3 Kat ore ot 
Afü)Ttot co'T]Kco&r}tjav ev apış rrjv enav- 
pıov, İ8ov t 9 6 &ayâv Treırpepos Kara. 
ıtpâa-aTîov avroO fark ttjs yrjs ivûmtov 
Trjs KifiaTov tov Kvpîov, Kai Xa|3oi'- 
res top Aayâ)! 1 , * KaTear))o-av aİTüv eh 
tov TGiTov uvtov. 4 Kal ttjp eıravpıov 
ere e'o-r)KûiÖr)o~av evapls tü tıpat, löov, 
ö Aayâfi' Tieo-pepos Kara ırpöo-aTrov av- 
tov eırt t^p y^v ivim ınv ttjs Kifiarov 
tov Kvpiov' Kal a fj Ketpa\T/ tov Atıyaıv 
Kal aİ bvo 7raXâjuaı Tav x €t P av a î>Tov 
aTTOKeKoppevaı farı tov Kar<ü(p\iov' pû~ 
vov a Kopfiös ToG Aayutv evmripçıvev els 
avTov. 5 Ata toOto iv rfı AÇmTa nî 
îepc'ıs tov Aayâv, Kai ttSs o eıcep^o- 
pevos els tov oikûp tov Aayap, " öep 
ttotovo'iv els tü KaTa(p\ıov tov Aayoıv, 
eas lijs mtepttS TavT/jS, 

6 Kai 7 iıreflapvvBr) rj ^e'ıp tov Kv- 
piov fart toİis 'AföTioı/s, «m e£a\6- 
dpevtrev avTOvç, Kal far&Taçtv alrovs 
pe 9 alpoppaıhas, Ttjp AÇaTOV Kai râ 
opıa av-t)S. 7 Kat Stc eıdov ol avBpes ttjs 'A(ârov Sn İyavt* ovras, (Itvov, 'H 
KtftaTos tov Oeov toO 'lo~par)\ Si» Öe- 
Xet KarotKet pe8 ı\pâv' Start i) \e\p 
avrov ea-Kkrıpvp8i} fap' rjj^âs, Kal e'rri 
roc Aayıic tov öebv îjpâv. 8 "OÛev 
aTrao-Tf&aVTes eavva^av 7rpbs iavrovs 
ırâvTas tovs caTpâıras tS>v ^ıKıo-Tatav, 
Kal enrop, Ti de\opev Kaptı els ttjv 
KtjüaTİiP tov QiOv tov lo-parjK \ Ot de 
eııroPf 'H KiBaros toü Öeoû tov ler- 
parj\ As fteTaKOfiw6jf fıs Tâd. Kai 
pereKopiffav ti)v KifitoTOV tov ÖeoO toÎi 
'lo-parjK. 9 'A0oO 8e peTeKopıcav av- 
rrjp, *" f] x €l P T °v Kvpiov îjTO evavriov 
rîjs ıvokeas ll pe oKe&pav peyav o-(pû-' 
Spa' Kal ^iırÛTa^e tovs âvdpas Tr/s 
TTÖKeas, âırb piKpov eas peyâ\ov, kol 
İÇefpvrja-av eîs avToi>? alpoppoıdes. 10 
Aıâ tovto aTreo~T£i\aP ti)p KifiaTov tov 
6eov els AKKapâv. 

Kai âs ?j\6ev î) KtfiiATbs tov 6 e ov 
fls AKKapav, oî AKKapap'iTiu e^örjo~av, 
XeyopTes,"F.(pepav tvjv KifiaTOPTov Qtov 
tov 'lo-parp\ els Tjpâs, âta va öavaTacTH 
îjpns Kal tov Xaht> rjpfâv. 11 Kat tı- 
■nocrrei'kavTes eo-vPa^av ırâvTas Tfivs 
(TaTpânas Ttov $j\tttraıa>Pf Kın enrov, 
AırOTreptyaTe ttjv Kt&aTov tov Qeov toG 
'lcrpaı;X, Kai as «riorpf^ els tov to- 
ttov avTÎ]s, Stâ fa prj 6avaTâo~jj j/pâç 
Kai tup \abv f/pâv' Start t/to rpöpns 
BavaTOv e'q>' oKrjp t'/k m>\ıv' I3 7/ %fip 
tov Oeov tjto İKsîfiapfîa a(p68pa. 12 
Kal ot SvBpes oo~oı Sev leıre&avov, 
İKTV7TTj6r}0~av ânb alpııppntdas' Kai ı; 
Kpavyf) tİjs 7rö\eaçâvefit] els Tovovpavöv. 

[KE$. r.l KAİ tjto t] kij3cûtÖp roû 
Ki'ptou iv rij yi] râv ^ıXıoTaicav ejrrâ 
firjvas* 2 Kat 1 tKpa^av ol İ'i^tcnalot 
tovs iepeîs Kal tovs pâvTets, T^eyoPTes, 
Tt va Kap&pev els rr/v KtftaTOP tov 
Kvpiov ; ajavtpao-aTe eîs t)p.âs tivi 
TpaTTM dihopev fl7roo"rfîXet avrr)v eıs 

Tl'lP TÜTTOJ' aVTtjS. 3 Ot Of €17701', Kav 

€%aıroo'Tei\r}Te Ttjv KtfiaTov tov Oeov 
toÛ *Itrpa';X, prj n7TOtrret\j/re avTifV 
" KfvrjV dXXâ Kara TTcirru TpöiîOP atrâ- 
Snre els avrov 3 7Tpoo-(popa.p ırepl ııvo- 
pias' ToYe öe'Xere iaöJj, Kai "Sekere 
yvtopio'ft Ütâ rt r/ ^etp avTov Sev aıre- 
frûpSr} âjro o"âr. 

4 Kat eînov, Uota tiyat t) nep'ı âvo- 
plas ırpoa~(popâ, tijv âırolav 6e\op€p 
(İTroöcöıret eîs aîiTap ; 

Ot fie aTTeKpi6r}0~av, Kara top npı- 
öpbv râv aarpaTrâp Tav $tkıa , Tai(OV ) 
Trepre alpappnıfes xP v<ra h Kat f ^^ VTe 
XpVD~oî rrovrtKoİ' fitdrt t] avTJ) TrArçy^ 
^to eni Travras vpas, Kal eni tovs ca- 
Tpnntıs bpâv' 5 Ötâ roöro Sehere ku- 
pet öpoıötpjıra râv aİftoppoîd&P ffap, 
Kal opoıâpara râ>v navriKâtv ttas tüp K«f>. {'. 2AM0THA A'. 269 1 9. 'Hffa. 
\p&'. 12. 

MaA. £'. 
■2. ta/ar. 

e'. 24. 

B 'I5( K€<p. 

«'.6,11. 

10. 

1 x«p. e'. 
J. 4- 7- 
'O 'f{4t, 

C-*3: ^ 
.5: *. 

17. 

'" 'Ffû3. 
tff. 31. 
1 2ajt. 

■'. r'. 3* 15 'tyff.te'. 

IO. *y- 3- (j)6ttpâvTCûV TT]V yî]i>' Kal '8c\eTS MKTR 

Sı'ı^av ıts tov Oebv rov 'itrpaifk* s ı&oıs 

€\a<f>pVVT) TljV X ( ' L P a GVTOV Ü</> VfWV 

koI s dnb r^v Öswv vpâv, Kal unb tÎjs 
yr\s vfiâtv' G Slo. rî \aınbv tr(tXıjpVWre 
râs KapSias oras, l ' J /caÖwf ot At-yünrıoı 
Kai o *apaâ» co-K^r/pv^av râff KapSins 
aLirüy; oYe eVrıpe T€p«a-Tin «V rû ft<- 
(T<a avrûj', !1 ÖeV âcpijKae avrovs vtt 
vndyavt, Kal avrol uve)(â>pi)trav ; 7 
Tcöpn XoMrop \â[İSTS Kal eVoıpatraTe 
a fiiav âfuıtav viav,Kal BCo (3ovS &i]\a- 
(oio-as t "«Is Tiıç &reıas âeV i~re$\t>8t] 
Çvybs, Kol ^EL'^nre Taç (Soûff fîr Trçe 
apıafjav, roi/s Be p.âo-xovs aîrtöı» inava- 
(j)epere off' oiîhtBzv «Itûv eîs tov oZ- 

KOV' 8 Kat Xu/3«TE TfJJ/ Klj3<BTÜI/ TOÜ 

Kvpîov, Kal Bevare airrjv em ti~js âua- 
£ijf Kal u râ a-Kei'j; Ta ^P 1 "™» 7 " 
öjj-ota âVoSıSeTe fts avrov npoo~(f)opav 
jrepı dvop-îas, dîa-are sv Kifkûritp eîs tu 
ırkâyıa avrîjs' Kal i£mrotrTeİ\aTe at- 
rt)v va vnâytf 9 Kal j3\en(Te, e'âv 
dvafiaîvr) But rrjs 6Bov râv âpîvv av- 
ttjs fls 15 BalO-o-ep.es, avrbs eKap.ev 
ela T/pns tu puya tovto KaKÖv' tav 
be pı), TÖTf a 6£kop*p yvetpta'tt Sri 
enÛTaÇev ı)pâs r) j^elp avTov, 
öAA' oti. tovto eoTtidr] (TVfiftefirjKtıs US 
îjpâç. 

10 Kai eKafiov ovras oî uvSpes, Kal 
Xaj3df7es Bvo fiovs 6rp\aÇovo-as } c(* v - 
£av avTtıs «ts Tr/v apa^av, toiis de 
poQ-%ov$ avTÛv arreKKeıO'av evT<o ot«&J. 
11 Kaİ tBeaav ri}v ki(İo>tou tov Kvpîov 
İttI Trjs âpâ^TjS, Kal to KifİâiTtov peTa 

râiv vpvfrây ırmfutS» «aİ t£i' opot«- 
pdrûn' tbc aî[Loppoi8av avrâv. 12 
Kai SıevÖvvBrjo-av al ftavs lh rrjv âoöv 
t>]v eîs BalB-aepeî' Tr/v avTrjv â86v 
e£t]Kokai:6ovv t mtK&fUVat evep VTTfjyaı- 
vov, Kal Sff peTeo-TpetpoVTO Se^ıâ ^ 
«pKrrepci* ot de aaTpâtraı tS>v 'fıAı- 
oraİGiP cıropfvdvTO kototuv atrâv 
eas tccv oplav ttjs Bald-o-epesr. 

13 Kaİ o! Haid-o-ep'iTaı tBepıÇav tov 
crtTov a.vTâ>v } iv ttj Koı\â5i' Kal v^frâ- 
aavTes rovs d^ıânApoûç avnül'. e IS ov 
rrjv KtfttöTOv, Kal ıdovreç vjrepe^âprjtrav. 

14 Kai Eto-î]\dev îj «pa^a eîs tov âypbv 
'ifjrraG TOV Batö-trfptVou, Kfâ tardÛr) 
İKe't, ottov iîro \löos peyas' Kat W&)(t0W* 
tu. ^(.'Xo t^s (îpa^fjf, Kai npoa-ecpepav 
Taç jÜovs â\oKavToıp.a ets TÛf Kııpıoı». 

15 Kaİ ol Asvttai KaTe^îfiao-av ti)v 

KlfidtTUV TOV KvpîOV, KOI t6 KlfttotTinv 

t6 p.eT aıiTrjs, rö ırtpıe^av râ xP vtT '' 1 
(TK€vî} } Kal eBeaav «rt tov mBoo tov 
p,eyd\ov' Kal ot aı/Spes rîjf BaİÖ-aeufS 
7Tpoo-£<pepau 6\oKavTİpaTa,Kal Wv(TtB* 
övo-îas (İs tov Klpıav rrjV avTi)v J)pe- 
pav. 16 Kai 17 ctdpov oî nevre a-arpd- TTut Tav •t>t\to~Tnî(ûV fidov, cneo~Tpe T 'iıı> 
ets 'AKKapoiv ri]V aVTi'jv i]p.epav. 

17 18 AıVat Se ',ua.v al alp.vppoİSes al 
ypL'craî, ths öjroı'af ot ■5t\to"Tfi?ot ayre- 
SmKav 7Tpoa'^)op«i' jrepi avofiıas eîs tov 
Kvpîov' rijs A^tîırou pta> t^ç rdf^s 
pt'a, r^f 'AfT^if^Mcor jtûij Trjs Tuö pîu, 
ttjs 'AxKapap aîa' 18 Kal ot trovnioi 

OÎ ^pVtTOt marâ T(')^ âplÖpbv 7f aXTmV TÖ)V 

m'ıKeuıv t5>v $ikttrTCU&v i T3)V nevre era- 

TpcnTtöv, dırû ır6\ewv ırepiTeTeı^ıo-pi- 
va>v t Kal Kap-câv mtGpvrefVtOTmfy ecas 
p.â\ıo-Ta tov A.t'eou rov peyû\ov f Afte\ f 
«rî tov ânaiov Kttridetröv n)v $t$wrw> 
tqî> Kvpîov' ÖaTts o-ıoferat e&s Trjs ıjut- 
pas TüvrijS İV t&> âypâ "iıja-oü tov Baifl- 
aep. îrov. 

19 Kal 13 endTa£ev â Kvpıos tovs âv~ 
bpas rî}S Bal6~o-ep.es, 8ioti evefihetyav 
eîs T)]V KifiaTOV tov Kvpıaıf Kai ena- 
TaÇev e< tov Xaoû av&pas TrevTTjKovra 
Xt\td8as koX ejidnprjKovra' Kal eVeVörç- 
aev 6 Xaöf, ötort iiraraçtv aİTÛv 6 
Kvpıas iv îrAjjyfl p.eyd\rj. 20 Kal 
sınav ot avSpss ttjs Qal8-o-eu.es, **'Xw 
Sı'rnTat ı-â a-Ta8î) evâmov tov Kvpîov, 
tov âyîov tovtov 0eoO; Kai ırpoç rıva 
öc'X£i âra^^ âtp' ı)pâ>» ; 

21 Kai «TreoTfiAai' fttypvrks npbs 
tovs KaroÎKovs ' n tÎ]S Kıptad-îapelp, 
\eyovTfs, Ot *tXıaTatoı ecpepav ânta-ca 
rfjv KifitoTov rov Kvpîov' Karâ/3(jTF, 
tîyaSt/3do"are avrrjv npbs iavTûvt. 

[KE*. C .] Kai r)\8ov ol tıvSpes X Tt\s 
KıplaB-îapelp., Kal dvefiifiao-av ti)v Kl- 
jSarâf tov Kvpîov, Kat e(pepav avTr)ı> 
eîs tov oIkuv tov 'AfİLvaSâfi eni tuv 
\â(pov, Kal 'EX(âC«p TeP vlbv avTov 
KadUpaarav, Sıa vit (pv\âTTQ ttjv Kt- 
fiatrov tov Kvpîov. 

2 KAİ d(f) J)S fjuepas eVc'ön t) ki/3«- 
tos s'v KıpUıd-îapelfi, napr)\8e Kaıpbs 
no\Cs' Kal eyeıvav e'ÎKoo~ı eTX)' Kai nas 
ö oikos 'lo~paıjA earevaÇe, di'aÇrjTÛv 
TOV Kı'ptov. 

3 Kaİ eme 2apovıjX npos navra tov 
oİikov 'ltrpa>]X, Atyan', 3 'Eâv neîs inı~ 
o-Tps(py,re e£ oX?jç vpâv Trjs mp&kts 
npbs tov Kvpîov, * ânofidikere eK peo-ov 
vp.S>v tovs 8eovs tovs aAAorptovS) «ai 
"râff 'Aarapcüö, Kal s erotp.âaaTf tcis 
Kapdîas vpâv ırpbs rov Kvpîov, Kat 
7 avrbp uövov XarpeveTs' Kat ae\et 
i\evBepâo-eı İifMS in X eı P° s T ™ v * l Aı- 
o~Taîav, 

4 ToVe dırej3aXoı* oi vlol 'lo-pah,\ 
s tovs BaaXslu Kal râs Aorapiö, Kul 
eXrtTpfi)anJ' rûf Kı'ptov fndvov. 5 Kal 
(?7re 2apour)X, °Su^n^are TrnVra tov 
'lo-pa^ sis Mıcnrâ, Kal öeXtp ffpoo-eu- 
^rjöij ûjrep ûpâv jrpös TÛf Kvptov, 6 13 'I5f 
'EfdÖ. 16'. 
21. 'AjB« 

20. 2au. 
E'. r '. 7. 
!û Sap. 
B'. t'. 9. 
MaA.. y. 
2. 

11 'İrjff.ti)'. 
14. Kf«T. 

»;'. 12. ( 

Xpof. A . 
»7'- 5. 6. 

1 Kttp. r'. 

21. TaA. 
/Aj9\ 6. 

■ 5au.B'. 

T'. 4. 

3 Aeut. 
\\ 2 "cus 
10. Bac. 
A'. 77'. 48. 
'H<ra. fe'. 
7. 'flcnv. 
r'. 1. 
Ift^A J3*. 
12. 
* Ttv. Ke'. 

2. 'İTjff. 
K8'. 14,23. 

5 Kpır. )3'. 

13. 

8 Xpov. B'. 
X'. 19. 

1ai0 ı a', 13:1 . 20i 
17'. 4. 
KarÖ. 5'. 
10, Aon*. 
5'. 8. 

'KptT.ff. 

II. 

* KptT.K'. 

I. Bacr. 
B'.m'. 23. ^o SAMOTHA A'. Keob. r,'. ' ta/ı. 
t, ıB'. 14. 
1 N«p. 9 *&. 6. 

c«p. 10'. 
II. Kpır, M$. T]'. 21 IIpiT Kal crui'fjxÖi)0"ac opoO eh Mıana, nal 
" ijvTkrjuav vfimp, «û î^i^av evönrtov 
■ov Kvpiov, Kat ll eVrjorevoTii' ti; e '?pe - 
pav İKtlvrjV, Kot öffOl' e*Ke7, m 'HpapT»}- 

aatum ■& riv Kiptov. Kal tıcpıpev 6 
2apovf)\ tovs v'ıovs lo~pan\ iv Mto^ra. 

7"0re Ğe îJKOvaav ot 4>tX<OTaîoı oti 
avvy&pol&SrjcTiıv ol vlot IcrpatfK et? 
M«rn"â, av4$q&nv ot carpamtt riüi' 
< I>ıXıa'i"ut't'>!' kötü tov la-parjK. Kat 
rtKOüffHCTEr oE viol Itrparfk, ifpoiifj- 
Brjcrav rorö npııtTMTrııv Tü)f <I>ıXiıT7-<ıt<BJ'. 

Kal e ur ov ot viol lo-parf\ ttjjÖs to» 
£apoı>ijX, lB Mq ttuvo-ijs fİa&V Vltep 
ı'ipâv ırpöç Kvpiov rop Qehv ı)pâ>v, ata 
pâ o-uKjrj îjpâç en %ftpbs twp <I>ıXı- 
arat'cüi'. 

9 Kal Thafiev 6 2apovrj\ tp âpptov 
yakaÖrjvov, ucu TTpoa-efftfp^v 6\6<\r)pov 
â\oKavTapa tıs top Kvpiov' Kal ^e'/So- 
r)o~fv 6 £apour)X Trpos rou Kvptov vırep 
tov 'lapar)\' Kal eır^Kovaev airav 6 
Kvpıos. 10 Kal ivâ Trpoo~4tpcp€P 6 
Sauou^X to oXoKnorapa, «77X17 (nmra» 
ot 5>ıXıa"raîoı Sıâ va 7TûXepjo-(ü(rt kcitu 
tov 'lo-parjA" Kal 15 e'ÇİpâvrrjtTev o KÛ- 
ptoî «K (pavfı p.€ya\jj f tijp ijpepav eKfi- 
vrjv, eVl tovs ^bıKunaiovs, mi «artrpıi 
7raj(re»' aîırovs' fcal ÇKTVTrrfirja-av ep- 
TVpaaBev tov *Io-pajyX. 11 Kal e£nXÖoj 
ol îlvopeç 'ltrparjk İk MtOTrâj Kat Kart- 
Sta>i;av tovs «ttAıoratoys Kal firara " 
avrovs, 6*ws vttokÛtos tj]s Batâ-\âp. 

12 Töre " e'AajSev 6 2auovrp\ «fa 
\idov, Kal eaTrjae perai^v Mıo~î7(i 
2«ı>, Kal e*KoXecre to ovopa aıiTOV || 
/3eı/-eCfPj Xe'yü)i', Me'^pt Tovfif tfioTjör}- 
o~fP tıpâs 6 Kvpıos. 

13 Kal I7 (TaTretf/âörja-ap ol 4-iAt- 
o-Tatot, Kal ıa fief ^XÖoy ^^ov eîs tu 
opıa tov Itrparp\' nal tjto ıj J(*lp tov 
Kvpiov kcitu tö>v $İkttTTÜWB ıvâaas 
T(ts ıjpepas tov Sa/AoiKjA. 14 Kal aî 

TTÖXttV, TUg OTTOÎaS Ot GflKlfTTOtOt fL)(0V 

\iij3et âno tov *Itrpa))X, âTTeböBrjtrap (îs 
top , \vpar}\, â-no 'AJCKap&p ea»? Tâû' 
Kal rp\ev6£pbmsp o IffpmfK tu opıa 
avTinv fx ^etpos tcûv &ûuoTaLa>p. Kal 
t}to etprjprj perağv 'lapaı)\ Kal 'Apop- 
paıap. 

15 Kal lB fKpwfv 6 Sa^oujjA top 
, Icrpai}\ ırâo-as tÛs r/pepas Trjs Çcoîjs 
avrav - 16 «al iıropevnTo Kar eros 
7r€ptep^cîjUecos ete BaıöıjÂ, Kal r«X , yaXaj 
Kal Mt<77râ, Kal eKpıve top 'ltrp[j^X e'u 
7râfl"t TOt? T07TO(f roı^TOt?' 17 20 i) âe 
İTna-Tpoaj}} aî/rov 7,™ eis ! Papâ" (JıoVı 
e Kel îto o oİkos avrov, Kal tKtS fupt&t 
tüp urpafjK' 2 '(Kf1 ■jTpoa-eTt tİKohûprjo-e 
âvo-tao-TJjpLOV fıs top Kvpıop. 

[KE"I>. jf.~] KAI ot( iyT\pao-(P 6 2apovr)\, ] Kareo-rrjat tovs viovs avrov 
Kpnâs eVl tov io-paip\. 2 Hto Se to 

OVOpa TOV TTpliiTOToKOV VlOV aİlTOV 

'lwi5X, Kal tÖ ovopa tov o'evrepov 
avrov 'Afiıâ' oEroı ivav Kpıral İp ~E'lfl* 
o-a/3ee. 3 HXı}f 2 8tv m pteırÛTotrav ol 
uîol aî'ToO fit Tas öSovs avrov, d\X' 
İ^Kkıvav B ('ttutm toû KİpSovs, Kal 
4 eh'apob'oKOvPTO, Kal dl(OTf>f<ftOV rrp> 
Kpitrıv. 

4 "O&f o-vvTjOpotadrjo-av ttÛvtçs ol 
TTpecrftİTfpoı tov Ia"paı/X, Kal î/\&op 
ırpos tov SapovifK sis 'Papa, 5 Kal 
CâTOV TTpos avroi', l8oi', (Tl' (yijpuo-as, 
Kal oî vlot (TOV bev TTepiıraTOVO'ii' els 
tos &$BVS o-ov' '' KaTtitTTrjo-ov \oiit6p 
etî ı)pâs /3ao"(Xfa Sıâ va Kplvrj fjpâs, 
Ka8ıcs ?x° 110 ' 1 ıtâvra râ Z8vr\, 

6 TÖ Trptiypa apaş dtv TJpe&ev tıs 
tov 2apovıp\, arı eınop, Aos fif 'jpaî 
&ao~ı\ea 5ıâ va Kpı'i'^ ?;uâf. Kal e'âeıj- 
Öıj 6 SapovfjK ırpos rovKvptop. 7 Kal 
enrçp 6 Kvpıos ırpos top 2apov^X, A- 

KQVO~OV 7"İjç (pdİVrjS TOV Xuo£', KOTO TrÖV- 

th affet ^.eyova-ı npos o-e' oton ■8w 

(Î7re/3a\oc o-e, âXX' 7 e'p^ "Tre'/'iaAoy ÖttÖ 
Toy vâ ^acrtXeiJw <&F aCrotiî' S xurâ 
Trnvra t« fpy« t« ottoih etrpa^av, a<p' 
?jî fjpepas âveftlfiao-a avrois *§ Atyu- 
7TTou tüif ri)f rjpepas Tavrr/s, iyKara- 
\nr6vres p( } ko.1 \arptvo-avTes aWovs 
öeoLif, oCrw Kâuvovo-ı Kal Trpo? tre' 9 
Taıpa \onrov ukovo-ov rijs cpaPİjs tıiırâv 
tt\tjp hıapapTvpî]6r}Tt ırapp'jo'ta Trpös 
uvtoİis, Kal K fiet^oy etç avrovs röv Tpö- 
nop toİ> 3ao"tXetüî, oorıt öe'Aeı (3ao"t- 
Xeüo~et eJT avrovs. 

10 Kal e'\âXıj£rev ö Sauotf^ Traıra? 
raif AüyoiT roy Kvpiov TTpos rou \a6v } 
tov ÇrjTOVvra irap avrov /3aa"iXe'a* 11 
Kal eîırfv, 9 O-urof âfXet etwöaı ö rpojros 
tov 8ao~ı\ia>s, oarıs Öe'Xet 0ao-(XfiJO"et 
i$ vpâs' lü Tovs vto-ûs- vpSıv Öe'Xe 
Xap.j3âv6t, Kal btopîÇft tıs iavrov, ötı 
râf âftâğas avrov, Kal 8ta tTTireîs av 
Toû, Kal Sta vcı T7poTpe'^aıo-( rStv âpa- 
fcStV avrov. 12 Kal Ö«'Xfi Biopl^et els 
iavrbv xt\ıûpxovs, ku). tTepTnKovrâp- 
%ovs' Kal €tî T(i va ipyâÇoivrat rfjp yi}ı> 
aûroû, Kal vû öept'fuffi tÖv 6epurpa: 
avTüv, Kal ptı KaT«o"Ket'⣫o"i tu 7roXe 
p,tKa aûroC MevT}, «al ti/J' o~Kevi)P râp 
6ua£$nı avrov. 13 Kul râs âvyartpaı 
o~us öeXet Xa//. ; '3.ij'f(, öıâ pupe^ûî'S', 
Kal payetpltra-as, ku\ âproıroıovs' 14 
Kal toijs âypovs o"ac, Kal rois 
TreAtüvâ? irap, Kal toİ>î f*\atĞC(is ' 
roûff Ka\r)Tepovs, öeX« Xâ£et, Kal oûo-eı 
fis tojJs SouXotf avrov. 15 Kal 
ĞfKaroı» tûv fTTrapTâv a as, Kal 
au7re\d>vûyv a-as, Öe'Xet "kapŞâvei, 
fi/d» etr roîıs (woı'xoi'f aırov. 1 AeıiT. 
(«■'. I S. 
S^ov. B'. 

ı*. 5- 

K/)(T. t 

4: iff. 

14, /ti e'. 

A', r'. î " 
BCKTVÎ. 

: 'le/ı. *^'. 
[§,16,17. 

1 '1^5. 
vrf. 2 1. 
Tıp. A'. 
7'- 3 : * '■ 
o. 
Aevt. 20. Aeır. 
■£-. 14- 

'fiıTT;. t-/ 

10. Ilpöf. 
!>'. »t. 
< 'I5e 
'EfoS. tr'. 
8. 

T «(0. t'. 
İÇ! (^'. 
17, 19. 

'nff?;. 17'. ■ 'I8e 
A EU t. tC- 

lfi,K.T.A. 

11 j«</).(5'. J1 Baff. 

A', «a'. 7, 

pr'. 1 S. Ke</>. ff. 2AM0THA A'. 271 1 ne<p. ı5'. 
gl, Tipof, 

39- 1 i(tT. 

Ky', |. 
Eaff. A'. 

.y. 1. 

19. s 1 rovs 8ovXovs avrov. 16 Kol toûç 
SoûXouı- aas, Kal tos Bovhas o-as, kol 
tovs Kahjjrepovs veovs 0~ns, Kal TOVS 
fjvuvs o~as, ûeheı hapföaveı, Kal 010- 
pîfft f'£ ras fpyacrias avrov. 17 Tû 
Troipvui aas öiheı deKariÇeı' Kal aels 
fiehere eıaBaı Boîıhoı avroîı. 18 Kai 
Behere 3o« iv tKflvg ti) ıjpepa. eveKa 
rov füatrıhetos (ras tov ottoIov (reis 
E«Xe'^oTe els iauTovs' âXX' ıa ö Kvpıos 
Sev öe'Xeı tr«r iıraKovo-eı iv İKeîvr) rfj 

19 'O Xaö? o^tuf I3 8«> Ji6e\ıj(re vb 
vıraunvo-rj els tijv (pavrjv rov Saftmnjk' 
Ktû eıırov, Oû^î' ahhâ ftaaıkevs Beheı 
eıoBat e(j> rjpâs' 20 âta vâ tjpeBa Kal 
Tjueîs o>s ırâvra tu. (0ı>Tj' Kal va Katım 
vpâs 6 fiaaikevs Tjpâv, Kat vb eŞ,ep- 
JOtül epırpoo~Bev ijpâv, Kaı vb. juâ^ıjrat 
ras pfyas ı'ıp&v. 

21 Kal fJKovo~fV o 2afiovrj\ ırâvras 
rovs \6yovs toÎi haav, Kal ave(pepev 
avrovs els ra Zira tov Kvptov. 22 Kat 
elırev 6 Kvpıos ırpbs rbv 2apovı)h, 
lüV AKûi><rof Tİjr (povrjs avrâıv, Kat Karâ- 
<TTT}0-av iv avrovs fiacrikea. Kal eırrev 
a 2ap.nur)X ırpbs tovs avdpas tov Itr- 
pnljh, Ynâyere eKaa-Tos tır tijv ırohıv [KE*. #.] *HTO fie âvf)p tu İK 
tov "Beviap.lv, ovop.aCop.cvos 1 Ketç, v'tos 
toO "AjîiijjÂ, utaO toû 2fptî)p, uîoû toö 
Be^Mpcö, wîo{) roO 'Aqjıâ, âvBpbs Bevıa- 
pirov, Bvvarbs iv tV^ııt. 2 Kt^e 8e 
ot'Tos v'tbv, ovopaÇopevov 2acwX, «k- 
ÂeKTÖv, Kal ûpaîoV Kal dev ÛTrfjp^e 
pera^v tü>v vîoıv , \(rparp\ üvöp(t)7îos 
âpaıaTepos avrov' âjro râv ûıpaıv av- 
tov Kal eırâvat e^cl)(ev inip ımvrös tov 
\aov. 3 Knî al ocoı tov Kcls narpos 
tov SaoL<X e\ü8i}aav' Kal (lttcv 6 Kels 
ırpos tov 2aoûX tov vlov avrov, Adfüt 
TÛipa peru ffOV evn r£>v vmjpeTâv, Kal 
o-TjKcûffels vnaye va ÇrjTrfa-rjs ras ovovs. 
4 Kat enepaffe Stâ toj) opovs Efppaip, 
Kal inepaffe Bıa ttjs yîjs 2rfX[crâ, âXXâ 
Sev evpTjKav oûraç' Kal intpavav 8tâ 
TTJS yrjs 2uaXfi;t, •tr\rpt Sev Tjuav Z/tû' 
Kai e'rrepao-e Btâ tjjs yî]s \epivl, aKkâ 
Bev evprjKav aûrâç. 

5 "Ote Se rp\6ov els tt/v yî)V 2ov(p, 
enrev 6 2noûX jrpâs tüv vırrjpeTfjv av- 
tov tov pcT avTOÎı, 'F.\8e, ko.1 âs fan- 
(TTpe'tyGtp.ev, p.İ]7roT€ 6 ırarfjp pov, d<j>rj- 
0~as rqv 0/JOKTtîa TİV OVlûV, uv\}i oyiÇrjraı 
TTfpt T)p.WV, 

6 'O &e eme ırpos avrov, l8ov Ttâpa, 
ev rfj 7TüXet TaiTf) e'vaı * îivOpaırns tov 
Qeov, Kal 6 âvdptûTros t^vaı tuSo^os' 
trâv B o,n tkrg yîveraı e^âısavras' as 
inrâycopçv \onvöv fltn' taas (pavepâai} tıs ';pâs Ti)V 6S6v ı'jpötv, ttjv övolav 
ırpeıreı va vvâycap^v, 

7 Kat eiTTtv o 2aoLiX ırpos tov vttt]- 
ptTtjv aîırov, 'AXX' İBov, 8t\opev vırâ- 
■yeı, ıv\r)v 6 ti 6e\opev (pepet ırpos rov 
Üv6pumov\ dtÖTi 6 apros i£ekOT£i> eVı 
tÖiv âyytîav qft&y Kal 6"£>pav ı 
v7râp)(€t va TTpoG m (pepa)p(v els r6v i fpanrav rov Qeov m t'l GYOfMV] S Kat «Tro/cpıötlp 7raXtc 6 vfrr)peTT)s 
■ırpos rov 2aoî(X, eı-rrev, "iSov, evpi- 
mcfTOl evTfı \eipi pnv evrİTtıpTOvaiKkov 
apyvplov, tö hıroZov 0i\a ftâcret eîs «sâv 
upBptûTrav tov Oeov, Kat 6e\eı (pavepâf 
atı els T)pâs t!jv nftöv ı)pân, 

9 (Tâ 77iiXat iv râ ltrparjk, önAre 
Tis ' vTrtjyaıve va epa>Tr}o-r} tov Oebv, 
e\eyev ovtcos' E\8eTe t Kal tıs vırâyü}- 
pev eas els rûc /3Xe'jruvra' Ötört o 
atjpepov Trpo(f)ijT}]s eKiiKeîro to 7rdXat 
6 s [$k(ir(av.) 

10 Töre eartP 6 2aovX jrpb? tov 
vırrjpsTTjv avTOv, KaXos ö \6yos cov' 
e'\6e, as ^TrayttipEv. 'Ynrjyav \oittov 

€LS TT)V ÎT()Xti', OTTOV İ}to 6 lİv$po>7rOS TOV 

Oeov. 11 Kai ivip uvifiaıvav to avt']- 
(fıopov rr/s Trö\eaıs, a cvprjKav Kopâaıa 
i^epXopeva otu va avTMpraa'tv v8ap' 
Kat emov ırpos avrâ, Etvat ivravBa 6 
fi\îır<nv ; 

12 Kat İKtİva aıreKpiBrjrrav ırpâs av~ 
tovs, Kat envov, Etvaf IBov, ep^pnaSev 
anV râ)(yvoy \oltt6v' Siotl crjpepov 
>)\âev els rrjv ttoKiv, il} iıreıBtı tlvaı o-tj- 
pepov dvuia toÎ> Xüo5 lx ini tov vtyr)\ov 
tottov' 13 evOîs Srav tfare)t&lfTt els 
Ttjv ir oh ıv t Behere evpel avrov, Trplv 
İvu0g els rbv fyhtjkb» tottov dıâ vû 
(pâyr)' dtoTL 6 haas dev rpâyeı eataov 
e\6t} avros, itretSt] cvros evhayeı ti)v 
Öva-tav' pera Tavra rpüiyavo-tv ol Ke- 
KhrjpevoL' râpa hoıırov avâffrjre' Stört 
ırepl ri\v £)pav ravrıjv Behere evpe'ı 
aiırov. 

14 Kaî uvef3r]o~av eîs rtjv ırohıV koİ 
ivâ etmjpyovre els ti)v ıröhtv, Idov, 6 
2ttpovı)h e^îjp^ero evâmtov avrâv, Sın 
va -âvaftfı els tov v^njhöv tottov. 

15 Ei^« Be diTOKahv^f/eL ıı Kvpıos 
ırpos rov 2ap.ovı)X, p'tav r)pepav ırplv 
ehB'j o 2aovh, heyav, 16 Aîipıov, ırepl 
tijv aıpav ravrrjv, 6eXa aTroo-Tetheı ırpbs 
(T« (ivûpamav İk yrjs Hevıcıplv, Kal lz 6e- 
hets XPio~eı avrbv ap\ovra iırı rbv haöv 
pov lapar/h, Kal Behet. cmaeı tov haöv 
pov İk jfftpö? tSiv 'PıhtaraİtûV oclrı 
14 iıreldhe^fa «Tİ rbv haov pov, eVetS?) 
>j ^07/ avrâv r/hBev els ipe. 

17 Kat ot€ o 2ajUOtır)X etBe rbv 
2aoûX, 6 Kvpıos elıre ırpos uvrbv, ^İ&oi) 
6 îiv8pu>7T0S, ırepl rov ûno'tav trol firra" 
oZtos Ûihet âpx il e>Tr ' TUV ^- uov P-ov- ZJÎ 2AMOTHA A'. Ke 18 Tıîre eır\rfiri(HTfi/ â SnoûA ITS9S 
tov SapoutjA eîs ti)v TrifAıjy, kol eiıre, 
Aeî|uV pot, 7ra/jaKuAiü, ttov etwu ıj 

OfKÜl TOÛ |3AtTrOITOf. 

19 Kol ÛTTfKpiâT) 6 2apov>)\ jrpos 
tov SaoûA, «al eiTretı, Eyâ) eîtıat 6 /İAe- 
7^w»'• aVa'/3a ep.ırpao8ev [iov ets tov 
v\p-rj\ı>v TOJroi** Kal ötAfTe (payet (jtj- 
pepov juer e'paC, «al to ffyMM ÖeAco ırt 
çfemooretke*.' Kal ırdvra o<ra dm* h> 
rî) Kaputa aov öe'Atu aVayyeı'Aeı npos 
<re - 20 16 jtf/)1 &e râv ovav, Tas âırolas 
eX.aaas »;Sr; rpeh fjpepas, pı) cppnvn(e 
ırepl avTthv, Sum evpedjjtrav' Kal ' 7rpos 
rlva eîvat ırâıra î] eTnoY'pîa toO 'Itr- 
par;A ; Bîv e'ı-nı ırpos ere, Kal ırpos 
jrâvra tov olkov toİ) rrarpâs uov ; 

21 ' AıroKpıÖels Se 6 SauûA etrre, 
1B Aev «7/j.aı e'yu EfKiaptVr/s, l9 eV Tîjs 
ptKpoTfpas tüiv (fnıAİâv IcrpaıjA ; Kat 
20 pj otuoyev eıâ pov f) cAa^tarr) jracrâv 
râv otKoyevetwv rrjs <puAîjr Bevıap.tv; 
Stâ ti \otirov AaAeîs ovto> Trpa? e'pe; 

22 KaleAa/3fıv 6 Sa/noı/ıJA röı^ SaotıA 
Kal tov vırypfTtjv atiToOj Kal ecpepev av- 
toÎ'ç eıV tö oısrçpa, icat eSaKev eh av- 
rovs Trjv ırpârrjv Biaıv pera^v Ttâv 
Kex\i]p.evûiv i oırtves V a " ITCptJrOV rpıu- 
Kovra ttvtpes. 23 Kat et7rfy ö 2a- 
povrjX Trpos tov pâytıpov, <&epe to pe- 
pi&tov to 6tto1ov trol eSajKa, nepl toîi 
övrotov trol ehta, GfvkfiTTe toİto 7îXl)- 
a-'tov aov. 24 Kat v\p-a>o~ev ö pâyeıpos 
** ttjv ff\atT)V f Kal tÖ tV avr^f, Kal 
eSeaev epTrpooSfv tov SuovA. Kat 
(tiren b So,uoDt]A, 'ifioû to evanokeıajBiv' 

8h avTÛ fpTTpOO~8fV 0~OV, Cptİyf' StllTl 

8tâ TrjP dpav TaİiTijv icpv\nxdi] Sıâ ae, 
Üre etVa, IIpoatK(îAeo"a tov Aao'c. Kal 
fipayev 6 SaovA uerâ tov 2ujLtoui)A eV 
rj; *)ptpq ineivr}, 

25 Kal âgJoO Kare^rjo-au eK tov l- 

^IjAüÛ TtÎTTOU fif T17V TTüAlf, O-VVapl- 

Aıja-ei" o 2aj/ovî|A. /^crâ roû 2aovk **4bfb 
tov SâpaTOS. 26 Kal io-TjKta&rja-av 
evapis' Kal TTfpi riı x a P^7f ıaTa T ^s 
fjpfpaSf (K.dXeo~eu ö 2a y uovı)A tov 2ao^\ 
üit* €7rl tov Sî'/tarof, Aeywc, 2jjKioöi7Tt, 
ûtâ ıvâ tre e^ajrcHTTeıAû). Kal itrtft^drf 
6 2aoûA, K«t e'f;Tj\8ov ap(p6repoı t aİTos 
Kat 6 2apüvîj\, ewç et-a>. 

27 Kaötûs 5e KaTffiatvov eh to re)\oç 
tijç jröAeûir, enrev 6 2apovrj\ npüs tov 
Saoi'A, Upâara^ov rûv İ7TJ)pÎTT)v va 
Trepao-j] epırpoa-Bev rjpâv' (koI eKelvos 
enepatre') o~v apa>s o'T'idıjTt o\'tyov, Kat 
âi\ca aal âvayyct\et tov \oyov tov 
eeav. 

[KE*. ('.] TÛTf ' eKafiev 6 2a/xouı)A 
Tfjv tfnâkt}p tov e'\aiov, Kat ex v(Tfv e ' JT ' 
TtjV Ke<paXr/v avrov, Kal 2 c(jitk)jcreı> av- 
tÖv, Kal eıiTf, 3 Aev 07e t)(pur* Kvpıos upx_avra eVt ri)s Khjjpavoptaç avrov j 
2 'Aa>oO âva)(tı}pt)rrr]s tin e'p.ov frıjue- 
pow, 6YAçt? (ûpet âüo fîföpö)7rotır 5 tî-A»;- 
aiov tov râtpov tîjs 'Pa^r/A, kotu to 
Spıoc toC Bevtap.\p fl eV SeAtrd' «at 
dekovaıv elitti npös o~e, EtJpt'ö^aav at 
övül, Ttıs ÖTToîas VTıijyes va fıjT^ff^s" 
Kat (öotJ, 6 TvaTrjp trov, (î(/)ij<raç Tİ7V 
<PpovTt8a T6>v ÖvatVf vKep\vjreiTat 5tâ 
aâî, Asya)K ( Tt va Kiipo> trept toû vlov 
p.ou; 3 Kat Trpo^ûiprjcras ettetBev, 6e- 
\eıs tk&tt eas rr/s Spvos tov Qa(3a>p, 
Kat e<et 8İ\ovaı ak eîıpel Tpels ttv- 
Bpaiiroı avafiaivovTes ' Trpös tov Öfoi 1 
eıç BntöıjA, ö ets (pepav rpta ept<pıa, 
Kat o aAAor (fiepav rpets aprovs, Kal 
o ııAAoç (pepaıv ao-KOV o'îvov' 4 Kal 
ö*'Aöuo"t ere xatper//0-f[ Kat trol flûatt 
S1J0 apTOVÇy toÎ'î 677(1101»? 8e\eıs Bex8rj 
İK râıv ■%&$$>» avTmv. 5 Mcrâ Taûra 
8e\etç VTrâycı 9 ets t6 (Hovvap toS Öfoti, 

07TOU etfaı >j (ppovpa, tcûv ^tAıo-Ta/tüf 
koİ otow &îT«îy|JS eVet eıp ti\v ttq\iv, 
8e\ets ârravrrjO'eı adpaıo~p.a nporpr/Tâv 
KaTa&atvovrcûv I0 <mo tov i^n]\ov to- 
ttov, ev ^aATi7pîü), Kal TupTrâf&), Kal 
av\â } Kal Ktdâpa, epırpoudev avTÖ>v } 
Kal " ırpocprjTevâvTcav. 6 Kal Vi 8e\et 
Httk&tt eVt 0"e HfeOpa Kup/ou, Kat 

' 8eXets TrpofprjTevcrfi per avrâtv, Kal 
8e\ets p.eTaffKrj8q ets a\\ov âvBpanrov. 
7 Kat u OTav to. ıjfjpeta raûra eAötücrtc 
eVt ce, Ktip.ce o, ti S^vao-aı' SmÎti 15 ö 
Qe6s eîuaı peTa o"ow. 8 Knı 0iK(lS 
KaraÖ^ Trpö f'poîî M eh râAyaAa' Kal 
İSov, e'yü) âe'Atü Kara^i) npîjs o"e, fiıâ vâ 
Trpno~<pep(û okoKavTâtpaTa, va 8vtTtdö~co 
Bvu'tas elprjviKtis' 17 ■npöo'peve eıiTtı 17- 
p.epa? t ewo~ov e\8tD ırpos tre, Kul coi 
nfayyfi'Ato t! e^€ts fâ KÛp.jjs. 

9 Kat ore eorpeyfse to cura «Stov 
Sın wa âvafttoprjo-r} dıro tov 2ap:ou»jA > 6 
6eoj tüaKep eh avTov a\\rjv KapdlaV 
ko.1 rjkdop ırdvTa İtmpa tu mjfma iv 
Ti] ypepa eKe'tvr]. 10 Kal 13 ore i]\8ov 
«MÎ eîs to f$avvav t ÎBov, 19 âöpoto"pa 
TrpotpfjTmv avvîjVTtjaev uvtöv Kat w i-rr- 
rj\8ev en avTOV UvetıpM Qeaî>, Kal 
ijTp&bfjTlVOV fierııÇiı avTmv. 11 Kat 
tos eiöov ot yvapiÇovres avrov npâ- 
Tepov, Kal t Sol 1 , jrpac<f)îjTevf percı r£>V 
TrpocjiTjTûiVj tÛtc e\eyev o Aaof, (Kao~TO£ 

7TpOS TOV ffXj)(TÎOP avrat)) Tt eVaı TOVTO 

to öjroîov ty€tPtv eîs tov vlov tov Keis ; 
21 Kat 2«oı>A e'v Trpa(pTjTaıs ) 12 BÎjf 8e 
f*K râıv «« âıreKpiSt], Kal elnev, Kal 
**r/s eTcaı ö ırttrfjp at/Tav; Attı rOtfTO 
Zytıve ırapotpta, Kal SaotıA tV TTpo- 
<pijTdtç; 13 Kaî âıpoü eVeAet'uae Trpo- 
(pjjrfL'cui/, ^Aöej/ eîs TÖf v^(n]\oP T>'mop. 
14 Kal çtTrev o Öeîoç toû SaoiA, 
ırpöf aİTİf Kat Trpös Tiif vnijpeTnv av- 1 AetiT. 

A^'. 9. 

TaA. oîj'. 

71. 

s r*ıv. Ae'. 

19, 20. 

6 '\ijo-. tt]'. 

28. 

SıjAâ. 7 rey. kjj'. 
2î: Xe'. 

h 3. 7- * Kt(p, ty'. 

3- 11 'EfoS. 
ıe'. 20,21 
Brta. B'. 

İ- T 5- 
Kop. A'. 
t5'. 1. 
11 'Apıff. 
ta'. 25. 
Kef. ir'. 
13 

13 rı'x. 10. 
K&p. tff. 

23. 24- 
« 'E^J5. 
B'. S. 

Aovk. 3'. 

12. 

15 KptT. 
r'. 12. 

11 Kfı/>, 

ta'. 14, 15: 
17'. 4- 

1T K*<p, 

ty'. 8. 
18 rfx- 5- 

20 rfx- 6. 

lö'. 24. 

Martf. 1 7'. 

54. 55- 
'Icuriv. f. 
15. npaf. 
8'. 13. 
22 'Haa. 
yfi'. 13. 
'Iojİv. t'. 

♦Sıf..«. Kf$. la'. SAMOTHA A'. »73 "KflT. 
Ut, iti X 


I. «E0, 


a. 15. 
5,6. 14,16,17. 

n P â£. «'. 

36. *y. 3, 4, roü, IToû ujrrçyere; Kal ft7re 3 No fonj- 

O'tûptV TÖf OVOVS' KOL öVe etSapej/ OTl 
öte ıjo-av, ı'j\6opev trpiıs tlii/ SauouçX, 
15 Kai ctırcv o öeîos toC 2aoûX, AfU'y- 
yeı\oi' pot, ire 7rapa«nXw, r* (râ? eırrer 
6 2apoutp\. 16 Kaî ejfrcv ö 2,aov\ırpbs 
ri)!/ ÖetOıv avrovy M S e «îtc y.tra ftefiaın- 
tt)tos on evptdıjaav al 01/01, Tav Xoyoı> 
opcoE ?repi njv /3oi7"tXeıa?, tov ottoIov 
ö 2apouıjX sure, Sey i<pave pa>u tv tıs 
avrov. 17 Kat o-vvıjyaytv ö 2apovı?X tÖv 
Xaoı> " 3 îr£>öf rav Kupioc "fls MıaTrâ* 
18 Kal e ıır e Trpos tovs v'ıovs "itrpm/A, 
i ' OvTto X«'-yet Kvptas i> Otbs tov 'l(T- 
patj\' Eyıû avçj3ij3atTa rbv ltrparj\ e'£ 
AıyÛTiTov, Kat o~âs rjkevBi 'patra e« ^eı- 
pos Tüjf ı\lyv7rTlüiv } Ktû (k \tıpbs ıra- 
aûıv râv fiao~t\etwv atrıves aâs kotİ- 
6\tŞov* 19 Kot '"o-eıs- Tf)i" rjp.e'pav rav- 
rr\v rÎ7r<|9fİXere tov 6e öp (j«f, ocrıç 
cto? eo~u>o~tv aVâ ttÛvtu>v râ>v Ka<âv 
o-as, Kat râıv ÖXî^eû>f o-as, k«î Ein-ere 
TTpbs avrbv, Oi/^İ, aXAâ KaTaOTfltKH' 
ftaaıKta fip* Jjpâs. Tapa \onrbv rva- 
pova'tâaBrjrt ivûmtov tov Kvpiov, Kara 
tok <pı>Xas' o~as, Kal Karıt râr ^tXıâ5aff 
(ras. 20 Kal 2 ' ote tKaptv ö 2apou/)X 
jratras râff <pvXas tov I<rpa7}X yâ jrArç- 
truitrtaatv, fTTtâo~8n f) (puXıj tov Bev- 
tap'tv. 21 Kot âtpoîı tKap-t ti'jv <pv\i)V 
tov Btvıapıv va liKrjo'iâo'i] Kara raf 
otKoyefetas aurûj/, ejrıricrÖrç rj oiKoyevçta 
TOV MaTpEtj Kat eVtâVörç 6 2ooı)X o 
mâs roC Keı's' iÇrjrrjO'av 8e avrbv, Kai 
hiv €\)pc&i). 22 "OÖev İS (ÇriTTjO-nv €Tt 
Tropa roO Kvpiov, av 6 dvdpaıros îp\l~ 
rat %Tt iKf\, Kat et7re Ktypıos, IĞoî'j 
avTos avaı. KtKpvpuevos pera^v tijs 
nTroanevtıs. 23 Töre eSpap-ov Kat eXa- 
fiov avTov ÎKc'ıSev' Kal ore eo~Ta8r] 
p.€Ta£v tov \aoi.<, Z9 eğetyev vırfpTvâvra 
tov Xa<Vj anö tovs câpovs aVTOv Kal 
inâvas. 

24 Kot Enr6i> o 2ap.ovr)\ npcıs nâvra 
tov Kutu', BXe7rere tKeînOV, TO» ojratnv 
?KXe£ev o Kü/j(os, oti dtv eıvat opotos 
avTOv p.era£v ttovtos tov XaoG; Kai 
Trâff 6 Xaâs r)XâXa|(, Kat ttn-t, sı Zt)t<u 

3ao-iX«ûî. 

25 Kat (iTTtv 6 2ap,ovq\ ırpbs tov 
XoÖk S2 tÖv Tpânov Ttjs /3ao"tXet'(iE, Kal 
eypırtyev ainbv ev fitfUKita, Kat 'iSfcrev 
epTrpoo~d(v tov Kvpiov. Kal HTre'Xu<T£v 
o 2a^ovJ7X TravTa tov Xaöf, eKao~Tov 
et? tÖv oikoc avTov. 

26 Kal ö 2aoiX âpaîtas avt)(b>prıafv 
■ tov oÎkov avTov ^els Taftaâ - Kal 

vırrjye ptT ai/rov İkhI râypa Tro\tpt- 
(7TWf, TÛ>V t'motıovTas Kapbîas ft\e 8ıa- 
'eatı â Gs(j?. 27 '^"AvSpaTrot il pas ttOKOl €ITT0V, Hâs 0tktl O-tûO-Ft rjfiâs, 
OVTOS ; Kat KaTf<pp6vrjoav avrov, Kal 
80 dev Trpo(Te<pcpav ırpbs avrov Sapa' 
eKetvas ouaiE iKapvt tov Ko><pov. 

[KE*. ta'.] 'ANEBH o« ' Nöas ö 
\\ppü>vîri)£, Kal iuTparoTvîtevo-e.v Vvav- 
Ttov Tijs 'lafteıs-yakaâS' Kat tnrov 
7râvT€S at âvSpfs rr/s 'iajSftv tis tov 
Nöas, 3 Kâpe o-vvdrjKtjv npös rjpâs, Kal 
&t\opcv tre ftovksvtı. 2 Kat çitte rrpbs 
avravs Nfîar ö ' Apptüvirrjs, Me toCto 
öe'Xto K&fteı oTuftj«tji' TTpös eVSf) fâ 
f^opv^ıa nâvras tovs 8t£tovs o<pâa\- 
povs cras, Kat yâ j3âXtıi roÛTO i ovet8os 
€7Tİ Trâıra Toy I<rpa^X> 

3 Kaî cınov ırpos avrov ol npea^v- 
repnt ttjs laföfls, Aöf €ts rjpâs (irra 
tjpep€)v ava($o\î]v l 8tâ va aıroareLkatpeı/ 
pnvvras ets Kavrara opta tov Ic/;a»;X* 
Kat j-uYe, eâv Sîv Tjvaı rts va. pâs o-wo-T/ f 
6î\opev İ£fk0et Trpös 0"£. 4 HXÖoc 
\onrov ot pjjvvTal eîs 6 raj3aâ roû 
SaovXj Kat ftîrof tovs \6yovs flS Ttl 
İbra tov XaoO' Kat 8 v\^<ûuav ttÖî 6 
\aos T))v (payvtjV avrâv, Kal eKkava'av. 

5 Kat t'öot', « SaoûX rjpj(eTa 
Ttjs aytXr]s £k tov aypav' Kal 
2aoîıX, Ti tjfflt ö Xaös *:at xXat'ft ; Kat 
Qt$fyjl0ntraP ırpits avrbv tovs \öyov- 
raw avopmp jrjt 'lafifls. 6 Kat 7 E7r^X- 
8fv tm\ tc>v 2ctov\ Uvevpa Beoîı, ore 
jJKOvo-e tovs \âyavs fKtivovs' Kal f'ğîjfpdrf 
1} öpyi} airov o~<j)68pa. 7 Kal eXıı/3( 
Çeûyos fioâıv, KOI R KOTaKÖ^'as avrovs 
eîs TprjpaTa, aTreWeiXfv abra. Kara 
ırâvra riı âpıa tov 'X(Fpafjp\ âtâ Yttpfe 
pr/vvriov, \eya)v f °"Oo"7ts 8İP e£e\6t) 
Karântv tov 2aotX Kat kotÖttiv tov 
2a/ioıvı)X, ovro» Öf'Xet yetveı €iç rovs 
fioas avTov. Kat ineıretrt tpufios Kv- 
piov fffl tov ~kabv, Kai 4çt]k$0V âs fts 
av0ptö7Tos. 8 Kut ore anrjpidprjaev av- 
tovs lü eV BeÇeK, Ol vlol lffpafp\ ^aav 
rpuiKno-tat j ^tXttîSec J Kal ot avdpes 
lovöa TpULKovra j^[Xtâoes'. 

9 Kat etirop TTpbs rotjf f\3t')vras pr)- 
vvrast O^rco 8e\(Te eıırei TTpbs tovs 
avBpas ttjs 'la/3fÎE-7aXaâ3" Avptov, 
Ka8ws ö ijKıos deppâv;), 8(Xet etVöut 
Ftf etrâ; o'aırT/pta. Kat r)\6ov ot pi}- 
vvTntf Kal âvtjyyetkav rrpbs tovs av- 
8jins rr)s 'Inj3etç" Kal VTrepe^aptjaav. 

10 Kat (tTTov ol âv8pes rrjs 'lafiels, 
Avptov " 8e\op.ev if-İK&tl Trpbs eaâs, 
Kat 6e\(T« Kaptı tiç rjpâs Tîâv o, ti aâs 
(patetTaı KaX(İf. 

11 Krzi T'p> İTravptov ls 8ıtjpeo~€v 6 
2aovX Tov \abv "etr rpîa râypara' 
Kal elo'rp\8ov tis to ptaov roiı o-rparo- 
7ie8ov, iv rfı ırpco'ivff <pv\aKji t Kai tVâ- 
ra^uv tovs Appavİras tu>aov Ötppâvrj 35 Sap. 
B'. t}', a. 
Bac. A'. 
8'. 21 : t' 

25. Xpo*. 

s'. .'C 5- 

Ta\. o/3'. 
10. Ma70. 

12. 

' Kp.T. 

m'. S. 
3 Tep. K? '. 
2S.' Efdt. 

«V- 3 J - 
Ba(T. A'. 

*'; 34, 

4- 1«C 
'f- «S- 

1 r€y. as'. 

[4. tfeıö. 
f. 26. 

J K£l/J. t'. 

3Ğ: ıc', 

34. 5a/J. 
B'. «a'. 6. 
•Kp.T. 

e-. + : i 

2. 

7 Kptr. 
y'. 10 : s-'. 
34: ta'. 
29: t?'. 
25 : to'. 
6. «eO. 
t'.ıo:»!-'. tö'. 29. 
8 Kptr. 
<«'. 5. 8, 
10. 

1U ; KptT. 

11 2a /t. 
B'. «S'. 9. 13 '15 1 
Kf0. Aa'. u Kptr. 

f.r6. 274 2AM0THA A'. Kt</>. ı/3 ■",• '?■ 

lwav. 
,,'.38. 

Hpâ£. ley' 
9: «5'. 

l6, 23. 

k/3'. 4. 
1 M 'X- *■' 

'Hffa, 1 T€V. 

r'. 5, 6. 

; 'Efo5. ı; r)pepa' Kai ot ivaTm\€L<f>8evTfS Ste- 
(TKojmlo'Siffav, umre ouSe &vo e£ auniv 
Sev 'îpttvav r)vtıtptvot. 

12 Kal ttnev ö Aaûs ırpâs rot 1 2a- 

ItOUrçA, ™TW SÎWM €K€tVOS OfTTLS ftVtl'j 

'O 2aoııX öe'Aet /9aatXe:ı3ffeı e'0' rçpûs ; 
,S 7rapn5ıiiTaTe roûs avBpas, 5ta fâ 
6avarânra>pev avrovs. 13 Kat rateî 
o SuoîıÂ, 17 AeV öeXeı ÛavariûBi) ovSets 
Tt]f rjpepav TaVTTjV' ÖtOTl a!j[i€pov 
ls eKai*eı> 6 KıJpıos (TaTrjpiav iv râ 
Io-paıjA. 

14 TâVe cart* 6 2ap.oı»jA îrpos tök 
Aaöı>, *EXÖerf, Mal as viTÛyapev VJ els 
r«Aya\a, Kal as iyKatvicrapev İK€t rrjv 
paaıXriap. 15 Kal ÜTrijye ttSe 6 Xaös 
ets ruXyaXa* Kat İkçÎ eteap-ov tov 2aoıA 
j3aat\ea ' M ivâırıov toû Kvplov ev Yak- 
yâXoıs" Kat il eneî iBvaiaaav dvtfias 
ûpnvıms ivtomov tov Kvpiov' Kat «Ket 
€v<j)pâv8rjo-av d Saou\ Kat 7vâvTts ot 
âvöpts lapar)\ o-fpâdpa. 

[KE$. ı/3'.] KAI ftKfv a 2apnvr)\ 
Trpos ıracra tûi* Irrpaı^A, IonıJ, 1 Ûtt?j- 
Kouaa eîs Trçf (jiıavrjv aas Kara Kavra 
6Va etVere Trpâr £jWj «aî a Kar*Wıjaa 
fiatrihea *'<£ vpâs' 2 Kni Ttî>pa, loov t 
6 j9(nrtX*wE îropeı/fTaı epırpoaBtv aas' 
* iy& öe eı/ıaı yeptov Kal ıroktâs' Kal ol 
viol fiouj ıflav, eiVaı p*ö iuâv' Kal 
iyiû jrepıarâTTjaa evâmöv o~aç eV veâ- 
ttjtÖs pov etos ttjs ıjpepas tuvtijs' 3 
ıSaû e'yi* papTvptjaaTe küt e'ıtoü e'fiö- 

7TIOV TOV Kvpiov, Kül ivûiTTlOV 6 TOÎl 
K€XptO-[l.el>OV aVTOV' 6 TİVOS TOV (S&Vf 

eXa/3<if; t) tiVos roı> oimh* ekafiov; t) 
Tİva tj^tKtjaa; TİPĞ KaTebvvâarevaa ; 
V <>K X el P 0S T '" P eXrx/3oi' ötöpa, 7 (îıâ 
p(İ Tv<j)\û)o-ca roî'S ö0ÖaXu-ovf ıtou öıa 
rot'Tiûi'; Kat Öe'XtıJ üjroS(i)(ret EiS etraf. 

4 Ot 5e eiTTOi', AeV ıjStKijo-Hf *]f*ûSf 
ai)8e KaTedvvâo-Ttvtras ypâs, oî/Se eXa- 
ıSes t! cg t^s x €l P 0S twqs. 

5 Kal etjre jrpos avTovs, Mûprvs 6 
Kvptas us eVâr, pâprvs Kal o Kf\pı- 
aufPOS avToîı ttjp Tjpîpaıı ravrjjVf * otl 
beı/ evpfjKaTe B ets tİ/v ^etpâ ıtoif ovBîv, 

Kai âtreKpldrfO'av, MıipTus. 

6 Kat eiTreı* o 2a/ıovr)\ ırpos tov 
Tiabv, MâpTus 10 6 Kûptor 6 Karaa-T^a-as 
tov Manjctjv Kal tov Aapav, Kal âva- 
i3tl3âoas tovs narepas aas İk yîjs AÎ* 
yviTTov. 7 Tapa \ninov (rrââıjTt, u 6~ıâ 
va âtaXt^ötû p.e o~âs hf&itto» tov Ku- 
ptOV s 3ta nâo-as Tas ÎStKatotTvvas tov 
Kvpiov, tiis onoias (Kafiiv tıs eaâs Kat 
tıs tovç narepas o-as- 8 13 'A^jr)iJ ü 

'I[(KW^ %X6tV eîî TfjV A'îyVTTTOV, KHL ,3 Ot 

naTtpes o-as ifiârjcrav wpös tÖi 1 Kvpiov, 

TtlTf ** ll7TeaTtt\iV ö KvplOS TÜP MâJİJ- <rrjrt Kal tov 'Anpaıc, Kal i^r/yayov tovs 
itaTepas o-as it Aıyiırrov, Kal kutm- 
KUrav aitTOvs fv T<â t<İjtû) toltm. i) 

J , Y.\rftrp6vT)(rav otteos KLiptov top Öeöv 
aiJTûic' oâeı» "VapebtûKfp avrovs tıs 
ttjv x fl P a T0 ^ Stcrâpa dp\r}yov tov 
arpaTEvuaTOS tov Atrwp, Kal et's tj/c 
%ftpa Tav ütkıcrTaİiûV, Kal fls ti)v 
Xf'tparov |3aa-tXecüf w M»a(3, Kal eVı- 
\eprjaav îvavrîov avrâtv. 10 Kai Cpd$~ 
<raf 7rpös röu Kvpiov, Kat eîırop t 19 'H- 
papTrjo-ap.(v t eVetSıy €yKaTç\t7ropev tov 
Kvpiov, Kal 2U e\aTpfvo-apfv tovs Baa- 
Xeip Kat Tas 'Ao~Tapû>d' 2i âXXâ Tıâpa 
i\evQip<ü(Tov rjpâs fK rrjs \eipos tö>v 
t)(öpâ>v Tjpâıv, Kal 8e\opev \ttTp€VOtt 
Ve, 11 Kal UTreVretAeı/ o Kıpıos ^Vöı» 
'lepo/3âaX, Kal TÖf Bfââi', Kal a3 Toc 
'ittpdâe, Kai 21 tov 2aiioıtıJX, Kal aös 
r}\€vâipa>a-€V eK t^S ^eıpös Ttây e'^öpâif 
aas TravTa\66ev, Kal KarcoKTjıraTe iv 
âo~q)aKeîq. 12 'AXX' ore eîfieTf 6rt 
" Nûas ö /3aaıXeis tûp vtwy A.ppoıv 
tj\&fV ivavTiov tras, 26 ei7rere Trpös e'/ıe, 
Oi^t, âXXa |9aaıXeûs öeAet j3aa"iX£uet 
e'<p' jjpüs' a7 eVw KupttJS t» öeu'v o-as î}to 
o ^ao'[Xe^Jf o-as. 1 3 Tapa \oıırov 

v ldoi> 6 y3aatXeûs, t&v âırtnav (K\e£aTf, 
İB tov Ötîo'iov e'^ıjTijo'aTf ! Kal IBov, ao o 
Kupıos KaTİo-TTjoe /3ao"tXe'a e'cp vpâs. 
14 "TS&P (pofir/aBe tov Kvpiov, Kat 
\aTpevi]Te aİTOV, Kal vîraKovtjTe eîs 
Ti)v (pavrjv aı/TOv, Kal tev CTaatâf^Te 
ivavTtov ttjs îrpoaTayiJs toC Kupt'ov, 
röre Kul atîs, Kai ö (3ao-t\evs 6 8ao~ı- 
\fvav eqb iıpâs, 8e\eTe TreptTraret kot- 
ottiv Kvpiov tov ÖeoiJ o"üs' 15 ^eav 
opaıç 8iv vıraKovrjTC eîs ttjv q\<x>ııı)v tov 
Kvpiov, âXXâ araçta fi; tc İvovtİov rrjs 
Tvpoa-TayT/s tov Kuptou, tote t) ^eip toO 
Kvpiov öe'Xet eto*öat ivavTtov aas, 3 ''«aö- 
ws co-Tâffıj İvovtİov Tâv îraTepOM* a"as. 
16 Tapa Xoi7râe 3 *Trapao-raÖ7jre, Kat 
ıfiere ro /teya toCto TTpîtypa, to âırotov 
6 Kûptoc ÖeXet Kattet epırpoo-Bev TÖtv 
Q(p6a\pjâv aas' 17 AeV tlvaı K Öepı- 
apas T&V ffİT&V aıjıtepoi'j ö6 öeXû) eVt- 
KaXea&) röi' Kvpiov, Kal 8i\i.ı nepO/et 
fipovTÛs Kal (3p0)(i}v' Stâ va yetoptarçre 
«al vâ tSTjTe cm "râ KaKÖv aas eTvat 
pe'ya, t6 ön* o t of irrpâ^are evâmıav toO 
Kupîou, ^Tija-afTes ets eauroûf j3aO"t- 
X«'a. 

18 To're £ır£Ka\ea8r} 6 2ap,ovr)\ tov 
Kvpiov' Kat eTiep^ffv 5 Kvptos ffpovTtıs 
Kat {$pf>X>p> tt)v rjptpav İKfivr/V Kal 
as 7râr Ö X«ös e(po^!j8r] 0-(p68pa top Kv- 
piov Kal tov 2apovT/\. 19 Kai eırre 
nâs o \aos ırpöp röc 2apoujjX, EÖ Ao/- 
Ö»;rt Lirrep twc fio^toj» cav Trpâs Ki'ptoj/ 
TÖf Geöy o-ou, 8tâ vâ pı) aTroBavapep' 
âıoYı (Trpoırditjapev etsTrao-as Tas Apap- '* KptT. 
8'. 2. 
17 K/jit. t 

1- 'V- I- 

*y'. 12. 
19 K/iit. 

t'. IO. 
2 * KpiT. 

S1 KptT.t'. 

15, 16. 

2 - Kptr. 

r, 14, 32. 

23 Kptr. 

ta'. I. 

n "f<p. f ■ 

13- SAMOTHA A'. 27o 12. 

' Aeur.t'. 
21. •¥a\. 
p«r'. 2, 3. 

'IijO. 
ko'. 20. 

Aeı/T. 

»-. 36. TİM ıjpâiv to K(ikov, va ^i)Ti]iy<^pev ti8 
eavrovs /3uo~tXe'a. 

20 Kal emev 6 2ap.ouî/X npbs rbv 
Xabv t M 1) <£o/3eîo-6V aels inpâ^are 
$Am> tovto tü KaKov' nAİ/v fiTj napa- 
8pop)]tr<]Te ımb orvıadev rtıv Kvptnv, 
nXXa Aarpevere* tov Kuptov İç öAı/ff 
tijs «rijoSi'ur (rnc* 21 Kal i0 p>) ırapa- 

8pOf*rpTTfT*' *' SlOTl tdts îjfle'Aere tnrâye; 

«aroTTii' twu paraicap, ra OTroîa âeV 
âıjvayrnt ea u/tpeAİjo-tûO-ıv, ovSe MÎ e'Xeu- 
dcpötacûiTiv, iıreıbtj Etcaı ptiraıa' 22 
âıöYt i2 8ep âe\eı eyKara\et^et 6 Kv- 
pıos tqv \abv avrov, i3 dıa rb bvopıı 
aûrov to peya, eıretBl/ ^lyııSfJKijo-ev ö 
Küptür fâ (t5e KC^ug Xnöı> aûroO' 23 
eir /jte 8e, /117 yivoıro va âpapTTjo-cu els 
tov Kı/ptov, 4j (uitte fâ TTavcra aırb toej 
»a 8i(opaı vjrep vp£>v ! dXXâ *° 6VXto 
aas 8ı8doKeı "rrfv 68bv tijv dyadr/v Kal 
evâetav' 24 ig pûvov cjıo^elaBe tov 
Kupıoe, /tat Aarpevere avrov ip akıjOeia 
ff 0X77? KapBîas cras' 6iqtl "f'ftre 
oU 7T(îtra ueyaXetn eKapev vrrep vpâıv' 
25 dXX tay e'^aKo\ov8i}Te va ırpÛT- 

TIJTf TO KOKOV, 5l «Şiî (TCİE M KUl O 0a(Tt~ 

Aevs vp,<£f 6e\ere Ü7ruXecrör). 

[KE*. ıy'.] 'O SAOYA Vo fravı- 
Aevs ivbs îrovs' d<pov 8e ej3aal\evo~e 
8do Ztt) Ari rbv 'l<rpafp\ t 2 e/ckeğev 6 
2aouX els eavrbv rpels ^ıXtâöar CK toO 

hrpUTfS.' xa\ i}o~av pe:râ toO 2aoiiX 8vo 
j(i\LaSes ev Mı^pa? Kal ev râ opet 
Baıöifk, Kal ^ÎAtot TJtrav uera toû 'Iûj- 
vaaav ev Ta$aa tov Revıaatv' to de 
V7t6\oittov tov Xaoî} e'^ci77e'<rTetXej' e<a- 
o~tqv els tt)v a-Kt}vi]U avrov. 3 Kat 

eTvara^ev o \<avâ@av ri)v (ppovpav tû>v 
<&L\ıo-rai<ûv t ttjv ev T<â j3ovvâ>' Kal tJkov- 
nav ot fyıkıarâlaı. Kal ta&hlFHMV o 
2rtouX ota T^f (raKiTLyyos ev ırâo~ij t?j 
yjj, Xey<üv, Afi aKOiJo-<i><rtJ> ö! 'E/3paîo(. 
4 Kal ıras 6 'lo~pa/j\ ifKovcrs va X(yw- 
o~tv, ErrcİTa^v 6 2aoûX tjjv (ppovpâv 
twv ^(Kttrraiav, ■ ko.1 ptakivra ö "lo"- 
parjX pıo-etTaı V7r6 töiv 4 l tXiOTattûi'. 
Kat trvviföBt) n \aoç KaTÖmvTOv 2aoûX 
iv raXyâXotr. 

5 Oî be $ıX/(TTa7o[ crvvrj8polö-8rjuav 
ota va ıroAepTja-Q)o~t pera tov Io~paTj\, 
TpuiKovTa ^ıXıdSfs âpa£S>v f Kal 1^ 
^tAtaSer 'nvıveav, Kal \abs û>s i} âppos 
fj fjrî toû )(ei\ovs rr/s âtı\âo-o~j]ç KaTt'ı 
to ır\)j8os' Kat ave3lo~av, Kal i<TTpaTo~ 
atorv<ra0 iv Mı^uVtr, ırpbs âvarokas 
Tqs Bald-avev. ö "Ore ot îîvSpes tov 

lo"par)X a6W OTt ^aav ev dprf^avUı, 
ÜiÖti 6 \abs ipiKpn\f/v%eı, Töre s i- 
KptmT€To ö Xaöc els T(i o~7TT]\nta, Kal els 
tÖ ırvKvû<f)VTa, Kal els tovs jSpâ^ouî, 
Kal ets to. d)(vpâ (ttpf) Kal etf touj X(İkkous. 7 Kat rıi'« e* tS>v 'EıSpnlav 

BU&tjaav tov 'lop8âvt}v, rtpûs Tıp/ yrjv 
TâS Kal raXaâS. c O 6e 2aav\, avros, 
fim aKopıj ev raXy(iXoıç" Kat Trâj n Xaös' 
Tpiutav Karo77iv avrov. 

8 Kat * 7repıepeıvev İTTTa î/jiepas. 
kutu tov Bta/pta-pevov Katpov vm> tov 
2a^ou7jX" u\\' 6 2a J u.m>r ( |X Sev "\p\(TO 
els r(iXyaXa' Kat 6 Xaö? uteo-KopıriÇt 
aTîo jrXf70"toj' avrnv. 9 Kat eiırev ö 
2ao^Xj 'iepeTe e8o> tt/jÖs ipe to â\o- 
KavTcopa, Kal ras (îprjvtKas npaaabopüs. 
Kal Trpoo-ecpepe tÖ 6\oKavTa>pa. 10 
Kat wf erfX€tü)0"f ırpoo-fpe'pav TÖ 0X0- 
KavTcopa, Idou, tjhâev 6 Safiovfpi.' Kal 
eçifAuev 6 2aouX etr avvâvTTjatv aı/Tov, 
fitâ va X aı P fT V (r Il avröv. 

11 Kat eırrev 6 SapovtjA, T t eKapes'. 

Kal âneKpidjj 6 2aoûX_, "ETTftSj] etâov 
oTi 6 Kaus SıefTKop7rt^€To ân e'pov, kü 
alt 8ev rj\6es Ti)v 6ta)ptO~pevt)v rjpepav, 
ot Oe ^ıX[rrTaîot avvrjdpoiÇovTO els 

t&tjKfU&i 12 dıâ tovto tara, Tapa 
SeKovaı Kara/3i) oî $tXto~ratoı ivavriov 
pov ets rdXyaXa, icat iyâ> Öev 'İKapa 
Ser/o-ıv 77pös tov Kvpıov' İTokpi]o~a \ot- 
ttov, Kat npoa'itpepa to 6\oKavTa>aa, 

13 Kat cifTti* ö 2ap,ovr}\ ttoos 
2aoL>X, 2u eırpa^as ucfopovaç' G 
i<pv\a£as tÖ 7rpotTTaypu Kvplov tov 
ÖeoO o"ot', to otîoÎov ırpao-İTa^tv els 
(re* StcÎTt rmpa o Kvpıos >'jde\e ore- 
ptâo-et ti)v ftao~t\eiav aov iırl rbv 'Io-- 
paj}X ecns tov alûvos' 14 aXXû 7 rcîjpa 
f) ftao , t\eia o~ov dev SeKeı crTtjpıjfât]' "6 
Ki'ptos iÇrjrtjOev els eaVTOv avûpunzov 
Kara tijv KapotaP avrov, Kal atapUft» 
6 Kvptos avröv va. fyıu. apjçav ejrl top 
\aâv avrov, İtt(i6t) SeV i(pi\a£as eKelvo 
to önolov TTpoaera^ev els rre 6 Kvpıos. 

15 Kat iaT}KĞ>ör) 6 "SapAivfp\, Kal 
aveftt} âno raXyâXcdv els Tnj3aâ roîı 
Bevtaptv. O 8i 2aov\ jjp't6arjo , e rbv 
\aöv tov evpeSivTa per aİTOt), 9 rrepl- 
tîov e^aKoalovs av8paç, 16 Kat o 
2aoifX, «at 'lavâdav 6 vîbs avrov, Kat 
6 \abs 6 evpeaels per avrâv, eKaör^vro 
ev Tafiah tov Bevıapıv' ol 8e "5tXt- 
0"Tatoı r)aav ecrTpaT07Te8evpevoı iv Mt^- 
pâs. 17 Kat i^fp\6ov \erjkarai İktov 
UTpaTOTvebov T<bv QıAıo~Taîuıv els Tpid 
0~ö)paTa' tÖ ev o~â>pa earpâcfyr] els ttjv 
68bv 10, Oqbpa, iTpbs ttjv yrpf 2wy«X* 
18 Kal to (t\\o oSypa earpâ<pi} els rrjv 
SSbv B 'BaiB'&pâv' ku\ to !iWo (rafta 
eoTpâ<prf els ri]V öSöf toO öpîov, rb 
önolov $\İTTeı ırpbs tv,p «ot\ttSa '" 2e- 
fttaelp, Kartı tijv eprjpov. 

19 Kat 1:i ato'ipovpybs 8ev evpi&Kero 
iv Trâcrjı tt) yr; Io"paiîX" fîıriTt oî ^»tXı- 
0"T«Ioi fi7roj/j MjjTTOTe ot E/^patnı Ka- 
TaaKevâaıaaı popopalus ij Xoy^aB* 20 10 'Itjo. 

uf. 23. 

11 '117(7. 
ir'. 3 : 

"?'• 13. 

14. 

12 Heey.. 
ta'. 34. 
" 'IoJ 

a. B'. 
kS'. 14. 
'lep. «S'. 2J6 2AM0THA A'. K«£. 18'. Kpır. t'. 1 ne<p. ıy 


■»■ 


- K((p. K@ 


9, ıı, 20 


A X <-P İ - 


*<X- 


9 «eıp. 8. 


21. 


1 K€0. $'. 


a». 


5 «60. 17 


33. « K/HT. ^ 

4,7- 
Xpov. B' (î\X« Karîjüaıvov Ktlvres ol 'lo-pa)jXtrat 
n-pûî roL's •HAtoTaîous, 5tâ vâ aKovâtrij/ 

CKaOTOf 7"Ö vviov OllTOV, Kal TJjV 5lKfA- 

\av avrov, Kal rrjV A$-Lv7]V avrov, Kal 

ti/u aKa-ırâvyv avrov, 21 daaKis rçcîe- 

Aov upliKvv&t) al nKanâvaı, Kai «t 5t- 

:eAAiJt, Kai râ TpUpava, Kû\ at â£ivıu 

utûi'" Kat Sıâ yâ ö^ıjt'ûjo-ı Ta fioî/Kev- 

Tpa aİTÛv. 22 A «t roûro eV rjj T/ptpa 

Tİjç fiâjpje, Stp evplaKero avre pâ}(aıpa } 

ovre Ao'y^Jj, Eti rı)ı> ^eıpa Ttfös «k 

tov Xkov tol) ÖyTOî jutra toû SaouA «at 

IojMiÖaı/' eîs Tüf SaoıA û/ıojf, «ai et s 

toi> latvûdav rbv vlbv avrov, evpedt]o~av. 

23 lü 'H 5e (ppovpa tü)v $1 A taratan/ 

fffâhût Trpos rö ırepacpa Mt^p-âs. 

[KE*. to'.] 'HMEPAN 5e nrâ et- 
ttej' IöjvuÖüv, 6 uîös to5 SnoiA, Trpös 
r6c pioc roi* /^ao-Tafoura ra âVAa av- 
rov, EAÖe', Kat tıs Tifpaaiıipev ir pus t!jv 
tppovpav To>v (bt\urTai(ov t t>)v ev rû 
jrepav. Upbs rbv Trarepa airov apaş 
otv î(pavipaiue toûto. 2 *0 5e 2a«ûA 
İKÛ6t)TO vtr\ roîı aKpov rov Yajiaa, vrrb 
rrp> poSıav tt)v ey ÜLıypâv «at d Aaos 
o per avrov %ro ^eaıs e^aKÖaıoı «eöpes* 
3 Kai 2 'A^ta, d uîös to{İ *Aytnb|9, 
s a5eAflJo{i roû 'l^a/3tuö, wfoö toÛ *ı- 
ı>ees, tıtoü roû HAei, îepeûç tol) Kvpiov 
e'f SîjAitj i (popmv e'ajdö. Kat 6 kaos 
dev ıjğevpev on v-nijyev o 'l&vâOav. 

4 Meraki 5e rain bta(6âo~eb>v, 5ta • 
on'oıcoi' 6 IaH'adaf efyjreı vâ 7repao~i} 
ü Tvpbs ty)v fppovpau râv <&ıkıo-Tu(<jiv, 
ypo aırâropos fipâ^os e'^ tVös pfpovs, 
Kat unoTopos fipâ^os e*K rov öAAoı 
pfpovs' «ai tÖ ocoaa roû eVör Eoıreç, 
rö 5e övopa rov aK\ov Seve. 5 To 

pÎTtûTTOV Tt)V İVOS fip('l)(av ^TO JTpOS fiop : 

pâvdTrevavTiMtj^pas, ku\ tü roû «XAoi 
ırpos votov dnivavrı Ya§aâ. 

6 Kai (Sffev 6 '\cavâ8av npâs tov 
viov tov jüaa-TÛÇovTa ra ojrAa avrov, 

EAÖe, Kai as Trepâo-wpev ırpbs ri]v 
<ppovpap r€ıp anfptrprjroıv tovtmV 'îa(os 
€i/(pyrjo~r/ 6 Kvpıos iırep rjp&v' Sı 
bev elem tİt top ULvptOP epırâStov, ' 
o-âo-fl 8ta 7roXXwj' JJ 5t' o\îytnv. 7 Kai 
etTre ırpos avrov 6 oTrAoajdpo? avrov 
Kaue CjTt dvat ev rrj Kapbîa trou" ffpO' 
\ütpeı' Idov, eyaj cTfMt* fttTİt croO kut* 
r^v Kapbîav o~ov. 8 TıÎTe etjre» d 'Iüj- 
j'ciöai', Iöov, i7/xeîr 6î\opfv Trepaaeı 
77/jÛf rour İtvdpas, <al BeK'iptv Sıt\drj 
eis avrovs' ö e'âc et7ra)(rt Trpûp ıj^âç 
ovTa, SrâöıjTe ews câ e\âa>u.cv nplıs 
«Vûs" — THTe dî\opfv &ra6rj evrı^râırti 
j\pwv, Kat btv 6e\optv dvafiî] rvpos av- 
rovs' 10 aAA* tav eîntûo-tv ovtiûs 

AvâfÜtjre ırpus (jpâs' — rön 6i\optı 
avafîî)' StüTt ö Kf/Jtor TrapebûiKtv av- rovs fts rijv \ctpa ijpav' Kat ' rovro 
e«Atı âaftu ets tjpâs rö o-rjpfıov. 

11 E5eL^öı;crnı/ Aocjrûf a.p(pÖTtj^n 
ets T/jf (ppovpau rtân ^ı^taraitov' Kin 
ut «JtAtaratot ttırov, lbnv, oİ 'E/3/muoi 
i^epxovraı £k râf Tpûrrcuv, onov H\ov 
Kpvtpâi). 12 Kat e'Aa'Aı/u-Hi' di âvSpes 
rijs <ppovpcıs npos rov 'İMvûğav Kal 
tt/jos roy £fao"rd£opra râ öVrAa ai'Toû, 
Kai iiîtov, 'AvâfİT/Te npbs rjpâs, Küt 8i- 
\opfv ırâs (puv(pâo~et tu 

Kat etTref d \<uvdBav rrpbs rbv ottAo- 
(j>6pov avrov, Avü$a kotÖ^iv pov' 
Start Trapeba)K€v uvtovs ö Kvpıos eıs 
ri]V X ( *P a ro " ItrpaıjA. 13 Kat (îvep- 
Ttvaev o IaJi/aeaj' /jt ras \ûpas avrov 
Kaİ /ıe rovs ırödas hvtov, Kal 6 j3a- 
OTaÇaP râ tıırAa avrov kotottii' aîıroî)' 
Kai eıreo-ov fftmpotfBev toO 'lau'âöaj'" 
Kat o (ÎSao-TiıÇav ra OtrAa nİTotİ eâavti- 
rafeı/ auToûî Karr)7rtn aîiTOÛ. 14 Avtij 
5e r; ırpûrıj ertpay), T^c öırotav cıcapav 
6 Ia>vû$av Kai 6 ı'm\o(j)âpos avrov, İJto 
îrepi7rou etKocn âvbpcs, ets Stâorıy/ıa 
y^s ıjutVecop o-rpepparos. 

15 Kai E eyeıiJe Tpöpaç eV r« arpa- 
TOjre'Sûi, eV rots dypatSj Kai eV tto^tI 
tim Aatû" ^ (ppovpâ, Kai "ot Aeı;Aa- 
tolutes, «ut «ltoİ Karerpûp.af af, Kat rj 
yij a-ufeTapâ^öıj" ûa~re ^ro lu &)s rpö- 
^tos ©eoi). 

16 Kal eı5of ot (ppovpoi rov SaoûA 
ev Yaföaa tov JSevtap\v, Kal t5ov, to 
îtAİJ^os öteAıîero, Kat 1l ftaâpijb'öv Öte- 
o-KopıriÇero. 17 Tor* et7reı> ö SaovX 
Trpâs tov \abv rbv fltT avrov, Aırapt- 
$pj}trart râpa, Kai t Sere n's fîye^aSp^a'ei' 
e£ i]pâv. Kai ore â-ni]pi6ıxr}0'av ) tbov, 
6 \<JĞvâvaı/ Kal n djrAonbfipos aiırov Sev 
tl&av. 18 Kat «tTrev 6 SuoûA 7rpös 
rbv A^ıâj *epe e'ââ) ttjv Ktftturbv toû 
8eoS, AtüTt ij Kt/3û)rös toO ÖeoıJ ?;70 
Töre ptrâ râv vlâv 'l<rpar}\. 19 Kai 
12 eVai e'AdAeı 6 SaovA 7rpds rbv tepen, 
d âopvjSos ev ra a - rp ara 7re'5ûi TÛf $t- 
\ta-ratcüv eVpo^copeı eVt to pâAAon Kat 
eVAıjâı/MTO* d 3e i'noı'A etîre Trpöc toj' 
tepea, SvûC D7Tto"a> TÇW ^eîpâ (70i). 

20 Kai uvprjapoiağrjo-av 6 2aovX Kat 
7râs d Anâs d aer* airaü, Kat ^Aöov eıus 
ets tt)V pâ\r]V Kat tâov, jnöTİS âf 
Spor j/ pap(paia tjto ivavrtov roîı trvv- 
rpöobov avTov, trtpayî] peyâXj] o-<p68pa 
21 Oı be 'y.fipu'ıot o{ peru râ>v *tAt- 
arakan thvts &s «AAore, otrınes ef^oı 
dfa/3ij per avrâv ets rb arparûneboı 
e< râv Tre'pt^, Kai avrat ert fp/â(h]<rav 
perâ Tâv IcpaıjAtrâi', oırtves Jt<rav perâ 
rov SaoiA Kat lavââav, 22 Kai Trdf- 
res ot avdpts rov 'la-pn?)A i4 oî kootitÖ- 
pıvtn (V râ optt 'Etppatp, tiKovo-avres 
Ört ol «tıAtoraıot e(pevyov, tSpapov Kat I8e Fw, 

Kptr. c • i»'. 2AMOTHA A'. 277 16 **</>. 

''- 5- 20 AfVtT, 

■T 

. 26: 

', 10 : 

'.26. 
Aevr. c0\ 
16,33,24- aVTat KUTOTVtV ItVTütV, SİS TTo\fjlOV. 23 

Kat "fffttMMV ö Kupıos t<jv Io"pm)A eV 
rg >)pepa eKfttrg' nal t) ftaxıj enipaıj-ev 
eîs liaîö-avev. 

24 Ot £e «v5"pes TOÛ 'lo-parjX ajre- 
Kapov T 17 1* i]pepnv İKttPtJV* Stdrt O 
£aoîıX I7 et^e n opKtaet rbv \aov, \eym>, 
' tiıriKarâpaTos 6 üvâpamos, oartç <pûyy 
Tpocpi]v tas (trTTipas, Kal fKoueaBâ âıtb 
râtv egğp&p finv. "08ev Sev eyev8>] 
Tj>o<pfjV ttûs S Xaıis. 25 Kat ' nâv to 
Tt\t)8os rj\8ev e!s tâo-os, ottov la rçro 
ueAı Kara ytjs, 26 Kat öre eı<rijX(?ft» 
ö Xaûs etç to oı'ıaos, İ8ov, rb pe\ı e- 
o~râ\a£tv' ovSels optos eır^jjtrîaıre rrp> 
X e ' l P a avrov Ets rö oTo'u.a aîıroû' Start 
fCpnfirjdi} 6 Xnof rov opKOV. 

27 O Iûjyaöac o/icas öev Et^evtİKOU- 
(, ore ö ırarrjp avrov ölpKiffc ri» 

XnoV Sûtv rfırhtûtrc rb âVpov rrjs p'â- 
j3doU| tjjs eV rjj ^Etpı avToîi, Kat e'^î-- 
8ıo~ev avrb eıs Krjpijdpav, kul ej3a\e rt/v 
X €l P a avrov eıs rö urâpn avrov, Kal 
di'e'$Xe\Jmv ol orpûaKpLol avrov. 

28 ' hntKpldrj Se" CtS EK TOÛ XflOÜ, KUL 

finfv, O ırarrjp o~ou copKtore Ğt opKov 
rbv Xabv, Xeyn)i', EıriKarûparos 6 ac- 
Ö/jümtos, oorıs (pûy;? rpo(pı)v crTjpepov' 
Ski roûro 6 Xaos etvaı eKXe\v/Mvos. 

29 'O 8e 'Itüuaöaf türev, 'Erâpa^ei' 
6 ırarıjp pov rbv KÖtjpov* idere, Trapa- 
KaXû, noaop avefiketyav ol b'q'i8a\pal 
pov, Start e'yevdrjv d\iyov e< tovtov 
roîı pihıros' 30 Ti6<j<a pa\\ov, eav 6 
\ıtûs (/öeXf (payet rr/y ai)iifpov İk*V* 
Öepiüç ck râv \tupvpav râv i\Bpâ>v av- 
rov, ra o7roîa evprjıcç ', Btârı Sev jj#eXs 
■yeifeı rûpa ıroTiv peyaKjjrepa a(payrı 
p.€ra£v râv $tAıoTatW J 

31 'Enâra^av Se e'c intıvr) rij rjpcp*} 
rovff <frt\to-Talovs ımo Mıxp.âr ea? Aîn- 
Xû)f' Kat 6 Aaoff tjto (K\c\vpevos <r(p6- 
Spa. 32 "Oâev eppîfpûrj 6 Xaüf tıs tÛ 
Xâqjvpa, Kal eXaj3e 7Tp<i/3aTa, Kat j3(Jaç, 
Kal pıV^ouf, Kat co-(pa£av Kara y^s' 
«■at ETpaıyef 6 \aos 2a fteTa rov a"paros. 
33 'AfijyyeıXai' St tt/ju? tou SaoiX, 
Xeyofref, loov, ö Xaöp {'ıpaprâveı eîs 
tüv Kvpıov, Otâtl Tpcöyovaı iMeri roij 
atft(i70f. Kat elne, Uapa^ârat fa-râ- 
(?ıjre" KvX(traT* 7rpds epe urıptpov \'ı- 
8uv peyav. 34 Kat ern-en o SaouX, 
Aıaa-trâpârjTe fiera^v rov \nov, mı e'l~ 
■nare Tfpos uvrovs, tepere /ıot ivravtia 
eKuaraç rov fiavv avrov, Kal CKaoros 
to ırpofîaTov avrov, Kal v(p<i£aTe eı— 
ravöa, Kulq^uyere' Kat prj âpaprıivfre 
eîs rov Kvpıov, rpmyovreç pera rov 
atparos. Kat e<pepav frSs ö Xaös eKa- 
ırroç rov ftovv ul^toi" peff iavrov İKei- 
vrpı rrpı vvK.ra, ku\ îtııpa^av e<eî. 35 Kaı 21 coKobnprja'ei' û SaoıA öu- 
CTtaa-Tijptov tıs rûv Kvpınv" rovro tJto 
ro Tvptârov dvaıaanıpıov, tu öttoioh 
aKoa'6pT}o-fiı o SodûA ety 7İv Kvpıov. 
36 Kal ;i;r.= j' 6 2aoiX, As Kara'^âtv-ev 
i^aırıaa râtv $ıX(0T(iıa}i' Sıâ i-uktÛp, 
Kal ar StapırâıTMpfi' avrovs ews vâ 
fpvyfü r) tjfUpa, Kal (*s /ı^ tıtpijrrapii> 
fiyat tva fi airâv. Kat ctıroı, Kâps 
Trâf 5,T( (rot (pııiveraı kuXop. Töte 
ewrev o îe/)*t'!' J As trpo0eX8afteıt iv 
Tavda eîs Toy Oenı/. Ü7 Kal Tjp&rrjtrfv 
o SnouA 7'cif öeâfj Nâ Karnficâ e'£a-jrio~a> 
râv ŞİkurraİeSP ; ÖeAerç napaBâaet av- 
rovs eîs r^v ,\e(paTaD'l(rpafjX; 'AXXâ 
' Â -Stp tııreKpıOr/ Trpbs avrov rr/v tjpepav 
fKeivrjv. 

38 Kal etıveu 6 SaoîıX, 23 ITXıjo , (â- 
a"a7f ivravöa ırâvres al âpjftjyol roîı 
X«otJ" Kal pâ&ere Kal tSeVe, eîs ırotov 
£<rru&n T) âpapria avrn a-r'jpepov' 30 
ötün '-* (rj Kîıpıos, 6 a-i/cas r6v 'la- 
pafp\, on Kal eîs rov 'lavâ&uv rbv vıûv 
uov av eo-râSi), öeXet /3f/3a('(os Bava- 
raüT). Kal Sef eııpeBr/ ovdels pera^v 
rravrbs rov Xaoîj octtis d-neKpldfj Trpbs 
airâv. 

40 Kat etwe ırpbs trâvra rbv 'lu- 
parp\, Srâörjre ffets eK toC evus /iepaı.'s, 
e'yaı âe Kal latvadav 6 viâs uov &£- 
\opev araBîj ek rov «XXou pepuvs. 
Kal ei7TEj/ ö Xaus ırpûs rbv £«oi/X, 
Ka/tf ttüv o,jt craî fpaıveraı Ka\6v. 
41 Töre mref ö 2aoL'X 7rpûs rbv Kv- 
pıov rbv 6ebv rov ^la-pafjk, M &et£ov 
rbv âBâav. Kal 2G eVıâtröi) û 'laıvcidai' 
Kal â SaoİıX* 6 Öe Xaos âTreXıJ5f;. 42 
Kat türev ö 2ao{ıXj 'Pİyp-are «Aıjpoııs 
pera£v epov Kal 'lavâBav rov vlav fiov. 
Kat emaVörj o layvâÖav. 

43 Töre eiTref 6 SaoiA 7rpös rov 
Icavâdavj w *i>ave'pao~âv poı r'ı enpa^us. 
Kal etpavfpaae Trpbs avrov ö 'îcorâffet&ı 
Kal eme, Tcadırt ^ey€vBr\v dXiTOf p.e'Xı 
Stâ roû «Kpou r^ff pâ/3Sou, tJ)B e'f rp 
X f 'P' pov" (Soiı eyâı, ıiTroÖi'^a-Ka). 44 
Kal aTreKpîârj 6 2<tav\, 29 O^rm fa 
»üa/tg ö 6ebs, Kal ovrıo vb, 7rpo£r#e<T;/ - 
;;u i3e/5ata)S Öe'Xetv oîroödv«j 'lûifdÖaf. 

45 'O âe Xaoç etîre Trpös rtıv SoovX) 
'O latvâBav 6e\eı âıroSâvet, oarıs e- 
Kape rl]V usy$u}V ravrrjv OX0TJ]pİav eîs 
ro» l<rpffîp\; Mı) yevaıra \ 31 Zî} Kl'- 
ptor, oİSe /i/a öpî^ e* rijf Kt&aKrjS 
avrov âf'Xeı 7T«r« eis- tijv yqv* ötıîn 
iftjpytjOH pera rov Oeov rrjv rjutpav 
ravrrjv. Kal (\vrpMO-ev 6 \abs rbv 

lwvâ8av, Kal vev dıreBuve. 

46 'İ'oVe ai'tfirj 6 2aoı>A eK rîjs Kara- 
m&^tfıM tZjv ^lAıoraıcof' Kal ol "î>tXt- 
tfratot VTrîjyav eîs rbv TÖ*nröV aıVoıt'. 

47 Kat e\a$ev 6 Sarıt'A tjjv fiao-ı- 2/ 78 2AM0THA A'. Ke(p. t e'. 'Apt0. k5'. 
o. Aft/r, 
/«'. 17, 
18, 19. 

3 AfVLT. 
*Ç. 28, 

59. 'I?/ff, 
r'. 17, 31. 
' 'Apıff. 

«S'. 21. 

Kpır, a'. 

16: S'. 

11. 

S rw. m'. Xaap eVl tÖj> 'lo-pai)X, Kal eTTo\ipıjo-fv 
ivavTiov kÛvtcûv tü>v ij/ep&P avrov kv 
kXw' ivavr'ıov tov Mü>ûj3, Kat ivavTtov 
TülV vt&p 32 TOV 'hy.fJ.01V, KCLl (vavrtov 
tov *EBû)/i, Kal ivavriov tûh> ftatriktav 
33 rfj? 2&>/3â, Kal tvavTtoy tö>v $1X1- 
(rraıtöi'* Kat evavTtov ıravrav ottov Kat 
âf C(TTpt<pçTO, KarerpöVove. 48 2ıw- 
KpuTTjacv en Bvvaptv, Kat ejrafOçi 
roc 'ApaAıjK, «al i]\cv8epiıio-£ röv la— 
paı)X in ^ttpûç riv BtapJMİftvnav 
avTovs. 

49 3S Ot âf vtot toÛ 2aoij\ 7/aae 
'ltûfaöai', Kat 'iffoueî, Kat MeA^l-aoue" 
Kal Ta ûVcîp.ara Ttöw Suo Bvyareftmr 
avTOV, to ü'coaa tİJf ırpaTOTÖKov Me- 
pt((3j «at to orofia tİje vearepas Vtt)(ak' 
50 to 5e ovoua ttjs yvvatKÛs tov 
2aouX îÎto A^tvonp, Ovyâr^p tov A^ı- 
pûaf. Kal tÖ ovopa tov âpjficrpâ- 
rrjyov avTOv 'AjStvrjp, utup roD Nıjp, 
öetov tov 2aotjX. 51 3C< 3e Keit ö 
■trartjp tov 2aoiX, Kal o ISrjp 6 Tarrjp 
toû 'A/3ffJ7p, $9ta> utot roû Afiırjk. 52 
Hto Se TroXeaof oVvaröff evavriav râv 
&îkı&Taitnı> kutu îrtîuaç top tjptpas tou 
2aouX' Kal üjtot€ e^\etrev 6 2«oiA 
civdpa Tivâ SvvaTuv, rj âvdpelov, s ' itap- 
e\ûp.l3avev avröv ırkî] <t tov [KE*. ıe'.] *EinE Se 1ap.ov!j\ npbs 
tov 2aoöX, 1 'Ep,e (iTreo - TeıXei' d Kııpcof 
vıı o~k xpio'Oi /3ao"iXea ejrı töv Xaöi' «î/- 
ra{), f'jrı tov i<rp(rrjX" Totpa Xoi7rcjf 
"ikovo-ov Trjt (ptovrjs Tâ>v \oyaıv tov 
Kvpîov. 2 Ovto) Xe'yeı 6 Kvpıoç tû>v 
8vvâp,eû}v' QeXcı> e'KÖtK^treı oıra etca- 
v.ev 6 'ApaXıjK etç tov 'l(rpa^X, "oti 
âvretrrciÖ/; ds avTbv ev rîj ööü i'trs 
upsftaıvev f£ AtyvTTTOv' 3 vTVaye 
Taıpa Kal rrâra^cif tüh 'AaaAı^K, k.(1 
8 e'^oKâBpfviTov ırÜv o, ti e^fif «"' p^ 
(pçıo-âj)£ avrovs' a\\â SavÛTcaa-ov ko\ 
«fSpa Kal yuratKO, Kat ıratotof «at Ö7- 
Xâ^oy, «at /3ov*' Kat Trptî/^aToy, Kal 
KaprjKov Kal ÖP(Wt 

4 Kat ö 2aovX eKaXecre tov ~Kabv, 
Kal âmjpiûıujfrev avrovs iv TeXa:p. 
Sıaıcoo'tds x ı ^- l( ' l $ as ır<iS"j mi ScKa 
^tXtâSar dı/fipûi' lovda- 5 Kal r/X6iV 
ö 2noûX tas ttjs 7roXeü)ff toO A/iaX;)if, 
Kal evfdpevo'ev iv Tjj (pripayyt, 6 Kal 
eiTrev o 2aoûX *ırpos toİî Kevatoıır, 
''' 'YTTiıyeTe, ava^apr^aaTe , Karn^^re e*t 
peo-'iv tü>V A ua X 17 Ktr Gif, âıâ câ p/} 
ırüs ö"up7Tep!Xaj3ı» per avTtüf ânîrt 
"o-ets e'deî^arc eXeof cîs »^Praf tou? 
utovç 'lo"paı)X, ote apsf$aWOP iğ At- 
■yvjrrou. Kal att)(ap7f<rav ot Kemîoı 
e*K ftervnv Tatv ' hp,a\r\KLTÛ>v. 7 Kal 
7 eTrara^ej' o 2nni'X roûs ApaKrjKtTas amı s 'A/3ıXâ ftas T^f eıVrjfiou 9 Zoijp, rijf 
Kara ■Kpoaayrrov AlyvTîTov. 

8 Kal 10 cruı/cXa^ei' 'A-yây tov /3a- 
<rtXea TÛf ' Ap.aXr]KiT<hv fâvra, 1J jru^ra 
8e tÖv Xaöv iğa\ö8peva€v iv o-röpart 
p.a\aipat. 9 nX^v l2 i<pei(rÖr] ö 2aoi\ 
Kal ö Xaöç râv 'Ayây, Kat râ KaXqr«pa 

TWK TTpnj3('lT(ûV, Kat TütV ^oStV, KOL TU.V 

Sevrepe t/rWwe, Knî râ* âpvlıap. Kal 

TTtıvTÖs dyaânv, Kat SeV ijöthnv vtı i£o- 
\o0p€vo~(öo~u> avTii' aXXtı Trâv to eu- 
TeXe v s Ka: i^ovbevcajiîvov, iıeeıvo e'^û)Xo- 

«/>™™-;. , 

10 ToYe fyave faayOS Kvptov ırpos 
tov 2afj.nv!;\, \eya>v, 11 ]3 Msre- 
p.(\i)6t)v OTt eKapa tov 2aoL\ ftaa-t- 
\ea.' 14 ÖtöYı io~Tpâ<pr} aıro rmuröev 
fiov, Kal ™ TOvff Xo'youî p;ou SeV e'^ere- 
Xeo"f. 

Kal 16 toOto e'Xi'7njo - e töv 2apou^X, 
Kat e'/3of;o"e 7rpör töi* Kuptov 3( oXjjî 
ttJs vvKTo't. 12 Kat öre i^T]yep8rj o 
Sapou^ evaptf 5tâ ı<â vnûyr} eis o'vv- 
âvTijo'iv tov 2aouX rö TTpcüt, avr\y 
ytt\av TTpâs TOf 2apow;X, XeyoiTeff, 
'O 2aoı»X ^Xöef 17 etf râv Kdpp7p\oı>, 
Kal ıSoû, âvfjyetpev ets iavTOV TpâıraiOV 
eTretra itrTpûtprj, Kaı Sıe7repao r e J Kal 
Kare'/3f; «îs rûXyaXa. 

13 Kat vTrrjyev 6 'SnpovtjK ırpos tov 
2aoı;X' Kat tercv o 2aoûX ırpos avTİJv, 
1}i EüXoyîjpeVoe vâ ^aat ?rapa toC Ku- 
pı'ou ! iÇeTeKetra röf Xoyof toû Kvptov. 

14 Eıjre 8e o 2apovıjX, Kat ti? »j 
(pavf} avn) Ttâv npofiaToıv ets to. &tq 
pou, «al 17 fpcöc^ râ»' j3oöıv } TTjV OJTOiaV 
«kouu ; 

15 Kal eîırev o 2aoûX, 'Ek tö>v 'Apa- 
\T]KtT<ûV e(pepav avrû' Stort ö Xaöî 
itpelaBrı tu KOkrjTfpa TÜv Tvpo\3aTG>v, 
Kal tSö< âoâıj', Stâ i'â âutrtatrj eîs Kt- 
ptov tov Öeıiv aou" ra âe Xoi7râ e^w- 
Xo^peurrapev. 

İG Töre eiTref ö 2apounX 77pûs tuj> 
2aoî/X, "A(pes, Kal Öe'Xûi a7rayyet'Xft 
Trpâf ae 1 rt e'XdX))o-ei' ö Köpıos etp e'pe 
Tr/v vvKTa, 'O Se etTre Trpâç ojitov, Ae'ye. 
17 Kul trîrev 6 2apouı)X, ^'EffÖ <TB 
^o-o ptKpör ey.ırpoo'dev tcov o(pda\p.£>v 
ijov, öeV eyetvep tj KeffjaKjj TÛtV (pv\6jv 
tov 'lo*pa^X, Kal 0"e i^pltrtv o Kuptof 
3atrtXea eVl röv 'lo"paj)X ; 18 Kal g-e 
eo-retXei' (i Kı'pto? «(S Tr)V ödöv, Kat 
tıiTÇV, "Yîraye Kat e'£oXö'öpeuo"Oi> mûç 
apapTâvoyruı' sîî î^k, tous AfmkrjKiTas, 

Kal TT0\İp.T}0~0V İvaVTLOV aVT(ûV İ(ı)0~OV 

i£a<f>avîo~>ıs avTOvs' 19 âtü ti \ombv 
hh' viTT)Kovo~as Trjç (pcovîjs toû Ki'pîov, 
«XX' topprjoras e7Tt tci \âtpvpa, kol 
î'TTpa^cts to ttiiKÜv ivûnıov tov Kvpîov ; 
20 Kat ct7rew 6 2aovX Trpos tov Sa- 

piIvljK, S1 Nut, V7T}jKOVO~a TI)S <p<ÛVÎ)S Ketp. iç'. 2AM0THA A'. 279 3 TaA. v'. 

5, çj. Hap. 
ita . 3. 
'Htra. a'. 
11,12,13, 
16, 17. 
'!*/>. C- 22, 
23. »x- 
r'. 6 i'tus 
8. 'E/?p. 
i'. 6 «cuj g. 
2 * *E«*A. 

TlffT}. t'. 

6. Marfl. 
t'. 24 : &'. 
1 3 : tff. 7. 

Hâptc, ili'. 

33- 

İJ /ce<p.ıy, 

İH- 
26 '15* 
I2ap. B'. 
ıj9-. 13. 
* *F£d5. 
K7'. 2. 
Hap. k8'. 
25. 'Haa. 
va'. 1 2, 
13- 3°- 

m -m 

Baa. A'. 

W. 30. 

*$', 17, 

18. Batr. 
A', ta'. 31. 
, sı 'Ap,0. 

«y. 19- 

|ı 4 . Tıp. 
B'. 0'. 13. 
[T*?-, a'. 2. 

i sa 'Iaw. 

43- 'E£J& KpiT.a'. 7. tov Kvpiov, kol ınrîjya eîs ty]v öböv els 
Tt)p ı'moiav 6 Kvpıos pe (kr«rr«Af, Kaî 
ftpepa tov *Ayây toc /3ao"tXea tov A- 
fia\tjK, Toür 8e 'ApaX»jKÎTar e£wXd- 
âpevtra' 21 " 3 d Xraâr optor fAa^eif ek 
r&w \aepvpav, jrpâfiıiTa, tctii ftoas, tu 
Ka\j)T€pa dno râv Cmrjyopçvp.hav, Sıâ 
va 8vaıd(T7j ets Kvpiov rûv Qeöv aov ev 
Ta\yâ\oıs. 

22 Kat ııırev 6 2apour)X, 2,t Mrpvas 
6 Kvpıos âpe(TK(Tai fls r« okoKavrâ- 
para Kal €is râs 6vo~ias, naûûs dt to 
va v-naKovıapev rîjs <p<ı>vîjs roîı Kvpiov; 
Idov, ™ i) vTCOTayn tlvat Ka\rjT€pa ırnpu 
ttjv dvmav' r) vıraKorj, ıtapa tö îrâ^ör 
tusv KpıîüV 23 âıort 17 ânÛĞiia eIi-oi 
kuOİis tö apdpTrjpa tj'js payeias' Kal tu 
ffûtrp-a, »taöüıç r) do-efitıa «aî etö&>Xo- 
AaTpet'a" iırabr\ av aneppı^ras tov 
Xdyoı* tov Kvpiov, fîıö toûto Kal '^avTÖs 
aTtippıtye tri aVû tov va ?)<raı fîaaıkevs. 

24 Kat 2G ftırev 6 ZaovX ırpits tov 
Sa/touf)X, 'HpdpTrjaa' Ğıdu naptftrjv 
t!> ırpöo-Taypa toİi Kvpiov, Kat ravs 
Tiâyovç o~ov, 3 ' (pofirj&tıs tov \aov t kciî 
vıraKovaas eıp ttjv <p<üvqv avrâv 25 
rıipa Xoi7rüe, [ruy\wpT;a ı oi', TraprtKaXtû, 
to â/ıâpTJ}ft& fjLov t Kal iıriaTpetyav fier 
€pov, 5ta va Trpoo-KVVT)o-Q> tüj/ Kuptov. 

2G O Sf 2a^0D»)X f(7TC TVpOS tov 

SnoiX, Aev (îtXcü eVtorpe^et /terâ o-oü' 
41 Start âni'ppıyfras tov XÖ70f toû Ktj- 
ptov, Kal 6 Kî/pıos mreppııp , e a~e üttü 
tov va t)o~at ftaaiKevs cırt tov \o-parj\. 

27 Kat Ka6a>s earpıtıpTj o %aftuv!]X 
fiııi va dva\tdprja-rj, 29 €K€İvos imaaev 
avrbv âna tov Kpao-Trebov tov îfiaTtov 
avTov' «at tçf&ylawj. 28 Kat «tire 
TTpas a&TÖv o Sqpoi)i)X, ^'K^f'tr^tCTfi/ 
o Kvpıoe ttjv JkurtkeUtV tov 'lapaıjh 
tara trov (Djpepof, ku\ eStdKeiJ uvttjv etj 
rov ırXıj(rtov a-ou, röv KaXı5Tepon crou' 
29 '' 1 öyfie ûc\(t ıp-fv<r6rı 6 'lo~xvpos 
tov 'lo-paTjkj oîı&e p,fTap,€\r)drj' fiturt 
ovros div eîvM avöpamos, üJtTTe vâ p.e~ 
Tafi(Xrj$fj. 

30 'O fie eıntv, 'HpâpTrjo-a' â\\* 
3 ' rtprjaöv p.e TÖ>pa, TrapaKahâı, tpjrpo- 
o'âev tosv ırpeo'iivTÎpav tov haov p.ov, 
Kal ffiTrpatroev tov Io"p«/}X, Kat ini- 
tJTpefyov p.€T ep.ov, 8ıâ vâ. TrpoaKvv7}a(û 
Kvpiov toi/ öeo'ı- o-ov. 31 Krıt iıri- 
fTTpetyçv ü 2apavij\ KaTirnıv tov 2aoûX, 
Kat ırpGo-fKvvtjo-cv 6 2aoİıX tov Kvpiov. 

32 Tdre earev o 2au.ovru\, tepere 
v.Qi tVTaîıÛa Ayay Tüf (3ao-<.~hfa tü>v 
' Ap.akr)KiTâv. Kat ^XÖc Tvpos uvtov 6 
'Ayuy xapıiiTtûS' Slört e\tyev ö *Ayny, 
Bfjiaicos 17 TviKpia tov BavÛTov eri- 
paaçv. 33 'O âe 2ap.ovt)\ tart, ™ Kaö- 
&>î ıjrcJ3'ce<r« yuvar^ns >/ popfj>c;ia aov, 
ovtu 6i\fi âreKvaıâf} [IfTUÇV t5>v yv- vaiKtav ı) p.'jTT)p trov. Kal KıneKO^/ev 
d 2a;uouf)X tov 'Aytty evûırtav toû Kv- 
piov h> ra\yâ\oıs. 

34 Tdre âfe^copjjo'ff 6 2ap,ouf)X et: 
Papa* o 8e SauvK dvîfir) «ts nv oikov 
uvtov, Si fîs Taftacı SaoıüX. 35 i5 'O 
Se 2apou^X fitV «öe rr^eov Tov ~2aovX 
ews T(;f ijfiepas toû davârav aûrov' 
w (TT€v8r}crev optüg d 2apouı)X Stâ rûv 
2no ûX. 

Kat J7 d Kûpıor pfTfptXrj$ij Öti e Kaps 
Tüf 2aoiX öayıÂfa etti toj/ 'la"paıJX. 

[KE4>. ir'.] KAI efîre Kıîptor 7rpüç 
ro» 2apowı;X, '"Eüit 7rrîre ctij ırevÖtls 
8(â tov 2aoı'ıX, eVetSı) 2 e-yâ. aVeSoief- 
pacra avröv Ûtto tov vâ j3ao*tXevg fVt 
Tttf 'ltrpaijX ; 3 ycp.to-ov to Ktpus o-ov 
eXatoi', Kat ııjraye' e'yw o - * (Îttoo'T€XXij) 
7rpöç rof Ietro-a't tüv BrjO'Kfep.İTrjv' Öt- 
ÖTt *7Tpoe'3Xe\|/a ets epavTov /3aa"iXt'a 
p£Ta|û twc wîû)f aSroi). 

2 Kat fiTTev d 2apovıjX, nûs ı/â 
vn"dyw ; Stdn öeXet â^oûffet Toûra d 
2aoî<X, Kat Ö«X« pe ÖHcarâtrçt. 

Kat enrcv o Kvpıoç, Aâj3f p«Tâ o~o0 
SapaAtc, Kal etVe, G HXâof fâ övo-tâo-o) 
jTpos tüc Kvpiov. 3 Kaî KaXeo"oi' tov 
'leo"£rai ds Tr}v Bvaiav, Kal 6 eytb ûeKa 

tpiafpmrti ırpos o-î tî 6e\fts kuu.cc 
Kat ' 8i\tıs xp'iQ-fi tıs ipi âvTiva crol 
ftn-ıa. 

4 Kat eKapev d 2nfjavjjX eKtîı-0 rû 
oitoÎov (tTTfi' d Kıjptosj »fal ^Xöej/ ft'r 

I 13f/âXee'p' 'ETpupa^aı* 6f ot ırpeo-ftv- 
T€poı ttjs 7rdXfwr e îr tj^k *rtn , aı*r^a'U' 
aûraû, Kat Uttov, 9> Ev çîprjvg ep^çaaı ; 
5 'O fie etîrec, *Ev eîpîjvr]' epjfapnt 
fîtû câ öuo"ttto , ö) Trpos tov KvpıoV lf> â- 
ytâoBrjTe, Kal ("KBfTt fier epov etr ttjv 
Bvuiav. Kat rfyiaaç tov Ieco'at Kal 
Toif vIoİe OVTOÛ, Kal eKııkctrev avToiıs 
eh Ttjv Bvaiav. 

6 Kat îv& ito-rjpjfovro, ıfiâıv tov 
n 'EXtn/3, ıu €t7re, B«^at'wç epnpoaBev 
tov Kvpiov th-aı 6 Kcftpıa-pi'vos avTOV. 
7 Kal €itt€ Kvpıos irpos tov 2a/tovi)X, 
Mı) (7nfi\t^r)ç a th ttjv q^w avTov, 
t/ ds to t'i^or tov uvao"r>ipa.Tos civtov, 
İTveıhi) aVeSoKi'pacra a irdi/' fitoTt 11 fiei' 
p\-foa i Kûpıoç «aöwî ÖX*:'7rfi d fiv&pa- 
ttos' hıort 15 ö avöpamos J3XfWt rû 
abatvopevov, 6 be Kvpıos $k(mt ' 6 tijv 
Kapbiav. 

5 ToTe fKakftreV 6 'leo-cat 17 raf 
'Aj3tj/aSâ^, Kal 8ıtlBi{Hao-€v airov ivâ- 
mov tov 2apovrp\. Kal ttmv, Ov8e 
tovtov Sîv eK\e^€v o Kvpıos. 9 Töre 
b'ıefii&ao-ev 6 'ieo-o-aî 1S T<jf 2appâ, 'O 
be eiTTev, Ot;Se tovtov bev eK\f£eı/ 6 
" Ke<p. tC- 13. Xpoc. A'. Ş'. [3. 2apa 
7- 13- îSo 2AM0THA A'. Keıj,. ıC . • Kfp. lÇ. 
2. 
" Sı/.. B'. . IO. 

■7- 

" Kftp. i . 

TtıA. 

7TÖ'. 20. 

"15 £ 
'Apı6. kÇ. 
18. Kojt. 
' 29: Kvptog. 10 Km &ıti3îŞatrev d 'Utraaı 
eirra İK Ttâv vlâiv avrov evâmıav rov 
2a/ıoujyX. Kul eıırev d 2ap.ouf/X rrpbs 
tov leaaai, 'O Kvpıos M» ?KXe£e tov- 

TOVS. 

11 Kul eırrev 6 2apovr)\ ırpos TOP 
"ieutra), 'EreAtiûKraf râ ıraıbia', Kal 

fOtt, U) MtCFl (Ti d VfODTepOS' Kal î8ov, 

ıroıpaiveı tu. ırpâfiara. Kal f«rec d 
2ap.ouı;X ırpos r&vuotrai, ""Ue'ptyov, 
Kal <pepe avröv' 8ı6rı gtp 8(Xopev 
Kiıöıtreı eh Tqv rpâıre^av, iarroîı e\6ij 
ivravaa. 

12 Kal €(rrftXe, KCU ecpepev avröv. 
t Hto 8e ai £av8bs, Kal tio<p8a\p,OB, Kal 
âpalos rr)v o^/ıv. i2 Kal e îırev 6 Kv- 
pıos, SıjKıiöıjTt, xp'ıa-QV avrov' 8ı6rt 
ovroç eîvut. 13 Töre ?Xa/3eı> 6 2a- 
pov!j\ to Kfpus Tav i\aîav, Kal 23 e- 
/ Ypıtr«' avrbv iv fietrcp râv ao~e\<jj(DV 
aıroû' «al a *fVi}\âe n^fü/ıa Kupıou 
Cffİ toi* Aa/31S aitti ttjs ijp.tpas eKeıvrjS 
Kal i(pe£ı)s. 'SrjKadels 8e d 2apovr)\ s 
âırrjk&ep eh 'Papa. 

14 KAI "^ rb Uvevpa roC Kvpiov 
aıtea'vpÖrı âırb tov 2aoiX, Kal Trvevua 
ıravTjpov ırapâ Kvpiov irâparrev avrov. 
15 Kal (ittov al 8oOAoı to{İ 2aovX 
ırpös avrbv, '\8ov râpa, ırovıjpbv ırvev- 
p,a iraptı BeoG ffe Tapdrreı' 16 as 
Wpotftâçg râpa 6 Kvpıos i]p.âıv tovs 
8ovt\ovs aov, 37 tovs ep.ırpoo'div aov, 
vâ ÇtjTT}&6SKnı> "ıvBpamov el8ljpova eh 
to ia vâ ıraiÇj) Ki8âpav' Kat ânâre to 
ırovîjpbv ırvevpa ırapa 0eoû eıvat iırl 
tre\ vâ ıralÇrj /i* ttjv X (l P a a vTQv, Kal 
KaKhv 6e\tı flaBaı. tıs o~e. 17 Kai fCTrfu 
d 2aoûX trpis TOVS 8ov\ovs avrov, 
Hpafökfya.Tİ' poı \otttO» av&paırov ıral- 
Çavra Ku\âs, kuI tfiipen ırpos ipe. 18 
Td-re âneKpiSrı tıs İK T&v 8ovXtıiv t Kal 
flırtVy '\8ov, ei8ov vîbv tov 'U(ro~al toû 
Brj6\fcp.ÎTov, fîSrjpova fıs to ıraıÇetv, 
Kal 29 dv8pe lototov, Kal âvbpa vo\€pı- 
Kov, Kal o~vpçtvv eh \6yov, Kal «J/Öpca- 
ırov âpa'ıav, Kal 3U d Kî'ptos cîvcu fier 
avrov. 19 Kal aVeareıAee d SuovX 
fÂTjvvTas 7rpos tov 'leuo-aî, Xeyaıi', 
nîpyjfov p.oı Aa/318 tov vlov aov, (io~- 
Tiff tt»a.ı fiera t5>v TrpoS(İT<av. 

20 Kal 3,i e\a$w ö "rfuo-al ovav efop- 

•tıaftivov Ut ÜpTOVS, Kal âtTKOV OIVOV, Kül 

ev epi<pıoı> i£ alyâVf Kal eırep^rev airâ. 
8ta tov Aaftl8 tov uıoı; avrov ırpos tov 
SaoiX. 21 Kai rfkBcv d Aafi\8 ırpos 
tov 2aoî)X, Kal S3 io~TÛÖr] epjrpoo'dfV 
avrov' Kal i)yâırrja(v avroP o~(p(>8ptı' 
Kat eyeıvev dTrXoıpdpor avrov. 22 Kal 
uTTf&TeıKev d 2aowX trpbs tov leo-aat, 
\eyo)v t 'O Aa/itâ âr artV^rat, ırapaKa- 
\üi, epırpoo'Bev pov' 8i6ti CVptJKt )(iipıv eh tovs 6(pda\p.ovs p.ov. 23 Kat 3 
ttot€ to ırvevpn ırapa. Qeov t}to eırı tov 
2aoi'X, d AajSîS f\6ft(jave ttjv Kiûâpav, 
Kal eırat£e 8tâ ttjs fteipbs avrov' TÖre 
avfKovfpiÇeTo o 2uoiıX, Kal âvtıravfTo, 
Kal âjrecrvptTO âır avTov ra ırvevy.a tu 
ırovrjpöıt. [KE*. ıf.] '2YNHGP0I2AN 8, 

ol fâkurraıoı ra o~TpaTevpara avrûv 
8tâ ırö\epov, Kal îjo'av ffUVttöpourfJte 
iv 2ok^w, fJTiS ttvM toC 'ioijSa, ı 
iaTpaTOTri8€vo-av p.tTa£v 2ok^oj Kat 
'A-Çtjkİj, iv 'Erp€s-8au,ptLit, 2 O 8e 
2aoî>X Kal oî av8pes *Io~par)\ o-vvrjûpol 
oSjjaav, Kal io~TpaTQirt8evo~av iv t; 
Koı\d8ı 'HXâ, Kal ırapeTÛ)(Qr)o-av th 
p-âx_r]v ivavTİov râv QÛHortt£w. 3 
Kal oî uiv ^•ı\ıo M Tatot taravro eîrl toîi 
opovs ivTfvdtv, d 8e 'lo~par)X ttrraro 
e îti tov öpovs İKe'ıÛev' r) 8e KOtXâc ıj- 
fiera^v avTÖtv. 

4 Kal it-r)\8fv âvr)p TrpopafflTTJs İk 
tov cTpaT07re8ov tÎûv 4"(X(crraîû)^ ofO' 
p.a£6pevos 3 roXıâÖ, * in ttjs Taö, v- 
^otj? e£ Trrj\âv Kal aırıSaftrjs. 5 E'x 
8i mptK&fmkatav %aKKİmv wrî rîjs 
Kf(pa\?)s avTnv, Kat yro cı/S^SupeVoç 
OâpaKa â\vo~ı8(ıiTâv' Kal to fiupas tov 
SâpaKOS Jjra ırevTe j(t\ıâ8es o-lk\(ûv 
)(a)iKov' 6 Kal KVTffiiSas vaklUVOS İtti 
Tav CTKsXâıv avTov, Kai âo-7rida ^aX- 
KÎvr/v pera^ii twv Sıptav avrov. 7 Kai 
6 7"û Kovrâpıov tov Sdparof ayToû i)™ 
ûj? uvtÎov v(pavrov' Kal tj Xdy^ıy tul' 
öoparos avrov ZÇûyıÇev e^aKoo-iavs o-ı- 
k\ovs o~t.8rjpov' eh 8e Kparâv tov 
âvpebv ırpoeıropeveTO avrov, o Kal 
crraSels iftorjö-e Trpös Tas Traparû^as 
tov 'lo-par)\, Kal eııre rrpbs avTavs f Ata 
ti e£epxeo~6e vâ Trapara^ÖTJre eh p.d- 
Jflp'l 8ev e'ıtaı iya> d 4>£Xı aralar, Kal 

8 o-eîs 8ov\oı tov SaoıİA ; İKKi^are eh 
eavrovs av8pa, Kal âs Karafiıj ırpos epe' 

9 e av pev dvvrjûfj vâ ıro\(nr)o-jı per e- 
poûj Kal pe 8avaTÖ>0"rı, röre îjpeh 8e- 
\opev eîo-8aı 8ov\oi cras" aXX' iâv iyo> 
vırepıo-^vo-at Kar avrov, Kal davarâo'tû 
avrbv, röre treîs 7 8eXtre elaSat 8oüXoı 
17P-Û1/, Kal öe'Xere 8ov\eveı r)p.â~ç. 10 
Kal elrrev 6 $tt\ıo~ra'iQS, s 'Ey(ö i^ovde- 
vrjera râs TraparâÇtts tov 'lo"pa^X 7-171' jjpepav ravTT/v 86re ts epe 8uı vâ pavopaxW^P ev - 

11 "Ore T)Kovffev 6 2aov\ Kal ırâs d 
'io-pa^A İkcİvovs Toi)çXdyour tov ■i"t\ı- 
o-rar'oıij i^earrja-av Kal iu^o^rjS^a-uv 
u'o'iöSpa. 

12 *Hto 8e Aaj318 B d v'tbs İKelvov 
1,1 tov 'E<ppa8aivv İk ~Rrj6\eep-'lov8a, 
ovouaÇoufvov 'lecraat' n etx € °* uktw Ke<p. ıf\ 2AM0THA A'. 281 '■ rlx- 8. >V"*' vtovs' Kaı o av(fp<onns ets Tas rjpepas 
tov 2aovX eİ\e Tt'ı^ıi' yepuvros pera^v 
râv âvÛpâTtaıv. 13 Kal vnîjyav 0} 
rpetî vîol toÎi İ€<T<ra\ oî peyaXıjrepo( 
aKo\ov8ovvTes rbv 2aovX ete rîjv fta- 

X'Jf' Kal 12 TO OVOpaTO f&V TptöİV Vtü)l 

avrov oîrtves imrjyav ets rt)v p-â^ı 
$tfo*, 'EXıâj3 ît 7rp<uroroKoç, mû o 5ev- 
rrpos avrov 'A/Ütva5a/3, Kal o rpiros 
~2appti. 14 'O 8e Ao/3lfi ^ro o vetltrepo! 
Kal oî rpe'ıs oî peyn\î]Tepoı ijkoXovÖovv 
rbv Sao{<\. 15 Kat dve^tîıpet 6 Aa/31 
Kal eVreorpetpev ıtıra roO 2anvX, 13 öı 
vâ 7roifj,aiv7) tö jrpci/îara rov ırarpbs 
avrov ev Bj]6\eeu, 

16 '0 8e <&ıkt(TTa'îos eVXrço"t'a(jV jrpıat 
Kal ianipas, Kal io-n\K6v€TO Tecrcrapa- 
Kovra f]fiepas. 

17 Kal türev 'leo"tml îrpös Aa/318 
raf vfûc avrov, A«/3e rcöpa Stâ toît 

'5eX(poiJp orou İv e'cpû, öc tovtov tov 
vtapevov c-ıVou, «at roij Sem 
aprovs, Kat rpeğoveıs tû orpa- 
roVeSov jrpos rovf aSeX{povî trov' 18 
«al tÛ 8e«o raîra vana Tvpîa (pepe 
ırpbs rbv ^tXt'«p^of, Kal 14 t5e âc vyıaî- 
vtoo-ıv oî âde\(j)ol o"ov, Kai Xâ(3e o"tj- 
pelov Tvap avrâv, 

19 'O 5e SaovA, Kal avroı, Kaı frdV- 
reç ot apöptS Io"paı)X, ^eraf e'v ttj koi- 
Xââı 'H\â, pa^opevnt peri râf <l>tXı- 
CTTattoi'. 20 Kal e^yepârj 6 Aa/315 
evapls rû TTpay't' Kal d(f}tjwas tu npo- 
/3ara ftç (pv\aKa t e\a(3e, Kal İTr^ye, 
KaÖiûr 7rpoo"era£ev avrbv 6 IetroYit* Kat 
T)\8ev eîs rb ırepı^apâKüyjia^ ev» rû 
arpaTeııpa £İ-r)pxero els irapâra^tv' Kat 
?)Xâ\a£ai' 7Tpür t/jv pû\t]V 21 Sıtîrı 
irapfTâx8r}irav o 'lo"paı)X Kul 01 $tXt- 
oraîoı, o-rpârevpa kotu ırpâuamov 
arpare vpar or. 

22 Kal o Aa^lS, â^ijcaç tırâvotâev 
aîiTOv Ta o~K£vt) ds Tr/v ^eîpa tov 
ı<fjvkuKos f tSpnue ttdos tÖ orpa- 
revpa } Kal r}\8e, Kal Tjpâ>Tf]0'f tovs 
"fieX0ovc avrov 7rûf e^ovo"(. 23 Kat 
eVw âyptKfi per ai'Tİhv, töov, avtfiaivev 
6 t7pop.axr)TTjs, a *£\ıoratoç ö e'« r^f 
rd(9, roXtâö rû Svopa, e< rûv <JTpa- 
Tfi'/ıaTav T&P 3>tXtcrrai<Df, Kal e'XaXıjfre 

Knrâ rovç avrovc Xo-yovr" Kat r,KOV- 
aev 6 Aaj3/8. 24 ITavrer Se oî âvftpes 
lapaTj\, uif «ıSov röi' üvüpa t eCpvyov 
ımû 7rpoo"Wîrov ovtov, Kal e<po['iî)8r]0'av 
o~(j><>dpa. 

25 Kal eXeyoc oî ui'Bpes Itrpa^X, 
EtSere roc av8pa rovrof rov avaftaı- 
vovTa ; (3*f£tİtsas tıvej'irj 8tû wı e'^ovÖe- 
vjJo-j; röv 'l<rpaiJX* *cai oo-jf? önvarıia 1 ,'/ 
avrov, tovtov 6e\eı 7i , Xovrto"eı o 8atrt- 
\evs pe 7rXovTt/ peyâXa, Kat '*t^k Öv- 
yaTepa airov ÖeXet âa>o"ei ets avröv, Kal tov oikov tov iraröbs ailTDy 8e\ei 
Kiipet €\eî>8epov pera^v tov 'ioyıurjÂ. 

26 Kot eiTree 6 Aa/Üİ5 îrpöî tovp af- 
öpar rovç urrafiivovs ııkijuiav avrov, 
X ey cav, Tt öe^Vet yetVeı eıp tov acSpa, 
ocrrtç Trarâ^ tov $tkl&tttİW tovtov. 
Kut afpatpârTi ''tÖ 5rfiS(>r*7ro rov 'io- 
p«7;X ; fîttİTt rt'f «î^tıı ö *I'tXtcrra[or ov- 
tos ^5 aTreptVpıjTür, totTTf "vâ e'£( 
ÖecîJ TÛ crTparevpara '"'riiî) Oeoû tov 

27 Kat ayretcp'ıdi) Trpur airov 6 Xmiç 
Kara tov Xoyov tovtov, \eyav, 2I Ovtw 
öe'Xet yet'veı eis röv avöpa, oo"Ttf ?ra- 
rrfgg avTfîv. 

28 Kat TJKOva-ev '%\ia$ ö â8e\$üi 
avrov 6 peyaX?)Tepos', İvâ eX(iXet îrpöf 
röv? av8pas* Kaı 'e'^tpöv ° 8vfibs toO 

EXtaj3 evavrlav tov AajSIS, Kal etrre, 
Atâ W KariSrjs ivraî>8a\ Kal eıs ttoİov 
a<fcr]Kf? tu. okiya e selva iTpöŞara ev tjj 
e'pıjpı»; e'ycü e£evpa> rıjv vTTepr/tfiavîav 
o~ov, Kal ttjv ıtovrjpiav tyjs Kaphlas avıv" 
Şej3aiiûs Btâ va t5;jf ttjv pn^nv Kare- 
jftjff. 

29 Kal etırev 6 Aa;3tö, Tt tutma 
Ttöpa ; 3j âfv etı/aı aırı'a ; 

30 Kat ecTTpâfjiT] un avrov ırpbs 
aXXov, Kat a *e'XâXıjo-€ KaTa tov avrov 
Tpârrov' koa 6 \abs uıreKp'tdr} ırakıv 
ırpbs avrbv kutu tok ırpârov Aoyov. 

31 Kat Öre r)Kovo~8i}Q~av ol Xo'yot rovs 
ottoiovç AtiX7jo"ev ö Au/318, av;yyetXav 
irpOS röv 2aovX" Kal TrapeXa/3 e V abröv. 

32 Kat et7rev ö Aa/318 Trpöç tov 
SaovX, x ' M^fîevos ûv^pcin-ov »} KtıpSta 
ar /t^ TaTretvdvrjrat fita tovtov' 2g o 
oovXoY o"ov (5e'Xet vTrâyeı Kal no\e- 
pjjo"ft perâ rov $tXtar«tov tovtov. 

33 Kat etTrev 6 SaoiX ırpbs rbv 
Aa/318, ' l ' Ah' Sûvaırat vâ vTrdyrjç evav- 
rlav rov $tXtoT«('ou rovrou Stâ vb 
rro'kepi]0"f}S [ier avrov' 8torı o"ö eîo-uı 
7raı8[OV, avröp Se âv!]p 7TsXeptcrrj)p e's 
vfÖTorot avrov. 

34 Kal eiTrev 6 Aoj3İS 7rpös röv 
2aovX, 'O 8ovXûf o"ou eftotrKe ra ırpo- 
/3ura tov ırarpâs avrov, Kal ?;Xâe Xe'wv, 
Kdl ûpKToç, Kat rjpıratrc lîpöfîurov ck 
rav iToıpv'tov' 35 Kal s£i}Xöaj< KOT^fflf 
avrov, Kal eVâra^a avrov, Kal J]Xev- 

'patera au-râ e*K tov aroparos avrov' 
Kal Kaöif ia-r)K<j)8r) evavriov pou, ijp- 
ıratra avrrıv a7ro rijf o"tay«voç, «aı 
eTrara^a avrbv, Kaı toavuTfoo'a avrov' 

36 ertûra^ev 6 öovkâg 0"ov Kal rûv Xe- 
oi'ra Kal t^v upKTOV* Kal 6 <tıXto-Tnîos- 
ovto? o ajrepiTfajTOS öe'Xet eıırdaı tas 

eK tovtcûv, eıreıftt) e'^ovÖe'vıjo"e râ 
arparevpara tov Öeov tov ftîıvroç. 

37 Kal eıVev o Au/918, '^'0 Kvpıos 6 
?\ev&epri)o~as pe eK jftıpOS tüv Xeovroi-, 17 «et/ı. ıa'. 

2. 

18 neıp.ıS'. 

fi. 

în Aevı 
e', ?6. 
21 r/ X . 25. 23 Tev. 
Af. 4. 8. 
II. MaTÖ. 
t\ 36. 23 rf X- !?■ 

sı rfy..26, Aeur. 
■ I. 'ı- 

«e^.'tr'. 7 'm 

AptO. ıy'. 
II., Aevr. Ja *aA. 
,*. 16, 

7= £V- 

7: of. 11. 
Kop. B'. 
a'. 10. 
Tıp. E'. 2S2 SAMOTHA A'. K«tp. ııj'. - B Kt<p. K . 

13. Xpov. 
A'.*J3'.ıı. 
1 6. ! M TaA, 

P*Y- 3» 4- 

Kop. A'. 
.'. 27, 28. 
1 «*0. ir'. 
1 2. 

3 ' J tfeıp. «5'. 
15. 2a/*. 
B'. 7'. S : 
$'. 8 : ir'. 
9. Ba<r. 
B'- V'- T 3- 
2S Bur. A'. 
. 10, II. 
31 2a/*. B'. 
*£'■ 33. 
35- *<*■ 
p*S'. S : 
lp««'. 1. 
Kop. B'. 1'. 
4- 'Efy. 
«»'■ 33.34- 

35 r*x. 1 o. 

36 Afur. 
#»/'. 26. 

37 l 7 ff. 5'. 
34. Baff. 
A', r, 1 . 43: 
<>/'■ 36. 
Bnu. B'. 
tö'. 19 
'H>a. f^. 
10. 

:!8 ^aA. 
//S'. 6, 7. 
'Hcnj. a'. 
7. Za X . 
8'. G. 
S9 Xpoi'. 
B'. *'. 15. Kat €K x €, P as rrçr üpKTOv t ovros 6VXet 
'\(vdtptâo~eı e* x eı P ÜS roû *ıX(- 
OTflİOl/ rourov. 

Kot etırçv d 2aoûX 7rpöç rov Aa/Slâ, 
'yjroye, Ka) 29 6 Küptop o? jjırıt /«Ta 
troO. 38 Kai <M7rXıo"ej> 6 2aouX t o* 1 
Am^iS pe tijv ıravoırhıav avrov, Kat 

(fİa\( )(&Ki4vtjV TT€ptK€(f>a\a't(lV OTİ rfjS 

K((pa\ijç aıVoû" ko! iv(8va(v avrov 
öâpana, 

39 Kal ((âtrBıj 6 Aa/Slâ tj)i> pop- 
(palav avrov iırâvasB^v rt/s TravoTr\ıas 
awToC, Kal j/öf'XıjtT€ vû ırtptıraTTjtrtf' 
oton öe> et^e SoKipdo-eı. Kal eiffe^ ö 
Aa.SIS Trpor tÛv 2aoûA, AeV SıVapat 
va TT€pt7rciTf)crcd fie ravra' 8târı Biv 
i8oKtpao~a norf. Kal e'£eo"ı'Ötj 5 Aa/îiS 
aûrâ aravta&fP auroû. 

40 Kal ?Xaj3e T17V pâfSbov avrov iv 
Tfl x €l P' t Q ûro?, Kal eKXe£ev ete eaurdi' 
it(vt( \tâovs opaXoı/s fit roG ^eıpâp- 
pofj «at deo-as avrovs (is to Trotpm- 
koj> avroC o-aKKİov Ka\ 6v\aKiov, tijv 8i 
a , <p(v86vr)v avrov etr Trçe X *'pa aurov, 
€Tr\.T)o , taÇe Trpbs top $iKto~Ta'iov. 41 

'O Se •J-tAtOTatOÇ rjp%€TO T7pOX03pQ>V, 

Kal İ7r\t]crla(( ırpoç rov Aa/Sıâ' Kai 
d di'jjp o aırvrtSotpd/ıof (pırpocr$(v av- 
rov. 42 Kat ore ı nepızfİ\ety-(V 6 "fcı- 
X t arata s, Kal etSe rdı* Aa/31S, 3t> Kare- 
<pp6vrıo~ev avröv' Öıdrt r/ro 7r«ıSıof) Ktıl 

31 %avd»s, Kal cİ>paîor Ti^f ourtl'. 43 
Kai f t7rev ö ^tAtarnîos- Trpof toi> Aa/3iS, 

32 Kûtov tVaı e'yü), toerre ep^eant ırpos 
epe tıe pâ/33ouF ; Kal Karr]pâ<j$i) 6 
ÇfikuTTiûas röv Aaj3tS etV toii? âeovs 
avrov. 44 Kal **(5rW d , J'tX£a'Tatos 
Trpöf tÖj* Anî315, 'EXÖe ırpbs epe, Kal 
âfko Tvapadâa-eı raf o^apKas anu en tÖ 
ircTCU'Â ro{i ovpavav, koİ rf( râ öı;pıa 
roD (î-ypoû. 

45 Kal ern-ef ö Aaj3lö Trptt? rön *ı- 
X(0"rami', 2ı< ep^ea^at ivavriov pov p,e 'eyaj pQU-<puiav } Kat 8ûpv, <ai do-niöa' 
8e ep^opat ivavrlov uov iv rtö lîyıipart 
toî) Kvpiov râiv favvâptiisv, rov Öeoû 
rcüv 0"rp a rei'partBi' raC *I(rpaı;X, râ 
OTTOta " 5 o"tı i£ov8evr}o-as' 46 r^f ?5pe- 
pay raurıjc öeXeı o~e 7rapnScî)0"et d Kv- 
ptos tıs rtjv X €L P 1 ' 1 f- ov ' Kal öeXo) tre 
TvnrâÇeı, Knl a<paıpio-eı âna aov rrjV 
K.e<pa\!)v a-oV kol ötXtü Trapaâcitret 
■*'râ 7TTwpara roi; trrparoTreöou râv 
$tXta - ratwj' Ti)f rjjtepav ravTtp» tis râ 
Trereıpâ rov ovpavav, Kai eis râ Brjpia 
TtjS -y^t" S7 âtâ va yvcûpto-r} ırâaa 17 yrj 
art tıvaı &t08 (is t6v 'laparjK' 47 ko\ 
6(\(l yvıapiaH ttciv to JpXİjoOS roÜTO 
ort 3a d Kiıptt)? Bev atifet pe poptpaiav 
Kal &6pv' Stfîrt 33 ro{l Kvpiov elvat i} 
ftctX r h Ka " 1 at 'rûf ö(Xet a~âs 7r(ipafiaıaet 
et\- Tf/c yitpa tjpâv. 48 Kai ore iarjKÖıâr} ö ^•ıXta - Taîof, 
Kal jjpx(ra Kal iıtkrjaiaÇfv ds avvavrr)- 
<rıv ro{! Aa/3i£, 6 Aafild etTTreua-e, «al 
(Opape ırpbs ftâtfp 1 ivavrlov rov <&ı- 
XttrraîoL'. 49 Kai cıertivas 6 Aaâlâ 
r^j/ ^eîpa airoû etf tü cokkiov, eXaj3ef 
eKeiDef \ı$ov } Kai etr(p(vo6i'rjae } Kai 
İKrvjTTjaf rov <E"ıXıo-ratoc Kara. rû pirw 
nov avrov, iare û \idos e'feTrrç^öıj etî 
rd piramov avroîı' Kal eırecre «arâ 
Trpâaamov ds rrjv yrjv. 50 Kal i0 i/- 
wepier)(v&«v d A«;31S Kara toC *tXı- 
trratou 5tcı rr/s o-fJKvSâvrjs Kat 8ta rov 
\İdov, Kal İKrvTrTjo'e rov 'I>tXttrratoc, 
Kal i8avâ.T(û<T(V avrâv. 'AXXti öiv rjro 
popebaîa iv rrj X €t P l T0 " Aa^t'â" 51 
oû(v 6 Aaj31S shpape, Kal araSds im 
rûv <&ıXta - Taîoi'j eXa/3e rrjv poptpatav 
avrov, Kal e<rvp(v avri/v i< rrjs BJjktjs 
avrrjs, Kal âavarâ>o~as avrov, üttİko^ 
rfjf K«pa\jjv avrov pe avrr]V. 

186vt(s 8( ol <&tXıoTaîm, ort aîre- 
6av(v d İt7xvpbs avrâu, a ((pvyov 52 
Töre ia-JjKü}dr)(rav ol aeSpes raO 'lorpa^X 
Kai roû IoüÖa, Knl 7]\âka£av, Kal Karc 
8la$-av rovs $t\iQTaiovs, eajs rijç eîV- 
68ov rijs KotXâSos, Kal etos râv ırv\â>v 
TtjS Atcıcaû&y, Kai (7r(Q-ov ot rpavpa- 
rtapivot râtv fyCkıoraıtav iv rr/ dow 
!2 Saapaeİp, (as Tâ8, Kal eas 'Akko- 
pttif. 53 Kal İTvia-rpc^/av ol vlol Itr- 
par/k İk tt]£ KaTaöifd£e<i)s rûv *tXt- 
oralcüp, Kal 8ırjpıra<Tav râ arpaı-öVeSu 

54 'O oe Aaj31S eXa^e ttjv K«j>a\ı)v 
roû *tXto"rat'oîJ, Kal ((pfpev ai/T^v ets 
'lepoua-aX^p' rrjv 8( ıravoır\lav avrov 
(Qa\(v iv rıj o~Ki}vij avrov. 55 "Or* 
5e d8(v 6 2aofX raf Aa/3iS i£(pxop.(- 
vov ivavrlov rov fyCKıaralov, etTre îrpös 
'A/3et")p, rov âpx r jy ov TOV o~rpar(vp.a- 
ros, 'A^fvrjp, iA rlvos v'tos (lVaı d i'e'os 
oı^ror; Kai d ASecı/p et7rfj Z17 ^ 'y'v^ 
aov, 3ao-ıXev, öev e'^evpu. 56 Kal 
etTrey d !3acrt\(vs, Epârıjo-ov ai, rlvos 
vlos tlvu d vfavio-Kos oüros. 

57 Kal KaÖciı? iırio-Tpi^(v d Aa/3tS, 
jraraças Jw *tXt(jratoc, vap£ka£&tv 
avrov 6 A$(vi]p, Kal etpepev avruv 
ivâıvıov rov 2aoijX" ** Kat tj K(tpa\rj 
roC $tXto"rat'ou ijro eV r^ X f 'P' OWoû. 
58 Knl ft?re 7rpöç avrov a ^aoiib., Tlvos 
vlos eurat, vee; Kal djreKpiBi) 6 AafSiS, 
* 5 '0 rtds roiî SooXou trov lej-trai roi; 
IÎ>jöXfepıVov. [KE*. 17'.] Kol tâ? ereXet'tüo-e XnXwjj 

irpûf rûf2noıjX, ' t/ V'V^V rov ^lavûBav 
avv(8i6ij pfra rijs ıfrvjpjs rov Anj3i8 s 
Kal H ijyâırrjo-tv avrov 6 'lıovâöav wı 
rrjv tâîau ajkev yı^rjj'. 2 Kol . Trape- Ketp. uf, 2AMOTHA A'. 383 «£. ıf . 1 *Ef<J«. 
te'. 20. 
lipır. ta', 
34> 

'E^dS. 

If'. 21. 
6 KElp. *a'. 
1 1 : k&. 5. 9 «e<£. ir'. 
14. 

10 *<#. 1 e'. 

24. Rau. 

A', ir/. 29. 
Ifyd^. ir'. 
16. 

11 «E(/). 10', 

9- 

1 o:*'. 33. 
Ilnp. «f . 29. 

11 /«0. t!"'. 

13. 'S. 
15 Kftfı. ir'. 
14: fflj'. 

"5- 

10 W x . 16. 
'Apı0. «f . 
17. IniL. 17 Tev.AÖ' 
2, 3. 23. 
'Itjit. r'. 
27. 
1 «X- 5- X«/3eı> avTop 6 2aovX İKtunjP TtjV ıjpe- 
pav, Kal "' öeV a<pi)Kep avTov pu emo~Tpe- 
yg 7rXeov eıs tov oiKof tov ırarpos 
avrov. 3 Türe d Itupcidap eKape trvv- 
âfjKrjv pera tov Aa/3i5' ötûrt jjyaTîa 
avrov âs tjjv idiav uvtoÎi ^/v)(ijv. 4 
Kot eKOvâels 6 'liûvâûav rd eTrevoVpa 
tu e'oV eavrbv, edfüKep avrd els ruv 
ArijStâ, Kat tijv (tto\İjv avrov, tas Kal 
avrd tü Çtffcos avrov, Kal to râ£ov 
avrov, Kal TijP £û>vi)P övtol!. 

5 Kat e^iiji)(€Tu d i h/3 tâ ıramayım 

Û7TOV €1T€fJ,17€V O.VT0V 6 2nOvA, Kat e'tpe'- 

pero perd. <FWtOt0S' Kal KOTflTTtJffVV 

avrov 6 2nodX eVl rnvs fîpftpas tov 
no\epov' Kal fjTO apeo~r6$ els tovs 
dojöaApovs ttoptos tov Xaov, Îti 8e 
Kal ds tuvs o(pöuXpovs t£>p Sov\a>v 
tov 2aovX. 6 Kaöelır 8e tjp^ovro, evâ 
eVe'orpefpeK 6 Aa/315 «t ri)s aipay^s 
toû #tX«rra*av, iğ^pjftavo ai yv- 
vaİKeç İk Tracrûjp rCav 7rdXeü>j> rov 'Io-- 
paıjA, ıfraAAovtrat Kal ^upeîiova-at, et? 
o-uj'dj'r^trıc roü fia<rt\€ws SnovA, perâ 
tv/ittui'û)!', perâ )(apâs } Kal perâ Kvp- 
j3â\(ûv. 7 E Kai a.TT(KpİvovTO al yv- 
Pa'lKes al TTaiÇovcrat ırpbs dAAıjAaç, Kal 

eAe-yoi', 6 'ü SaovA tVarafe râs ^ı- 

Aıdöas avrov, *rnl d Aa/3îâ toç /ih- 
puîâuç aüroû. 8 Ilııpiü^ipSıj âe u<£(İ- 
âpa d SaoiA, Kal 7 e<pâvjj âi)(rd/jerjTOî 
efe rois d<p6a7ip.ovs avroîı 6 \âyos 
o^Toc, «al eiırw, 'A7re'8û)Kav ftr toi* 
A(i/31S râs fivpıâ&aîj eh (p.e 8e âtre- 
ÖdJKac Taf ^ı\ıûâaf* Kal tî AsıVeToiL 
n^Afoc «e avTup 8 napa rj /3atrtXf(Vı ; 
9 Kal VTrejİ}\e7Teı> d SnoûX râv Aa/^1Ö 
Û7T cKtivrjS TijS Tjfiepas Kal tıs tü t^Jjç. 

10 Kal ttjp emıvptov ejr^Xp« ttvîS- 
/ıa TTOvrjpbv ırapa Qeaîı diri top 2aoûX, 
K(û 10 €irpn<prjT(vfP ev p.erroi ToC oikou" 
Kat d AaâlS rff(uÇ« öin ri/r j(ttpos 
avrov, ö>S koÖ' «âffrıjc ı)pipav' u ^ro 
âe tu âoptiTtfjj' eV rı; X ei P^ T °^ SaauX" 
11 Kal tppı^rep d 2aai'X rd Sopana?, 
\eyav, 0eX&> ktvt!İ]0-£1 top &O01& ewç 
Kul etr tüi' toî^oi'. 'AXX' d A«|31Ö 
İğtlckuKP an ep.TrpotT$ep ai/TOv Sis. 

12 13 'E<pofâû>] & d 2aor-X âffd 
7rpoo-<B7rou Aa/31S, eVftSı} 14 d Ki'ptof 
i/ro per' avTov, lu *İ7rd âe toû 2aoijX 
ft^er aTro/zaKpiJi'öij. 13 O&y nTreptî- 
KpvPev avT*>p 6 2ao{ıX âjrd n"X)JO"W* 
e avrov, Kal KaTe'o-Tno-ev uvtüp ytAıap- 
yoi»' K(û ™iföpxeTa f Kitl elo-^ero pırpoo-v ı tov \aov, 14 Kol f'aVpH d Aa/31â perâ tFVI^aıras e> 7rûo-aif raif 
dâoîç avruîı' Kal d Kvptos Ijro per 
avTov. 15 Ata tovto d £aovX, /3Xe- 
7Tü)i' üti t(pepero pera p.eyâ\i)S avve- 
o-eu>ç, e'ıfiafdcİTo uttij 7rpoo"ü>7rov avrov. 
16 ls na f âf d *Io-paı/X Kal d 'Iol'Öük rjyı'ma top An/315, e'nctSı/ e^ı'jp^fTO Kal 
£ig~tjP)(ct<> 'iu,TîpQo~dep aiiTâv. 

17 Kaı erTTFf d 2aoûX îrpâp tÖv 
Aaj3tâ, 'iöov iy pe-yaX^Te'pa BvyaTTjp 
/jlov MeptijS' 19 Tavrr/i' ÖAm o-ol 5wo-et 
ets yvpaiKa' p,âvov eo~o âpSpflos ete 
epe, Kat pâyou tÛf (tâ^as tov Kv- 
plov. Ato'rı eıVeı» d 2aoi'X 3 w *As pı) 
çvaı ı; ^eîp pov fV aı'rdi', dXX' t) yeîp 
TÛy *tX loraıtüi' 5f //j'at eV arröc. 18 
Kut etırejı d Au/315 Trpûf rd^ 2aovX, 
- riuîof e'-yıû ; Kat 7rota i) Ça>r') pov, ıeai 
ıj GiKoycptıa tov îrurpos pov pera^û 
toO Ia-par)X, üure vâ ytlpa yap.fipa<i 
tov /3aırıAe'ri)? ; 19 'AXAâ Kaö' ou Kat- 
pdı/ i/ Mepû/3 17 SvyÛTtjp tov 2aovX 
enpaft va Svö7/ els top Anj318, avrı) 
e'Süö^ etr rdi' 3l *A5pıı)X M rd? MeoXa- 
Oİtijp sis yvvatKa. 

20 ^'Hyâîra Se röy An/3t5 Mt;çdX \ 
ovyaTTjp tov 2aovX - Kat u^-yyetXai' 
tovto TTpus TOP 2iiot.'X' Kal tü TTpâypa 
rjpeaep eıs avTav. 21 Kal eınep 6 
SaovA, 0e'\ü> Öuvet avrrjP els avrop, 
a 8ıâ va yeipıj Trayls etr airov, Kal 
' 5tû vâ r)vat eV avröv rj ^eîp tH>p 
&ı\ıo~TaîcûV. "OÖec enrev d 2aoijX ırpds 
Toy Aa,3tS, a "2i;pepof (9e X e ir ero-Öat 
yap/3pöf pov pe rıjv âevrepan. 22 Kat 
TfpocFeraçep 6 2aovX rovs 5ouXovr aü- 
Tor, Ae'ytoc, AaXr;trarf îrpds tov An ; 3iö 
Kpvpias, Kal ei77are, 'lâov, d /3ao"iXev? 
e^apeo-retrat els 0"e, Kal TTavres ot âov- 
Xot avToîı o~e ayanmaı' rttipa \oittuv 
yevoi -yap/3pds tov 0ao-tXea>£. 23 Kal 
e'Xû\j;(raf ot âovAot toû 2noiX tovî 
Xd-yovs rovrovf tat Ta ura rov Aa(3İ8. 
Kul eiTrev d Ati|31S, 2ar cpfiıVernı jto- 
tottöp vâ yeıpr/ rts yap^ipûs f3ao-ı\t'as ; 
aXX' e'yw eVaı âvOpamos tît^os, m\ 
7roTa7rdç. 24 Kal âı/fyyyetXni' ot 8oîJ- 
Xot toû 2aovX îrpds avTov, \cyoVTes, 
Karâ rovf Xdyovs rovrovE e^dArjcree d 
Aa/3tâ. 25 Kal eiTrei' d 2aoı'X, Ovrtû 
öe'Xere etVet Trpdî rdn An/SİS, O j3«eti- 
Xevs 29 SeV öe'Aet Bcöpa vvptptKa, öXX* 
İKaTOP ÛKpo|3v[TTt'af ^tXta - ratûjj', 30 8tû 
ı-â e\8iKT}8fj d I3aa-ı\evs ivavrlov Tav 
e'^öpâv avrov. 31 '0 2aovX optüt c- 
(jro^â^ero râ Kiîp^ rdv AnftiS vâ ırea-r) 
5ıd ^etpoK r£c $ıXt<rrat«K'ı 

26 Kal ore ayıjyyftAap ot âovAot 
avrov TTpos top Aaf3ıâ tovs Xd-yovf 
rovrovF, tjpe.fr ev ets top AaptS vâ yelv;) 
yapdphs tov fiaa-tketûs' o8ep Kal ırplv 
al îjpepaı JrA tjptao 5ıo-tv t 27 earjKcûOi) 
o Au/318 Kal vnrjyev, aıVös 33 K«î oî 
upBpes aiiTov, Kal iBavâTaurev e*K tSjv 
$£fct<rraİaP Hiukoo-Iovs apdpas' Kal 
3İ etpepev d An/315 rns ÛKpofiva-TÎas 
ai>T&P, Kal ımeh\î>Kuv avrâs iî\rjpeıs eıs 
tüp (3uo"i\t'u, 5ıu pu yeli'u yapfHpos rov 284 2AM0THA A'. Ke<p. ıff. 33- 

8 UarB. 
«C- 4- 

9 «</>. ir 
zr: 17'. 
3. 13- ŞautktiAS. Kat eÖMKev elç avrbv 6 
2aoûX MtrâX rrjv Övyaripa avrov «s 
yu»a(Ka. 28 Kal «Sfc ri 2a«t/\ Kal 
iyvâyptatp ort 6 Kûptos îjro [icra toü 
AajSı'o*' KOÎ &CtyaX n Bvy&Ti)p mü 
2aoûX rçyâ?ra avTÖV. 29 Knl eri p,aX- 
Xov itbopevro ö 2aoû\ otto ırpotr&vov 
rov Anpı'S" «al eyeıvei' ö SaoıA stop* 
roreıvüs i\öpb$ rov AaftîS. 

30 B t BçrfX6av 8i Ûpx°" r€S T & v **" 
\ı<rra(û}!' eîs jto\*jj.<»'* Kal (ir/)' rjs i]p£pas 
i£rj\8ov t ss 6 Aa/315 i(fsepçro /terci trvv- 
iosas p(ya\r)repas -jvaptı ırâvras rois 
SoCXoi)p toC 2aoûX' oöev tu ovapa 
nuTov İTipT}8rj o-(p68pa. 

[KE*. tff.] KAt eıjrev ö 2aoiA TTpöî 
'Icûvaöai' tov vibv auroC, Kal frpo? Trdv- 
rasrov? SaıîKovç avrov, i'ti öavaTû)r7<ı)0"i 
rûv Aa{3i8. 2 'O 'îaptiÛap âpatt, 6 vlbç 
rûS 2«oûX, ■rçyuıra Kaö' vnep(3a\ı)v Tov 
Aa/3/S' Kdî (iTT^yyeıAsr 6 lavâöav ■npaç 
rop Aa/318, Xe < ycı)i', 2anî'X (5 jraTiyp juou 
f'jreî va ire 6avarâ)wn' râpa \017vu1r 
(pv\d)(8rjrı, 7rapuKaX(S, ecop îrpuı, kuİ 
jue've «V âıroKp{xp(û tüttü», koi KptVrou' 
3 iya fie öeXoj i£e\Bet Kat o-raBi} 7t\t]~ 
alov rov ırarpâç pov ev t<û ayptS ottou 
8i\eıs eurÛat, Kat 8e\<û ouıXrçtreı ırtpi 
rroû tt/ioç top ffarepa aou* k«1 t9eX&) 
ı'Seî rî €Îwm, «al f?eXw trol nVayyetXeı. 

4 Kal a £\â\l)o~*P ö 'ituvâÖai' koXû 
jrepl roû Aa/31S 7Tf)up rûv SaoıA rop 
naripa airov, «rot eiTTf Trpâ? avrbp, 
3 *As pıı â(tapTT]&g 6 fSaoıAevs fvov- 
tIov rov oüvKov avTOVf evavr'uıv toû 
Aaj3t'8" ömSıj 8eı* rıpâpTi)(j(v ivavrîov 

(TOV, Kal effftSl) TU epyo nûroî) EOT-âflıJcraı' 

eîs we «-oXi KdXâ" 5 âıûn *£pâf$ro- 
KivBvvevtre ri)v £<ût]i> avrov, Ktıî 5 e8a- 
v<iro}o , € rûv $tXtoraîo^, Kal â Kvpıoç 
eKnpe o~a>Tripiav pfyci\T}v tlg ırâvra tÜv 
'laparj\' eîBes, kü) e%ûp7)S' â(a rı 
^.oittüp 8e\fis * v<t â/ı«f)Tf/o-flp evavriov 
(îâcöov alpnras, davarovav tov Aa(3t3 
^»pW atrlüs ', 

G Kul VTTt'jKovo-fV o 2üoliX <(î rryf 
(patvfjv toü ttavaoajr' Kal apoaev 6 
2aovX, \eytov, Zr) Kvpıos, Sev ö*'Xa öa- 
vartvdrj. 7 Kul k'Kpa^ef 6 "lapada? rop 
An^lâ, Kal urtj;-/yfiX€ ffpis avrop 6 
lûimöfif ıraVrss rov(f Xö , yoıiE Tovrous. 
Kol t(p€pfp 6 lavûBuv rov Au0i& ırp&s 
röv 2«oiX, KOI ijto iv&ttvov avrov 9 wç 
tÖ TrpâYepaı*. 

5 Ey«ff 5f ıraAfC 7T(îXf/iOi'" xnî 
i%rp\8ev ö AajSîSj Kal eTi(>\epy]ire pcrâ 
tcop •l>t\t<rraicov f khI İjrâra^ev OtvTOÖÇ 
ef a-fpnyrj ^ey(iXıj* Kal ttjivyıp dnb 
TTpotrâTTov avrov, 

î! Knt 1û tû Trovr/pop irfttOjia Tîapîı 
•piov ttırudt] cırı top SaurA, fVw cKudrjro iv tw otKü) avrov p.€râ tov 
doparîov ip ti) x £ 'P' "l'toîj' 6 âe Aa> 
/9i3 i'-ırat^e rb opyaeoe Sut rrjç %ttp6$ 
avrov. 10 Kat ifyr)]o-ep 6 SaovX 
ktviti}<t>] ps to Bopârıop rov A«/31o 
«we eîs röv vmvpV f^İKkıvtv opö>s 
anlı TrpovâjTTOu toü 2aoijX, Kat ekti'- 
7rr/o-e top ro'i^ov pç tu oopârttaf i, 
A«015 f(j)vy€, K(û Sıeırâıö'j İKcivrjv r!p> 
vîıKra. 

11 Kdî n aV^OTttX ev <) 2aoj'/X prjvv~ 
ras vrpaç rov otKöf toC AajSİ8, Stâ pâ 
Itttpatpvkdçtoü't» avrov, Kut fâ 6ava~ 
fwr&OW avTuv rb Trpfot" (i77^yy€iXe Se 
ırpoç rbv Aa/3tS i) M(ydXj ıj ytw^ av- 
Toü, Xeyouıra, 'liâv tip criır.'/ç T^y 
füjfji' o"OU rı)v vvkto ravrrjv, avptav 8e~ 
Xfis BavaraĞrı. 12 Kat l2 K&refOtfİıt- 
o-fv î} Mt^ûA top Aa/31â Stâ rı^f Öt^jı- 
Sos* Kal âpe^âprjtre, Kal etpvyc, nal 
Bıetrâdr}' 13 Türe Xa ; 9oi)a-a 15 Mt^aA 
opoiapn, eot>ret> «VI Tİ7P k\imje, ıcal 
?^aXev et's tİjv K€<pa\r)v avrov TTpotr- 
Ke<pd\atov €K rpı^**!" atyâpf Kaı (ukc- 
natrev dlûtö ^i( (pâpepa. 14 Kal orç 
an - fOTe(XeA' o SaoıA utfVVrhs dta i'â 
auXXûi3tüa-ı rûv AaQlS, fKfivr; erTrev, 
" Appaıo-Tog eîvaı. 15 lÛAt» dV«TTeiXλ 
ö 2aouX Tot'E pnvvras 8ıa c« tötoat tov 
An/3tS, \eya>V) $İptT£ poı avrov tnı 
r^s kXivîje, fini j/â davarâa-a aiıröp, 
10 Kal öre cKTip\8op ol /iijvuralj t'Sot', 
^ro tÖ öpoiapa or t r^f k\Ip?)Ç, Kat 
TrpoaKegViAaittv eff tjjv KffljaX?)i' a^rov 
«k ıyı^&f aiyiy. 

17 Kal fifffi' o 2aoûX Jrpös tj)v Mı- 
^«X, ' Aıâ tî ue jj7râr';o"aE oiÎtu, Kal 
uTrtTrep.ı/'HE tro" emp&p pov Kal Sıetr&j^ 
Öı; ; Kal âiTCKpiörı o Mt^otX Trpûr tov 
SaovX) AİÎtop etjre Trpur epe, Aohes pt 
pa <pvy(ü' dta ti vtt ere Bavarâa'a ; 

1 8 Kal etpvyep ö An/Sift, Kal Hıco-â- 
8rj, Kal ijXâe 7Tpos rbv "Sapovtj\ tts 

Papa, Kal «7T7jyye(.X e Trpbs alrbv Trâvrn 
orra et^e Knpeı ets avrbp 6 2aoOX" Kat 
i'TTTjyap, avrbs Kdî o 2ap,oif?5Xj Kal <ar- 
aKrjrrav iv 'Navuoâ. 19 *A7rı}yyftX«ı* 
Öe ırpbs rbv 2«oiXj Kal clttov, l8ov, n 
AaSiS «m iv Nav'iaB ip *Paftâ, 20 
Kat 14 ân-e'a'TeiXey o 2aoüX pjjvvras V& 
a-vWâîSioo-t röv AajSt'S" khİ * OTÇ etfiav 
r^v o-vvaÇıı/ rûv npofprjrâp npof^n- 
revövrcop } Kal TOV SajMvîjk ttpotard- 
pfpop in avToVî, eVijXöf irve^/na Geoü 
e'ttI toÛj uıjyurâf toö 2aoıA, kuî 
,e ırpofcpijrevop Kal avrol. 21 Kal 
OM aıvfjyyih.di) irûoŞ tok 2aoî)X, (t7re- 
0"TftXev SKKovS prjvvrâs' Kal aî'TOİ 
o/xoı'ü)ç TTpoe(jir'jT€vop. Kal (i7r/o-rftXe 
jraXıv o SaoıA rpıtvpr (ftoptıv pnpvras, 
Kat avrol ert 7rpot<pr)r£vop. 

22 Tor* viTijye Kal uvrbç tts Papa, Ketjt. 2AM0THA A'. 285 Kal r/X8ev eas toÎi peydXov cppiaras 
toÎi ep Sökücü' Knt i]pu>rt]o-e, XeytM*j 
IIoû vluat d 2apovt)X Kal d AaŞİS ; Kal 
tvsoVy 'iSov, i» NcıvVûiö iv Pufta. 23 
Kol imrıyev İkû eh Hovuîfâ ^ı> ip 
'Papa' Kal 17 livevpa OeoîJ İTvr)X8e Kal 
67T avrov' Kal i£rjKoXov8eı TtjP aoâv 
avrov ırpocprjrevoiv, eoıo'oîı nk&tp eh 
HavtuB iv 'Tapa. 24 Kal ıs eVcSuÖelî 
râ tpârta avroû Kal airâç,ırpüe(ptjTfvev 
e nâm tov roîı 'SapovrjK Kara rov avrov 

TpOTTOV, KOI KartKClTO 1[> yVpVOS vXt)V 

İKe'ıvrıv rhv tjpipav Kal u\i]iı tijv vvKra. 
Aıâ tovto \eyovo~t, aı Kal 2aovX iv 
npotprpraıt ; 

[KE*. k'.] KAI tfpvyev d An/31S 
e'/c Nai/tcüÖ T17S «V 'Po^ın, Kal yX&, Kal 
enrev iv&Trtov toû lesvapai', Ti eirpaso ! 
rt rd n$LKT}p,d pov, Kat n to iip.aprrjp.ti 
pov epırpoodev toû ırarpâs <rov, dıâ to 
önoîou Ç1JT& rnv fyvtfV pov; 

2 Öf «Ve ırpos avrov, M17 yi~ 
vaırol ctİ 8ev 8eXeıç «jroödeeı* îBav, 
d ırarf/p pov 8ev 8i\et Kdpeı ov8îv, 
eiTe piyn tire ptKpov, to öttoiov vh pn 
<pavepâ>aw eh epe' Kal 8ta Tİ d nan'/p 
pov r'j8eXe Kpvutet to ırpdypa tovto 
İitt' ipov ; 8îv etvaı our&. 

3 Kal iûpoçrev d Aa/3îS 'in, Kal eî- 
ırev f 'O TTari]p crov e^evpeı fteftaicos Ört 
eyâ> cvprjKa \nptu ivânrıov crov' o6ev 
Ae-ycı, As pt) ifjevpj! tovto d 'Iavdöav, 
priırore \vj!}]6fi. 'AXXd, (fj Kvptos, Kal 
Çfl V 'r nj X 7 l °W< S*" e'^oı Tropa îv firpıa 
pera^v ipov Kat toîi Savârov. 

4 Töre U/rw 6 lavdâav ırpos tov 
Aa/3t3, 'O, rı iırıdvpeı ı) 1 / / " J A / '7 °~ ov 
8iXa> Kapa eh ere. 

5 Kal eıırtv ö Anfilb TTpos tov 'ito- 
vd6av } 'iĞoı), avpıav dnu " veoprjvia, 

i]V iya> crvveıdtÇa uâ Ka&apaı. pera 
rov ($ao-İXf(ıiS vtt o-vvTpiayat' î'ıfas pe 
\otirnv vâ- vTT<iy<o, 3 8ıa va Kpva\8û> iv 
tw nypm p*xt >l T V S io-ırepas ri)s Tplrrjs 
^epos" 6 iav d narı'jp o~av 7r€pt{$\e- 
• pe ÇrjTi}a-;ı, rdre etne, "O Aajild 
i(i]Ti}ö-ev evâeppaıç irap' epov va 
Tpi£i} 3 eîs Rr)0\çep rîjv Trn\tv avroîı' 

norı yıVeı-ttı enet errıcrtos 6vo~ia, v(f) 
o\tjç rr)r o-vyyevfîas iutoE" 7 *İa» 

ıırjj oEtcû, KoaBsT öe'A« ilaBaı. çlpjıvr) 
eli rhv hoîiköv aov' i av opas öpyıtrBfı 

■ü\v, fŞcvpe Sri c to kukov etvaı tfaro* 
(fmo-ıtrptvov irap avroîı' 8 6 âi\çt? 
\oht6v Kapeı ?Xeof ırpöe röv Q~ov\ûv 
(TOV* fiıdrt ' «8 o~üv6tjKtiv Kvp'tov eıV(}- 
yayts röv 8ov\öv itou perâ treavmv' 
"v o/iûJf ^vnı dâtKi» iv ipol, davâ- 
Ttavov pe trv' Kat Ota ri m pe tbepj}$ 
ias tov ırarpös o~ov ; 

D Kni stmt> 6 'lavâBav, Mı) yivaırn 
teori Toüro cîs 0~i ! Ğıdrı, iâv râ ovrı yvaplo-tû arı rö KaKÛv uvaı âırotpatrı- 
a-pevov napa tov jtarpös pov vâ e\6rı 
effı o"t, fte&aitûs 6iK<a o~ol âırayytlhi 

TOVTO. 

10 Knt eınev 6 An/315 Trpût rof 'im 
vdBav, Tıs 6i\tt pal âırayyeLKeı iâ: 
d ıtarvp a-nv aıroKpıSf/ eli tre o-K\i)pâ; 

11 Kal etsrep 6 '\oivâ8av TTpos töv 
Aaj315, E\6e, Kal as i£û\8<ûpçv (is röy 
aypvv. Kal iğ;}\0ov âpipârepoı eh' tov 
cypâv. 12 Kul eıjrec 6 'lıatrâ&ap ırphs 
rmı Aa,318, YLvpıe Qee tov 'lo-paı;\ " 
crnf Trore ırepL rnv ni'ptov, ij rr)v pera 
tijv avpıov, i£txyttio-Q> tov Tvarepa pov. 
mi î8ov, *U>al ti Kakov arept toü Aa^ıfi. 
tav 8iv nTroo-TçîAtü tot£ 7rp(W <re vü 
(rol tö nTrayyetlVtü, 13 9 oÜtw ^û K«/ı»; 
o Ki'pıof tıs ro* Ituı/ıiöai', k«i ovtû> vâ 
Trpaa-Öeo-Tj ! edv £e a Tvarijp pov cme- 
(piıo~ıo~€ ro KaKov ivavrlov aov, 8iXa> 
trol (lîrayyelAet tovto, Kat ers e^aTro- 
o~reî\eı } Kal 8i\tts vırâyçı iv elp^VJ}' 
Kal 1CP d Kvptos as rjvaı perâ crov, Kaöûs 
€o-râât] pera rov jrareds pov [ 14 «al 
oû^t povov ivotreû Çâ, Sektts ÜeiÇet 
7vp6s epe to e\tos rov Kvomv, 8ın Va 
pn ânoûâvv, 15 d\Xâ Kat n 8ev 8i- 
X«ıp aıroKÖtytı to e\eös crov âıro rov 
atKov pov eh tov alâva' ov}(l } ol8e 
örav d Kvptos âtpavîtrr} tovs i%0povs 
toÎi Aa^lS emerrov dırb ırpatrûmav tt)s 

16 Kut (Kapev ö *lavd8av trvvö^ıcrıv 
perâ rov o'Uov toû AaÖiö, fcn&fyuırj 
Kal 12 d Kıjptor i'd İK^-nrrjo-j) kâyav rrapâ 
tw ix8pmv tov Ani3ı'S! 17 Kal e- 
Kapev en 6 'latvddav TÖf An^lâ va 
opdcrjı etp rt)v uyaTTTjV avrov ttjv ir pas 
airdv' 8ıört 13 tjyâıta avrov Kadâs 
riyana ttjv İ8iav avrov ^o^tjv. 

18 Kal et?re ırpbs avrov d 'ltovd0av > 
u Avpıav ttcoı vtopTjvia' Kat $e\eıs tj)- 
Ttjdrj, 8ıûrı 1) KaÛiSpa crov 8eXet etcrûat 
Kevr)' 19 Kal â^oû o-raBfjS rpcis r)pi~ 
pas, 0i\eıs «ara/Eli} pera a-TTOvdijç, Kal 
J (Xaet ets tov to7îWj oTrof İKpîıcf)0rjs 
rt)v T/pipnv rîjç TTpdğeeos, Kat âi\eıs 
Kadicreı uXtjo-İov tt)s 71 İt pas 'EÇİjX' 20 
«at e'yıi) 0iXıa ro^evatı rpla fiikq eh 
to «Kayıov aÛTjî, â>? ro^evıav ets o~t)- 
pelov' 21 Kal I80İ1, 0İXo> drTocrretXeı 
rov vinfpittptj Ae'yujı-, "Yırayf, evpe râ 
İ$İXtj' — dav prjrcös ftTru eh tov imrjpi- 
rrjv, l8ov, râ ^İXtj c'vaı İ8â8ev citto 
0~oî>, \dfie avrâ' r6re iX8e, 8i6ti ttı-aı 
eıpjjvn eîs ere, Kal oiScpla ŞXâf^j], 1B Çf/ 

KvpLOS' 22 «II' OplOS «ITTOl oStü) JTpOS 

töi/ veov, "Ifiod, râ fieXr) etvaı iıtİKetva 
otto o~oîı' — vıraye rî/v 68dv a-ov, fitdrı 
o-e i£anio-Tet\ev 6 Kvptos' 23 ,T wept 
8e tov Xdyou tov 67rotof ittfitnljrTttftfti 
ey ât Kal (ri, ıSoi d Kvpıos as %vaı 286 2AM0THA A'. Ke<p. ko! . fiâpTv<; uera£v İftOV Kal o~ov ets tov 
aiüiva. 

24 'EKpv<pÖ>) \ni7vıw d Aaj318 iv râ 
ı!y/j<â' Ka\ öre Jjköev t) veoprjvia, 6 /3a- 
ıTl\ellS inâ&uMt els TTjV TpOTTeÇaV öt (I 
vh cpdyjj. 25 Kal 6 fiatrıkevs eKÛSuıev 
İtti tj'js Ka8e8pas avrov, ws (?XXoTf, 
ini Kttdedpas tt\tio~Iov tov TûtTOV* «al 
o 'Wâ6W ea~!jKü>dr), Kal İKaBıo-ev 6 
'A{3evı)p vkjfffloP toC 5aot'X, ('ı M rÖTTos: 
toû Aa/3iâ j/to Ktj'ur. 26 O Saoeft 
op-<ar Sii' e'XâXıjo-ey oûSty tj/v rfpÂpav 
eKelfTjv' oton et77e Kaö' eavrbv, TtTrore 
avvefir) els aırdy «ere ıs va p.r) t)VfU 
Koöapds" j3ej3aı'»ç 8ev tîww KttBapâs. 

27 Kal tü 7rpü*t, t^v öctırepai' roû 
p,rjvbs, d r6ıros tou Aa/EflÖ rjro Kevos' 
Kal tart» 6 2aoûX npbs , lavddav Tov 
vibv avrov, Ata rî Öev »jX0ev d mor tou 
'ieo-om eıç rr)v rpârreÇav, ovre x@* s > 
ovre ar]p,epov; 

28 Kat ly (meKpiâr) 6 'lav&âav ırpbs 
rbv SaouA,, 'O Aa|3iö efıjrrço-ey iv&ip- 
fiiûs irap* epov vb. vırâyıj emr Qr\Q\eep, 
29 Kat envev, As ijjrâytu, TrapaKitAû, 
öıöYı rç avyyeveıa î)p.â>v Kâpveı Bva'ıcıv 
iv rf; 7rdAeı* kol 6 d8e\(p6s p.ov, airâs 
7rapı}yyeıXev els ep.e va. jrapeupeei" TOlpa 
Aoırrbv, iâv evprjKa x°l ilv " c Tavs 
tt(pâ(i\p.ovs <rov, afpes jue, ırapaKoKS}, 
va vırâya, ko.1 va i'âtt) rovs a8e\(povs 
p.ov' — Stâ toüto dev Tj\6ev e iv rıjv rpa- 
TTeÇav tov /3aa"iXeü)F. 

30 ToVe e£rj<p8t) V °P77 ro ^ 2aov\ 
Kara tov 'loıvâdav, Kal enre Tcpos av- 
t!>v } Yîe 8ıe(p8ap/j.evr]ç koI «.TroorfiTiĞor, 
Seı< e£evpca Ötl o~v i'<\€^as röv vlâv tov 
"iftrtral öt' aitr^vvrjv vov, Kal Sı «t- 
o-)(vvr]v tÎ)s yv[ivwo-€(i}s rijs p.rjTpâs 
o-ov; 31 Stort ivâtry d nîdr toü 'Ica - - 
ıral Çfj int rrjs 7İ7Ç, tri> oiv 6eXets 
aTfpea>Qrj, ovSe 17 (5ao~t\fia o~oV râpa 
Xoi7TÛ»' neft^fOPf Kal (pepe gvtov Trpds 
E/ıe" ötdrı i^ÛTravras 6eXet dnoödvet. 

32 Kai dneKplÖr] d 1 Ibm*«Öui' tt/jûs 
rov Sao^ rot' -naTepa airoü, xnî €t7re 
Trpûç airdc, -° Aıâ Tt yâ BavaTtûÖ;) ; ti 
tirpal-e ; 33 Kai 21 epptıp-fv 6 SaaiA 
öopârtoy «ar' avroO, öıâ yâ ktvtttio-t] 
avrov' *" Ttire iyvâtpLtrev 6 lavâöav, 
ört ^ro dırofpacrta-pevov ıraph tov wa- 
rpos avTOV vâ 6avaTÖ>o-jı tov AajSı'S. 
31 Kal io-r/KÛdij 6 'lıavddav Aırb tİjs 
Tpaıre^rjs p.e e^mj/ti' Övpov, Kal SeV 
ecpnycv aprav rîjv Sevrepav i]p.epav tov 
prjvâs' ÖıöVt ^to \vnrjp.evos Sıa Toy 
Aa^iS, nrcıd^ tı^e KaTato~xy V€t ownfeı 
d Trartjp aûroO. 

35 Kal rd Trpıut iğrjîKâtV o latvadav 
eh tov âypov, Kara, tov Katpbv tov 
ırpoa-BtapLoSivTit fitTa Tov Aai3iâ, e- 
\a>v p,e3 eavTav p.iKpov naıSdptov. 36 Kal ewre Trpâs râ ıraıoâptov arnov, 
TpiÇov, ei'pe rûpa ra /3eX»/, Ta t'mola 
e'ya) ro£eı'w. Kat Kadots erpe^e rd 
T7aı8dpıov t eTÖ^fvae tö fSİkos uvpap 
avTav. 37 Kal öre to naıSaptov 7)\6tv 
els tov tÖttov tov fie\nvs f tü 07roîtıy o 
l&vââaP eı_^€ ro^eûuft, ifpâvn^ev iı 
\uıvâdav kutÛtilv tov ıvaıSapıov, Kal 
etîre, A«y elrat to jie\oç jrtpa* ewro 
(7oü ; 38 Kal ((pâva^ev 6 iapcamv 
KtiTâmv tov natSaplov, Td)(vvov, o~Ttev- 
o~ov, p.<) artıBffs, Kal iavva^e Ta jmk- 
ddpıoy toû 'itüfdÖay râ ^t'Xrj, <ca! ^A^* 
MQ1 rdy Kvp tav avrov. 39 Tö 7raifiâ- 
pıav bpoıs dev "jf-evpev oiıdev' p,övos <> 
Ibivdöav khİ d Aa(31ö ij^evpov rny vıro- 
decnv. 40 Kal *8wk€v ö lu>va8av Ta 
öVAa avroî) els rd Tratbâptav ro pe8 
nîiTov, Kal eııre ir pas avro, Yıra-ye, 
tpepe avro eîr rrjv 7rdXty. 

41 Kadms Si d.pex<>>pr)o-e to ıraıo'û- 
pıov, i&TjK&âr} 6 Aaptö tK rov p.earjp.- 
fipıvov p,epavs, ko.1 eıreo-e kutu ırp6o-u>- 
7TOV avrov els ttjv yrjv, Kai ırpoffeKv- 
V7]0~f rpîç' Kal T]o~ırdo-8t]o-av aKKijkovSf 
Kal ekKavtrav âp.(f>âTepoı' 6 8e Aa^îö 
İKOftt K~\av6uZv peyav. 42 Kal etırev 
d 'lwvd8av vrpös rov Aa/315, 2:1 "Y7raye 
iv elpfjvj;, KaBins v>u6txap.ev ıjaftç na0o- 
Ttpat els tü ovop.a rov Kvpîov, Ae'yoy- 
rçf, 'O Kvptos as ıjvaı pera^v ep.ov Kat 
a ov, Kal pera£v rov o-ıripparâs pov 
Kal TOÜ ajrepparös aov els rbv atâva ! 
Kal eaoKÛ)8t) ko.1 aye^âpıja-fy" d 8i 
ItovâBav elo~rp\8ev eıs rrjV 7fdXıy t [KE*. ita'.] KAİ ^\9ev 6 An^lS 
els N<u/3, TTpös J 'Axtiii\ex T0V M**** 
2 i^eıvKdyrj 8e d 'AvtfMM^ «'s rıjy 
a'vvdvTrjo'tv toü Aa/31S, Kai et7Te ffpos 
aîi7Öy, Aıâ Tt trû fiovos. Kal âcv e&aı 
oî'fietî p-erâ o"oû; 

2 Kal «rTrey d Aa3ı5 TTpds tov 'A^ı- 
fuKty T ® v ' Le P €a > ^ ^ao"i\«ı;p 7rpoat- 
Ta^€v els ipe vnööeo-ıv tu-ö, Kat uoi 
eîırev, As p.ı) egevpfl ftTfBeis p.r)8ev Tvepl 
Ti)S VTTodetreas oıâ tijv âjrotav «ytd o*e 
a7roo-TeWa>, pr]8e ri TTpoo-erağa eıs 
ecre' Kal Bıeopıaa eıs toliç 8ov\ovs rbv 
Selva Kai 8elva tojtov' — 3 Tapa Xoı- 
7röy f* o-ol elvaı Trpd^etpoi' ; 8bs nevre 
âprovs els ttjv x e 'P < * f*° v t V °) Tl ev P l ~ 
o~Keraı, 

4 Kal aTteKp'ıdy 6 iepevs TTpbs rbv 
A<ı/3İ5, Kdi elne, Aev e^at Trpd^eıpoy 
oiBiva Koıvbv aprov, d\\' eıyat 3 liprat 
r)ytao-p-evaf l oi viot i<pv\âx8lQ~av 
«aflapol roûXâ^to-roy dnb ywyatK<üy; 

5 Kal dıreKpidrı 6 An/31S jrpis iv pas avrov, MâX« a! yvvatKes tlutu. p.aKpâv d(f> ı)p.Û>v tır SAMOTHA A'. 287 Tas Tpeî? Tttvras rjpipag, â(f)ov i£rj\- 

0OV, KO.I Ö Tlî (TKeVl] TtOV vİûJP fUfttt 

KaBcıpd' Ka\ ovtos d âpToı 4hna Tpt'mov 
nvâ koivos, fiÂXurra ömiSj) a-fyıtpav 
tipcu «AAos ifytaapivos a cis ra itkcvtj. 

6 ' EdcoKe \onrov 6 UptVS €is avTov 
roûç âprouç tovs dytovs' OtOTi Sev Tjro 

apros ıvapâ TOVS âprovs Tt}S irpo- 
6îaea>s, s OlTlVfS tljpp ırr]Kiû0îj «V ep- 
TrpaaBev tov Kvptov, Sıâ vâ 6€o~a>o~ıv 
ÜfiTOVS ÇeoTOVS Ka6 rjv T/pepav eo^Kcî)- 

VTjfTav EKELVOU 

7 *Hto Si İKfl SvÖptöTTÖs TIS €K TÜ3V 

OtrSk/BP tov 5(ioû\, tfjv rjpipav İKçivtjv, 
Kparoûpevos ivûyitlOV Tav Kvptov' Kal 
to ovopa avrov w A(ûi}k } o 'lSovpatOS, 

Ö TTpüiTtCTTOS TÖlV TTOtpİvüiV TOV 2a01/A. 

8 Kal thvev ö AafilB ırpbs tov *A^(- 
pi\()(, Kal Sin s^€ts «Su) ırpajfiipov 

9» ödpu, >j pafKpatav $ SıÖTt ovt€ 
Trjv pop<paiav pov, a&tf râ oîiXa pov, 
eXa/S(jv *'ı> t^ X fl P 1 ' M ou ' «tciSij toC 1 
/3acrıXeı»s rç ÛTrd^eırıs »jt/j Kareırıi- 
yovva. 

9 Kal «LTrec 6 îfptvs, 'H popabaia 

roÂlİÖ TOO "&tXiaTatOU, TOV 07TGÎOV 

ra£as I0 & tjj KOtXu8( 'HXâ, " 1S0Û, 
«çat ntptTeTvKtypfVTj eî? (pâpepa om- 
a6(v tov itpöB' iâv &e\*}? vâ \aj3fls 
avTjjv, Xd/3e" âtoYı ivravöa öfi* emu 

aXX»J 7TOPÜ CKtivrjV, 

Kal fiTTfc ö Aa/310 1 , AeV e'j/aı oûfie- 
pta, aif avri]' Sdç pat avrrjv. 

10 Kal İo^k&Bt) 6 A«j3îö, Kal e0uye 
Tijv îjpepav İKtluiju alta TTpoa-anov tov 
Saoı'.'A, Kal VTrîjye PpOJ râı/ |] Ay^of'r 
fiao-ı\ea rr/s Tâö. 11 Kal 1;; €Hrov ot 
5oûXoı toû Ay^oı-'S Trpus atıroi', Aec 

OVTOS 6 A(If3lS ö ftao~ı\fi<s TOÎ> 
T<mov ; öef (W oîtoç, etff rây ÖTroioı/ 
apotj$aıo>s f\j/ , a\\oy tv to'ls )(opo\s ) Xe- 
youo-fiij M O SooijX inÛTa^e Tas ytXtâ- 
finr avTOv, Ka\ 6 Aa^îö top ^tupıâSar 
aûroO j 

1 2 Kal l * 1 3aXeı< o Aa^iS t«l;s XoyaifÇ 
tovtovs iv Tjj KapSla avrov, Kal «00- 
fSmh) o~<p68pa âna tov 'Ay^ovs j3aa-i~ 
Xe'û)ç t^ç T«ö. 13 Kal 16 ^XXaff tov 
Tpânov avrov epiTpop-dev avT<âv, 
■npovtTioıî}&rı tov TpeXöv p*Ta£v tûiv 
jretpGşı avr&Vy Kat Ztjvev tınlara t&v 
Bvpâv tt)s ırv\i}s, Kal ut^tı/ç rbı> o-'te\ov 
avTov fâ KaTaırİTTTr] eıs tö yiyttov av 1 

TOİJ. 

14 Türe ftntp 6 "Ay^oCs 717505 tovs 
8ov\ovs avTov, iSoû, <rtiff 0XeW7V röı/ 
rti/âpCüTTOf OTt £iı/aı Tf>tXus" âtâ ti t'tpe- 
pfT€ avTov ırpos ifti; 15 pîjiras ey\ 
OTcpavftat Tpç\ânr, &<rre va fpîpıjTf 
TovTOf Stâ va KÛpvjı TOV Tpehm> fp 
ftpafr6tv pov ; oStos fjÛ€\fv e(treXÖ' 
tls Tt)v oiKtav pov, [KE*. k/3 - .] \ANEXQPHSE Si ö 

Ao/315 eKeığfv, ko.1 1 Sıea-âSıj - e!s to 
aırıfkatov '08o\\âp' Kat ore iJKavo-av 
oe\(pıA avTOv } Kat vrâs 6 oİkoç tov 
Trarpbs avrov, $COT(0İJQtİtP eKe't ırpos 
avröv. 2 Kai 3 uvvij6poio'dqcrav ırpas 
avTsVj Trâs ootis tjto iv G-TfVo^apLUf 
kol ırâs ı j(p6ö)ajetXeV'j?, Kal Trâs Svaıj- 
p(o"njpevos' Kat fyctco* âp^yyrıs f'ır 
&P" Kal Tjaav ptT avrat) tu? rerpa- 
Köo-tot avSpes. 

3 Kal ave)(G>pT}o~tv 6 Aa^th İmiBcV 
fls Miatrâ rijs Msud/S* «al (ttre 7rpos 
tov 0ao~t\ea Mû)â(3, As £\Öü>(rt, Trapa- 

Xâij d ttuttjP pov Kal tj prjTtıp pov 
TTpös €0~âs, İcûo-ov yvatplcro) t( Öe\et 
Kapet 6 Oeös eıs İfti. 4 Kal ttpepev 
avrovg ivûmıov tov (3aa~ı\ecits Mü)d/3" 
Kal KaTtûKTju-av ptT avrov oXov rbv 
<aıpov KaB' ov d AajSîâ »Jto iv tw 
oj(vpâpaTt. 

5 *Enre Si TaS d 7rpo(p(Jrıjc Trpoî 
-âl' AujSIS, Mr) ptvtjç iv rw o^ypâparı' 
iı>a)(mpT}a-av, Kal e'/o~eXöe f£Ç r^r "jflŞ*" 
İOıjSa. Tor? aı>fxû > P r }°~ tv ° Aa^lS, Kal 
•io~rp\6ev tıs to &HT0S ' hpiQ. 

6 AKoucra? fie d 2,aov\ otl e(pave- 
pûıârj 6 Aa/3iS, Kal ot SvSpes oİ p.er 
avrov, (İKiiSrjTO Si d 2aoi'X fi» Tafiaci 
vtto to divSpov iv 'Papa, e-^atv to Söpv 
aîlTOV İV TJj X fl P l °-VTOÎı f Kal TTavns 

8ov\oı avTov urravTa tvıoırıav av- 

toiİ") 7 Töre etırev d 2aouX Trpas to^s 

OOtiAOVS a{'roC Toy? TrapecTtüraf ecâ>- 

V avTov, 'AKoıVare Tapa, BevtapÂ- 

" M(J7Tft)S' etf 0X011? o"as 5 öeXe( öa>o-et 

tos roC lecırai âypaiç Kal dp7Tt\S>- 

■, «al oXovf car öe'\et Knpfi ^tXtâp- 

^oi 1 ? Kal e*:aT-oiT«p^ous, 8 wore ıreif 

vâ OTJfop.öcrıjTe TravreE ivai'Ttov pov, 

Kal vâ pT] tjvat pr)Sâs oo-TtS vâ âıray- 

y€i\jj fls ipi otl d vlös pov eKapt 

trw97jınıv pera tov vlov tov 'itrriral, 

Kal fujGtlS a7ro o~âs vâ pi) jjvaı oo~tis 

vb. ttovji 6t' ipi, r) va. dîrayyeıXjj eı's 

ipi ''Öti d vlös pov Stfjyetpt tov 80C- 

\6v pov ivavrİov pov, Stâ va ivtdptvr], 

KaSas tt)V o-îjp€pov ; 

9 Kal âwfKpl6rj "AarjK d lSovpa7os, 
oo~tis i)TO St<ı)pıo~pevos ejıt tovs Söv 
\avs TOÛ 2aov\, Kal (OTeV, EıSov tov 
vlov tov 'Ietro-al i\66vra €ts NöjjS, 
8 7Tpof , &%tp,$kfx tov vlov b toü *A- 
yiTtoft' 10 ootis lu Tjpcorrjo-e ırepl av- 
tov tov Kvptov, Kal "rpoçiap ZSaiKtv 
(îs avTov, Kal Tr/v popq!)aiav ToKtâdroV 
$ıXıo"Taıov (fitüKey fls airöv. 

11 Tdre âırea-Tfiktv d ftao-thfvs vâ 
Kaheo-aKTtv 'A^taeAf^ röv uîdj' Toî 
A^trıâ/3, rov Upia } Kal ırtîvra. tov 
oÎkov tov -naTpos avrov, tovs ifj 
tovs iv N»3' Kal îj\6ov 7tâvT€S ırpbs 288 SAMOTHA A'. KeqS. >cy'. tov finalken. 12 Kat ehrev ö 2aoı>X, 
v Akovo-ov rtopa, vîe tov A^iTtûj3. O 
oi (imKpîörj, 'idoiı e'ycb, Kvpıe pov. 13 
Kaî fnre Trpûf uvtÎiv A 2houA, Ata rt 
oupafiâtrare ivavTtov pov, ETV Kat o 
utup tov 'tea-aaı, (bote va Sükt^ç eti" 
a İtü» âpTOV. Kat poptpatav, Kat ua 
fpiûTijfrys tov Oeov Tzep'ı aiırov, <uo~re 
i/â arjK(x}d;ı ivavTtov pov, va eVeSpeuj;, 
«aö<î)s Trjv ovjpepoi'j 14 Kat âıreKpidtf 
A 'A^tae\e^ 7rpor toî/ $ao-tXea, «at 
eiVe, Kut rty ftera£u rravrav twv 3ov- 
\av trou fîvaı Kdâi>s ö Aaj3tS, rrıo-TÖrj 
«at yapftpas tov f$ao~îke<ûS) Kat Tropevö- 
pevos eıs tö 7rpoVTayp.n; trov, kuI Ttpw- 
pevos iv r<5 o'î/co> o~ov\ İÜ crrjpepov 
tjpX l{Ta va 'pwâ r ^" Öeiw mpl abrov'ı 
prj yivotral as p,lj livaâeaj} 6 IBacrtKevs 
pr)$ev İtîi tov h'oîîkov aUToO, («jö eVt 
Trûvru top oIkov tov frarpâs pov' Bıârı 
6 8ov\6s trov 8ev i^evpet oiftiv ırepl 
nâvTa>v tovt(ov, ovre piKpov ovre peya. 
16 Kat türev A fiatrıkevs) Hfjâıravros 
ğiXtıs aırvöâveı, 'A^Lftekefo gv, Kat JIYZÎ O OtKOÇ ı ■ TsaTpus uov. 17 Kal eıırev ö ftatrdıevs npbs tovs öopvçjö- 
povs tovs Trepıea-ToiTas tıs avT&v t 2rpe- 
^rare, Kat BavuTaanTe tovs lepels tov 
KvpLoV eVeıSıj tx ovtrt Ka ' avToı rfşv 
^etpa avTÛV p.€T(t tov Aa/313, Kat eVet- 
fiıj sypmpuray on avrös effrtvytj Kal &ev 
pol aVjjyyetAae toûto. M AeV i}de\r)crav 
opaıs oî SoüAoı tov /üao-tXetı)£ va İk~ 
Teivüiaı ras xeîpas avrâv fîtâ vit ıre- 
atûo-tv «VI toÛs (eueîs toû Kvpiov. 18 
Kut tiTrfi* ö |3ao-tXfûf npos rhv AafjK, 
İTptyov trv s Kal ttûo-ov sm toit? Upeit. 
Kat earpe^re AmıjK 6 lÖ'juaato? *ai 
îıreo-ev eVt raûs Ifpe'ıs, Kal 13 (6avt'tTa>- 
aev İKeivrjv tijv rjpepav oyborjKOi/Ta 
TTtı/Te avopas CpopnîıVTas \tı>oî>V t'^ıûö. 
10 Kaî *Tfjv Ni/3, tiji/ TroÂtf rSf 
lep((ov, «râYa£ej> e'c CTo'aaTt ftOjfaİpagf 
ttvSpas Kat yuı/aÎKas, Tratöı'a Kat füp4<pt} 
6r}\â£ovTa, Kat j3âas, «aî ocods, Knt 
ırpö/9oTa, eV oro/ıart paxaipas. 

20 Ateadidr/ &£ ete e*K tmv ut&jf toû 
*Ay>fieXcx w ' '' T0İ 'A^tTffljiJ, üfrîuaTt 
'A^taöap, Kat M e(pvye KaTOTTtv tov 
Aa^iö. 21 Kat am'ıyyeiKev 6 'A/3tâ- 
öap ırpâs tov Aa/3îâ, aVt e'âavdTCûo-ev 6 
2aoîfX rov? tepels tûO Kupîou. 22 Kaî 
eha> 6 AaiStö jrp&s Tov'A$uLâap,"ll$- 
evpov iv fKCtvrj t?) rjpepq } KaÖ fjv 
AayijK o iSouuatOî -İjto €Kcî } İti rjdeke 
fiefialus fhrayyftKeı ırpiıs tov 2aoûX* 
iyut (0-tÛ6i}v atTia toû flavâıau ırâ*Tü)f 
Ttüf âvdpâıratv tov oikov tov ıraTpns 
aov' 23 KÛâov uer* e'^toT', y-rj (pafioîf' 
bı'nı ll a Çijtoiv t>)v Ça!}i' uov £rjTeî Kal 
TijV Ç&tfP rrov' tfKhp o~v 6eteıs âç0M 
ptr ip.o\> iv âo-qSaXçta. [KE$. »ey .] 'AHlirrEIAAN 8« ırp'os 
tov Aa/3t3, Ae'yocrff, 'iSoy, ot 4>tXt- 
oralot 7roXçaoS(rti' ' iv KeftXâ, Kat 
ötapTra^'ocö'f râ âkâma. 2 K«t ^rjpâ- 
Tnaev ö An^tö tû» Kûptoı/, Xt'y(üc, Na 
VTTaya Kal t/a 77arâ£cû tovs •t'thtO'Taıovs 
tovtovs; Kat etTrei" o Kûpıo? 7rpös roy 
Aa/3t5, "Ynuyt , «at ■at'iTa^ov tovs «ttAı- 
a-Tfltous, Kat (râjo-oı/ rjjy KeetXd. 3 Kat 
ei7Tov ol avbpes tov Aaf3t& TTpos ai'Tüv t 
Ioov, fjpels ivrav6u iv rğ 'loı;öata 
(poi3ovp,£$a' ttu/tö) Öf /jnXXoj<, &# ûjrâ- 
ywpev cls KtetX(t, ivavriop tSiv a~Tpa- 
T£vp,iiTtûv t£)v $tXıaT(ua>vj 4 Kal 
^puTJ/a; JRbVl» 6 Aa^îiS eK ScuT^pfîU 
röj' YLvpLov. Kul ânçKpiöi) ırptta avTov 
i> Kvpıos, Kat etTTf, SijkûiÖijti, saraca 
«s KeetXd" duîrt Ö€'Xw TrapaSıöa^ı rois 
#tX*0Tatovs fti' rıjy x e 'C J " o" ou - S Tor* 
ŞAÖeJ* ö Au/3t8 Kat Ot âvdpes avTnîi els 
Keftka, Kal e7roXe'jUf;a - € jrpâs touî 1 î'iXi- 
(TTaiovSf Kal İ"kafte to. KTyvn avTwv, Kat 
i-rvâra^ev aîiTOvs iv o-fpayrj p,eya\t). 
Kal eo~(û(rev 6 Aaftlo~ tovs KaTotKovs 
■rr/ç KeeıXâ. 

6"Ore fie 'A/3tâöap o uÜfi toû 'A^t- 
pe\f% ? ' efyvye ırpos tov Aa^ıfi els 
KeetXâ, avrus elx e ««"a/3'j ^ (,( P°^ "P* 

T ?/ X €t pi av TOV. 

7 Kaî anrıyyikdrj ıvphs rof SauüX 
oti ?]Xöef â Arei31S tts KeftXâ. Kal 
Firref (i 2aoûX, O 0«os TraptSutKef aw- 
top €ts tiji- x e ~ l pû M 01 "' ötoTt d;rfKXet- 
aöîj, et(reAöü)j> ft? 7roXıc exovo-av ırv\as 
Kal po^kovs. 8 Kaî o-ui/*kuX e ere e a 
2aoûX TrâvTa tov Xaov els TrdXfaoı/, 
Ğıâ yâ KaTafifı els KeetAâ, m 7roXıop- 
l< '/ 'fl 7 " '-' Aa^îS Kat tov? avopas avTov. 

9 Kaî epaâfi' 6 Aafiid ort o 2noı)\ 
iprıxıtveveTo KtiKav ivavrlov uvtov' Kat 
1 fb Trpös tov 'Aj3ıâ6ap tov iepe'a, 
$>ipe erravöa to i<p6d. 10 Kal eıırev 
6 Aa,Stfi, Küpte öee* tov 'lo"pa^X, (terA 
fteftaıÖTrjTaç fJKOvaev o boîîkös trov otl 
6 2aoL'X fr)Teî va eAöfl etf KfeıXa, öıâ 
ı/â iğakodpevo-g lif» 7roXıc e'^ atVm? 
/iou" 11 âe\ovat pi TTapaSıâo-et ets 
avTov oî âvopts ttj? Kee(X« ; 6eXet 
KaTafÜrj 6 SaowX, Kn^tîıç rjKovo~ev ö Sov- 
\6s o~ov\ Kvpıe Öee toO 'Itrpa^, (fia- 
vepacroVf Siopat, ırpos tov SovAov o~av. 
Kul tîırev A Kûptoff, ÖeX« KaToj3^. 12 
Eme n-dXtc d Aaftld, Qi\ovo~ı ırapa- 
8wo"et ot itvSpes t^ç KeftXâ ipe Kal 
tovs avopas pov ets T/)v X*~ i P a Tnl " 
5aov\; Kal ecTref d Kvptos, Q(Kowrı 
irapade>Q~ft. 13 Töre A Aa£ltS Kal ot 
âvbpts avToiı, 6 euE e^aKoaıot, io-rjıcâ- 
0/ja-ııv Kal i£r/)i8ov âwo Keet\h, Kal vtrij- 
you onav rj&vvavro. Kal (i7rfjyye'XÖ^ 
ffphs tov SaoûX, oti o~ıetTİ>&i] A Aft/Slft 
aırâ KeeıXâ* oOev a(f)iBrj toû va i^eKor). Ked 2AM0THA A'. 289 14 'O fid Ao/Slfi İKÛâıatv i» r;j 

ipı/p-tp, iv tÖttois uj(vpoİs t Kut ffiçvev 
1 im rtt-oı opovs iv rfj tprjfim s Zİ<p. 
a Kat airr&v ifâret o 2uoûX mıaas ras 
j'lfuepas' o Qebs opats 8ev ıraptft&Ktı 
avrbv eîs rrjv x e ' l P a avrov. 15 Ka 
etSev 6 Aa/318 öYı i^rjkoev 6 2aoî»X fite 
va Cl T îl T ') v C a V v "vrov" Kat fai t 
Aafild iv rfj epı)pa Zl(f) t evrat roi> 

16 Ttîre earrjKÛBi] Itovûûtıv, 6 viâs 
tot) 2aoı!>X t ku! vırijye ırpbs rbv Ao/3i 
«V tu fiacror, koi evto-^vae tijv \etpa 
avrov ev tw Geıp. 17 Kat «Ve Trpbs 
avrbv, Mı) <poj3ov' fitoTt Sev öe'Xet o"e 
fu,Qfî r\ ^eip Snoi tov n-arpo'ff pov' 
Ka'ı av 8i"heıs ftaaıKevaet itti rbv 'la- 
parp\, Kal iyoj 6i\ıa e ta 6 tu Sevrepos 
aov' 1(i fiokıara Kal 2aouX o ırart}p 
pov e£eî/pet tovto. 18 Kat H eKapov 
ap.(p6repot (XW0tjiajP evâmov toû Kv- 
piov' Kal cK(idi)To o An/Şifi iurbs tov 
dâaovs, 6 8e luuâdau âvex<np7]aev tıs 
tov OtKOV awrov: 

19 12 'Avf{İT]o-av Se ot Zttpntoı rrpbs 
rbv Saov\ els Yafiaa, \eyovres, Aev 
ftvaı KtKpvppeuos 6 Aa/3tfi et? Tjjiâs iv 
d)(vpâ>uuat evrbs rov Sâaovs, em toO 
fiovvov E^eX«, roö Trpöf Ttt fie^tû 
rfo"t/i<öf ; 20 râpa \oıırbv, fiaat\ev, 
Karâfta, Ka8 fiktfv ti\v im8vp.İav rrjs 
yjsv^rjç aov els rb vil narafiğs' Kal 

ijpibu Zpyov fls'Aeı ela-flat, va ırapa8âaü>- 
fiev avrbv fts rrjv x e ^P a T °û j3aat\eo)s. 

21 Kal etrrev o 2aoi>\, ~Ev\oyr)p.evot 
aets iraptı Kvpıov, Stört i\âj3eTe avu- 
ırudeıav Trpbs tp,e' 22 vırûytTe Xot- 
ırbv, )3f/3atâÖıjTf aKptj3eaTepa, Kal u&- 
dere Kal îSere tov tojtov avrov, 7ro0 
KpvTTTCTaı, Tt'r cl&ev avrov exel - fitort 
^tot enrov ort pr^xavev€Taı ıravovpytas' 

23 Î5ÎT€ TiOlTTÜV, Kal p.â0£TÇ iv TlVl İK 
7[Ûl/TWV TÛtV U7TOKpV(p<OV TOTTtoV (IVOt 

KfKpvppevos, Kal imarpe^aTe 7rpbs ipe 
âq)ov fte&aLtoörjTe' Kal öe'Xto İ7râ'yet pe 
aâs' Kat iav rjvaı iv tÎ) yîj frofirp, j3e- 
duîiûî âi\u İÇtYvaitpa avrov fierağv 
•naaSav tg>v iaKtaoeıV roi) Ioı'fia. 

24 Kat iaT)KÜ>8t)aav> Kal lır^yop fts 
Zlcf) TTpo tov 2aOL r X" 6 A(if315 öptos Kal 
01 tıvSpeç avroîı flow «V tj} ipfjfiat 
Ji Mnwv, iv rfj 7refit(iöt Kara to. Se^tâ 
tov Teatpoiv, 25 'Yn-rçye Se 6 2tıoûX 
kbc ot âvbpts avrov vtı Çrjrîjaûiaıv aûrâv. 
Kal a7YTjyyi\6rj tovto ırpbs rbv Aafltfi" 
ödev Karili] els ttjv nerpav, Kal İKtidrjTO 
iv tt] eprjpf Maâv. Kal aKOvaas 6 
2aoî)X, erpeÇe; Karomu tov Aa/3!S tıs 
Tt]u epjjfiov M.awv. 26 Kat ö ^ SaoiX 
tTToptvero Kara. tovto tii uipos tov 
opovs, 6 8« Aa,3't5 Kal ol avüpeç avrov 
Kar İKtlı/o rb pepos toû opovs' Kul " i&mvatv o An/31fi vâ âtvyjj öttü ırpoa- 
amov tov 2aoûX" ırXf)v 6 2aoî'X Ka 

01 ÜvBpfS OVTOV lö 7rfp«»(L'J<Xtı)0-Hf TİlV 

Aa/Jîâ «at roıV îlı/Spas avrov, 8ta va 
o'i-.\ A 'i-iciiaıv tıîiTOvs. 

27 *HXÖe fit ftrjvvTTjÇ ırpbs rbv 
SaoûX, Xtyû}f, 2TTevaav, Kal İkâe, finirt 
ot <f>t\ıo-raîoı icpütpprjaav eîs rffv ■yrjı/. 
28 OÖef iıriarpc^ffv b 2aovX nVû toC 
ı/û SkÎjkjj KariiTrıc roC Aa/3tfi, Kal w/j- 
yef etç o~vvdvrr)aıv tûv *tXto-r(it'û)i'" 
fitâ toCto â>vâp.aaav İKtivov rbv t6ttov, 
|| 2eXâ-dp^taXeKti)Ö. 

[KE*. kS'.] 'Aff^Sn Se 6 AaglS e- 
«eîöei', Kat SKÛdtafv iv a)(vpo'ıs tottois 
tİjs l *Ev-yaddı. 2 Kat 2 <îqboO eVf- 
aTpeıfyeu 6 2aov\ a7râ ûmaOev rStu 
^ıKıarattav, avr)yyeı\av Trpbs avrbv, 
\eyovrts, 'ifiou, ö Aa0tâ tîvtu iv tjj 
epTjpat fl Ef-yafifit. 3 Töre e\afieu 6 
2aoiX rpe'ts ^tXtâfias- avâpcüi', İk\(K~ 
t5>u ânb navrbs tov 'laparfa Kal 3 litt- 
rjye va ft/rıj tov Aa£iS Kat rois âv- 
dpas avrov iırl rois fipâ^ovs tüju 
dyp'tüsu aıyötv. 4 Kat îjfhvev (Is râs 
p.av8pas râu ırpafiârcûv em rr/s bdov, 
07TOV ^to aırljkaıov' Kat * €Îa>]\dev 6 
2aoı!jX ü fitâ va aKemio-T} ruvs Tro'fitıs 
aüroû* 6 o 8e Aa/318 koİ ut âvdpes 
avrov İKÜdtjvro els rb evtörepov roû 
o-7T»/Xaıoı;, 

5 Kat 7 elrtov ot ûvhpes tov Aaj318 
jrpoç avrbu, Ifiov ^ fjpepa, nepl 
brrotas 6 Kvptos i\â\ijae Trpbs 
Myoıv, Idov, iytb 8i\tû TTapa8<âa€i tov 
£X^pbu aov els tijv x e '/-> a aov, 
8i\ıts KÛfiet ets avrov ottcup trol <pavjj 
ko\6v. Töre fetjKÛih} 6 Aa^l" 
SffdCOvfl Kpv(pi<ûs rb Kpâaıreoov rot) 
İirtV&VftaTOS tov 2aoijX. 

6 Kal /isra Tavra, * rj Kapdia tov 
Aa/3tâ İKrCtryjafv avrbu, İTreıör) ft^ev 
aiTOKoı^et rb Kpâaırehov tov 2aoıJX. 7 
Kat eırre ırpbs rovs SvBpas avrov, °MiJ 
■ye'fotTO «( e'pt rrapa Kvpiov, va Kiip.<a 
ro jrpâypa tovto els rbv Kvpıöv p,ov f 
rbv Kexptap.ivov tov Kvpiov, va e'jrt- 
/J(iX(a rfjV X e 'P« P-OV eV alrâv Stort 
etvaı Kexptap.evos tov Kvptov. 8 Kat 
'"e'pırodtaev 6 Aa/918 rovs îivdpas av- 
rov Sıa râu \6y<ou Totfm*, Kaı 8ev 
u(j)TJKev avTOvs va aijKüidâıaı Kara tov 

2rjKri)âetr Se ö SaovA ix roîı trmj- 
\aiov, VTT/jyev els rrju ö&ûv dlûtoü. 9 Kol 
p-fru ravra arjKcddels 6 Aa/3t8, e£rj\8ev 
İK roîı awrj\aiov, Kal iftüT/aev Oma dev 
SaovA, ~Xeytav, KvpU p.av £no-ıXfii. 
Kal ore eftketyev â 2aoi>\ orttaat avrov, 
6 Aa/3ifi eKV^e p.e rb npt'ıaaTrov fts 
Tt)ı/ yî]v, Kal TrpaaeKvvrjaev avr6v. 10 16 *aX. 

17 'm 

Baa. B'. 
1*. 9. || nerpa 

ptpitTfiİV. 2 Kttp.K-f . 
28. TaA. 
pjia.'. 6. 

Kpır. 7'. 

+■ 
6 *a\. 
vC.&ri- 
tAos : TA.OS. 

7 *e<£. A s Sa/j. E'. 
x8'. IO. 10 VaX. C- 
4. MaTÖ. 
t'. 44. 
'Pcu/i. ı/3'. 
17, 19. 290 SAMOTHA A'. ua'. 6. 
tlap. ır\ 
'C-9 "X- 13- 

Xpov. 

B'.k5'.22. 

VaX. Kut emev o AafitS ırpos r6v 2aoöX, 
11 Aıû Tt (JKoyeiv TOVs Xöyr)i>ç âv8pö>- 

TTGÛI' \(yQVT(ûV t 1(5(11', 6 AafilO f')TEI to 

KaKÛv aov ; 1 1 L&GVj eV rğ rçpe'pa 
ravrrj etöof of a<f)da\fioî aov rtVt rpu- 
TTiii o-e jra(jeöwKEU o Kûpıos eîs tİjv 
X^p cl t Â0V afjpfpav, iv ra cr7rrçXat'«' 
Kot fiTToe «irta "û ere önı/arâiTtu' xkşv 
a bj/daXji6t 11011 ai itpelaâr/' Kal enra, 
Aiv 8£\<o eîrij3n\c( Tr/j/ Je'pû /jou Knra 

TOV KVptOV fl(İV' Ot&rttİVai KC^ptlTpeVlÇ 

tov Kvpiov, 12 'iâe ırpnaİTt, rnîrep 
pov, I8e paklara to Jcpuo*7reÖoı/ toC 
inevBiıparöe aov iv rij fttıpi P- 0lJİ *" 
TretS/J, e*K toii uta OTTiKO-^ra to KpâaTre- 
Soj/ tov İırevo'vpaTâs aov Kal 8ev ae 
e'öaeûYûitra, yi'tlpıtjoı/ Kal İ8i ÖVı b SeV 
«vat KaKİa ovoe ırapâ^aaıe iv rf; x eı pî 
pov, Kat 8îv fjpâprrjaa ivavrîov aw' 
İJ trû op«s âr/pevets rf)V Çanjv pov öıû 
fâ âtpaıpearjç avrrjV. 13 * As KptVfl ö 
Ki'ptny pera^v ipov Kal aov, Kal as pe 
İkSiktio-j] 6 Kvpıos âıro eroû' »J^et'p/iou 
op.û>? öeV 6VXeı ettrâuı e'rri <re' 14 ko<9- 
ms A/yeı i; ırapatpla râv âpxatoiv, E£ 
avnptûv i£;ipx*raı âvnp'ta' o&ev t\ vet'p 
unu ftiv 8i\et eiaûaı im <ji. 15 0- 
nîao) Ticop i^p\8ev 6 ftaaıkevs toî> 
la~parj\; üTTiffû) TiVos Tptj(ttS (Tt/ ; 
uVîcrta KVi/os vevtKpaplvov, lu öVİtrû) 
e ı/öf ı^üXAou. İG i,c Kı'ptof \otTföı/ 
«î rçfaı SiKaorrçf, Kat as KptVfl p*Ta|ö 
ipov Kal aov' "«al as löTj, J9 Kal tis 
SiKao-j] t!/v v'İKfV pov, Kal âs p€ e'Xeu- 

ötpdlO-lj fK TTjS ^etpOS (TOV. 

17 Kal nefiav ittît&teoo'ep 6 Aa/318 
XaXwv rov? Xoyovt rovrovs TTpös Tuj/ 
Saoî'ÎV, (HTcv 6 2(io£\j 20 'H <fiwvr] erov 
eîvaı aL'rrj, Tt Ki'oi' pou AajStâ } K«i 
v\J/cüo'€v 6 Saoû\ tjji/ <pa>v\]v ıtÛToCj icat 
?KXauo"€. 18 Kat " ıtTre ırpâs rov 
An/3'tS, ^Sû «to-at StKatoVepos ipaîı' 
hıorı Î3 0"Û «iTnTre'âuKns etf epe KaAoı/, 
eyi 3e ât'Tajre'SüJica etf tre KaKÛv. 19 
Kai crû eVîeı£rcs aijpfpov pe Trûo-rjv aya- 
doTTjTa i(pip8t}S ırpos ipe' dahi 2 * iuâ 
pi aTTfickeıaçv 6 Ki'ptoj tıs râs vetpas 
aov, o~v Siv pi iÖavdrojo-as. 20 Kal 
ti'ç, evpûv rov i)(6pov avrov, tfmktp 
ât/leffet avrûv va vırâyj} rrjv öööı/ ai'rov 
â/iJXajScös ; o Kvpıos \onrov va trol ûv- 
raırooâa'D Ka\üv, 01 eıeeîı/o to mratov 
e/tapet «t'ç e'ue' o-ıjpepoı/. 21 Kat Ttâpa, 
l&aitj i& yvatpıfa t>Ti ^eÖat'ûûf öe'Xeıs 
fiatrikevcet, Kat ıj /3acrtXeîa toC 'icr- 
paıj\ 8i\fl arepçuiöt) iv rrj X EL p' 1 < Tav - 
22 ""Tttıpa \onröv opoaöv poı ets tÖv 
Kîıptov, 27 üTt oiv öe'Xetf i^oKo6p€vaeı 
rb aırepua pov per ipi, Kal öVı 8iv 
vekfis a<pavt<ret tö ovopâ pov İk rov 
oikov tov Ttarpâs pov. 

23 Kal a>po<rev 6 AafİiB ırpös rûv îaOvA, Kul cîi'e^dJpTjcrei' ö 2qoliX eı'ı 
töi' oikov avroîı' ü 3e Aa,815 Kai o 
(Ivdpts ai/ruv âvi^aav ' 2li fîs ru ovû- 
pupa. 

[KB#. «'.] ' 'AHEGANE fte <S So- 

povtp\' Kat avvrjx ar )°~ av Taç ö Itrpıı^A, 
Kal Ef&avtrai' aîırov, Kal iveratpiao-av 
uûtÖc eV T<p OiiTö aûroO eV 'Papa'. Kai 
eo-jjKûJÖn 6 Aa/3İS, «al Kari(irj a etç tijk 
eptjpov *apav. 2'Hto 8e Sfâpmrâs Tis 
ev Mawj/, roû o^oıou T(i Krîjpara fysttv 
tV t<£ Kappj/Xıu, Kal o itvâpcüTTOs ^to 
pe'yar o-<p<iâpa, Kal e?^e Tpto-^t'Xta îrpö- 
(SaTa, Kal ^tXtaç atyas' Kat İKovpfvt 
ra 7rpâ(3aTa avrov iv t<c Kapp{p\at, 3 
Tö 5e 1 ovopa tov dvdpânrov #ro Na'/3aX' 
Kat to ovopa tİjç ■yunaııcös aûroO 'Aj3t- 
70ta' Kai >ı pev yvvi) ^™ koKt] tıs t^v 
o- ive Viv, Kai âpaia tİ\v o^tv' o âv- 
ÖpMTToç optüs trKX7jpöf, Kal KaKor ets 
rûç 7Tpa^etç «îitoû* ^to âe İkttjs yeı/eâs 
toû XdXe/3. 

4 Kal rjKovo-ev 6 Aa/SlÖ eV Tfl e'pjjpü), 
oti o Nu^3aX İkovü€V€ tu 7rp(!/^aTo 
aurov. 5 Kol an , e{TTetXei' o Aa/3î(5 
SeVa viovs, Kal eıırtv 6 Aa(315 ırpös 
rov? viovs, Avâfiıjre ete tov Kâppj]\ov, 
Kal vnâyere ırphe rbv Nâ/3aX, Kal-^at- 
peTrjaare avrbv e'| öj/ûpaTOf pov' 6 
sal c?e'XeTe eıVeî, Ni ^o-at TroAD^p^ftoç ! 
ttprjvtj Kal ete ere, elprjpr) Kal ele röv 
oâtuf troVj eîpi]vt} Kal ele ırâvra 00a 
e^ew! 7 km T*îıpa ^Kovaa on e^etç 
Koupevrâç' ıSovj toÖç noıpevae aov 
oırtycs ^a~av peÖ' TjpStv, bev i'jSkâtyapev 
avTCvs, s ov8e e'^ucî'j t! ete airoııe, Kaâ % 
n\ov rov Kaıpov xaö' ov ıjeau ev râ 
Kapfi-fp\a' 8 ipoirrja-ou rove viove aov } 
Kal Oi\ovat aol taret' ae fîıpaaı Xot- 
ttÛv oî vioı oErot X a 'P iV eı * ff t ^^ o(p8a\- 
povç aov' btârt 9 ets i)pipav Ka\r)v 
f)X0ofiev' 6\js, TtapaKa\ovpei', o,Tt eXt?jj 
et? t 17 w ^eîpû a"ov Trpöç TOtif 8oiiXovs 
rroif, Kat ırpös Tİ» vlöv aov riıv Aa/?t'ö\ 

9 Kol i\06vres oî viot rov Aa/3iâ 
e'XaXjja-ai' Trpör rûv N"a'/3aX, Kara ttuV- 
t«ç toÛc Xo-yous tovtüvs, iv avâparı 
rov Aa/3İ$, Kal erraurraf. 10 'AXX' o 
No/3aX âıreKpîBj] ırpos toİç 8ov\ove 
rov Aa^lSj Ktıi Hirf, 10 TtV ttınu ö Aa/St'â; 
Kal tis 6 vlde tov letrtrai ; ttoXXoî 
Fti'aı Tipi arjpepov ol cîoüXotj otrıvee 
anoaKiprwaıv eKaoros a7ru toü Kvptov 
avrov' 11 " öeÂtn Xa/3et AoiTröf röi' 
âprov pov, Kal to i)ü(up poı;, Kal to 
a<paKrâv pov rö ânotov e<r<pa£a 5ıâ 
roös KoupeuTaç pov, Kal b^aeı tis âv- 
Bpcûirovs rovs attoiovs Siv yımpığst 
ır66tv ehaı ; 

12 Kal iarpû<pr\aav ol vioı tov Aa- 
ftld ete rfjv âdov avrûv, Kal uı/e^cûpıjeraı/, P*V • 3. 4 

KptT, 

6. __ SAMOTHA A'. 291 f Bav. 
/. lo'. kul ik&âvreg dır^yy^ÎKav ırpâs avrov 
Trâvras tovs Xâyovi- tovtovç, 13 Kal 
tin ev d Aajâiâ 7rpöv* tovs âv8pas aurov 
Züxr#rçr€ exa<TTos tt)v pop<paiav avrov 
Kal i£â>v8ıı<jav tKaaros t^v pop<palaı 
avTov' Kal 6 Aa/31& öpoîass iÇitadrı ti)v 
pop<palav avrov' Kal âvejitjaav Karö- 
mv toîi Aa/31â tas TerpaKÖaıot üvBpes' 
8ıaKÖatoı öe epeıvav li ır\Tialov ri'js 

oVoO-Keuİjs. 

14 Eîs ât «'k tûv wW (Î7rı;yyeıXe 
jrpûs ti/k Aftıyatav, Ttjv yvva'iKa rov 
N4jSaX, XfycaK, 'löaû, 6 ı\a$i8 ûVe- 
oreıke prjvvrâs İk rr)s ipijpov 8ta. vâ 

ftaipÇTljtTJ! TOV KVpLOV 7JpS)V, Kül CKSİVOS 

aTvebia^ev avrovs' 15 01 âvSpes opcos 

ktn&fhpra.v 77oXXa KaKot ITpbs tjpâs, Kal 

13 8ev ijSkâajBypeV) ov8e iyâaautv av- 
8ev, oaov mıpov avvaveaTpâtprıpev per' 
avrâv, ore fjptöa iv ro'ıs âypoîs' 16 
{mv ûî reî^os ıvepıf- r/pâv Kal vvKra 
Kal fjpepav, Ka& 6\ov tov Kaıpöv Kaö* 
ov rjpeÖa per airûv jSöaKovres râ 
Trpoftara' 17 râpa \oıırbv, yvâptaov 
Ka\ 18e ti 8e\cıs Kaptı av' öıöVı 15 <ca- 
KÖv djTe<j)aaia8n Kara roîı Kvplov rjpSıv, 
Kal Kara ıravrbs tov olkov aiırov' 4- 
neı.8n elvat, ıe avÖptaıros BvaTponas, 
atare ov8eis Bvvarat vâ opik^afi ırpus 
avrat/. 

18 TöVf tmrtVfrfV 1) Afityala, Kal 
17 eXaj3e BıaKoatovs apravs, Kal Bvo 
dyyt'ıa otvov, Kal nevre npoftara t)roı- 
paapeva, Kal nevre perpa vîrav nefppv- 
yavtapevav, Kal eKaröv 8eapas ara- 
(pıSos, Kal 8taK0alas ırr/rras avKav, Kal 
'ioeaev av™ eni ova>v. 19 Kal tine 
ırpbs rovs veovs avrijs, ıs ITpOTropev- 
eu8e tpT7poo~8ev pav' I80İ1, iya epyo- 
paı Karam» o~as. Iîp6s r6v N(i/3aX 
Spcos, röv âvbpa avrîjs, 8ev etjiavepaae 
toCto. 20 Kal KadüiS airr), Ka6)]pevr} 
emi ToiJ âvav, Kareftaıvef vtto ttjv o~k£- 
7T7]V tov opovs, tSot', (5 Atillâ Kal ot 
"per aiırov Kariftaıvav jvpâs alrt/V 
Kai o-vv7]vrt}o-ev aıırovç. 

21 Et^e Se eiTret 6 Aa313, Maraİıas 

lovrt f<pv\a£a rrâvra oo~a elx fV °vros 

rfı e'pijptp, Kal Sev e'^aÖ»; avdev İk 

7rdvrn}p TÜ)t/ KTrjpârfûv avrov" Kai l9 âv- 

TarredttKev tts İflİ KaKov avri Ka\aû' 

22 20 ovrtû vâ Kap?) 6 0?nr eî$ tovs 

apovs toü An/iîS) Kal ovro> va ırpoo~- 

arf, 21 cav cas to ırptot <3<pı)(Tü> İK 

lVT(OV TÛ>V vpayij.âTUV aVTOV OVpOVlTa 

etr Toi^ov. 

23 Kal KtıÖıiff €i8cv î) 'Afityata tov 

An0!â, ca-ıreva-e, Kal ' z ' Karc^rı üttü toî> 
ovov, Kai ejreırff ivkırıov rov An/3îâ 

1 irpOatı)7TQV } Kat 7rpOO~(KVVT)0~fV i<os 

$>ovs. 24 Kai TrfioaÎTTta-ev ets roits 
TTÛÖas avrov, Kat turtf, 'Ktt' ipc f in İpe, Kvpte pOV, aç fotU aiirij J) âSl 

Kal «ç XnX])ffi;, TTHpaKnAcü, 7) bovXi] 
aov els râ Sıra a-ov, Kal tİKovaov tovs 
\6yavs TTjS 6üÛXjjs o-ov. 25 *Aç prj 
Gwo~rı 6 KVpLüs pov } ırapaKa\â>, ov" 
ptav ırpoao^jjv els rovrov rov h 
rpoTrov avupf&ttov, rov NapaX' dtört 
Kara tü ovopa avrov, toiovtos cıvat 
||Nâ;3aX to ovopa airov, Kal â<ppo<rvi'} 
pzr aiırov' iyw 8e 1) 8ouXîj aov 8e. 
tioof tovs veovs rov Kvpîov pov, tovs 
ötîoİovs aTT€0'Tet\as. 26 Tapa Xoi7iw, 
KvpU pov, 2l Cfl Kvptos Kal £ğ t) ^ r r vx'j 
aav s 6 Kvptos jüeftauûs 25 o-e cKpârrıacv 
dıro tov va epfiîjç ds alpa, Kal 2 " 
İK8tKJj6rjS Öta rrjs ^eıpns o~oV râpa 8e 
11 ot t\ffpol a-ov, Kal oî ÇıjTovvres KaKov 
eîs t6v Kvptâv pov, as ı)vaı oıs 6 Nâ- 
)3aX ! 27 Kal râpa 1 avrt] r) TTpoo— 
(popa, ttjv ÖTTOtav rı 8ov\t} cov e(pept 
ırpds TOV Kvptöv pov, as SoOîj els roı'ç 
veovs rovs aKoTiovdovvTas tov Kvpıöv 
pov. 28 Suy^ıiptjo-ov, îrnpaKaXtü, rö 
âpâpTrjpa Ti/s 8ov\r)s aov' Sıârı 2y o 
Kıüptos öehet. fiejüaiiûs Kapeı eîs rov 
Kvpıov pov olkov ao"^>aX^, İweı8rı ao pd- 
j(eraı 6 Kvpıâs pov Tas pâ%as rov Kv- 
plov, Kat 3I KaKta 8ev evpedıj iv trol 
7TW7rorf. 29 Af Kat in-rtKâ>8t) avBpa- 
ttos KaraBıaKav o~e, kciI fıjrân rı)v ıf/v- 
yrjv aov, ij YVffl opaıs rov KVpiov pov 
6eX(i eıauaı 8e8epevi] els rov 8eau-6v 
Ttjs faıf;s 77X17 ut op Kvpîov toû Qeov 
aov' tÛs ât ^v\as râıv e'^Öpâif aov, 
ravras " 2 ÖeX« İKa(pev8ovio~eı İk pecrov 
tt)s cr(pev86vr)s. 30 Kal orav tcâfug â 
Kvptos ft? rbv KvpLov pov Kara ırıivra 
ra ayada ra 6770ta e'Xa\ıj(7c ırepl aov, 
Kal ae Karaar7jaj] Kv$epv7jri]v İtti rov 
\apaı)X, 31 Sev 6e\et «icraat toCto 
aKÛv8a\ov els ae, 0118i ırpâaKoppa 
Kapbias els rîıv Kvpıâv pov, i) on e^y- 
aas aipa âvairıov, i) on o Küptos pov 
tKÖLKt]0~en avrbs eavröv' ttKtiv orav 6 
Kvptos âyaâoTrotıjc^ töv Kvpıâv pov, 
röre evOvprjdrjTi. rttv 8ov\tiv aov, 

32 Kal ebrrev d Aa^iâ 7rpâs ttjv Aj3t- 
yulav, 33 EîıXoyjjTÛs Kvptos ö 0eös toî) 
'itrpa^, Sorti ae âıriaret\e rifv r\pepav 
ravrrıv els avvâvrna'tv poV 33 *ai 
ev\oyr)pev7] 7) (3ov/\rı aov, Kal ev\oyr]- 
plvr) av, c *7)Tis pe e (pvXa^as r/)v 7'jpe- 
pav ravrnv ana tov vâ ipfiö) els aîpara, 
Kal va ck8iktj6(ü Stâ r>)s p^etpıjs pov' 
34 StoTt nXr/Öûr, f»; Kuptof d Oeos 
toO 'lo"pa^X, " 5 öWıs pe ipır68ıaev ârro 
rov vâ ae KaKo-KOtt^arıa, iuv 8ev rjÖe\ts 
ajrevaeı va ekâ/js eıs avvâvTTjatv pov, 
sa 8ev 7j8e\e peivet els rov Nâ/3«X e^s 
Tİjs avyrjs ovpav eıs toÎ\ov. 

35 Kal e\a[iev 6 An/iilâ e'« Tİjs^npös 
aûr^s tÛ oaa e<pepe jrpös avrâv Kai 2$2 2AM0TI1A A'. Kecp. kç. eııre ırpbs airifVf S7 'Aı/d/3a vpbs top 
oIkov (tov iv eîpffitrf' ÖAeVe, elo'r'jKovo'a 
t7)s tpavıjT aov, Kal '^eTİprjaa to vpûu- 
UiVOP 0~ou. 

36 Knî rfKÛev t) 'Afiıyata vpbs top 
Ndj3aA" Kuitbov, n «X* o'vpvöa-tov İp 
r(5 oiKO aûroü, w? (rvfiırâvıov $a<Ti- 
Xeojs' Kal rç Kaputa tov Ndj3aX jŞto 
evdupos ev mVûJ, Kat jjto «s aKpav 
peBvo-pevns' ÖBev dev ctTTJjyyeı\e vpbs 
avrhv ov8ip } piKpbv rj peya, ea>s ttjs 
ttfyrjs. 37 To 7r/Jö)t İîficîis, a<pov d 
Nn,3aX e^epeBvo-ev, e'(f)avepuıo-e ırpbs 
avrbv tj yvırı) al'TOv tu. vpâypara raunt' 
Kal iveıcpatdr) i) Kaputa a{iTav İyToS av- 
tov, Ka\ tytatv wf \î8r>s. 38 Kal 
/ıtri 8eKa rj/ıe'paç vepLvov, tir&toğtV 
6 Kvptos top Nd/İaX, Kal avedave. 

39 Kal ore rJKovatp 6 A«/3!S orı 
aveöavev 6 Ndj3a\, etTreı/, *°Eî'Xo'y'jrâs 
Kûpıcr, ÛiTTtr euptve rf)V Kpitrıv pov 
Trepî rOÛ OVeıS(trflOİ) p.OU toÛ ■yei'o/«V<n/ 
îrapd roü Nd/3aX, Kat * £ iflOFİBurt top 
SovKov avTov utto kukov' Kal ^ttjp 
KaKÎap tov N«/3aA. €o~Tpefyev o Kıptos 
Kara tt\s Ke(j)a\jjs uutov ! Kat ave- 
crreıAeı/ d Aaj3lâ Kal e\a\rja-f vpbs ri)v 
'A(3tyatap t Bıâ vâ Xd/% avTijv yvva'iKü 
els eavTÖp. 

40 Kat f'AödiTfs ol Boû\oı ro3 Aaj9l8 
7Tpdf rrçp A/Sıyaıav, ets tw KapprjAav, 
e\â\rjo-av vpbs avrip', \eyoPTes, O 
Aaj313 â7reo"r«Xeı/ ^p.â? ırpâp ire, Std 
pâ trf Xajfy yupaÎKa ets eavrov. 41 
Kal İatfK&8% kcİİ vpOO-eKvvr)0~€ Kara 
ftpoftft/vOV e<$s (Sâtpovs, Kat emev } löav, 

5s jjvm f} SoüArç trau Bepâvatva âıâ râ 
vKvvj] tovs ırâftas t£>v SoûXwi' roO «u- 
plov pov. 42 Kat eo-jrevo-ev rj 'hQı~ 
yaı'a, Kaı i.arjKÛıd7), Kal avefir) f'ırl tov 
ovov, perâ ırePTe KopCtrmV aİTrjs aKO- 

\ovBoilPTCuP 07TİO-Ü) UVT7JS' Kal VTTTjye 

KarâiTiP tSjv aırea-TaKpevav rot) Aa^fiS, 
Kttı eyetpe yvvi] avTov. 43 E\a3çı> d 
A«^3i5 xat rr/v' h^ıvaâfi ^âjro leÇpae\* 
40 Kal ^uaı/ âprpOTepat yvvaİKes avTov. 
44 'O Ö€ SaoûX f^e 5«treı * 7 Mt^âX, 
Trjv 8vyar€pa avrav, rfjv yvva'iKa tov 
Aaft'ıd, ets Tcıy || $n\rî top vlov Toîı 
Aaelç, tov dntı s TaWeip. 

[KE*. Kr'.] "HA60N 5e ol Zt^aZot 
Trpös 1 rbv 2aoı>X tıs Yaftaâ, "KcyapTes, 
1 Aev Kpv7Treraı 6 Aa&io' ev Tt3 ^iovvıâ 
E^e\â, anivavrı Teaıpav ; 2 Kal 
İtTt)Kat&t} 6 SaoûX, Kal nareŞr) ets tj/v 
eptjpov Zİ0, ej^atv pe6' eavTov rpels 
^ıXt«Sar âvSpâv eVXe«rûi' e'*r tov I<r- 
pa>)\, Sta ^â Çt/ttj tov Aa^ift ec rij 
epfjpeü Zt<j). 3 Kal ea-TpaT07rt8evo~ev 
6 2aov\ firl toÎi fiiovvov EjfeAfl, roû 
(İTreVafTt Teo~ıpû>p, jrAjjcrtov rijs öSoO. 'O <^e Aa/îit^ eKâÖr)TO iv rij ipijptn, Kal 

etBfP OTl 6 SüOv\ ffPX tTO KUTOTTIV UVTlıV 

elç tj)p eprjpov. 

4 "08ev âstiffTVXtV 6 Aa/3iS KaTa- 
GKÖnovS) Kal epuöev vtl 6 Ş,aov\ %\8e 
TcaâvTi. 5 Kal UJjKtööelç o &O01& %\- 
Bep els TtıV Ti'mov onov 6 Sno{ıX (t^e 
a-TpaTOfiedeva-eı' Kal TrapeTTjprjo-ev o 
AafSih Ttıv totvov ottov eKOtpaTO d 2aoîıX, 
Kal 2 *A(iepr)p 6 vlas tov Nj)p, d d/j^t- 
iTTpuTrjyos airrov' eKoıptİTO Se d Saoı'A 
evroç tov <fTep$6kttV, Kal 6 \aâs îpa 
İfFFparoıreOevpfPos kvkK& avTov. 

G Tdre (\ü\tj/j(p 5 Aafild Kal eSre 
ırpbs top 'Axtpe\ex tov KtrrraiOP, Kal 
ırpbs top 'A/üto-al s tup mdv tyjs "Stpsvî- 
as, a8e\(pîıp tov ls>afi, \ty(ap } *Tts 
8e\eı KaTafitj per i pov npııs tov SaoÛX 
ets rd a-TpaTÖ-^eSop ; Kal etVev d *A(3f 
irat, 'Eyâ Beka KaTajİij ptrâ o-oıı. 7 
11X001/ Xot7râj/ d Aa/3tö Kal d "A^ıtral 
5ıâ j/j/KT-dr TTpös top \aâv Kat ît 
6 2aov\ eKeno Koipâpevos İptos toö 
ıvepL($6\ov, Kat rd 8âpv avroi e'pıre- 
nrjypevov els tx]V yrjp ırpbs t!jv Ks(pa\r}\ 
avTov' 6 8e 'Aftevrıp ko.1 d Xnös İkoi- 
tmvTo kvkX<ü avTov. 8 Tdre eımv 6 
'Afiıo-al ırpbs tov An/3lö, 'O 6eds aW- 
ieX«{re orijpepov els tt)v x e 'p" °~ ov ^bp 
e^öpe'ıp aov' Tapa Xotfrdı/ as Trarâ^ı 
uvtop ota tov böparos euıs Ttjs yrjç 8tı 
pıâs' Kal dip 8e\û> devTepâoreı eV av- 

TOV, 

9 *AAX* d AaftlS eııre ırpos top 
Aftıo-al, Mrj 8nvaTÖ>o~r]s avrâv Biijtl 
ris f'ırifiaKiiv ti)p x e 'f Jtt aıVoö e'ırl top 
Ke^pıo-pevov tov Kvpîuv 6e\eı ctff0t 
â8â>os\ 10 Et?re futkurta 6 &O0U 
Zıj Kvpıos, 6 d Kvptos öe'Aeı ırarû^et 
avTÖV i} 7 7) Tjpepa avrov 6e\eı e'Aöet, 
xal öeAeı anoöâvet' îj *6e\eı KaTafÜrj 
els m'ıkepop, Kal önvaTuıörj' 11 B prj 
yevütTO etS ipe ITOpİl Kvplov, va iırı- 
föâ\ûi tt/V X e ' L P^ l" 00 e>7r ' T0V K€ XP l ~ 
o-pevop tov Kvplov l Adj3t opms Tİ>pa t 
jrapnKaAö), rb Supu rd 7Tpds Tt/v ke- 
q)a\nv avTov, ko.1 to âyyelov tov vda- 
tos, Kal as ava^apijo-apfV. 

12 "E\u/3e AotTrdı/ 6 AnjSid to dâpv 
Kal to ayyelov tov vharos ânb TİKjjalov 
TT}S KeûbaAîjs tov Saoi'A" Kaî <ive\â>pr}- 
(Ttıv, Kal oiıbûs etSe, *cal av8els ev6r)o-f } 
Kal oiâelff eÇvTrvrjae' Bt6rt vrâvres İkoi,- 
pâıpTo, eıreıSı) JC <3a8vs vırvos îrapâ Ku- 
piov tTrecrep ev avTOvs. 

13 Töre 5te,3ıj d Aa/31Ö ets rd vepav, 
Kal eaTadr) evi ttjS KOpv(firjs toû Spovs 
paKpû&ev' tJto fie 7roXu nTrd(TTi7pfi pe- 
rai-v avTâp. 14 Kal ifiârjo-ep 6 Aa/iJlâ 
Trpds top \abv, Kal ırpbs toi/ *A/3ef^p 
top vlbv tov N^pj \ey(DV t Aev âıroKpî- 
peottt} *Aj3eı/ıjp ; l8'. I, 2, 

Aovk. ııj'. 
7. 'Paıp. 

r. r 9 . 

İSe 

29. Afur. 
Xo'. 14. 

'lijS C'- 

1 : <5'. 5- 
VaA. Af'. 
13- 

Kflp. 

\a. 6. 

/«</>. ıcB', 
7. '3- 

rev. 
21 : te'. 

12. Ke<p. kÇ', SAMOTHA A'. 2 )?, amKpİ0rı 5 A{$evı)p 
' ı üotis jSoâs jrpor Kat etTre. - 0*. Tîs . 
trtkta ; 

15 Kai 6*7751» 6 AaftıS 7700? tov *A- 
f3$vr}p t Aev eîo-ot aV^p 0"u ; Kaİ TIS 
opoıös trov pera^v rov 'lo~par>\ ; âtâ 
t \otirbv Sev gbıAârrets rbv Kvpıâv 
aov rov j3a(rı\ea; Starı eltrij\$e tls rR 
Toü X«oü Stâ va SavaTOifTrı TOK /3ao-tXta 
tou Kvpıâv (rov' 16 öev «Tmu Ka\bv to 
ırpâypa tovto, rö öttoiov ttrpaŞas' £f} 
Kvpıos, (reis elaöc â£wı Bavârav, eıretSı) 
SeV 4(pv\âf;aTe rbv Kvptöv cras, rov Ke- 
\ptapevov rov Kvpiov. Kat râpa, 
ı8eVe 7roö e'caı to Sâpv tov iHacriKitos, 
Kai tö dyyetov toü vSaros, to jrpos rt)v 
Ke<fiu\rjV avrov. 

17 Kat eyvâpıaev d Saov\ ttjv (pa- 
vrpı tov Aaft'ıS, Kal envev, u H (pcavr) 
<rov eıvaı, tİkvov pov Aa/3ı'8; 

Kat a Aa/318 enrev, H (pavrj pov, 
Kvpıe pov fiacrihev. 18 Kai etjre, 
Ata ti ö Kvptös pov KaraSıÛKet ovrıcs 
uttİo-cû tov Sov\ov avrov ; 5ıort t'l e- 
ırpnl-a \ Tj tİ kokuv sîraı ev rfj X İEl p' 1 P ov > 
19 TÖ>pa \onrîıv as aKavrry, ırapaKoKSâ, 
6 Kvpıoç pov o fiaa-ıKevs rovs \6yovs 
tov 8ov\ov avTov' *Eav 6 Kıîpıos ' 3 ae 
Strjyetpev evavrîov fiov, as vfftjBjj Bv- 
alav' âXX e av vlol dvdpaiTov, oiroı 
as îji'ftt eıriKaTÛparoL evâmıov tov Kv- 
pîov' H 8ıoYt pe et-effahav ryv aijpepov 
otto tov va KarotKÖ) i5 iv rfj Kktjpavofiîa 
rav Kvpiov, \eyovres, Yıraye^ \ârpeve 
t"Wovs deovs' — 20 rcapa \oct7ov, us 
p>] Tvivy to alpa. pov els ttjv yr)V eVa>- 
ırıov tov Kvpiov' Sıorı ef-r/kOçv 6 [ia- 
m\evs tov 'lo-parj\ va fyfTtprj} ıa eva 
■^vWoVf âs OTav KaTaHtÛK?} ti s nepSiKa 
els Ta opTf. 

21 Kai emevâ 2aoûÂ, 1J 'HpâpTtjo-a' 
eTilo-Tpe-^ov, tİkvov pov AajSÎS" Sttirt 
Sev 6e\to ffi KaK0TT0iTjO-et ırkeov, inetSı) 
i) ifrvjcfi H- ov a fo-Tâ0Tf o-îjpepov no\v- 
Tr.^os - els roiıs öfpSu'Kuavs o~av' tSov, 
(irpağa afppâvoıs, Kai e7r\avı)0r]v o-tpö- 
Bpa. 

22 Kai aneKptdt} ö &a{3'id ku\ tlirtV, 
*l8ov to tınpv tov {ina-L\eû)s' Kfti at 
Sıafifı els İk t£>V veuıv, Kal ns \4$ft 
uvtÖ' 23 ,u ö 8e Kvpıos aS <tıtO0Gt&$ 
eh eKacrrov kutu ttjv Stıtaıoovv^v ai- 
TOB, Kat tara t>)v ırUrta> avrov' Sivri 
(re TiapiSaıKev ö Kvpıos o-rjpepov as 
ti)v x*' l P' 1 ' iOV ' *&k v ^y*ü ^* v V@^'} ~ a 
va tjrt&£k<a t))v jçiîpâ pov «Vi rov 
Ke^pıo'p-evovrovKvpîoV 24 ISov Xnı- 
T7iji'j Kaöiıis î} fal] aov earuBi) {njftepov 
TToXvrıpos eîs tovs û(pöa\fiovs pov, 
ovrms r] Çeofj pov tıs (Fraag 7ro\vTipos 
els tov? 6(jı6ct\fiovs rov Kvpiov, na\ us 
pe e\evâepü)0-y İK naOVCV râv 6\t^fav. 25 Töre enrev 6 2aoî>\ npos rov 
Aa/îJiS, Ei\oyt}fitvos va Şcrat, reKvov 

pov Aa(3ı8! 0e/3at'uç de\ets KaTopSöı- 
aeı ntyi\a } Kal 20 6e\ets fîefiaiiûs vnepı- 

Kat (S fûv Aa/3i8 âırtj\8tv els tIjv 
686v avrov, 6 8e SaovX e-neçrrpe'^fev 
els rov röırov avrov. 

[KE*. kÇ'.] EinE 8e 6 Aafi\8 e'v 
rg KapSîa avrov, Oe'Atu j3s|9atW 0770- 
Xetröfj jitaV iTpepav 8 ta x €L P" s TC, v 
2aov\' Sev eıvaı Ka\r)repov 8C epe, 
napâ va 8ıao~a>6S> rajfetas els rt)v yrjv 
T$n> •&ıXın~Taia)v' rûre vat e pov 6 2aovX 
H77eX77i(7Öfis, deXeı ■jrapaırrjÖij nıro tüO 
va. pe (r\rrf ır\eov els ırâvra ra öpıa roû 

lapar)\' avrat 8e\<a o-<û6îj e< Tİ)sr x €L ~ 
pos avTov, 2 Kai fO-r)K<t>8i] â AafilS, 
Kal l 8ıefij), avTos Kal ol i£aKÖo~ıoı. âv~ 
Speç ol per avrov, 2 npos Tcif 'Ay^ovf 
vıov toû Maû)^, ftno-ı\ea ti}ç Ta.8. 3 
Kai eKÛÖto~ev 6 An^iâ pera toO A-y- 
)(Ovs e'v TiıÖ } avros Kal ol ı'îvSpes avrov, 
eKacrros perâ rîjs tılKoyeveius avrov, 
kc\ 6 AaıötS 3 peni râv Svo yvvaiKtûV 
avrov, 'A^ıvoâp Trjs 'leÇpar/hirtSos, Kal 

Aftıyaias t^ç Kapprj\lrı8os yvvatKos 
rov Nâ/3a\. 

4 Avr]yye\8rj 8e ırpos rov SaouA orı 
efpvyev 6 Aaj3i8 els Tuö' ööev Sev efıy- 
rıjo-e ttkİOP avröv. 

5 Kai enrev 6 Aa^i8 npâs tov Ay- 
X ov ?) *Eâv evprjKa râpa X^P lv e ' f tovs 
o(p8a\povs crov, as fioı So8f/ tÖttos e'îs 
rıva rîâv TTi'ıKetıiV tijs fço^îjîj 8ta va 
Ka8îo-o} (Kel - 8ı6rt 7TÛK va K('ı8t)raı 6 
8ov\os o~ov pera aov iv tj/ ftaatkev- 
ovo-ji TffîAet ; 6 Kut eÖuKef eıs avrov 
6 'Ayxovs rı)v Sııikay Kar eKeivrjv rr)v 
îjpepaV i Sut ravro t} 2tK\ây epeıvev 
els rovs ^aa"lXetff toÛ lov&a peXP L T ') s 
o-r; p^ pov. 

7 'O 8e apıdpos râ>v tjpepmv, ras 
âffolas ö Aa ( ÖiS eKadıaev iv t fi yfj rS>v 
'bı^ıaraiûiv, eyetvev ev eros Kal Tttr- 
aapes p7\ves. 

8 'Avi&aıve 8e o AajSİS, Kai ot av- 
Spes avrov, Kiıt eKapvov elaSpopâs "els 
TOVS Veao-ovptras, Kal " VeÇpu!avs t Kal 
' ' Apa\t}KÎras' Sıûrı ovtoi J/atar İk 7ra- 
Xi(loO ol Kt'nüiKot tijs yîjs, Kara rı/v 
e'iaoSuv 2ovp, Kal ta)? rijs yrjs Atyv- 
tttov. 9 Kai İKTvıra ö Aa/3tS rrjv yrjv, 
Kai Sev âeptve (Sıvra oüre âv8pa ovre 
yvvaİKa' Kai i\âpftave -npofiara, Kal 
finas, Kal ovovs, Kal Kapfj\ovs, Kal iv- 
Svpara' Kat eırto-rpteprav t/px^ T0 TpoS 
tov 'Ayftovç. 10 Kai e\eyev 6 'Ay 
Xovs ırpbç Tbf An^ifi, IIoO eKapere eıa- 
8pop.rjv aîjpepov ; Kat âttt Kpivejo 6 
Aafilbf Tlpas ro aevmı0pıvbv roîı 'loî/Sa, 294 

\xpov. A'. 

r. 9. *s- 

10 KpiT. 
a. l6. SAMOTHA A'. Ktc/>. Ki/'. * «e<p. «0'. rc X . g. 
'E^5. «,3'. 

18. 

Aevır. t0'. 
$t : «'. 
2f. AevT. 

i'. io,ii. 

TlJIT. tö'. 

8. Bao\ 
î'. S'. 8. 
1 /ctıp, \a'. 

'• 'lw0ıi)'. 'Apt6, 

i'. 6. 

'E£65. 
ki/. 30. 
'Ap,$. *£'. 

A(VT, 

a-/, s. 

&(VT. 
il)'. II. Kal Trpös to peo-rjpfipıvbv 9 twp 'lepa 
perçAtTİv, Kal jrpös to peo7jp3pıi'öv 
u 'röıv KtvaltDV, 11 Kal oSt» âv8f 
oCYe yi'jıaûca Sev a(f)tve (âvra 6 Aoj31- 
Stâ vâ °-> e ')'fl «ÎSı*"* «ı's râ^, Ae'yû) 
MjJıroTe dvayyeıAtucrtv evavnav Ş^tS 
Kf-yovTfs, OıV» Knfiveı 6 Ao/3t5, m 
toiovtos tîvaı 6 toÖttos avTov, KClff oAfı 
tos Tjfitpas otras Kadımı ev rrj yi} tüv 
0tKttrTma>»» 12 Kat inio'Tevev 6 'Ay 
Xovs tov Aa{$l8, Ae'yaıv, Avtus eKapev 
iavrov SıdAou fiıtjrjTov ets tov Aaöv 
avTov tov 'itrpajjK.' 8ta tovto 0tktt 
eıaöat dov\os els epe nâprort. 

[KE*. tofA KAT* eVivos âe Tas 

tjpepas ' o~vvf)dpoto~an ol $tAtoratoı râ 
orpoTeL'/ıara aSrâ» Trpör eKaTparelav, 
Sta vâ 77oA*p»j(rwo-i p.eTii tov 'io-puıjA. 
Kal eurev 6 'Ayxoûs ırpos tov Aa/3iS, 
Eğfvpe perâ fieŞaıörTjTos, oti 6eXets 
e^eAöet per' iuov, eı's tûv îrdAepov, av 
Kal ol âvüpes «t ov. 2 Kaî e^îrev o Aa- 
$iS Trpo? tov 'Ay^ovr, GeAets fHefiaîos 
yvoipifrtı tl &e\eı Kiipct 6 âoûAtîs o-ou. 
Kat eSrev ö 'Ay^ofr Trpos 70c Aa/SİS, 
Ata Töîro de'Ao) tre Kapeı dp^t ıralar o- 
0v\n.Kâ pou StajravTdj-. 

3 3, Aırföave de 6 2apoDi)A, K«t ttöç 
o Itrpaj^A eöpTjvrjo-ev avrov, Kal tcero- 
(plaaev a&TOi> ev 'Pauâ rij TTÖAet oûroG. 
Kal e£e3a\ep 6 SaoîıA e»t toO tottou 
"toijp e%avTttS 7rvevp.a uaı/Teîas, Kat 
t 01; s p,âyour. 

4 1wr)Qpoi<T6j}0-aV \oaiov ol *tXt- 
<rraÎDt, /cai ijAÖoc kqi eo-TparoTTİbevcrav 
*eV Sow^p," «ot <TVvijBpoto-ev 5 SnovA 
Traıra tov '[<Tpnı;A, Kat eo-TpaTimeo'ev- 
aav s ip TcA$OVİ. 

5 Kaî örf et'Sey ö SaoıVA tö (rrpnro- 
fffuOf TÛu 'ttAtaratû)!', 8 e<pofiî]$r] f Kai 
erp6u.a.£ev tj Kaputa avTov ö-cpâSpa. 6 
Kol rjpâTTja-ev 6 SnovA tqP Kvptov' 
«AA 6 Kı'ptof fieV aTreKptör] wpos av~ 
tov, ovre 8 öt' e'fVTTvmv, ovtc 9 Sut tov 
Ovptp, oîjTe Bıâ ırpotprjTtöv. 7 Tdre 
ecTrff 6 SaoiA Trpor roitS bavkovs av- 
tov, Zr)Tr]Q-aTç |toı yvMMKa e^nvuav 
ırvevua ftavTtutSj fîıâ ı/a vjt&yto TTpos 
aî/Trıv, Kal vâ iputriıo-iû aîiTi)v. Kal ol 
oavKoı avroîı elrrov 7rpûf a^TÖi', 'idov, 
«îcat ec Ev-fîu)p yvvî) Tts £)(ovo-a Ttvev- 
p.a ftavrelas. 

8 Kal p.erecr)(r\p.aTİ<jBr\ o Saoi'A, xaı 
tvtovâr} «AAa luartOı Kat {nvîjyev av- 
Ttif, Kat 8uo afSpes /X(T* oiroBj Kal 
TjAöof 7rpof t^j; yvvaÎKa Stâ vvktoç' 
i0 Kal eıırç, MaiTeucoı/, TrapaKaAi, els 
epe ota toG Trveuparüç tiJç pavTeiaç, 
Kal aPttptfSao-âv pot ovTiva trol e'ırriû. 

9 K«! eiTTfV t) ywr\ TTpos atröi', 'iBov, 
ıriı eÇeiıpeıs o<ra eKap.tv 6 2aoı)A, rtfi Tpâırcp n e£<û\6dpevo~€ tovs e)(0VTas 
7TfeiJp.a pavTeias, Kal tovs fiâyovs. 
toö töttov' âıâ tl \oltt6v o~is Traytöet'ct? 
tt)v fto^c pov, ö(â fâ p€ Öaj/arıi(7<ü0't 

10 Kat tüpoıre TTpös aı>Tİ)v â Saoî'A 
ets top KuptoPj Xeyo)C, Z^ Kûpıoç, Se'ı 
öAeı o-e o-up.;3^ oûSeV KaKİv Stâ toöto, 

11 Töre «t7r*ı/ 17 yvvî), Tt'va ^â col 
<îfo/i(t/3(îo"w ; 

Kal eiffe, Tov Sap-ourJA ot/aöt|3aa'öv 
pot. 

12 Kal orc eJâfv »J yı/v») tov 2a- 
pou^A, efioi]Q-e perâ (pavijs peyûKrjs' 
«al cbrcv ^ yt>vf) TTpop tov Saoi'A, Ae- 
youo-a, Atâ rt pe ı;7râTi/tras; Kai o-i 
tTo-aı 6 Saot) A. 

13 Kal etTTf 7rpöf avT>]V 6 fino't\ei!S 1 
Mfj ıpojâoü" Tt fiâes Aot7roV; 

Kat etTTtv r] yvvi] Trpös tov 2aoûA, 
13 Beoiıs eıSov âvoj3aa'oi'Tas « ttjs 

W*' 

14 Kal EtTre Trpbs airîjVj Tts **>- 

poprpt] auroi;; 

H âe etîre, Tepav tip dv«/3aiWı, Kai 
c'^aı TTfptTeruAtypeVos 13 pe eırevbvpa. 

Kat tyvâ>pto~€v û EaoiA ort 7ro (5 
2apou))A, Kat (Kvfye Kara TrpoVtuTrov 
«İs t^v y^v, koI Trpoo-eKvı/ıja-c. 

15 Kai aîrev o SnpouıjA Trpös râv 
SaooA, Atâ ti p6 7vapTfvwxkıjaas } Sune 
vâ pe Kapris vâ dva/Üw ; 

Kai aTîeKpidr) o 2aoıjX, ^Eupîo-Kopn! 
ev peycİAi} apr/^avla' dttirı ol ^tAt- 
crratoı TroAfpo^a-ıv evavTLov pov, Kal ıs ö 
Gfâ? anepaKpvvBj) âıf iftûV) Kal 1G Sev 
pol a770KpıveTat TrAeoVj oüre Stâ ırpo* 
fpT]T(âv 0ÎJT€ ot evvırvıcûv' Stâ toûto 
ere eKuAecra Stâ vâ (pavepâo-j/s ets epe 

Tt 1'â K(İpû). 

16 Totf et/rev ö Sapot'^A, Atâ t 
Aotîrâv e'poiTas ipe") â<poî> 6 Kvpıos ân 
epaKpvvSrj un o aov. Kal eyetvev e'jfdpâs 
erou ; 17 o Kvpıos fteliams eKapev els 
eavTov 17 wf t'AdAıja-c ât' t pov' Siütl 

'^ea^ıııev ö Kvpıos ti)v /3oo"tAet'av İK 
-r)s \eip6s o- ov, Kal i'Sa>Kev ovttjv ets 
tov ır\ıj<rİov <tqv, top Aaftid' 18 
İirtt&Tj Sev vni}Kavo-as els rt)v <pıovr)v 
tov Kvp'ıov, oüSe ££e7e\eo~as tuv ptyav 
Bvpov avTov kütü toO 'ApahrjKj Stâ 
o£>to 6 Kûptüf tKapev tts o~e to 7rpüypa 
tovto Tr)v Tjpepav TtıvTijV 19 Kal 6e\eı 
jrapaSwo~€t 6 Kvpıos Kat tov Io-paıjA 
perâ troil «r tî)v X ei P n T ^ v *ıAioTtı/tı)V" 
Kal avpıov av Kal Ot UtOt 0"Ol> öcAere 
rîırflaı p€T epov' Kal TO OTpOT017e5oV 

toü 'lo~parj\ öe'Aet ırapnâtüa-eı â Kıjpıo? 
ets t^v x e '^ n T ^" *(Ata-Taıwv. 

20 TöYe ETT€0'ev ö 2ooijA eî'âvs S\os 
e^ijTv^capePos Kara yi]s' Stfîrt KaTeTpo- 
pa^tv eK râsv Atiytav tov Şa/ıovr/K' Kat 
dvvapits âev ^to ev avrâ, «VetS'i Sev 12 'F£Ö5. 
*J3'. 28. 13 *ef . 1 
î7. Baff. 11 riop. e". 
11, ıa, 

ti: at, K€<f- 

te". 38. 18 Kfıp. 

' 9- 
Bacr. A' 
k. 4J. 
Xp(?c. A'. 
t'. 13. 
Iep. pij'. Ked>. kQ'. a'. 2AM0TIIA A'. 295 14. 1 Kttft. K7] 
I. 

H K€*. 5'. el\€ epâytı aprov ohr\v ttjv rjpepav, Kal 
Timi T-rjy cİ/ktci. 

21 Kai ŞXÖc»lJ yuıır/ jrpâs röı>2aoûX, 
al et(W ori i^ra o~(p6ftpa rerapaypevns, 
Kal eme 7rpâ? avrov, 18ov, tj 8011X17 
crov vırtjKovo-ev els rijv (pasvijv trov, Kal 
10 ejüakov ttjv ÇtoftV pov els ti)v ^etpa 
pou, kqI vn(râ)(dr}p els tovs \6yovs 
<rov, rois ânaiovs e\a\i]<r(is ırpöf epe' 
22 raspa \oijTov t aKOverov Kai <rv, 7ra- 
paKa\5>, tÎjv {pavr/v rrjs 8ov\t]s cfoüj 
Kal tıs j3â\a> âXt'yoe aprov epnpotr8e'v 
trov* Kat <pâye, 8ta vâ Xâf3ıjî Svvap.iv, fll'î.') U7rayetr €ts lomopıc 23 nXıjı/ 8eV j]0i\c t "\iyav, Aev Öe'Xaı (payet. 
OÎ âoüAoı optöç aûraû p^râ Tr/r yuPtttKöS 
efiiaÇov avrbv, Kal elatjKovo-ev (ts Tijy 
fpasvr)v avrâsv' Kat atjKadels otto rijç 
yîj?, İKaduTEV eıil tj}s K.\tvr)s. 24 Et^e 
Se 17 yuvıj 7ra^û fîa/inXi0f ev tj oiklci' 
Kal ecnrevje, Kal eo-tpa|ee avrâ' koİ 
Xa/3oûo"a iıhevpov } i£vpo>o~e , Kal e^ıjtrev 
aÇvpa İğ avrov. 25 Kai efpepev tf/.- 
npotrBev tov SaouA, Kal epırpoo~8ev râsv 
öovXt>sv avrov' Kale(payov. Kaıcö"»jK&)oi)- 
ırtıv, Kal âve^asprjo-av rr)v vvKra eKetvijV. 

[KE*. kÖ 1 .] ] SYNHePOISAN 8e 
ot #tXumÛ(H ırtrıra to trrpaTcvpaTa 

avrâsv ' els AfpeV Kal ot Io-pa?jXrraı 
(o-TpaToiitSEVo-av rvapa rnv ıri]y>)v, tijj* 
eV 'le£pae'X. 2 Kai ot crarptiırot «&*» 
4 , lXto"TatûW 8ıe{3aıvov Kara İKarovrâSas 
Kal ftikıddas' 6 Aafl'tB 8e Kat ot îivSpes 
avrov ütefiaıvov KarÖTTiadev 8 perit rov 
\\y X ovç. 

Kal etırav ot o-rpaTTjyot râsv <I , tXı- 
o~raiu>v, Tt Mtovmv ourot ot £j3paîs*{ 
Kai et7ref ö Ay^oüî7rpâ? tous orpaTij- 
yovs tîh/ ^tAıa-Tat'to!/, Aiv >Wı ovros 6 
Aa^tö, d Soi)Xoç toû 2aoûX j3aatXewf 
toO 'Io-pa^, oo-tis itrrath} jü«t f/ıoS 
4 rauraf râs fjpipas, tj tovtovs tovs 
Xpovovs ; Kat 5 6ev çvprjKa iv avrâ 

avOtV (nfınAfja, nfpOİJ CVİTVfO-fV eîî efii €ü)S 

t^s rjp€pas TaîiTijs. 

4 Kat rjyavÛK-T7]<rav kot airo{) ot 
(rr/JdTiyyot râv $tXto"Taîaıi'' Kai etırof 
jnpis uimıv ol a~Tp<iTT)yt>i rwv ^iAt- 
aTaia>v, G A7ro7rep^o^ tov avSpanov 

Tovrov, K«İ (ip İ7Tl(TTp4^7} ££S TOf TOTTOf 

avrov tov oiîoiov Sıâpıo-as fts airbt', 
Kal as ui) KaTafi p.eff îjpâıv fîç tijp 
pt'tfflv, ' föJJTOT* yt'tvr) ev tjj pÂ%r] jro- 
\i/ııos ı'jpöiV Starı ırö'ff )J'öeXe 8taX- 
Xayi} oSto? ^«râ tov Kvplov avrov ; 
oi^'i pe ras Kefpa\aş râv avopûv rov- 
ru>v ; 5 fief aba* oCror 6 Aa^İS, TTfpt 
t«î) ottoiov e\^aXXuf upuıfiamıs ev rois 
\opols, Xe'yofT-«?, 8 '0 Saot'A e'jraTafe 
râs x ı ^ 1( '^" s airoil, Kai 6 Aoj315 Ttis 
pvpuiSas avrov; 6 Töre €K(fXfO"«i' ij 'Ay^oüp ti;c 
AajStS, Kai ft7re îrpös avrov, Zfj VLvpıos, 
fafİaiois io-râdrjs eîıSvs, Kal "15 e£o86s 
ffav Kal t/ eiaoSosr o"ou per ipoQ ev tcû 
orparoTreScı) «îcat âptcnj epTrpva&ev 
Ta>v o(p8a~\pâv pov' 8tOTl l0 kokov Sev 
evprjKa ev eroi, o(p' Şs l/pepas rj\6es 
rrpûs epe evs tt}s rjpepas ravrrjs' dXX' 
opa>s els tovs 6<pBa\poı>s râv ö-arparrtav 
Öev etaaı âparros' 7 Tapa \nnrbv 
erricrTpe^/ov, Kal vjraye ev elprjvjj, Stâ 
vh pî] (jiepjıs Üvo-apecrKetav els roiıs 
aarpâıras râ>v 0t\ıoTaıav. 

8 Kai etn'ej' ö A«/3İS 7Tpbs tov Ay- 
VOVSf AXXâ ti eıcapa ; Kai tİ evprjKas 
iv ra> dov\(û trou â<p ^ç rjpipas elpat 
iv&lflöp aov, ecos tîjs yjtepag tovttjs, 
(üot£ va pr) vTrayeû va TroXeaıjo"û> evav- 
TİOV Tû)V İ)(8p5>V tov Kvpiov pov TOV 
|3aatXeıwç ; 

9 Kai aTTÇKpîdr} n Ay^oîîr Kal ft:re 
Trpös tov AafiıB, E^evpco ort eıo"at 
âpea~Tos els tovs â(j)8uXpovs pov, "iî 
ayy^or Öeot)" 7rX))f la ot o-arpûjrat râv 
$>tkı.o~Taîcûv etnov, Aev 6e\eı âvtı^irj 
pe&' rjpaıv tta tİ]V pâfflv'- — 10 rtopa 
\nnrav 07jKü}6r)rt ev as piç to npast, pera 
T&V &ov\asv TOV KVptOV 0~8V, tösv iKÖtJv- 
rasv peTa o~ov' Kut Kadoss a-tiKas$tJTe 
evmpls t6 Trptütj ev6vs &TOV fây^Tlı 
âvayaptjtraTe. 

11 Kai io~i)Kü>8q ivaspls to TTpcot O 
Aa/3iS, Kat ot avBpes avrov, Stâ va 
ava^asprjo'aso-ljvâ İTvtarpe-tyaıa'iv ete ttjv 
yî]v t&v 4>ıX ı ara t at v. ıs Ot fie $tXt- 
(TTatot âvel$rjo-uv els l(Çpai\. 

[KE*. X'.] Kai ore 6 Aafiıd Kal ol 
"ıvftpes avrov ela>]\Bov els StKkay ttiv 
rpirrjv f/pepav, 1 ol '\pn\ijKtrat et^ov 
Kapet eîo-Bpoplıv eîs tö peo-^p^juvâv, 
Kal els 2iKXıiy, Kal et^oc 7TaT«^et Trjv 
2tKXây, Kat KnraKnvo-et airrıv ev Trrpt* 
2 Kat fi^'Di' a(^paX( 1 )rtVft ras yvvaiKas 
ras ev avTjj, ânb ptKpov eoss pçyaAou' 
8ev i9av&Tü>o~av vvBiva, (iXXa e\a^ov 
(lütoüî, Kat VTrsiyav els tt/v 68i>t> avrâsv. 

3 'O 8e AojifîS Kai ot SvSpes airov 
f)\8ov els n)v tt6\u; Kal İSov, Şra ırvp- 
TTokrififPT}' Kai «t yvvatKes avrâsv, Kal 
ot v'ıal airâsv, Kal al dvyarepes abrası.', 
ı'lXpa\asrıo-pevoi. 4 Töre v^sas<reu â 
Aa^iS Kaİ o Xf(ûy ö per airov ri)v 
(ptısv>)v aiırâsv Kai eK\avQ~av t eoso-ov öev 
efieıvç n\eov iv avTuls Övvapts vâ 
KkaiasfTi. 5 Kat 2 âp<j}6rfpaı al yv- 
KaÎKes toO Aa/3i8 fl)(ft0}k&rio~O*}O'av } 
"A^ıtonp 1; 'le(paij\İTts f Kal ' kfiıynia 
fj yvvi) Nd^3aX toü Kapp,tp\ir<iv. 

6 Kai fÖXÎ3n ö Aa/3İS <r<fsâÖpa- iLıân 
^6 Xaös e'X*yf vâ AtöfiıSoAijtraKrif ııû- 
râv, erreıöf) r) '/'tı^n ırafrop roO Xao£ 2g6 SAMOTHA A'. Ke^>. A'. 6 Kttp, Kf 
2,4. 1 Kpır. 

K«ti. tu'. x- 16. 

Safi. B'. 
,'. .8. 
Baff. A'. 

'■ 3 8 . 44 
'I.f ««'. 
16. 2o0. 
3'. 5. 

'Irçff. 
'5'. 13: 
«'■ 13. •;Tn Kpos, fKaaTos 8ıâ rûw ı/tota 
aırov «rti 8irâ tas övyarepas avrov' 6 
Aa0i8 opws eV/>HTiuıo0ıj eV KupUfl tm 
0eı» avrov. 7 Kal e eı'n-tv o Aa/31S 
ırpös 'AfİıâSap tov Upea, vlbv tov 'A^t- 
pe'Xe;(j 4>epe pot f'ınm'öa, JTapaKaAâı, 
tÖ itpâB. Kal etpepfv o 'AQıâ8ap rb 
i(pbu~ rrpbs rov Aa/3i8, 8 Kat 6 i)pa>- 
Tijuev fj AaölS tov Kı'pıov, \iya>v, Nâ 
KaraSt&ı^û) öVıtrÖev tovt&v tûv \tj- 
ctSiu; 6VX« ırpotpöâtreı aîırovs; 'O 8e 
eme rrpbs avTttVf KaraoLco^oV Starı 
c?e\eıs {3tfiat<ûs TrpofpöaVet) *at d<^)cu- 
Krwr 0{\ets e'Xeu6Vp<&o~eı ttâvra. 

9 Töre tar/jyev o AaffiS, avrbs Kal 
al e£aKÖo"iot âvopes ol per* airoS, *r<ıî 
tj\6ov £ü)î toü ^ctfiâppov Botrop, ottov 
ot ÖTropevnvrer io~TÛ8i]0~ap. 10 'O 8e 
Aa|3iS, avrbs Kat riTpaKÖaıoı «vSpes } 
KarebiatKov, eVretâı} ' epeifavoVı'a'iD Sıa- 
KOo-ıot,o"Tive£d7roKapovTes' Sev 7/8taa vto 
vâ. hıafiâtrı tov \elpappov Bocıip. 

11 Kat evprjKav avBpıaırov Aıyvnrıov 
iv nypâ>, Kal etpepav avrov Trpbs tûu 
Aafüiâ' sal et5<amv ets avrbv oprov, «at 
efpaye, Kat İTrÖTiaaV airbv vSmp' 12 
Kat ?wbkuv eır airbv Tpijpa rcr/rras 
avKav, koX öı'o j3orpvs 0ra<f>îâc<>ı»" 8 kq1 
eı^aye, /cai iıravrjhğç tÖ ırvfîıpa avrov 
etf ata-<iv' 8ı<m 8ev ei^e (pdytt tıprov, 
ou8e €t^€ TTt'eı ufiup, Tpets ypepas Kat 
rpeîs vOktos. 13 Kat eıjre Trpos avrov 
6 Aa/318, Tîvoî e 1 erat ; Kal rrûdtv eârat; 
Kal fWj Eıpat ve'os Afyı'n-Ttor, ÖoüXoî 
rtı/or 'A/ııaXı;KiVoü' Kat ^te â<pîjKeıı 6 
Kvptâs fiov, fVfiSı) r/ppâo'Ti]a , a rpetç 
ıjjıepas T(İ)pa" 14 ^fîr İKUfiap-ev etV- 
dpnp.rjv els ro p.tG-r\p.l$pıı>bv ® râıv Xepe- 
Otuaıv, Kal as ra fifpt) rrjs lovdaias, 
Kal tls 7"ö p.to-q)j.$pıvbv ıa Toîı XaK€JB' 
Kal f7Tvp7vo\rjO'ap€if rr\v St*:X«y. 15 
Kat (iTre Trpös avrbv o Aa/318, Avwo~aı 
va u.e o&ijyija-Hs Karta 7Tpbs rovs \rjO~ras 
Tourovsı 'O 8e «tVej/, "Opotröv pot eıs 
T-öf Öföi», ort 8ef öe'Aetr pe öaı/arûja-et, 
oî/re öeXetf /xe TrapaSâo-et €ts ti)*' x e ' l P a 
tov KVpiov pou, Kat 6YX<ö tre öSrjy^o-et 

KÜTİM TTpÖf TOVTOVS TQV$ \rj(Trâs. 

16 Kat ore âbr/yr/a-fy avrbv Karos, 

lOOli, ijcrai' 8l60"KOp7rt(T/J:«f Ot £77£ TO TTpOO"- 

aürof Tvavrbs rov rmrov, Tptayoı/reÇj 
Kal TrtVoKTfs, Kat ^opeî'Oiref, 8ta JTÖJTO 
Ta X«0upa Ta pe-yûXaj Ta oTrota €Xa- 
(3o;/ fV ttjs y7)s tÜûv ^îKitrraİmv, Kal €K 
rîjs yî]s toT; 'Ioı'/Sa. 17 Kat iffâTa^tv 
nvrovs o Aa,3t8, aVo Tr"jç avytjs ^t'xP l 
Tt/î eanepas rrjs İTTiovarjs' Kal Siv 
otfo-âdr; avdt tıs e£ abrâv, jrXi)f rerpa- 

KOaî(ı)V vİ0)V t OİTİVİS ÎKiİ3t)VTO ini Ka- 

p^Xû>f, Ktıi €<pvyoı>. 18 Kat ^Xeu- 
otpidaev ö An/3t8 ocra {jpıtmrau ol 
A/*aXTj*:îr«(' xat râs 8O0 yufatKas av- tov ykiü0$p&BKv o Anjüld. 19 Kat 
8eV eXet^eı/ et? airovs ovre p.iKpbv oîî« 
peyn, ovre vtot oiîre Övyarîpes, olÎt* 
Xa<pvpov, ovre ovbiv (K tûv va-a ijpTra- 
trav Air avrwV 12 tci ndera t7Tavf\a^(v 
6 Aa^îS. 20 Kai eXaj3vv ö AaglS 
ffaiTB t« rvpö^ara Kal tovs &6aç, «al 

(pepOVTfS ai-Tİ fjJ.TTpOO'öci' Tû)P âWfûV 

kttjvoİV, eXeyocj Tavra Atu Ta \â<pvpa 

roO Aa^t'S. 

21 Kat ^AÖee 6 An/3(S l3 7rpöf rota 
SıaKOtriovs atöpas, otTt^es (t^oı/ ârro- 
Ktip.ii tüo~Te nv ^8u yi] öi] anı/ va Öko- 
Xouöı/trû)0"t rov Aa/ÜİS, o^eu fKâöıoev 
avrovs ety tov ^e/pcrppov Boa"öp' «at 
f£>]\6tıv eıs o~uı/ai'Trjo-ıv toü AaiEiıdj 
Kat etj GvvâvTTjO-ıv rov Xaov rov per' 
aürot)' Kat öre tırktja-uıo-tv 6 A a/3 i S 
€tç tov Xaâv, e'xatpfTi}<jt.v airovs. 

22 Kat dırenptârjo-aj' "ırcCfra ol 
ırovijpol Kai hisar pap.p.€vot İk twv dv- 
Spâm, ocTtvts \J7rijyav peTa toO Aa^ii8, 
Kat eıırov, 'E?ret8ı) oStoi fîtv ^XÖov 
pfÖ" r/ptûv, 8eı> d(\op.ev âiBa-et *t'r aû- 
toÛs eV t««/ \a<j)vp<i>v ta Ö7roîa âcfXa- 
fiopsv, Tvapa eıs ÎKao~rov rr\v yvva'iKa 
avrov, Kal ro. rÎKva avrov' ko.1 as Xa- 
ftoffat aİPTİ, Kat îiî (pvytoo-LV. 

23 'AXX' 6 An,3t8 tm"*, Aev ÖA(W 
Kiiu.fi ovtoİS, aâeX0ot p.ou, çts tKetva 
râ ÖTToia 6 Kvpıos ebatKev els îjpâs, 
oo~tis e<f>v\a£fv '/pûs - ) *«' jrnpeo'ıOKft/ 

flS TTjV X f ' L i }(L yfi&V TOVS \flO-TCtS TOVS 

«*XÖÖ!'TaE ivavr'ıov ijpûiv' 24 Kal ris 
dtktt, aâs fîtraKovafi eîs TavnjV tijv 
v7rö6eo~tv ; aAAâ 15 Kara ttjv pepida tov 
KarafiaıpovTas fıs tov Trö\*p.ov f ovra 

öf'Aeı tlvdal 1} peplÇ TOV Ka$rjp€VOV ttXi]- 

(tiov ttjs arroo-Kcvtjs' to-a oVAouo - ! poı- 
pâfeo'öaı. 25 Kal tyeıvev ovrus dır 
tKelvTjs tÎ]s ıjpepas Kal ds rb e^ijs' Kat 
ÜKapç tovto vöpov Kat 8tûYaypa iv tu 
\apar\K t&s ttjs ıjpepas ravTrjs. 

26 "Otc Se %X6*v a Aa^lâ tıs 2ik- 
Xây, ejrepı/'ev e*K twv \a<pvp(av ırpbs 
tovs ırpfo-fîivTfpovs lovSa f Tovs <pi\ovs 
ttüraG, Acycuvj I8nu eıs e'câs cîiAoyı'n, İk 
Tü)v\a<pvpa}v râv i^Bpâp tov Kvplou' — 
27 7rpos rovs iv Bat6rj\ } Kal rrpbs rota 
lh «V Papıûâ Ttj jKtnjp.iSpu'jjı Kai 7rp6s 
Tota^ 7 eV 'laûelp, 28 Kat jrpta Tota 
w â» 'Apofyp, Kal Trpbs Tota eV 2t(/)pwö, 
Kal TTpös Tuta M M" 'Eo"öepwâ, 29 Kai 
Trpöî tovs iv Pa^âAj Kal Trpbs tovs iv 

TOtf 77(ÎXEO"t T&V , lçpaU,f7}\tTÖ)V } Kal 

TTpIJS TOIIS İV TUİS 7TÖXeO"l 31 TCOV Kf- 

vaİav, 30 Kat 7rpta Tota 23 e'v 'Oppâ, 
Kal jrpta Toıır ev Xwp-âo"âi', Kat Trpbs 
Tota ev 'A6Ytj(, 31 «at ırpor Tota iv 
Xe/3pûv, Kal Trpos nâvras tovs tottovs, 
€ts tovs Öttoİdvs ö Aa/3t8 zreptT/p^ero, 
atata Kal ol ni'SofK' aıVov. K«/>. a'. SAMCmiA B'. 297 !l<p. 5". [KE*. Xa'.] 1( 0I 8e *tXtoraÛH e- 
7ro\tpovv Kara tov ItrpaijK' Kal îcpvyou 
al apSpes tov lo~parj\ âıro ırpoo-anrov 
tS>v ^iKıaraicûVf Kal tnectov ıre<povev- 
pevot iv rw Öpeı 3 reXj3oue. 2 Kat 
KaT€<j)6acrav ol ^İkıaratoı toj> 2aouX 
Kaı tovs vlovs avrov' Kai inâra^av ol 
*ıX tarat 01 3 tou 'itapâBav, Kai rov 'A/3ı- 
va8âj3, Kat tov MeX^i-o-ove, rovs vlovs 
tov 2aoüX. 3 * , K0âpvve 8e 17 pâx r ) 
tTTt tov 2aoûX, KUl İttİtv^OP CLVTOV ot 
tıı/b'pes ol Toğârat' Kaı i"n\-qyu>8i] fta- 

peCOS VJTO TÛ>V TO^OTÜİV. 

4 Kat 6 eıırev o 2aoûX ırpos tov 6- 
Tr\o(pâpop avrov } 2Ûûf rrjp pnpfpaîav 
o-ov, Kai bıanipaaov pe öt' avrîjs, " 8ıa 
fa pr/ ekğoMTiv ovroı ol wrvp(Tfn}TOt } 
pe 8taTTepâa-<nat, Kai pi epnat^oicTt- 
H\rjV 6 6w\o(j}âpos avrov 8ep rjdehe, 
Starı "* itpofSe'tro o~fp68pa. "08ev e\a- 
fiev 6 2aoûX ttjp popfpa'tap, Kai ejre- 
0~fV iıi avTTjv. 5 Kal ibs ci8ev o ım\o- 
•âpas avrov ort atti&OVSM ö 2aoûA, 
eTreae «at avTtıs ini np popcpatav av- 
rot)) Kal ântSave per avrov, 6 Ovtcûs 
atriöavev o 2aotıX, Kal ol rpels v'tol 
avTOVy Kat 6 OTİKofpopos avrov, Kat 
navres ol avSpes avrov, rijv avr^v i- 
kciptjp i)fiipav, 6pov. 

7 Kal ot âv8pes lo~pai]\ ot ırîpav 
TTjç KoıAaSoîj Kal ol jrepav tov *Iop- öaeov, tSoeres orc cnji'-yoy ot îlvSpes 
lo-paı)\, Kal ort d 2uoî'X Kat ot ti t ol 
atiroîi avtdavop, KareKıırov râs ırö\eıs, 
Kal ttpvyop' Kal İ\86vres ot *tıX taraÎDi 
KaTa>KTjo~av İp avrats. 

8 Kaı rifv iıravptov, ot€ i]\8op ot 
4>tXto"Tatot 8ta po. İk8v0~WCTIT0VS Trf^lO- 
vtvpevovs, cvprjKav tov 2aoı/X K«i rovs 
rpeis vlovs avrov TreTrr&KÖras wrı rö 
"ıpos Tekjiove. 9 Kal aTreKoı^aı* tijv 
K«pa\î)v avrov, Kat i£e8vo~ap ra o;rXa 
aıiToû, Kal aTreOTtıAaf eıy ttjp yrjP Ttov 
$>L\to~raî<j>v kvk\(û, s 8ıâ vâ Staâûiaû'at 
r!jp ayyikiav cîs tov oikov rftıv e(S<uX.cov 
avrâv, Kat peruğu tov Xaoû. 10 Kal 
1 âtreâtfTOPTa o?rXa airotl eîs tov oikov 
u rŞs 'Ao-rapîbd, Kai rz İKpeu.aaav t6 
o~â>pa OSTOV as ro tcî^oî Batâ-trâv. 

11 u 'AKovaaPTes 8e mpl tovtov ol 
kutoikol ttjs 'la/3elç-yaX(iö.S, ti eKapov 
ot *tXıo - raîot eîs top 2aovX, 12 lj r)yep- 
8t]o~av ınıvres 01 8vparoı av 8 pes, Kal 
iü8oLirâpt}crap o\i)p tijp PVKTa, Kal ?\tt- 
|3dp tli papa tov 2aotıX Kal tÛ o-âpara 
râv vlcüP avrov ımo tov Tel%ovs Batö- 
o-âf, Kal ^XÖov ek 'la/3eîr, Kal lc «Kau- 
0"av ıtVTa İk€C 13 Kal iKafİov tÛ oorö 
a^Tİc, 17 Kal edaıfrap vrrb to SevBpop 
iv 'itt^Eİr, İS Kal ivıjoTevaav İTTTa ı)- 
pepas. 20 seconds for Fellovv Christians - Dear Lord, 

Thank you thatthis PDF Ebook 

has been released s o that we are able 

to learn more about you and vviser versions. 

Please help itto have wide circulation 

Please help the people responsible for 

making this Ebook available. 

Please help them to be able to have more 

resources available to help others. 

Please help them to have ali the resources, 

the funds, the strength and the time that they 

need and ask for in order to be able 

to keep vvorking for You. 

I pray that you vvould encourage them and 

that you protect them physically and 

spiritually, and the work & ministry that 

they are engaged in. 

I pray that you vvould protect them from the 
Spiritual or other Forces that could harm them 
or their work and projects, or slovvthem down. 

Please help them to find Godly friends who 

are able to help. Provide helpful transportation 

for their consistent use. 

Remind me to pray for them often as this 

will help and encourage them. Please give them your vvisdom and 
understanding so they can better follovvyou, 
and I ask you to do 
these things in the name of Jesus, Amen, =Rfayers= 

and 

a Few Resources Ideas and Ebooks (Livres / Libros) Glad to have this Old Testamentr? — I nvest i n your ow H=EteHiü^ 
Spend time prayıng ! 

SHARE THİS PDF (E-Book) with your Friends 

So thatthey will have a stronger 

Spiritual Life ALSO Concerning Christians and Christianity 

1. Christians are those who follovv the teachings 
ofJesusChrist. 

2. The Teachings of Jesus Christ are explained in the 
book called the Gospel (Injil) or the New Testament. 

3. The New Testament is the First Place to find and record 

the teachings of Jesus Christ, by those who actually knew Him. 

4. The New Testament has never been disproved 
archeologically or historically. İt has and remains accurate. 

5. The New Testament Predicts thatcertainevents vvill happen in the 
Futu re, 

7. The Reliability of the İd Testament and the New Testament a re 
clear indications of the accuracy of the New Testament, 

8. J esus C hrist did Notfail in His missionon Earth, 

9. Jesus Christ Pre-existed,This means thatHeexisted B EFOR E 
theCreation ofthe World, 

10. When C hristians worship J esus C hrist, they are NOT worshiping 
anotherHuman being, 

11. Jesus Christ did notbecomeGod by performing good works, 

12. Christians cannotperform good works in orderto go to Heaven. Those 
who wantto find God mustadmit they are notable to be PerfectorHoly, 
and that they need the helpofGod to helpthemgetridoftheirSins, 14, More than 500 M illion Christians around the world todayare NOT 
Roman Catholic, The Vatkan does NOT speakfor Christianity in many 
situations. Concerning Christians and Christianity (2) 

1 5. Judas did NOT die in the place of Jesus Christ on 
the cross. 

16. Jesus Christ had no motive to escape his fate. Jesus Christ 
was born to communicate His message of Hope and 
Redemption for mankind. 

1 7. VVİthout the Blood of Jesus, it vvould be impossible for those 
who believe in Jesus Christ to be saved, to have Eternal Life. 

18. Christians vvorship ONE God, NOT three Gods, 

19. İn True Christianity, Historically, the Trinity is = a) God the Father 

b) God the Son 

c) God the Holy S pirit 20. The vvorship of Angels orCreated Beings, orCreatures oranything 
exceptGod (God the Father, God the Son [Jesus Christ], 

and God the Holy S pirit, isforbidden. 

21. The Trinity IS NOT = Mary, J oseph and J esus 

22. The Trinity is NOT = J esus, J oseph and God the Father 

23. Gabriel is NOT another name for Jesus Christ. 24. Anyone can become a Christian if they wantto. 

25. Christianity IS notsomething thatcan be done EXTERNALLY. 
A person is a Christian becauseof whatthey believe in theirHeart, 
inside of them,Theirown sincerity before God is the true test. 

26. Those who acceptan electronic mark [666] forthe purchaseofgoods, 
in their right hand orforehead are NOT able to become Christians. Concerning Christians and Christianity (3) 

Peopleare innocent if they do not know and have no wayofknowing that 
they are doing wrong.The Christian God places theknovvledgeofgood 
and bad in the hearts of each and every individual. 

NooneexceptGod is Holy. 

İt is wrong to murder innocent people. 

İt is vvrong to kili Christians who have notactively harmed anyone. 

People are NOT Christians simply because theirfamily is "Christian". 

Peopleare NOT Christian because they are born INTO a "Christian"family. 

Apersoncannotbecomea Christian "AUTOMATICALLY". 

Noonecan be BORN a Christian, butbecominga true Christian will guarantee 
Eternal Life, in Heaven and with God. 

ThePresumptionthata person is a Christian simply because they are 
going into a Church and sitting there is False. 

Churches have people inside of them thatare NOT Christian, but they 
wantto learn more aboutGod. 

A Church, ora Church Official CANNOT MAKE anyone a Christian. 

Christians do NOT convertanyone by Force, because this action is a 
violationoftheCHOlCES thatGOD alone is abletomake.To force others vvould 
suggestthatGod is vreak, and cannotdothis by Himself. The Christian God has 
much Strength butuses ittoshovv loveand help in this life, notunkindness. 

OnlyGod could FORCE someone to do something against their will, and 
the C reator of the Universedoes NOT behavein thatmanner. 

The Choice of vvhatto believe or notto believe is up to Each individual, 
who mustmake up their own mind, of their free will. 

There is no way to impose Christianity on anyone by Force. Conversions by Force to İslam are NOTrecognized byGOD or Christians. Concerning Christians and Christianity (4) 

Those who are converted from Christianity to İslam by Force 
or coercion, are Stili Christian, AND STILL considered Christian. Önce a person is recognized by God as a genuine Christian, they are 
"sealed" permanently. There is no way for any Human to change this. 

Forcing any Christian to say that they convert or accept İslam simply 
makes that Christian to state something vvhich is FALSE. There is 
no such thing as Genuine conversion that God can recognize 
OUT of Christianity, if that person was a Christian. 

To suggest that Christians could be converted by Force, actually 
means (signifies) that there are actions that humans can take that can 
FORCE God somehovv to UNDO or ALTER what He has done. This is 
not the case. Actions that Humans Force other Humans to take are 
not recognized by God as a true Change of Mind, ora Change of Heart 

Önce a person becomes a Christian, AN of their sins (past, present, 
and future) are forgiven. They are reconciled to God for Eternity, and 
nothing can change this. Forced Conversionsto İslam are not considered 
Valid either by God or Christians. No one can undo in the Heart of 
a person, what God can do. The link betvveen a Christian and God 
is a link that Cannot be broken. Saying anything to the contrary 
will not alter or change this. 

Christians do not Depend on their sanctuaries or Church buildings 
in orderto meet with God. Harming a building againsttheGod who made 
the Universe is not a genuine sign of success or progress. Christians 
simply make use of any buildings. Christians are able to meet and 
pray and talk to God by themselves, wit a Church building and 
vvithout a Priest or Pastor. God is alvvays with them. 

Harming a Church building simply proves that some people are afraid 
of Church Buildings. That is ali. The Earliest Christians did not have 
Churches or Buildings for Hundreds of Years. 

Harming a Church Building does not harm God, and itdoes not harm 
Christians. İt simply makes them go and use a different building, or 
to meet vvithout one. Concerning Christians and Christianity (5) 

Some people have not examined churches very much. MANY are 
very simple and do NOT have decorations or much inside of them. 
İn Christianity, this is intentional. This symbolism is on purpose, 
intending to signify that the INNER LIFE of the Christian, is what is 
importantto God, and NOT the building in vvhich people vvorship. 

Man looks on the external and outvvard appearance. GOD looks on 
the inner heart of each individual. 

There would be no reason for anyone to become upset, if they did 
not think that Christianity was making progress. Those who are upset 
are upset because Christianity has ansvvers, reasons and arguments 
that do not seem to be defeated. God is big enough to defend himself. 

İf Christianity is false, it should be possible to explain to Christians 
why and how Christianity is false. Killi ng or harming Christians is only 
an excuse, a method of hiding from the reality that intellectual 
conversation and explanations of those who are violent do NOT have 
the ansvvers to defend vvith kindness or reason what they believe. 

Christians believe that almost ali violence is a waste of time. İt does 
not accomplish what it is "supposed" to accomplish. Those who 
have arguments are able to advance those and explain them to others 
Those who do not use violence instead. This method does not 
convince Christians or others to adopt methods of violence. 

People become like the God they serve. İf the God they serve is 
unkind and unmerciful, that is vvhat the follovvers become. İf the God 
being vvorshiped is cruel and mean to women and children, then that 
is vvhat the follovvers of that God usually will become. 
Jesus Christ is love. Christians try to be loving. People have the option of accepting to believe in the Teachings of 
Jesus Christ in the New Testament or rejecting those teaching. The 
choice in this life is up to each person. God is the one vvho makes 
His own rules. Thankfully, the God of this vvorld decided to use 
Love and kindness to explain Himself so that ali of us vvould have 
a chance to learn and to experience the unconditional love of Jesus 
Christ. (books are listed in this Ebook. Those vvho vvant to refute 
Christianity may vvant to start by refuting the books listed in this PDF) Concerning Christians and Christianity (6) 

True Christians are NOT afraid to have conversations with those who are not 
Christians. Christians are NOT afraid to have conversations with those who are 
islamic or from any other faith. 

Christians are NOT afraid to talk aboutthe vveakness of Christianity, ifthatis a topic 
someone else wants to discuss. 

Christians will notstone you orharmyou becauseyou disagree with them. 

Christian will notmakeyouslave IF you do NOT convertto Christianity. 

Those who truly believe in the TRUTH of vvhatthey daim to believe are NOT afraid 
to discuss the content of vvhatthey believe vvith other people. 

Christians mayshare vvith you thatyou are not 100% perfectand Holy, and Christians 
vvill Admitand acknovvledge thatTHEY are NOT perfectorHoly. 

Christians admitthattheyneed asavior, thattheycannotbegoodenough on their 
own,andthattheycannotperform ENOUGH good and HOLY actions to pleaseGod. 
Thatis thestarting pointforanyonetobecomea Christian. 

Those who engage Christians in discussions aboutreligion should be vvilling to look 
atthe history, the archeology, the science and ali of the aspects of religion and the 
books thattheyuseordefend. Thatis simplybeing honest. And those vvhoseek 
spiritual truth are NOT afraid to discuss honestiy issues of religion. 

IF GOD is GOD, then GOD vvill STILL be GOD after a conversation takes place. 
Those who follovv God should be vvilling to think and use the mind thatGod gave to 
them. IF God gave people a mind, HE expects them to use it. Discussions are part 
of the use of the mind. There is a lot of history about OTHER religions thatcan befound in the West. İn 
other nations, FEAR ofbeing vvrong induces and provokes censorship. But history 
can be proven and demonstrated. The Dead Sea Scrolls vvere found in 1947-48. 
Those scrolls contained the J evvish Old Testament. They vvere dated scientifically 
tobe 200yearsOLDER than the time of J esus Christ. The J evvish Old Testament 
has NOTbeenchangedoraltered.This issimplya scientific and historic Fact. 

God Preserves His Word. His vvord is the Old and New Testament. IF you are 
seeking truth, what do you have to fear from Truth ? Concerning History and the Early Church 

Christians do NOT pray to MARY. The Bible never teaches to Pray 
to Mary. Mary was born a hurman sinner, and became a Christ-follovver. 

Prayers to ANY Human (Except Jesus Christ, who was God 
who became Human for a short time) is IDOLATRY 

Christians do not pray To Statues, vvhich is IDOLATRY 

Christians do not pray To Icons, vvhich is a Graven Image, 
vvhich is ALSO IDOLATRY. 

The Early Church and the Early Christians did NOT pray to Mary. 

The Early Church and the Early Christians did NOT pray to Saints, 
as this vvould be blasphemy, and taking vvorship and adoration 
away from God. 

İt is the Mediation of Jesus Christ alone vvhich serves to 
communicate betvveen God and Man, and NOT any other Human. 

Christians knovv vvhich books of the Bible are part of the Bible and 
belong in the Bible. There is a great deal of evidence and 
documentation över the vvhole vvorld for the conclusion, about 
vvhich books belong in the Bible. 

Some books mav help to clarifv or explain (these are Free Books): Forthose who read English: 

1) The Seventh General Council (held 787 AD) in vvhich the 
VVorship of Images was established, by John Mendham - 1850 

2) Image vvorship in the Church of Rome by James Endell Tyler 

3) Primitive Christian VVorship by James Endell Tyler 

4) The vvorship of Mary [proven to be Unbiblical] 
by James Endell Tyler THESE BOOKS are AVAILABLE For FREE ONLINE Concerning History and the Early Church 

We recommend, foryour potential consideration, 
the follovving books: 1) The Seventh General Council (held 787 AD) in vvhich the 
VVorship of Images was established, with copious notes 
from the Caroline books compiled by orderof 
Charlemagne by Rev John Mendham - 1850 2) Image vvorship in the Church of Rome by James Endell Tyler 

The image-worship of the Church of Rome : proved to be contrary 
to Holy Scripture and the faith and discipline of the primitive church 
and to involve contradictory and irreconcilable doctrines vvithin the 
Church of Rome itself (1847) 3) Primitive Christian VVorship by James Endell Tyler 

Primitive christian vvorship, or, The evidence of Holy Scripture and 
the church, concerning the invocation of saints and angels, and the 
blessed Virgin Mary (1840) 4) The vvorship of Mary by James Endell Tyler 5) The Pope of Rome and the popes of the Oriental Orthodox 
Church 

by Caesarious Tondini (1875) also makes for interesting reading, 
even though it is a Roman Catholic work vvhich vvas approved 
vvith the Nihil Obstat (not indexed by the inquisition) notice. THESE BOOKS are AVAILABLE For FREE ONLINE Concerning History and the Roman Catholic Church Historic Information on the Roman Catholic Church 
can be found - in online searches - under the vvords: 

papal. roman catholic, papist, popish, 
romanist, vatican, popery, romish, 

There are many free Ebooks available 
online and at Google that cover these topics. There is of course the Standard 

vvorks on the proven history of the Vatican: 

The Two Babylons by Alexander Hislop, vvhich uses 
more than 200 ancient Latin and Greek sources. 

The Roman Schism illustrated from the Records of the Earlv Roman Catholic Church by Rev. Perceval. Those who have trouble with Vatican documents concerning 
early Church Councils should conduct their own research 
into a document called the " Donation of Constantine ", 
vvhich vvas the false land grant from the Roman Emperors 
to the Vatican. Saved - How To become a 

Christian 

how to be saved 

A Christian is someone 

who believes the 

follovving Steps to Take in order to become a 

true Christian, to be Saved & Have a 

reai reiationship & genuine 

experience with the reai God 

Read, understand, accept and 

believe the follovving verses from 

the Bible: 

1. AN men are sinners and fail short 
of God's perfect Standard 

Romans 3: 23 states that 

For ali have sinned, and come short of 

the glory of God; 2. Sin - vvhich is imperfection in our 
lives - denies us eternal life with 
God. But God sent his son Jesus 
Christ as a gift to give us freely 
Eternal Life by believing on Jesus 
Christ. 

Romans 6: 23 states 
For the vvages of sin is death; but the 
gift of God is eternal life through Jesus 
Christ our Lord. 

3. You can be saved, and you are 
saved by Faith in Jesus Christ. You 
cannot be saved by your good 
vvorks, because they are not "good 
enough". But God's good work of 
sending Jesus Christ to save us, 
and our response of believing - of 
having faith - in Jesus Christ, that is 
what saves each of us. 

Ephesians 2: 8-9 states 

8 For by grace are ye saved through 
faith; and that not of yourselves: it is 
the gift of God: 

9 Not of vvorks, lest any man should 
boast. 4.God did not wait for us to become 
perfect in order to accept or 
unconditionally love us. He sent 
Jesus Christ to save us, even 
though we are sinners. So Jesus 
Christ died to save us from our sins, 
and to save us from eternal 
separation from God. 

Romans 5:8 states 

But God commendeth his love tovvard 
us, in that, vvhile we were yet sinners, 
Christ died for us. 

5. God loved the vvorld so much that 
He sent his one and only Son to die, 
so that by believing in Jesus Christ, 
we obtain Eternal Life. 

John 3: 16 states 

For God so loved the vvorld, that he 
gave his only begotten Son, that 
vvhosoever believeth in him should not 
perish, but have everlasting life. 

6. If you believe in Jesus Christ, and 
in what he did on the Cross for us, 
by dying there for us, you know for a fact that you have been given 
Eternal Life. 

I John 5: 13 states 
These things have I vvritten unto you 
that believe on the name of the Son of 
God; that ye may know that ye have 
eternal life, and that ye may believe on 
the name of the Son of God. 

7. If you confess your sins to God, 
he hears you take this step, and you 
can know for sure that He does hear 
you, and his response to you is to 
forgive you of those sins, so that 
they are not remembered against 
you, and not attributed to you ever 
again. 

I John 1 : 9 states 

If we confess our sins, he is faithful and 

just to forgive us our sins, and to 

cleanse us from ali unrighteousness. 

If you believe these verses, or want 

to believe these verses, pray the 

follovving: 

" Lord Jesus, I need you. Thank you 

for dying on the cross for my sins. I 

öpen the door of my life and ask you to save me from my sins and give 
me eternal life. Thank you for 
forgiving me of my sins and giving 
me eternal life. I receive you as my 
Savior and Lord. Please take control 
of the throne of my life. Make me the 
kind of person you want me to be. 
Help me to understand you, and to 
know you and to learn how to follovv 
you. Free me from ali of the things in 
my life that prevent me from 
follovving you. İn the name of the 
one and only and true Jesus Christ I 
ask ali these things now, Amen". 

Does this prayer express your desire to 
know God and to want to know His love 
? If you are sincere in praying this 
prayer, Jesus Christ comes into your 
heart and your life, just as He said he 
vvould. 

İt often takes courage to decide to 
become a Christian. İt is the right 
decision to make, but İt is difficult to 
fight against part of ourselves that 
vvants to hang on, or to find against 
that part of our selves that has 
trouble changing. The good news is that you do not need to change 
yourself. Just Cry out to God, pray 
and he will begin to change you. 
God does not expect you to become 
perfect before you come to Him. Not 
at alL.this is why He sent Jesus...so 
that we vvould not have to become 
perfect before being able to know 
God. 

Steps to take önce you have asked 
Jesus to come into your life 

Find the follovving passages in the 
Bible and begin to read them: 

1. Read Psalm 23 (in the middle of 
the Old Testament - the 1st half of 
the Bible) 

2. Read Psalm 91 

3. Read the Books in the New 
Testament (in the Bible) of John, 
Romans & I John 

4. Teli someone of your prayer and 
your seeking God. Share that with 
someone close to you. 

5. Obtain some of the books on the 
list of books, and begin to read them, so that you can understand 
more about God and how He vvorks. 

6. Pray, that is - just talk to and with 
God, thank Him for saving you, and 
teli him your 

fears and concerns, and ask him for 
help and guidance. 

7. email or teli someone about the 
great decision you have made today 
m Does the "being saved" 
process only work for those 
who believe ? 

For the person who is not yet 
saved, their understanding of 
1) their state of sin and 2) God's 
personal love and çare for 
them, and His desire and 
ability to save them....is w hat 
enables anyone to become 
saved. 

So yes, the "being saved" 
process vvorks only for those who believe in J esus Christ 
and Him only, and place their 
faith in Him and in His work 
done on the Cross. 

...and if so , then how does 
believing save a person? 

Believing saves a person because of 
w hat it allovvs God to do in the Heart 
and Soul of that person. 

But it is not simply the fact of a 
"belief". The issue is not having 
"belief" but rather w hat we have a 
belief about. 

İF a person believes in Salvation by 
Faith Alone in Jesus Christ (ask us 
by email if this is not clear), then 
That belief saves them. Why ? 
because they are magical ? 
No, because of the sovereignty of 
God, because of what God does to 
them, when they ask him into their 
heart & life. When a person decides 
to place their faith in Jesus Christ 
and ask Him to forgive them of their sins and invite Jesus Christ 
into their life & heart, this is what 
saves them - because of what God 
does for them at that moment in 
time. 

At that moment in time when they 
sincerely believe and ask God to 
save them (as described above), 
God takes the life of that person, 
and in accordance with the will of 
that human, having requested God 
to save them from their sins through 
Jesus Christ - God takes that 
person's life and sins [ali sins past, 
present and future], and allocates 
them to the category: of "one of 
those people who Accepted the Free 
Gift of Eternal Salvation that God 
offers". 

From that point forvvard, their sins 
are no longer counted against them, 
because that is an account that is 
paid by the shed blood of Jesus 
Christ. And there is no person that 
could ever sin so much, that God's 
love vvould not be good enough for 
them, or that vvould somehovv not be 
able to be covered by the penalty of death that Jesus Christ paid the 
price for. (othervvise, sin vvould be 
more povverful than Jesus Christ - 
vvhich is not true). 

Sometimes, People have trouble 
believing in Jesus Christ because of 
two extremes: 

First the extreme that they are not 
sinners (usually, this means that a 
person has not committed a "serious" 
sin, such as "murder", but God says that 
ali sins separates us from God, even 
supposedly-small sins. We - as humans 
- tend to evaluate sin into more serious 
and less serious categories, because we 
do not understand just how serious 
"small" sin is). 

Since we are ali sinners, we ali have 
a need for God, in orderto have 
eternal salvation. 

Second the extreme that they are 
notgood enough for Jesus Christ to 
save them. This is basically done by 
those who reject the Free offer of 
Salvation by Christ Jesus because 
those people are -literally - unvvilling to believe. After death, they will 
believe, but they can only chose 
Eternal Life BEFORE they die. 
The fact is that ali of us, are not 
good enough for Jesus Christ to 
save them. That is why Paul vvrote in 
the Bible "For ali have sinned, and 
come short of the glory of God" 
(Romans 3:23). 

Thankfully, that is not the end of the 
story, because he also vvrote " For the 
vvages of sin is death; but the gift of God 
is eternal life through Jesus Christ our 
Lord. "(Romans 6: 23) That Free offer of salvation is 
clarified in the follovving passage: 

John 3: 16 For God so loved the 
vvorld, that he gave his only 
begotten Son, that vvhosoever 
believeth in him should not perish, 
but have everlasting life. 
17 For God sent not his Son into the 
vvorld to condemn the vvorld; but 
that the vvorld through him might be 
saved. Prayers that count 

The prayers that God hears 

We don't make the rules any more 
than you do. We just want to help 
others know how to reach God, and 
know that God cares about them 
personally. 

The only prayers that make it to 
Heaven vvhere God dvvells are those 
prayers that are prayed directly to 
Him " through Jesus Christ " or "in 
the name of Jesus Chrisf. 

God hears our prayers because we 
obey the method that God has 
established for us to be able to 
reach him. If we want Him to hear 
us, then we must use the methods 
that He has given us to 
communicate with Him. And he explains - in the New 
Testament - what that method is: 
talking to God (praying) in 
accordance with God's will - and 
coming to Him in the name of Jesus 
Christ . Here are some examples of 
that from the New Testament: 

(Acts 3:6) Then Peter said, Silver and 
gold ha ve I none; but such as I ha ve give 
I thee: in the name of Jesus Christ of 
Nazareth rise up and walk. 

(Acts 16:18) And this did she many days. 
But Paul, being grieved, turned and said 
to the spirit, I command thee in the 
name of Jesus Christ to come out of her. 
And he came out the same hour. 

(Acts 9:27) But Barnabas took him, and 
brought him to the apostles, and 
declared unto them how he had seen the 
Lord in the way, and that he had spoken 
to him, and how he had preached boldly 
at Damascus in the name of Jesus. (2 Cor 3:4) And such trust have we 
through Christ to God-ward: (i.e. 
toward God) 

(Gal 4:7) Wherefore thou art no more a 
servant, but a son; and if a son, then an 
heir of God through Christ . 
(Eph 2:7) That in the ages to come he 
might show the exceeding [spiritual] 
riches of his grace in his kindness toward 
us through Christ Jesus . 

(Phil 4:7) And the peace of God, which 
passeth ali understanding, shall keep 
your hearts and minds through Christ 
Jesus. 

(Acts 4:2) Being grieved that they taught 
the people, and preached through Jesus 
the resurrection from the dead. 

(Rom 1:8) First, I thank my God 
through Jesus Christ for you ali, that 
your faith is spoken of throughout the 
whole world. 

(Rom 6:11) Likevvise reckon ye also 
yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ 
our Lord. 

(Rom 6:23) For the wages of sin is death; 
but the gift of God is eternal life through 
Jesus Christ our Lord. 

(Rom 15:17) I have therefore vvhereof I 
may glory through Jesus Christ in those 
things which pertain to God. 

(Rom 16:27) To God only wise, be glory 
through Jesus Christ for ever. Amen. 

(1 Pet 4:11) ...if any man minister, let 
him do it as of the ability which God 
giveth: that God in ali things may be 
glorified through Jesus Christ , to whom 
be praise and dominion for ever and 
ever. Amen. 

(Gal 3:14) That the blessing of Abraham 
might come on the Gentiles through 
Jesus Christ ; that we might receive the 
promise of the [Holy] Spirit through 
faith. (Titus 3:6) Which he shed on us 
abundantly through Jesus Christ our 
Saviour; 

(Heb 13:21) Make you perfect in every 
good work to do his will, vvorking in you 
that which is wellpleasing in his sight, 
through Jesus Christ; to whom be glory 
for ever and ever. Amen. Anyone who has guestions is encouraged to contact us bv 
email, with the address that is posted on our website. Note for Foreign Language and 
International Readers & Users Foreign Language Versions of the 
Introduction and Postcript/Aftervvord 
will be included (hopefully) in future 
editions. IF a person vvanted to become a Christian, what vvould they pray ? God, I am praying this to you so that you will help me. Please help 
me to want to know you better. Please help me to become a Christian. 

God I admit that I am not perfect. I understand that you cannot allow 
anyone into Heaven who is not perfect and Holy. I understand that 
if I believe in Jesus Christ and in what He did, that God you will 
see my life through the sacrifice of Jesus Christ, and that this will 
allow me to have eternal life and know that I am going to Heaven. 

God, I admit that I have sin and things in my life that are not perfect. 
I know I have sinned in my life. Please forgive me of my sins. 
I believe that Jesus Christ is the Son of God, that He came to Earth 
to save those who ask Him, and that He died to pay the penalty for 
ali of my sins. 

I understand that Jesus physically died and physically arose from the 
dead, and that God can forgive me because of the death and 
resurrection of Jesus Christ. I thank you for dying for me, and for 
paying the price for my sins. I accept to believe in you, and I thank 
you Lord God from ali of my heart for your help and for sending 
your Son to die and raise from the Dead. 

I pray that you vvould help me to read your word the Bible. I 
renounce anything in my life, my thoughts and my actions that is 
not from you, and I do this in the name of Jesus Christ. Help me 
to not be spiritually deceived. Help me to grow and learn how to have 
a strong Christian walk for you, and to be a good example, with your 
help. Help me to have and develop a love of your word the Bible, and 
please bring to my life, people and situations that will help me to 
understand how to live my life as your servant. Help me to learn 
how to share the good news with those who may be vvilling to learn 
or to know. I ask these things in the name of Jesus Christ, and 
I thank you for what you have done for me, Amen. Please Remember: Christianity is NEVER forced. No one can 

force anyone to become a Christian. God does NOT recognize 

any desire for Him, unless it is genuine and motivated from 

the inside of each of us. Prayers for help to God 

in MANY LANGUAGES 

For YOU, for US, for your Family Dear God, 

Thank you that this New Testament has been released so 

that we are able to learn more about you. 

Please help the people responsible for making this 
Electronic book available. Please help them to be able to 
work fast, and make more Electronic books available 
Please help them to have ali the resources, the money, the 
strength and the time that they need in order to be able to 
keep \vorking for You. 

Please help those that are part of the team that help them on 
an everyday basis. Please give them the strength to continue 
and give each of them the spiritual understanding for the 
work that you want them to do. Please help each of them to 
not have fear and to remember that you are the God who 
ansvvers prayer and who is in charge of everything. 

I pray that you would encourage them, 

and that you protect them, and the work & ministry that they are engaged in. I pray that you would protect them from 
the Spiritual Forces or other obstacles that could harm them 
or slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to also think 
of the people who have made this edition available, so that I 
can pray for them and so they can continue to help more 
people 

I pray that you would give me a love of your 
Holy Word (the New Testament), and that you would give 
me spiritual vvisdom and discernment to know you better 
and to understand the period of time that we are living in. 
Please help me to know how to deal with the difficulties that 
I am confronted with every day. Lord God, Help me to want 
to know you Better and to want to help other Christians in 
my area and around the world. 

I pray that you would give the Electronic book team and 
those who work on the \vebsite and those who help them 
your vvisdom. 

I pray that you would help the individual members of their 
family (and my family) to not be spiritually deceived, but 
to understand you and to want to accept and follow you in 
every way. and I ask you to do these things 
in the name of Jesus, 
Amen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5 minutos a ayudar excepto otros - diferencie eterno Dios querido, 

gracias que se ha lanzado este nuevo testamento 

de modo que poder aprender mas sobre usted. 

Ayude por favor a la gente responsable de hacer este Ebook disponible. 

Ayüdele por favor a poder trabajar râpidamente, y haga que 

mas Ebooks disponible por favor le ayuda a tener todos los recursos, 

los fondos, la fuerza y el tiempo que necesitan 

para poder guardar el trabajar para usted. 

Ayude por favor a los que sean parte del equipo que 

les ayuda sobre una base diaria. Por favor deles la fuerza para continuar 

y para dar a cada uno de ellos la comprensiön espiritual para el trabajo 
que usted quisiera que hicieran. Ayude por favor a cada uno de 
ellos a no tener miedo y a no recordar que usted es el dios que contesta 

a rezo y que estâ a cargo de todo. 

Ruego que usted los animara, y que usted los proteja, 

y el trabajo y el ministerio que estân contratados adentro. 

Ruego que usted los protegiera contra las fuerzas espirituales 

que podrian danarlas o retardarlas abajo. Ayüdeme por favor cuando 

utilizo este nuevo testamento tambien para pensar en ellas de modo 

que pueda rogar para ellas y asi que pueden continuar ayudando a mas 
gente Ruego que usted me diera un amor de su palabra santa, 
y que usted me daria la sabidurîa y el discernimiento espirituales 

para conocerle mejor y para entender los tiempos que estamos 
adentro y como ocuparse de las dificultades que me enfrentan con cada dia. 
Senor God, me ayuda a desear conocerle mejor y desear ayudar 
a otros cristianos en mi ârea y alrededor del mundo. Ruego que usted 
diera el Web site y los de Ebook el equipo y los que trabajan en 

que les ayudan su sabiduria. Ruego que usted ayudara a los miembros 
individuales de su familia (y de mi familia) espiritual a no ser enganado, 

pero entenderle y desear aceptarle y seguir de cada manera. 
y pido que usted haga estas cosas en el nombre de Jesüs, amen, ı (por que lo hacemos tradujeron esto a muchas idiomas? 

Porque necesitamos a tanto rezo como sea posible, 

y a tanta gente que ruega para nosotros y el este ministerio 

tan a menudo como sea posible. Gracias por su ayuda. 

El rezo es una de las mejores maneras que usted puede ayudarnos mas) Hungarian Hungary, Hungarian, Hungary Hungarian Maygar PrayerJ ezus Krisztus 

Imadsag hoz İsten Hogyan viselkedni Imadkozik hoz tud hail az en m 

viselkedni kerdez ad segitszamomra 

Hungarian - Prayer Requests (praying / Talking) to God 
- explained in Hungarian Language 

Beszelö -hoz isten , a Alkotö -böl Vilâgegyetem , a Lord : 

1. amit ön akar ad szâmomra a bâtorsâg -hoz imâdkozik a 
dolog amit Vennem keli imâdkozik 

2. amit ön akar ad szâmomra a bâtorsâg -hoz hisz ön es 
elfogad amit akrsz ıgy csinâlni eletemmel , helyett en 
felemel az en -m sajât akarat ( szândek ) fenti öne. 

3. amit ön akar add nekem segıt -hoz nem enged az en -m 
fel -böl ismeretlen -hoz vâlik a kifogâs , vagy a alap ertem 
nem -hoz szolgâl you. 

4. amit ön akar add nekem segıt -hoz lât es -hoz megtanul 
hogyan viselkedni volna a szellemi erö Szüksegem van ( 
âtmenö -a szö a Biblia ) egy ) reszere a esemeny elöre es b 
betü ) reszere az en -m sajât szemelyes szellemi utazâs. 

5. Amit ön isten akar add nekem segıt -hoz akar -hoz szolgâl 
Ön több 

6. Amit ön akar emlekeztet en -hoz -val beszel ön 
prayervvhen ) En csalödott vagy -ban nehezseg , helyett 
kipröbâlâs -hoz hatârozat dolog en magam egyetlen âtmenö 
az en -m emberi erö. 7. Amit ön akar add nekem Bölcsesseg es egy szıv töltött - 
val Bibliai Bölcsesseg azert EN akar szolgâl ön több 
hatekonyan. 

8. Amit ön akar adjon nekem egy -t vâgy -hoz dolgozöszoba 
-a szö , a Biblia ,( a Uj Vegrendelet Evangelium -böl Budi ), 
-ra egy szemelyes alap 

9. amit ön akar ad segıtseg szâmomra azert En kepes -hoz 
eszrevesz dolog -ban Biblia ( -a szö ) melyik EN tud 
szemelyesen elmond -hoz , es amit akarat segıtsen nekem ert 
amit akrsz en -hoz csinâl eletemben. 

10. Amit ön akar add nekem nagy ıtelökepesseg , -hoz ert 
hogyan viselkedni megmagyarâz -hoz masikak ki ön , es 
amit EN akar kepesnek lenni megtenni megtanul hogyan 
viselkedni megtanul es tud hogyan viselkedni kiall mellett 
ön es en -a szö ( a Biblia ) 

1 1 . Amit ön akar hoz emberek ( vagy \vebsites ) eletemben 
ki akar -hoz tud ön es en , ki van eros -ban -uk pontos 
megertes -böl ön ( isten ); es Amit ön akar hoz emberek ( 
vagy \vebsites ) eletemben ki lesz kepes -hoz batorıt en -hoz 
pontosan megtanul hogyan viselkedni feloszt a Biblia a szö - 
böl igazsâg (2 Komöcsin 215:). 

12. Amit ön akar segıtsen nekem -hoz megtanul -hoz volna 
nagy megertes körülbelül melyik Biblia vâltozat van legjobb 
, melyik van a leg— bb pontos , es melyik birtokol a leg— bb 
szellemi erö & erö , es melyik vâltozat egyeztet -val a 
eredeti kezirat amit ön ihletett a fröi hivatâs -böl Uj 
Vegrendelet -hoz îr. 

13. Amit ön akar ad segıt szâmomra -hoz hasznâl idöm -ban 
egy jö üt , es nem -hoz elpusztıt idöm -ra Hamiş vagy üres 
mödszer közelebb kerülni -hoz isten ( de amit van nem hüsegesen Bibliai ), es hol azok mödszer termel nem hosszü 
ideje vagy tartös szellemi gyümölcs. 

14. Amit ön akar ad segıtseg szâmomra -hoz ert mit tenni 
keres -ban egy templom vagy egy istentisztelet helye , mi 
fajta -böl kerdes -hoz kerdez , es amit ön akar segıtsen 
nekem -hoz talal hıvök vagy egy lelkesz -val nagy szellemi 
bölcsesseg helyett könnyû vagy hamiş vâlaszol. 

15. amit ön akar okoz en -hoz emlekszik -hoz memorizal -a 
szö a Biblia ( mint Römaiak 8), azert EN tud volna ez 
szıvemben es volna az en -m törödik elökeszıtett , es lenni 
kesz ad egy vâlaszol -hoz masikak -böl remel amit Nekem 
van körülbelül ön. 

16. Amit ön akar hoz segıt szâmomra azert az en -m sajât 
teolögia es tetelek -hoz egyeterteni -a szö , a Biblia es amit 
ön akar folytatödik segıteni neki en tud hogyan az en -m 
megertes -böl doktrına lehet közmüvesıtett azert az en -m 
sajât elet , eletmöd es megertes folytatödik -hoz lenni zârö - 
hoz amit akrsz ez -hoz lenni ertem. 

17. Amit ön akar nyit az en -m szellemi bepillantâs ( 
következtetes ) több es több , es amit hol az en -m megertes 
vagy eszrevetel -böl ön van nem pontos , amit ön akar 
segıtsen nekem -hoz megtanul ki Jezus Krisztus hüsegesen 
van. 

18. Amit ön akar ad segıt szâmomra azert EN akar kepesnek 
lenni megtenni szetvâlaszt akârmi hamiş rıtusok melyik 
Nekem van függes -ra , -böl -a tiszta tanıtâs -ban Biblia , ha 
akârmi miböl En alâbbiak van nem -böl isten , vagy van 
ellenkezö -hoz amit akrsz -hoz tanıt minket körülbelül 
alâbbiak ön. 19. Amit akârmi kenyszerıt -böl rossz akar nem eltesz 
akârmi szellemi megertes melyik Nekem van , de elegge 
amit EN akar megtart a tudâs -böl hogyan viselkedni tud ön 
es en nem -hoz lenni tevedesben lenni ezekben a napokban - 
böl szellemi csalâs. 

20. Amit ön akar hoz szellemi erö es segıt szamomra azert 
EN akarat nem -hoz lenni resze a Nagy Eses El vagy -böl 
akârmi mozgalom melyik akar lenni lelkileg utânzott -hoz 
ön es en -hoz -a Szent Szö 

21. Amit ha van akârmi amit Nekem van megtett eletemben 
, vagy bârmilyen mödon amit Nekem van nem alperes -hoz 
ön ahogy ettem kellet volna volna es ez minden 
megakadâlyozâs en -böl egyik gyaloglâs veled , vagy 
birtoklâs megertes , amit ön akar hoz azok dolog / vâlasz / 
esemeny vissza bele az en -m törödik , azert EN akar 
lemond öket neveben Jezus Krisztus , es mind az összes -uk 
hat es következmeny , es amit ön akar helyettesıt akârmi 
üresseg ,sadness vagy ketsegbeeses eletemben -val a Öröm - 
böl Lord , es amit EN akar lenni több fökuszâlva tanulâs - 
hoz követ ön mellett olvasö -a szö , a Biblia 

22. Amit ön akar nyit az en -m szemek azert EN akar 
kepesnek lenni megtenni vilâgosan lât es felismer ha van 
egy Nagy Csalâs körülbelül Szellemi tema , hogyan 
viselkedni ert ez jelenseg ( vagy ezek esemeny ) -böl egy 
Bibliai perspektıva , es amit ön akar add nekem bölcsesseg - 
hoz tud es ıgy amit EN akarat megtanul hogyan viselkedni 
segıt barâtaim es szeretett egyek ( rokon ) nem lenni resze it. 

23. Amit ön akar biztosıt amit egyszer az en -m szemek van 
kinyitott es az en -m törödik ert a szellemi jelentöseg -böl 
idöszerü esemeny bevetel hely a vilâgon , amit ön akar 
elökeszıt szıvem elfogadtatni magam -a igazsâg , es amit ön 
akar segıtsen nekem ert hogyan viselkedni talâl bâtorsâg es erö âtmenö -a Szent Szö , a Biblia. Neveben Jezus Krisztus , 
En kerdezek mindezekert igazol kıvânsâgom -hoz lenni -ban 
megâllapodâs -a akarat , es En kerdezes reszere -a 
bölcsesseg es kocsit berelni szerelem -böl Igazsâg Amen Több alul -böl Oldal 
Hogyan viselkedni volna Örökelet Vagyunk boldog ha ez oldalra döl ( -böl imadsag kereslet - 
hoz isten ) van kepes -hoz tâmogat ön. Mi ert ez majus nem 
lenni a legjobb vagy a leg— bb hatâsos fordıtas. Mi ert amit 
vannak sok különbözö ways -böl kifejezhetö gondolkodâs es 
szöveg. Ha önnek van egy javaslat reszere egy jobb fordıtas 
, vagy ha tetszene neked -hoz fog egy kicsi összeg -böl idöd 
-hoz küld javaslatok hozzânk , lesz lenni eteladag ezer -böl 
mas emberek is , ki akarat akkor olvas a közmüvesıtett 
fordıtas. Mi gyakran volna egy Uj Vegrendelet elerhetö -ban 
-a nyelv vagy -ban nyelvek amit van ritka vagy regi. Ha ön 
latszö reszere egy Uj Vegrendelet -ban egy különleges nyelv 
, legyen szıves îr hozzânk. Is , akarunk hogy biztosak 
legyünk es megpröbâl -hoz kommunikal amit neha , 
megtesszük felajânl könyv amit van nem Szabad es amit 
csinal ar penz. De ha ön nem tud ad nehânyuk elektronikus 
könyv , mi tud gyakran csinal egy cserel -böl elektronikus 
könyv reszere segıt -val fordıtas vagy fordıtas dolgozik. 
Csinâlsz nem keli lenni profi munkâs , csak keves szabalyos 
szemely akit erdekel eteladag. Önnek kellene volna egy 
szamıtögep vagy önnek kellene volna belepes -hoz egy 
szamıtögep -on -a helyi könyvtâr vagy kollegium vagy 
egyetem , ota azok altalaban volna jobb kapcsolatok -hoz 
Internet. Tudod is âltalâban alapıt -a sajât szemelyes SZABAD 
elektronikus posta szâmla mellett haladö mail.yahoo.com Legyen szıves fog egy pillanat -hoz talâl a elektronikus 
posta cim elhelyezett alul vagy a veg ebböl oldal. Mi remel 
lesz küld elektronikus posta hozzânk , ha ez -böl segıt vagy 
bâtorıtas. Mi is bâtorıt ön -hoz kapcsolat minket 
vonatkozölag Elektronikus Könyv hogy tudunk felajânl amit 
van nelkül ar , es szabad. Megtesszük volna sok könyv -ban külföldi nyelvek , de 
megtesszük nem mindig hely öket -hoz kap elektronikusan ( 
letölt ) mert mi egyetlen csinâl elerhetö a könyv vagy a tema 
amit van a leg— bb kereslet. Mi bâtorıt ön -hoz folytatödik - 
hoz imâdkozik -hoz isten es -hoz folytatödik -hoz megtanul 
röla mellett olvasö a Üj Vegrendelet. Mi szıvesen lât -a 
kerdes es magyarâzat mellett elektronikus posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Italian 

Italian- Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Italian Language italian prayer jesus Cristo Preghiera come pregare al del dio il dio puo 
sentirsi preghiera come chiedere dio di dare allaiuto me Parlando al dio, il creatore dell'universo, il signore: 

1. che dareste me al coraggio pregare le cose di che ho 
bisogno per pregare 

2. che dareste me al coraggio crederli ed accettare che cosa 
desiderate fare con la mia vita, anziche me che exalting il 
miei propri volontâ (intenzione) sopra il vostro. 

3. che mi dareste l'aiuto per non lasciare i miei timori dello 
sconosciuto transformarsi in nelle giustifıcazioni, o la base 
per me per non servirlo. 

4. che mi dareste l'aiuto per vedere ed imparare come avere 
la resistenza spiritosa io abbia bisogno (con la vostra parola 
bibbia) di a) per gli eventi avanti e b) per il mio proprio 
viaggio spiritoso personale. 

5. Che dio mi dareste l'aiuto per desiderare servirli di piü 

6. Che mi ricordereste comunicare con voi (prayer)when io 
sono frustrati o in difficoltâ, invece di provare a risolvere le 
cose io stesso soltanto con la mia resistenza umana. 

7. Che mi dareste la saggezza e un cuore si e riempito di 
saggezza biblica in modo che li servissi piü efficacemente. 

8. Che mi dareste un desiderio studiare la vostra parola, la 
bibbia, (il nuovo gospel del Testamento di John), a titolo 
personale, 

9. che dareste ad assistenza me in modo che possa notare le 
cose nella bibbia (la vostra parola) a cui posso riferire 
personalmente ed a che İo aiuterâ a capire che cosa İo 
desiderate fare nella mia vita. 10. Che mi dareste il discernment grande, per capire come 
spiegare ad altri che siate e che potrei imparare come 
imparare e sapere levarsi in piedi in su per voi e la vostra 
parola (bibbia) 

1 1 . Che portereste la gente (o i Web site) nella mia vita che 
desidera conoscerla e che e forte nella loro comprensione 
esatta di voi (dio); e quello portereste la gente (o i Web site) 
nella mia vita che potrâ consigliarmi imparare esattamente 
come dividere la bibbia la parola della veritâ (2 coda di todo 
2:15). 

12. Che lo aiutereste ad imparare avere comprensione 
grande circa quale versione della bibbia e la cosa migliore, 
che e la piü esatta e che ha la resistenza & l'alimentazione 
piü spiritose e che la versione accosente con i manoscritti 
originali che avete ispirato gli autori di nuovo Testamento 
scrivere. 

13. Che dareste l'aiuto me per usare il mio tempo in un buon 
senso e per non sprecare il mio tempo sui metodi falsi o 
vuoti di ottenere piü vicino al dio (ma a quello non sia 
allineare biblico) e dove quei metodi non producono frutta 
spiritosa di lunga durata o durevole. 

14. Che dareste l'assistenza me capire che cosa cercare in 
una chiesa o in un posto di culto, che generi di domande da 
chiedere e che lo aiutereste a trovare i believers o un pastor 
con saggezza spiritosa grande anziche le risposte facili o 
false. 

15. di che lo indurreste a ricordarsi per memorizzare la 
vostra parola la bibbia (quale Romans 8), di modo che posso 
averlo nel mio cuore e fare la mia prepararsi mente ed e aspetti per dare una risposta ad altre della speranza che ho 
circa voi. 

16. Che portereste l'aiuto me in modo che la mie proprie 
teologia e dottrine per accosentire con la vostra parola, la 
bibbia e che continuereste a aiutarli a sapere la mia 
comprensione della dottrina puö essere migliorata in modo 
che la miei propri vita, lifestyle e capire continui ad essere 
piü vicino a che cosa lo desiderate essere per me. 

17. Che aprireste la mia comprensione spiritosa 
(conclusioni) di piü e piü e che dove la mia comprensione o 
percezione di voi non e esatta, che lo aiutereste ad imparare 
chi Jesus Christ allineare e. 

18. Che dareste l'aiuto me in modo che possa separare tutti i 
rituali falsi da cui ho dipeso, dai vostri insegnamenti liberi 
nella bibbia, se c'e ne di che cosa sono seguente non e del 
dio, o e contrari a che cosa desiderate per insegnarli - circa 
quanto segue. 

19. Che alcune forze della malvagitâ non toglierebbero la 
comprensione affatto spiritosa che abbia, ma piuttosto che 
mantennrei la conoscenza di come conoscerli e non essere 
ingannato dentro attualmente di inganno spiritoso. 

20. Che portereste la resistenza spiritosa ed aiutereste a me 
in modo che non faccia parte del ritirarsi grande o di alcun 
movimento che sarebbe spiritual falsificato a voi ed alla 
vostra parola santa. 

21. Quello se ci e qualche cosa che faccia nella mia vita, o 
qualsiasi senso che non ho risposto a voi come dovrei avere 
e quello sta impedendomi di camminare con voi, o avere 
capire, che portereste quei things/responses/events 
nuovamente dentro la mia mente, di modo che rinuncerei loro in nome di Jesus Christ e tutte i loro effetti e 
conseguenze e che sostituireste tutta la emptiness, tristezza o 
disperazione nella mia vita con la gioia del signore e che di 
piü sarei messo a fuoco sull'imparare seguirli leggendo la 
vostra parola, bibbia. 

22. Che aprireste i miei occhi in modo che possa vedere e 
riconoscere chiaramente se ci e un inganno grande circa i 
soggetti spiritosi, come capire questo fenomeno (o questi 
eventi) da una prospettiva biblica e che mi dareste la 
saggezza per sapere ed in modo che impari come aiutare i 
miei amici ed amavo ones (parenti) per non fare parte di 
esso. 

23. Che vi accertereste che i miei occhi siano aperti una 
volta e la mia mente capisce l'importanza spiritosa degli 
eventi correnti che avvengono nel mondo, che abbiate 
preparato il mio cuore per accettare la vostra verita e che lo 
aiutereste a capire come trovare il coraggio e la resistenza 
con la vostra parola santa, la bibbia. in nome di Jesus Christ, 
chiedo queste cose che confermano il mio desiderio essere 
nell'accordo la vostra volontâ e sto chiedendo la vostra 
saggezza ed avere un amore della verita, Amen. Piü in calce alla pagina 
come avere vita Eterna Siamo felici se questa lista (delle richieste di preghiera al 
dio) puö aiutarli. Capiamo che questa non puö essere la 
traduzione migliore o piü efficace. Capiamo che ci sono 
molti sensi differenti di esprimere i pensieri e le parole. Se 
avete un suggerimento per una traduzione migliore, o se voleste occorrere una piccola quantitâ di vostro tempo di 
trasmettere i suggerimenti noi, aiuterete i migliaia della 
gente inoltre, che allora leggerâ la traduzione migliorata. 
Abbiamo spesso un nuovo Testamento disponibile in vostra 
lingua o nelle lingue che sono rare o vecchie. 

Se state cercando un nuovo Testamento in una lingua 
specifica, scriva prego noi. inoltre, desideriamo essere sicuri 
e proviamo a comunicare a volte quello, offriamo i libri che 
non sono liberi e che costano i soldi. Ma se non potete 
permettersi alcuni di quei libri elettronici, possiamo fare 
spesso uno scambio di libri elettronici per aiuto con la 
traduzione o il lavoro di traduzione. Non dovete essere un operaio professionista, solo una 
persona normale che e interessata nell'assistenza. Dovreste 
avere un calcolatore o dovreste avere accesso ad un 
calcolatore alla vostra biblioteca o universita o universita 
locale, poiche quelli hanno solitamente collegamenti 
migliori al Internet. Potete anche stabilire solitamente il 
vostro proprio cliente LİBERO personale della posta 
elettronica andando al ### di mail.yahoo.com prego 
occorrete un momento per trovare l'indirizzo della posta 
elettronica situato alla parte inferiore o all'estremitâ di 
questa pagina. Speriamo che trasmettiate la posta elettronica 
noi, se questa e di aiuto o di incoraggiamento. inoltre vi 
consigliamo metterseli in contatto con riguardo ai libri 
elettronici che offriamo quello siamo senza costo e 

che libero abbiamo molti libri nelle lingue straniere, ma 
non le disponiamo sempre per ricevere elettronicamente 
(trasferimento dal sistema centrale verso i satelliti) perche 
rendiamo soltanto disponibile i libri o i soggetti che sono 
chiesti. Vi consigliamo continuare a pregare al dio ed a 
continuare ad imparare circa lui leggendo il nuovo Testamento. Accogliamo favorevolmente le vostre domande 
ed osservazioni da posta elettronica Preghiera al dio Caro Dio, Grazie che questo gospel o 
questo nuovo Testamento e stato liberato in modo che 
possiamo impararvi piü circa. Aiuti prego la gente 
responsabile del rendere questo litaro elettronico disponibile. 
Conoscete che chi sono e potete aiutarle. 

Aiutile prego a potere funzionare velocemente e renda i libri 
piü elettronici disponibili Aiutili prego ad avere tutte le 
risorse, i soldi, la resistenza ed il tempo di che hanno 
bisogno per potere continuare a funzionare per voi. 
Aiuti prego quelli che fanno parte deha squadra che le aiuta 
su una base giornaliere. Prego dia loro la resistenza per 
continuare e dare ciascuno di loro la comprensione spiritosa 
per il lavoro che li desiderate fare. Aiuti loro prego ciascuno 
a non avere timore ed a non ricordarsi di che siete il dio che 
risponde alla preghiera e che e incaricato di tutto. Prego che 
consigliereste loro e che li proteggete ed il lavoro & il 
ministero che sono agganciati dentro. 

Prego che li proteggereste dalle forze spiritose o da altri 
ostacoli che potrebbero nuoc o ritardarli giü. Aiutilo prego 
quando uso questo nuovo Testamento anche per pensare alla 
gente che ha reso questa edizione disponibile, di modo che 
posso pregare per loro ed in modo da puö continuare a 
aiutare piü gente. 

Prego che mi dareste un amore della vostra parola santa (il 
nuovo Testamento) e che mi dareste la saggezza ed il 
discernment spiritosi per conoscerli meglio e per capire il periodo di tempo oü stiamo vivendo. Aiutilo prego a sapere 
risolvere le difficoltâ che sono confrontato con ogni giorno. 
II signore God, lo aiuta a desiderare conoscerli piü meglio e 
desiderare aiutare altri cristiani nella mia zona ed intorno al 
mondo. 

Prego che dareste la squadra elettronica e coloro del libro 
che le aiuta la vostra saggezza. 

Prego che aiutereste i diversi membri della loro famiglia (e 
della mia famiglia) spiritual a non essere ingannati, ma 
capirli e desiderare accettarli e seguire in ogni senso. Inoltre 
diaci la comoditâ ed il consiglio in questi periodi ed io vi 
chiedono di fare queste cose in nome di Jesus, amen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

PORTUGUESE PORTUGUESE Portuguese PrayerCristo Pedidoa DeusComoorara Deus 
podemouvirmy pedido perguntar Deus darajuda a me 
Portuguese - P ray er Requests (praying / T alking) to God 
- explained in Portugues (Portugues) Language Falando ao deus, o criador do universo, senhor: 1 . que voce daria a mim a coragem pray as coisas que eu 
necessito pray 

2. que voce daria a mim a coragem o acreditar e aceitar o 
que voce quer fazer com minha vida, em vez de mim que 
exalting meus pröprios vontade (intençâo) acima de seu. 

3. que voce me daria a ajuda para nâo deixar meus medos do 
desconhecido se transformar as desculpas, ou a base para 
mim para nâo lhe servir. 

4. que voce me daria a ajuda para ver e aprender como ter a 
força espiritual mim necessite (com sua palavra o bible) a) 
para os eventos adiante e b) para minha pröpria viagem 
espiritual pessoal. 

5. Que voce deus me daria a ajuda para querer lhe servir 
mais 

6. Que voce me lembraria falar com voce (prayer)when me 
sâo frustrados ou na dificuldade, em vez de tentar resolver 
coisas eu mesmo somente com minha força humana. 

7. Que voce me daria a sabedoria e um coraçâo encheu-se 
com a sabedoria biblical de modo que eu lhe servisse mais 
eficazmente. 

8. Que voce me daria um desejo estudar sua palavra, o bible, 
(o gospel do testament novo de John), em uma base pessoal, 

9. que voce daria a auxflio a mim de modo que eu pudesse 
observar coisas no bible (sua palavra) a que eu posso 
pessoalmente se relacionar, e a que me ajudarâ compreender 
o que voce me quer fazer em minha vida. 

10. Que voce me daria o discernment grande, para 
compreender como explicar a outro que voce e, e que eu poderia apren der como apren der e saber estar acima para 
voce e sua palavra (o bible) 

1 1 . Que voce traria os povos (ou os Web site) em minha 
vida que querem o conhecer, e que sâo fortes em sua 
compreensâo exata de voce (deus); e isso voce traria povos 
(ou Web site) em minha vida que podera me incentivar 
aprender exatamente como dividir o bible a palavra da 
verdade (2 timothy 2: 15). 

12. Que voce me ajudaria aprender ter a compreensâo 
grande sobre que versâo do bible e a mais melhor, que sâo a 
mais exata, e que tem a força & o poder os mais espirituais, 
e que a versâo concorda com os manuscritos originais que 
voce inspirou os autores do testament novo escrever. 

13. Que voce me daria a ajuda para usar meu tempo em uma 
maneira boa, e para nâo desperdiçar minha hora em metodos 
falsos ou vazios de começar mais perto do deus (mas 
daquele nâo seja verdadeiramente biblical), e önde aqueles 
metodos nâo produzem nenhuma fruta espiritual a longo 
prazo ou durâvel. 

14. Que voce me daria o auxflio compreender o que 
procurar em uma igreja ou em um lugar da adoraçâo, que 
tipos das perguntas a pedir, e que voce me ajudaria 
encontrar believers ou um pastor com sabedoria espiritual 
grande em vez das respostas fâceis ou falsas. 15. que voce 
faria com que eu recordasse memorizar sua palavra o bible 
(tal como Romans 8), de modo que eu pudesse o ter em meu 
coraçâo e ter minha mente preparada, e estivessem pronto 
para dar uma resposta a outra da esperança que eu tenho 
sobre voce. 

16. Que voce me traria a ajuda de modo que meus pröprios 
theology e doutrinas para concordar com sua palavra, o bible e que voce continuaria a me ajudar saber minha 
compreensâo da doutrina pode ser melhorada de modo que 
meus pröprios vida, lifestyle e compreensâo continuem a ser 
mais perto de o que voce a quer ser para mim. 

17. Que voce abriria minha introspecçâo espiritual 
(conclusöes) mais e mais, e que önde minha compreensâo 
ou percepçâo de voce nâo sâo exata, que voce me ajudaria 
aprender quem Jesus Christ e verdadeiramente. 

18. Que voce me daria a ajuda de modo que eu possa 
separar todos os rituals falsos de que eu depender, de seus 
ensinos desobstruıdos no bible, se alguma de o que eu sou 
seguinte nâo sâo do deus, nem sâo contrârias a o que voce 
quer nos ensinar - sobre o seguir. 

19. Que nenhumas forças do evil nâo removeriam a 
compreensâo espiritual que eu tenho, mas rather que eu 
reteria o conhecimento de como o conhecer e nâo ser iludido 
nestes dias do deception espiritual. 

20. Que voce traria a força espiritual e me ajudaria de modo 
que eu nâo seja parte da queda grande afastado ou de 
nenhum movimento que fosse espiritual forjado a voce e a 
sua palavra holy. 

21. Isso se houver qualquer coisa que eu fiz em minha vida, 
ou alguma maneira que eu nâo lhe respondi como eu devo 
ter e aquela estâ impedindo que eu ande com voce, ou ter a 
compreensâo, que voce traria aqueles 
things/responses/events para tras em minha mente, de modo 
que eu os renunciasse no nome de Jesus Christ, e em todas 
seus efeitos e conseqüencias, e que voce substituiria todo o 
emptiness, sadness ou desespero em minha vida com a 
alegria do senhor, e que eu estaria focalizado mais na 
aprendizagem o seguir lendo sua palavra, o bible. 22. Que voce abriria meus olhos de modo que eu possa ver e 
reconhecer claramente se houver um deception grande sobre 
töpicos espirituais, como compreender este fenömeno (ou 
estes eventos) de um perspective biblical, e que voce me 
daria a sabedoria para saber e de modo que eu aprenderei 
como ajudar a meus amigos e amei (parentes) nâo ser parte 
dela. 

23. Que voce se asseguraria de que meus olhos estejam 
abertos uma vez e minha mente compreende o significado 
espiritual dos eventos atuais que ocorrem no mundo, que 
voce prepararia meu coraçâo para aceitar sua verdade, e que 
voce me ajudaria compreender como encontrar a coragem e 
a força com sua palavra holy, o bible. No nome de Jesus 
Christ, eu peço estas coisas que confirmam meu desejo ser 
no acordo sua vontade, e eu estou pedindo sua sabedoria e 
para ter um amor da verdade, Amen. Mais no fundo da pagina 
como ter a vida eternal Nös estamos contentes se esta lista (de pedidos do prayer ao 
deus) puder lhe ajudar. Nös compreendemos que esta nâo 
pode ser a mais melhor ou traduçâo a mais eficaz. Nös 
compreendemos que ha muitas maneiras diferentes de 
expressar pensamentos e palavras. Se voce tiver uma 
sugestâo para uma traduçâo melhor, ou se voce gostar de 
fazer exame de um pouco de seu tempo nos emitir 
sugestöes, voce estara ajudando a milhares dos povos 
tambem, que lerâo entâo a traduçâo melhorada. Nös temos 
frequentemente um testament novo disponıvel em sua lıngua 
ou nas lınguas que sâo raras ou velhas. Se voce estiver 
procurando um testament novo em uma lıngua especıfica, 
escreva-nos por favor. Tambem, nös queremos ser certos e tentamos comunicar as 
vezes isso, nös oferecemos os livros que nâo estâo livres e 
que custam o dinheiro. Mas se voce nâo puder ter recursos 
para alguns daqueles livros eletrönicos, nös podemos 
frequentemente fazer uma troca de livros eletrönicos para a 
ajuda com traduçâo ou trabalho da traduçâo. Voce nâo tem 
que ser um trabalhador profissional, only uma pessoa 
regular que esteja interessada na ajuda. 

Voce deve ter um computador ou voce deve ter o acesso a 
um computador em sua biblioteca ou faculdade ou 
universidade local, desde que aqueles tem geralmente 
conexöes melhores ao Internet. Voce pode tambem geralmente estabelecer seu pröprio 
cliente LIVRE pessoal do correio eletrönico indo ao ### de 
mail.yahoo.com faz exame por favor de um momento para 
encontrar o endereço do correio eletrönico ficado situado no 
fundo ou na extremidade desta pâgina. Nös esperamos que 
voce nos emita o correio eletrönico, se este for da ajuda ou 
do incentivo. Nös incentivamo-lo tambem contatar-nos a 
respeito dos livros eletrönicos que nös oferecemos a isso 
somos sem custo, e 

que livre nös temos muitos livros em lınguas extrangeiras, 
mas nös nâo as colocamos sempre para receber 
eletronicamente (dovvnload) porque nös fazemos somente 
disponıvel os livros ou os töpicos que sâo os mais pedidos. 
Nös incentivamo-lo continuar a pray ao deus e a continuar a 
aprender sobre ele lendo o testament novo. Nös damos boas- 
vindas a seus perguntas e comentârios pelo correio 
eletrönico. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Estimado Dios , Gracias aquel esto Nuevo Testamento has 
estado disparador a fin de que nosotros estamos capaz a 
aprender mas acerca de usted. Por favor ayüdeme la gente 
responsable por haciendo esto Electrönica litaro disponible. 
Por favor ayüdeme esten capaz de obra ayuna , y hacer mas 
Electrönica libros mayor disponible Por favor ayüdeme 
esten haber todo el recursos , el dinero , el potencia y el 
tiempo aquel ellos necesidad para poder guardar laboral para 
ti. Por favor ayüdeme esos aquel estâ parte de la equipo 
aquel ayuda ellas en un corriente base. 

Por favor dar ellas el potencia a continuar y dar cada de ellas 
el espiritual comprensiön por lo obra aquel usted necesidad 
esten hacer. Por favor ayüdeme cada de esten no haber 
miedo y a acordarse de aquel usted estâ el Dios quien 
respuestas oraciön y quien es el encargado de todo. 
Oro aquel usted hana animar ellas , y aquel usted amparar 
ellas , y los trabajadores & ministerio aquel son ocupado en. 
Oro aquel usted harıa amparar ellas desde el Espiritual 
Fuerzas o otro obstâculos aquel puedes dano ellas o lento 
ellas down. 

Por favor ayüdeme cuândo YO uso esto Nuevo Testamento 
a tambien creer de la personas quien haber hecho esto 
ediciön disponible , a fin de que YO lata orar por ellas y ası 
ellos lata continuar a ayuda mas personas Oro aquel usted 
harıa deme un amor de su Santo Palabra ( el Nuevo 
Testamento ), y aquel usted harıa deme espiritual juicio y 
discernimientos saber usted mejor y a comprender el tiempo 
aquel nosotros estamos viviente en. Por favor ayüdeme saber cömo a tratar con el dificultades 
aquel Estoy confrontar con todos los dıas. Senor Dios , 
Ayüdame querer saber usted Mejor y querer a ayuda otro 
Cristianos en mi ârea y alrededor del mundo. Oro aquel 
usted harîa dar el Electrönica libro equipo y esos quien obra 
en la telaş y esos quien ayuda ellas su juicio. 

Oro aquel usted hana ayuda el individuo miembros de su 
familia ( y mi familia ) a no estar espiritualmente enganado , 
pero a comprender usted y querer a aceptar y seguir usted en 
todos los dıas camino. y YO preguntar usted hacer estos 
cosas en nombre de Jesüs , Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Kjsere God , Takk skal du ha det denne Ny Testamentet 

er blitt befridd i den grad at vi er dugelig â h0re Here om du. 
Behage hjelpe folket ansvarlig for gj0r denne Elektronisk 
bestille anvendelig. Behage hjelpe seg â bli kj0pedyktig 
arbeide rask , og lage flere Elektronisk b0ker anvendelig 
Behage hjelpe seg a ha aile ressursene , pengene , det styrke 
og klokken det de n0d for at vsere i stand til oppbevare 
arbeider til deres. 

Behage hjelpe dem det er del av teamet det hjelpe seg opp 
pâ en hverdags basis. Behage gir seg det styrke a fortsette og 
gir hver av seg det sprit forstaelse for det arbeide det du 
0nske seg a gj0re. Behage hjelpe hver av seg â ikke ha rank og a erindre det du 
er det God hvem svar b0nn og hvem er i ledelsen av alt. JEG 
be det du ville oppmuntre seg , og det du beskytte seg , og 
det arbeide & ministerium det de er forlovet inne. JEG be 
det du ville beskytte seg fra det Sprit Presser eller annet 
obstacles det kunne skade seg eller langsom seg ned. 

Behage hjelpe meg nâr JEG bruk denne Ny Testamentet a 
likeledes tenke pâ folket hvem ha fremstilt denne opplag 
anvendelig , i den grad at JEG kanne be for seg hvorfor de 
kanne fortsette a hjelpe flere folk JEG be det du ville gir 
meg en kjserlighet til din Hellig Ord ( det Ny Testamentet ), 
og det du ville gir meg sprit klokskap og discernment a vite 
du bedre og a oppfatte perioden det vi lever inne. 
Behage hjelpe meg a vite hvor a beskjeftige seg med 
problemene det JEG er stilt overfor hver dag. Lord God , 
Hjelpe meg â vil gjerne vite du Bedre og a vil gjerne hjelpe 
annet Kristen inne meg omrâde og i nserheten verden. 
JEG be det du ville gir det Elektronisk bestille lag og dem 
hvem arbeide med det \vebsite og dem hvem hjelpe seg din 
klokskap. JEG be det du ville hjelpe individet medlemmer 
av deres slekt ( og meg slekt ) â ikke vsere spiritually narret , 
bortsett fra â oppfatte du og â vil gjerne godkjenne og f0lge 
etter etter du inne enhver vei. og JEG anmode du â gj0re 
disse saker inne navnet av Jesus , Samarbeidsvillig , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

SWEDISH - SUEDE - SUEDOIS Swedish - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Swedish Language 

Svvedish Prayer Bon till Gud Jesus Hur till Be Hur karına 
hora min Hur till fraga Gud till ger hjalp finna ande Ledning 
Talande till Gud , skaparen om Universum , den Var Herre 
och Frâlsare : 

1 . sâ pass du skulle ger till jag tapperheten till be sakerna sâ 
pass Jag nöd till be 

2. sâ pass du skulle ger till jag tapperheten till tro pâ du och 
accept vad du vilja till gör med min liv , i stallet för jag 
upphoja min âga vilja ( avsikt ) över din. 

3. sâ pass du skulle ge mig hjâlp till inte lata min râdsla om 
okând till bli den ursâkta , eller basisten för jag inte till tjâna 
you. 

4. sâ pass du skulle ge mig hjâlp till se och till lâra sig hur 
till har den ande styrka Jag nöd ( igenom din uttrycka bibeln 
) en ) för hândelsen före och b ) för min âga personlig ande 
resa. 

5. Sâ pass du Gud skulle ge mig hjâlp till vilja till tjâna Du 
mer 

6. Sâ pass du skulle pâminna jag till samtal med du 
prayervvhen ) JAG er frustrerat eller i svârigheten , i stâllet 
för försökande till besluta sakerna mig sjâlv bara igenom 
min mânsklig styrka. 

7. Sâ pass du skulle ge mig Visdom och en hjârtan fyllt med 
Biblisk Visdom sâ fakta ât JAG skulle tjâna du mer 
effektivt. 8. Sâ pass du skulle ge mig en önska till studera 
din uttrycka , bibeln , ( den Ny Testamente Evangelium av 
John ), pâ en personlig basis 9. sâ pass du skulle ger hjâlp till jag sâ fakta ât JAG er köpa duktig marka sakerna inne 
om Bibel ( din uttrycka ) vilken JAG karına personlig berâtta 
till , och den dâr vill hjâlpa mig forsta vad du vilja jag till 
gör i min liv. 

10. Sâ pass du skulle ge mig stor discernment , till förstâ hur 
till förklara till sjâlvaste vem du er , och sâ pass JAG skulle 
kunde lâra sig hur till lâra sig och veta hur till lopa upp för 
du och mig din uttrycka ( bibeln ) 

1 1. Sâ pass du skulle komma med folk ( eller \vebsites ) i 
min liv vem vilja till veta du och mig , vem de/vi/du/ni âr 
stark i deras exakt förstândet av du ( Gud ); och Sâ pass du 
skulle komma med folk ( eller \vebsites ) i min liv vem vilja 
kunde uppmuntra jag till ackurat lâra sig hur till fördela 
bibeln orden av sanning Timothy 215:). 

12. Sâ pass du skulle hjâlpa mig till lâra sig till har stor 
förstândet om vilken Bibel version âr bâst , vilken âr mest 
exakt , och vilken har mest ande styrka & förmâga , och 
vilken version samtycke med det original manuskripten sâ 
pass du inspirerat författarna om Ny Testamente till skriva. 

13. Sâ pass du skulle ger hjâlp till jag till anvânda min tid i 
en god vâg , och inte till slösa min tid pâ Falsk eller tom 
metoderna till komma nârmare till Gud ( utom sâ pass 
blandar inte sant Biblisk ), och var den hâr metoderna 
produkter ingen for lânge siden tid eller varande ande frukt. 14. Sâ pass du skulle ger hjâlp till jag till förstâ vad till blick 
för i en kyrka eller en stâlle av dyrkan , vad slagen av 
spörsmâlen till frâga , och sâ pass du skulle hjâlpa mig till 
finna tro pâ eller en pastor med stor ande visdom i stâllet för 
lâtt eller falsk svar. 15. sâ pass du skulle orsak jag till minas till minnesmârke 
din uttrycka bibeln ( sâdan som Romersk 8), sâ fakta ât JAG 
kanna har den i min hjârtan och har min sinne beredd , och 
vara rede till â ger en svar till sjâlvaste om hoppa pâ att Jag 
har omkring du. 

16. Sâ pass du skulle konuna med hjâlp till jag sâ fakta ât 
min âga theology och doktrin till samtycke med din uttrycka 
, bibeln och sâ pass du skulle fortsâtta till hjâlpa mig veta 
hur min förstândet av doktrin kanna bli förbâttrat sâ fakta ât 
min âga liv , livsform och förstândet fortsâtt till vara nöjer 
till vad slut du vilja den till vara för jag. 

17. Sâ pass du skulle öppen min ande inblicken ( 
sluttningarna ) mer och mer , och sâ pass var min förstândet 
eller uppfattningen av du âr inte exakt , sâ pass du skulle 
hjâlpa mig till lâra sig vem Jesus Christ sant âr. 

18. Sâ pass du skulle ger hjâlp till jag sâ fakta ât JAG skulle 
kunde skild frân nâgon falsk ritual vilken Jag har bero pâ , 
frân din klar undervisning inne om Bibel , eventuell om vad 
JAG följer âr inte av Gud , eller âr i strid mot vad du vilja 
till undervisa oss omkring följande du. 

19. Sâ pass nâgon pressar av onda skulle inte ta bort nâgon 
ande förstândet vilken Jag har , utom hellre sâ pass JAG 
skulle hâlla kvar kunskap om hur till veta du och mig inte 
till bli lurat i den hâr dagen av ande bedrâgeri. 

20. Sâ pass du skulle komma med ande styrka och hjâlp till 
jag sâ fakta ât Jag vill inte till bli del om den Stor Stjârnfall 
Bort eller av nâgon rörelse vilken skulle bli spiritually 
förfalskad till du och mig till din Helig Uttrycka 

21. Sâ pass om dâr er nâgot sâ pass Jag har gjort det min liv 
, eller nâgon vâg sâ pass Jag har inte reagerat till du sâ JAG skulle har och den dar er förhindrande jag frân endera 
vandrande med du , eller har förstândet , sâ pass du skulle 
komma med den har sakerna / svaren / hândelsen rygg in i 
min sinne , sâ fakta ât JAG skulle avsâga sig dem inne om 
Namn av Jesus Christ , och ali av deras verkningen och 
konsekvenserna , och sâ pass du skulle sâtta tillbaka nâgon 
tomhet ,sadness eller förtvivlan i min liv med det Glâdje om 
Vâr Herre och Frâlsare , och sâ pass JAG skulle bli mer 
focusen pâ inlârningen till följa du vid lâsande din uttrycka , 
den Bibel 

22. Sâ pass du skulle öppen min öga sâ fakta ât JAG skulle 
kunde klar se och recognize om dâr er en Stor Bedrâgeri 
omkring Ande âmnena , hur till förstâ den hâr phenomenon 
( eller de hâr hândelsen ) frân en Biblisk perspektiv , och sâ 
pass du skulle ge mig visdom till veta och sâ sâ pass Jag vill 
lâra sig hur till hjâlp min vânnerna och âlskat en ( slâktingen 
) inte bli del om it. 23. Sâ pass du skulle tillförsâkra sâ pass en gang min öga 
de/vi/du/ni âr öppnat och min sinne förstâr den ande mening 
av ström hândelsen tagande stâlle pâ jorden , sâ pass du 
skulle förbereda min hjârtan till accept din sanning , och sâ 
pass du skulle hjâlpa mig förstâ hur till finna mod och styrka 
igenom din Helig Uttrycka , bibeln. Inne om namn av Jesus 
Christ , JAG frâga om de hâr sakerna bekrâftande min önska 
till vara i följe avtalen din vilja , och JAG frâgar till deras 
visdom och till har en kârlek om den Sanning 
Şamar betsvillig Mer pâ botten av Sida 
Hur till har Oândlig Liv Vi er glad om den har lista över ( bön anmoder till Gud ) ar 
duglig till hjâlpa du. Vi forsta den har Maj inte bli den bâst 
eller mest effektiv översâttning. Vi forsta det dar de/vi/du/ni 
ar manga olik vâg av yttranden tanken och orden. Om du har 
en förslagen för en bâttre översâttning , eller om du skulle 
lik till ta en liten belopp av din tid till sânda förslag till oss , 
du vill bli hjâlpande tusenden av annan folk ocksâ , vem 
vilja da lâsa den förbâttrat översâttning. Vi ofta har en Ny 
Testamente tillgânglig i din sprâk eller i sprâken sâ pass 
de/vi/du/ni âr sâllsynt eller gammal. Om du er sett för en Ny 
Testamente i en bestâmd sprâk , behaga skriva till oss. 
Ocksâ , vi behöv till vara sâker och försök till meddela sâ 
pass ibland , vi gör erbjudande bokna sâ pass blandar inte 
Fri och sâ pass gör kostnad pengar. Utom om du kan icke 
har râd med det nâgot om den hâr elektronisk bokna , vi 
kanna ofta gör en byta av elektronisk bokna för hjâlp med 
översâttning eller översâttning verk. 

Du hade inte till vara en professionell arbetaren , enda et par 
regelbunden person vem er han intresserad i hjâlpande. Du 
borde har en computern eller du borde ha ingâng till en 
computern pâ din lokal bibliotek eller college eller 
universitet , sedan dess den hâr vanligtvis har bâttre 
förbindelserna till Internet. Du kanna ocksâ vanligtvis 
grunda din âga personlig FRİ elektronisk sânda med posten 
redovisa vid gâr till mail.yahoo.com 

### Behaga ta en stund till finna den elektronisk sânda med 
posten adress lokaliserat nederst eller sluten av den hâr sida. 
Vi hoppas du vill sânda elektronisk sânda med posten till 
oss , om den hâr er av hjâlp eller uppmuntran. Vi ocksâ 
uppmuntra du till komma i kontakt med oss angâande 
Elektronisk Bokna sâ pass vi erbjudande sâ pass de/vi/du/ni 
âr utan kostnad , och fri. Vi gör har manga bokna i utlandsk sprâken , utom vi inte 
alltid stalle dem till ta emot elektronisk ( data överför ) 
emedan vi bara göra tillgânglig bokna eller âmnena sâ pass 
de/vi/du/ni ar mest begaret. Vi uppmuntra du till fortsâtta till 
be till Gud och till fortsâtta till lara sig omkring Honom vid 
lâsande den Ny Testamente. Vi vâlkomnande din 
spörsmâlen och kommentarerna vid elektronisk sânda med 
posten. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Anwylyd Celi , Ddiolch 'eh a hon 'n Grai 
Destament gollyngvvyd fel a allwn at ddysg hychvvaneg 
amdanat. Blesio chyfnertha 'r boblogi 'n atebol achos yn 
gwneud hon Electronic llyfr ar gael. 

Blesio chyfnertha 'u at ali gvveithia ymprydia , a gwna 
hychvvaneg Electronic llyfrau ar gael Blesio chyfnertha 'u at 
ca pawb 'r adnoddau , 'r arian , 'r chryfder a 'r amsera a hwy 
angen er ali cadw yn gvveithio atat. Blesio chyfnertha hynny 
sy barthu chan 'r heigia a chyfnertha 'u aeha an everyday 
sail. 

Blesio anrhega 'u 'r chryfder at arhosa a anrhega pob un 
chanddyn 'r 'n ysbrydol yn deall achos 'r gvveithia a 'eh 
angen 'u at gwna. 

Blesio chyfnertha pob un chanddyn at mo ca arsvvyda a at 
atgofia a ach 'r Celi a atebiadau arawd a sy i mewn 
chyhudda chan bopeth. Archa a anogech 'u , a a aehlesi 'u , a 
'r gvveithia & gvveinidogaeth a ]n cyflogedig i mewn. Archa a achlesech 'u chan 'r 'n Ysbrydol Grymoedd ai arall 
rhvvystrau a could amhara 'u ai arafa 'u i lawr. 
Blesio chyfnertha 'm pryd Arfera hon 'n Grai Destament at 
hefyd dybied chan 'r boblogi a wedi gwneud hon argraffiad 
ar gael , fel a Alla gvveddîo am 'u a fel allan arhosa at 
chyfnertha hychvvaneg boblogi Archa a anrhegech 'm 
anwylaeth chan 'eh 'n gysegr-lân Eiria ( 'r 'n Grai Destament 
), a a anrhegech 'm 'n ysbrydol callineb a ddirnadaeth at 
adnabod gwellhawch a at ddeall 'r atalnod chan amsera a ]m 
yn bueheddu i mewn. Blesio chyfnertha 'm at adnabod fel at 
ymdrin 'r afrvvyddinebau a Dwi \vynebedig ag ddivvedydd. 
Arglvvydd Celi , Chyfnertha 'm at angen at adnabod 
gwellhawch a at angen at chyfnertha arall Cristnogion i 
mewn 'm arvvynebedd a am 'r byd. Archa a anrhegech 'r 
Electronic llyfr heigia a hynny a gvveithia aeha 'r \vebsite a 
hynny a chyfnertha 'u 'eh callineb. Archa a chyfnerthech 'r 
hunigol aelodau chan 'n hwy deulu ( a 'm deulu ) at mo bod 
'n ysbrydol dvvylledig , namyn at ddeall 'eh a at angen at 
chymer a canlyn 'eh i mewn 'n bob ffordd. a Archa 'eh at 
gwna hyn bethau i mewn 'r enwa chan Iesu , Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Iceland -\ Icelandic Icelan d 

Icelandic Icelandic - Prayer Requests (praying / Talking) 

to God - explained in Icelandic Language 

Prayer Isceland Icelandic Jesus Kristur Baen til Guo 
Hvernig til Bioja Hvernig geta spyrja gefa hjalpa andlegur 
Leiosogn Tal til Guö the Skapari af the Alheimur the Herra : 

1 . bessi bü vildi gefa til mig the hugrekki til biöja the hlutur 
pessi EG pörf til biöja 

2. pessi pü vildi gefa til mig the hugrekki til trüa pü og 
piggja hvaöa pü vilja til komast af meö minn lif , ı staöinn af 
mig upphefja minn eiga vilja ( asetningur ) yfir pinn. 

3. pessi pü vildi gefa mig hjalpa til ekki lata minn ögurlegur 
af the öpekktur til veröa the afsökun , eöa the undirstaöa 
fyrir mig ekki til bera fram you. 4. pessi pü vildi gefa mig 
hjalpa til sja og til lsera hvernig til hafa the andlegur styrkur 
EG pörf ( ı gegnum pinn orö the Biblıa a ) fyrir the atburöur 
a undan ) og b ) fyrir minn eiga persönulegur andlegur ferö. 

5. E>essi J)ü Guö vildi gefa mig hjalpa til vilja til bera fram 
M fleiri 6. £>essi J)ü vildi minna a mig til tala meö f>ü 
prayervvhen ) EG er svekktur eöa ı vandi , ı staöinn af 
erfiöur til asetningur hlutur eg sjâlfur eini ı gegnum minn 
mannlegur styrkur. 

7. E>essi J)ü vildi gefa mig Viska og a hjarta fiskflak meö 
Biblıulegur Viska svo bessi EG vildi bera fram J)ü fleiri a 
âhrifarikan hatt. 

8. l^essi bü vildi gefa mig a löngun til nema binn orö the 
Biblıa the Nyja testamentiö Guöspjall af Klösett ), a a 
persönulegur undirstaöa 

9. J)essi J)ü vildi gefa aöstoö til mig svo J)essi EG er fser til 
taka eftir hlutur ı the Biblıa ( binn orö ) hver EG geta 
persönulega segja frâ til , og J)essi vilja hjalpa mig skilja 
hvaöa pü vilja mig til gera üt af viö minn lif. 10. J>essi J)ü vildi gefa mig mikill skarpskyggni , til skilja 
hvernig til ütskyra til annar hver J)ü ert , og J)essi EG vildi 
vera faer til lsera hvernig til laera og vita hvernig til standa 
meö J)ü og f>inn orö the Biblıa ) 

1 1 . f>essi bu vildi koma meö folk ( eöa \vebsites ) ı minn lif 
hver vilja til vita bu , og hver ert sterkur ı beirra nâkvsemur 
skilningur af J)ü ( guö ); og E>essi J)ü vildi koma meö folk ( 
eöa \vebsites ) ı minn lif hver vilja vera fser til hvetja mig til 
nakvaemur lsera hvernig til deila the Biblıa the orö guös 
sannleikur (2 Hraeöslugjarn 215:). 

12. J>essi J)ü vildi hjalpa mig til laera til hafa mikill 
skilningur ööur ı hver Biblıa ütgâfa er bestur , hver er 
nakvaemur , og hver hefur the andlegur styrkur & mattur , og 
hver ütgafa samj)ykkja meö the frumeintak handrit J)essi J)ü 
blâsa ı brjöst the ritstörf af the Nyja testamentiö til skrifa. 

13. J>essi J)ü vildi gefa hjalpa til mig til nota minn timi ı göö 
kaup vegur , og ekki til söa minn timi a Falskur eöa tomur 
aöferö til fa loka til Guö ( en J)essi ert ekki hreinskilnislega 
Biblıulegur ), og hvar bessir aöferö avextir og graenmeti 
neitun langur orö eöa varanlegur andlegur avöxtur. 

14. E>essi J)ü vildi gefa aöstoö til mig til skilja hvaöa til leita 
aö ı a kirkja eöa a staöur af dyrkun , hvaöa gööur af 
spurning til spyrja , og J)essi J)ü vildi hjalpa mig til finna 
trümaöur eöa a prestur meö mikill andlegur viska ı staöinn 
af J)aegilegur eöa falskur svar. 

15. J)essi J)ü vildi orsök mig til muna til leggja a minniö J)inn 
orö the Biblıa ( svo sem eins og Latneskt letur 8), svo J)essi 
EG geta hafa baö ı minn hjarta og hafa minn hugur tilbüinn , 
og vera tilbüinn til gefa öâkveöinn greinir ı ensku svar til 
annar af the von bessi EG hafa ööur ı J)ü. 16. E>essi J)ü vildi koma meö hjalpa til mig svo pessi minn 
eiga guöfraeöi og kenning til vera ı samrsemi viö J)inn orö 
the Biblıa og bessi bü vildi halda âfram til hjalpa mig vita 
hvernig minn skilningur af kenning geta vera bseta svo bessi 
minn eiga lif lifestyle og skilningur halda afram til vera loka 
til hvaöa bü vilja J)aö til vera fyrir mig. 

17. J>essi J)ü vildi opinn minn andlegur innsyn ( endir ) fleiri 
og fleiri , og J)essi hvar minn skilningur eöa skynjun af J)ü er 
ekki nakvsemur , J)essi J)ü vildi hjalpa mig til lsera hver Jesüs 
Kristur hreinskilnislega er. 

18. J>essi J)ü vildi gefa hjalpa til mig svo pessi EG vildi vera 
fser til aöskilinn allir falskur helgisiöir hver EG hafa 
ösjâlfstseöi a , frâ J)inn bjartur kennsla ı the Biblıa , ef allir af 
hvaöa EG er höpur stuöningsmanna er ekki af Gu9 , eöa er 
gegn hvaöa bü vilja til kenna okkur ööur ı höpur 
stuöningsmanna J)ü. 

19. E>essi allir herafli af vondur vildi ekki taka burt allir 
andlegur skilningur hver EG hafa , en fremur J)essi EG vildi 
halda the vitneskja af hvernig til vita J)ü og ekki til vera 
blekkja ı bessir sem minnir a gömlu dagana) af andlegur 
blekking. 

20. E>essi bü vildi koma meö andlegur styrkur og hjalpa til 
mig svo pessi EG vilja ekki til vera hluti af the Mikill Bylta 
Burt eöa af allir hreyfing hver vildi vera andlegur folsun til 
J)ü og til J)inn Heilagur Orö 

21. E>essi ef there er nokkuö J)essi EG hafa büinn minn lif , 
eöa allir vegur J)essi EG hafa ekki sâ sem svarar til J)ü eins 
og EG öxl hafa og bessi er sem koma ma ı veg fyrir eöa 
afstyra mig frâ annar hvor gangandi meö J)ü , eöa having 
skilningur , J)essi J)ü vildi koma meö J)essir hlutur / svar / atburöur bak inn ı minn hugur , svo bessi EG vildi afheita bâ 
ı the Nafn af Jesüs Kristur , og ekki minna en beirra âhrif og 
afleiöing , og bessi bu vildi skipta um allir tömleiki ,sadness 
eöa örvsnting ı minn lif meö the Gleöi af the Herra , og 
pessi EG vildi vera fleiri brennidepill a lserdömur til fylgja 
pü viö lestur pinn orö the Biblıa 

22. l^essi bü vildi opinn minn augsyn svo pessi EG vildi vera 
fser til greinilega sjâ og bekkjanlegur ef there er a Mikill 
Blekking ööur ı Andlegur atriöi , hvernig til skilja this q ( 
eöa bessir atburöur ) frâ a Biblıulegur yfirsyn , og J)essi J)ü 
vildi gefa mig viska til vita og svo J)essi EG vilja lsera 
hvernig til hjâlpa minn vinâtta og ast sjâlfur ( settingi ) ekki 
vera hluti af it. 

23. E>essi bü vildi tryggja J)essi einu sinni minn augsyn ert 
opnari og minn hugur skilja the andlegur merking af 
straumur atburöur hrıfandi staöur ı the veröld , J)essi J)ü vildi 
undirbüa minn hjarta til biggja binn sannleikur , og J)essi J)ü 
vildi hjâlpa mig skilja hvernig til finna hugrekki og styrkur ı 
gegnum J)inn Heilagur Orö the Biblıa. I the nafn af Jesüs 
Kristur , EG spyrja fyrir J)essir hlutur staöfesta minn löngun 
til vera ı samkomulag J)inn vilja , og EG er asking fyrir J)inn 
viska og til hafa a ast af the Sannleikur Möttsekilegur Fleiri a the Botn af Blaösıöa 
Hvernig til hafa Eilıfur Lif Viö ert glaöur ef this listi ( af bsen beiöni til Guö ) er fser til 
aöstoöa J)ü. Viö skilja this mega ekki vera the bestur eöa 
ârangursrıkur J)yöing. Viö skilja J)essi there ert margir ölıkur 
lifhaöarhaettir af tjâning huğsun og orö. Ef J)ü hafa a 
uppâstunga fyrir a betri J)yöing , eöa ef J)ü vildi eins og til taka a lıtill magn af binn timi til senda uppastunga til okkur , 
pü vilja vera skammtur püsund af annar folk einnig , hver 
vilja pâ lesa the bseta byöing. 

Viö oft hafa a Nyja testamentiö laus ı binn tungumâl eöa ı 
tungumal bessi ert sjaldgsefur eöa gamall. Ef pü ert ütlit fyrir 
a Nyja testamentiö ı a serstakur tungumal , pöknast skrifa til 
okkur. Einnig , viö vilja til vera viss og reyna til miöla J)essi 
stundum , viö gera tilboö bok J)essi ert ekki Frjals og J)essi 
gera kostnaöur peningar. En ef J)ü geta ekki hafa efni a 
sumir af J)essir raftseknilegur bok , viö geta oft gera 
öakveöinn greinir ı ensku skipti af raftseknilegur bok fyrir 
hjalpa meö pyöing eöa pyöing vinna. M gera ekki veröa aö 
vera a faglegur verkamaöur , eini a venjulegur manneskja 
hver er ahugasamur ı skammtur. M öxl hafa a tölva eöa bü 
öxl hafa aögangur til a tölva a binn heimamaöur bökasafn 
eöa hâsköli eöa hâsköli , sıöan bessir venjulega hafa betri 
tengsl til the. M geta einnig venjulega stofnsetja binn eiga 
persönulegur FRJALS raftseknilegur pöstur reikningur viö 
aö fara til mail.yahoo.com E>öknast taka a augnablik til finna the raftseknilegur pöstur 
heimilisfang staögreina a the botn eöa the endir af this 
blaösıöa. Viö von bü vilja senda raftseknilegur pöstur til 
okkur , ef this er af hjalpa eöa hvatning. Viö einnig hvetja 
pü til snerting okkur viövıkjandi Raftseknilegur Bok J)essi 
viö tilboö bessi ert ân kostnaöur , og frjals. Viö gera hafa margir bok ı erlendur tungumal , en viö gera 
ekki alltaf staöur J)a til taka a möti electronically ( ssekja 
skrâ af fjarlsegri tölvu ) J)vı viö eini gera laus the bok eöa the 
atriöi J)essi ert the beiöni. Viö hvetja bü til halda afram til 
biöja til Guö og til halda afram til lsera ööur ı Hann viö lestur the Nyja testamentiö. Viö velkominn J)inn spurning og 
athugasemd viö raftseknilegur pöstur. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Danish - Danemark Dan is h - Prayer Requests (praying / T alking) to God - 
e x p I a i ıı e d in Danish Language 

Prayer Danish Dannish Denmarkjesus Bon hentilGod HvorBed 
kunne hore mig Hvoropfordre indromme haelp hen mig 

Taler hen til God , den Skaberen i den Alt , den Lord : 1. at 
jer ville indr0mme hen til mig den mod hen til bed den sager 
at JEG savn hen til bed 

2. at jer ville indr0mme hen til mig den mod hen til tro jer 
og optage hvad jer ville gerne lave hos mig liv , istedet for 
mig ophoje mig besidde vil ( hensigt ) ovenfor jeres. 

3. at jer ville indr0mme mig hjselp hen til ikke İade mig 
skrsek i den ubekendt hen til blive den bede om tilgivelse , 
eller den holdepunkt nemlig mig ikke hen til anrette you. 

4. at jer ville indr0mme mig hjselp hen til se efter og hen til 
laere hvor hen til nyde den appel krsefter JEG savn ( 
igennem jeres ord den Bibel ) en ) nemlig den begivenheder 
foran og b ) nemlig mig besidde personlig appel rejse. 

5. At jer God ville indr0mme mig hjselp hen til ville gerne 
anrette Jer flere 6. At jer ville erindre mig hen til samtale hos jer prayervvhen 
) Jeg er kuldkastet eller i problem , istedet for pr0ver hen til 
İ0se sager selv bare igennem mig human krsefter. 

7. At jer ville indr0mme mig Klogskab og en hjerte fyldte 
hos Bibelsk Klogskab i den grad at JEG ville anrette jer 
İlere effektive. 

8. At jer ville indr0mme mig en lyst hen til laese jeres ord , 
den Bibel , ( den Ny Testamente Gospel i John ), öven pâ en 
personlig holdepunkt 

9. at jer ville indr0mme hjselp hen til mig i den grad at Jeg er 
k0bedygtig maerke sager i den Bibel ( jeres ord ) hvilke JEG 
kunne jeg for mit vedkommende henh0re til , og at vil hjselp 
mig opfatte hvad jer savn mig hen til lave i mig liv. 

10. At jer ville indr0mme mig stor discernment , hen til 
opfatte hvor hen til forklare hen til andre hvem du er , og at 
JEG ville vaere i stand til İşere hvor hen til laere og kende 
hvor hen til rage op nemlig jer og jeres ord ( den Bibel ) 

1 1 . At jer ville overbringe folk ( eller \vebsites ) i mig liv 
hvem ville gerne kende jer , og hvem er kraftig i deres 
n0jagtig opfattelse i jer God ); og At jer ville overbringe 
folk ( eller \vebsites ) i mig liv hvem vil vaere i stand til give 
mod mig hen til akkurat laere hvor hen til skille den Bibel 
den ord i sandhed Timothy 215:). 

12. At jer ville hjselp mig hen til laere hen til nyde stor 
opfattelse hvorom Bibel gengivelse er bedst , hvilke er h0jst 
n0jagtig , og hvilke har den h0jst appel krsefter & kraft , og 
hvilke gengivelse indvilliger hos den selvstsendig 
hândskreven at jer inspireret den forfatteres i den Ny 
Testamente hen til skriv. 13. At jer ville indr0mme hjselp hen til mig hen til hjselp mig 
gang i en artig mâde , og ikke hen til affald mig gang öven 
pâ Falsk eller indholdsl0s metoder hen til komme nsermere 
hen til God ( men at er ikke sandelig Bibelsk ), og der hvor 
dem metoder opf0re for ikke sâ lsenge siden periode eller 
varer appel fruit. 

14. At jer ville indr0mme hjselp hen til mig hen til opfatte 
hvad hen til kigge efter i en kirke eller en opstille i 
andagts0gende , hvad arter i sp0rgsmâl hen til opfordre , og 
at jer ville hjselp mig hen til hitte tro eller en sidst hos stor 
appel klogskab istedet for nemme eller falsk svar. 

15. at jer ville hidf0re mig hen til huske hen til İşere udenad 
jeres ord den Bibel ( sâsom Romersk 8), i den grad at JEG 
kunne nyde sig i mig hjerte og nyde mig indre forberedt , og 
vsere rede til at indr0mme en besvare hen til andre i den 
hâbe pâ at Jeg har omkring jer. 

16. At jer ville overbringe hjselp hen til mig i den grad at 
mig besidde theology og doctrines hen til samtykke med 
jeres ord , den Bibel og at jer ville fortssette hen til hjselp 
mig kende hvor mig opfattelse i doctrine kan forbedret i den 
grad at mig besidde liv lifestyle og opfattelse fortssetter at 
blive n0jere hvortil jer savn sig at blive nemlig mig. 

17. At jer ville lukke op mig appel indblik ( afslutninger ) 
flere og flere , og at der hvor mig opfattelse eller 
opfattelsesevne i jer er ikke n0jagtig , at jer ville hjselp mig 
hen til İşere hvem Jesus Christ sandelig er. 

18. At jer ville indr0mme hjselp hen til mig i den grad at 
JEG ville vsere i stand til selvstsendig hvilken som helst 
falsk rituals hvilke Jeg har afhsenge öven pâ , af jeres slette 
lserer i den Bibel , eventuel hvoraf Jeg er nseste er ikke i God , eller er imod hvad jer ville gerne belsere os omkring nseste 
jer. 

19. At hvilken som helst tvinger i darlig ville ikke holde 
bortrejst hvilken som helst appel opfattelse hvilke Jeg har , 
men nsermest at JEG ville beholde den kundskab i hvor hen 
til kende jer og ikke at blive narrede i i denne tid i appel 
bedrag. 

20. At jer ville overbringe appel krsefter og hjselp hen til mig 
i den grad at Ja ikke at blive noget af den Stor Nedadgâende 
Bortrejst eller i hvilken som helst bevsegelse som kunne 
vsere spiritually counterfeit hen til jer og hen til jeres Hellig 
Ord 

2 1 . At selv om der er alt at Jeg har skakmat mig liv , eller 
hvilken som helst mâde at Jeg har ikke reageret hen til jer 
nemlig JEG burde nyde og det vil sige afholder mig af enten 
den ene eller den anden af omvandrende hos jer , eller har 
opfattelse , at jer ville overbringe dem sager / svar / 
begivenheder igen i mig indre , i den grad at JEG ville afsta 
fra sig i den Bensevne i Jesus Christ , og al i deres effekter 
og f0lger , og at jer ville skifte ud hvilken som helst tomhed 
,sadness eller opgive hâbet i mig liv hos den Gişede i den 
Lord , og at JEG ville vasre flere indstille öven pâ indlasring 
hen til konime efter jer af lassning jeres ord , den Bibel 

22. At jer ville lukke op mig ojne i den grad at JEG ville 
vasre i stand til klart se efter og anerkende selv om der er en 
Stor Bedrag omkring Appel emner , hvor hen til opfatte 
indevaerende phenomenon ( eller disse begivenheder ) af en 
Bibelsk perspektiv , og at jer ville indr0mme mig klogskab 
hen til kende hvorfor at Ja İşere hvor hen til hjaelp mig 
bekendte og elske ones ( slasgtninge ) ikke vaere noget af it. 23. At jer ville sikre sig at nâr f0rst mig 0jne er anlagde og 
mig indre forstâr den appel vsegt i indevserende 
begivenheder indtagelse opstille pâ jorden , at jer ville lsegge 
til rette mig hjerte hen til optage jeres sandhed , og at jer 
ville hjselp mig opfatte hvor hen til hitte mod og krsefter 
igennem jeres Hellig Ord , den Bibel. I den bensevne i Jesus 
Christ , JEG anmode om disse sager bekrseftende mig lyst at 
blive overensstemmende jeres vil , og Jeg er bede om 
nemlig jeres klogskab og hen til nyde en kserlighed til den 
Sandhed Amen Flere forneden Side 
Hvor hen til nyde Evig Liv Vi er glad selv om indevserende liste över ( b0n anmoder 
hen til God ) er kan hen til hjselpe jer. Vi opfatte 
indevserende mâ ikke vsere den bedst eller hojst effektiv 
gengivelse. Vi er klar över, at der er mange anderledes veje i 
gengivelse indfald og ord. Selv om du har en henstilling 
nemlig en bedre gengivelse , eller selv om jer ville gerne 
hen til holde en ringe bel0b i jeres gang hen til sende 
antydninger hen til os , jer vil vsere hjalp tusindvis i andre 
ligeledes , hvem vil sâ er der ikke mere lsese den forbedret 
gengivelse. 

Vi ofte nyde en Ny Testamente anvendelig i jeres sprog eller 
i sprogene at er sjselden eller forhenvserende. Selv om du er 
ser ud nemlig en Ny Testamente i en specifik sprog , behage 
henvende sig til os. Ligeledes , vi ville gerne vsere sikker og 
pr0ve hen til overf0rer at engang imellem , vi lave pristilbud 
b0ger at er ufri og at lave omkostninger penge. Men selv om 
jer kan ikke afgive noget af dem elektronisk b0ger , vi 
kunne ofte lave en udveksle i elektronisk b0ger nemlig hjselp hos gengivelse eller gengivelse arbejde. Jer som ikke 
har at blive en professional arbejder , kun fa sand 
pâgseldende hvem er interesseret i hjalp. 

Jer burde nyde en computer eller jer burde have adgang til 
en computer henne ved jeres lokal bibliotek eller kollegium 
eller universitet , siden dem til hverdag nyde bedre 
slsegtskaber hen til den indre. Jer kunne ligeledes til hverdag 
indrette jeres besidde personlig OMKOSTNINGSFRIT 
elektronisk indlevere beretning af igangvserende hen til 
mail.yahoo.com 

### 

Behage holde for et ojeblik siden hen til hitte den 
elektronisk indlevere henvende placeret nederst eller den 
enden pâ leğen indevserende side. Vi hâb jer vil sende 
elektronisk indlevere hen til os , selv om indevserende er i 
hjselp eller ophjselpning. Vi ligeledes give mod jer hen til 
henvende sig til os med henblik pâ Elektronisk B0ger at vi 
pristilbud at er uden omkostninger , og omkostningsfrit. 

Vi lave nyde mange b0ger i udenlandsk sprogene , men vi 
lave ikke altid opstille sig hen til byde velkommen 
elektronisk ( dataoverf0re ) fordi vi bare skabe anvendelig 
den b0ger eller den emner at er den h0jst anmodede. 

Vi give mod jer hen til fortssette hen til bed hen til God og 
hen til fortssette hen til laere omkring Sig af laesning den Ny 
Testamente. Vi velkommen jeres sp0rgsmâl og 
bemaerkninger af elektronisk indlevere. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Norway - Norway - Norwegian - 

Norway - Prayer Requests (praying ) to God - explained 
in Norwegian Language 

Norway Norwegian Nordic Prayer Jesus Christ a God Hvor Be 
kanne hore meg bonn anmode gir hjelpe meg finner sprit Som kan 
ledes Snakker â God , skaperen av det Univers , det Lord : 

1. det du ville gir a meg tapperheten a be tingene det JEG 
n0d a be 

2. det du ville gir a meg tapperheten a mene du og 
godkjenne hva du vil gjerne gj0re med meg livet , istedet for 
meg opph0ye meg eğen ville ( hensikten ) över din. 

3. det du ville gir meg hjelpe a ikke utleie meg rank av det 
ubekjent a bli det be om tilgivelse , eller grunnlaget for meg 
ikke for â anrette you. 

4. det du ville gir meg hjelpe a se og a hore hvor a har den 
sprit styrke JEG n0d ( igjennom din ord bibelen ) en ) for 
begivenhetene for ut og b ) for meg eğen personlig sprit 
reise. 

5. Det du God ville gir meg hjelpe a vil gjerne anrette Du 
flere 

6. Det du ville minne meg a samtalen med du prayervvhen ) 
JEG er frustrert eller inne problemet , istedet for pr0ver a 
İ0se saker meg selv bare igjennom meg human styrke. 7. Det du ville gir meg Klokskap og en hjertet fylte med 
Bibelsk Klokskap i den grad at JEG ville anrette du flere 
effektivt. 

8. Det du ville gir meg en 0nske â studere din ord , bibelen , 
( det Ny Testamentet Gospel av John ), opp pâ en personlig 
basis 

9. det du ville gir assistanse a meg i den grad at JEG er 
kj0pedyktig legge merke til saker inne bibelen ( din ord ) 
hvilke JEG kanne personlig fortelle til , og det vill hjelpe 
meg oppfatte hva du 0nske meg a gj0re inne meg livet. 10. Det du ville gir meg stor discernment , a oppfatte hvor a 
forklare a andre hvem du er , og det JEG ville vsere i stand 
til h0re hvor a h0re og vite hvor a stâ opp for du og din ord ( 
bibelen ) 

1 1 . Det du ville bringe folk ( eller \vebsites ) inne meg livet 
hvem vil gjerne vite du , og hvem er kraftig inne deres 
akkurat forstâelse av du God ); og Det du ville bringe folk ( 
eller \vebsites ) inne meg livet hvem ville vsere i stand til 
oppmuntre meg a akkurat h0re hvor â dividere bibelen ordet 
av sannhet (Timothy 215:). 

12. Det du ville hjelpe meg a h0re a ha stor forstâelse om 
hvilken Bibel versjon er best , hvilke er h0yst akkurat , og 
hvilke har de fleste sprit styrke & makt , og hvilke versjon 
avtaler med det original manuskriptet det du inspirert 
forfatternes av det Ny Testamentet a skrive. 

13. Det du ville gir hjelpe a meg a bruk meg tid inne en fint 
vei , og ikke for a sl0seri meg tid opp pâ False eller tom 
emballasje metoder â komme naermere â God ( bortsett fra det er tkke virkelig Bibelsk ), og der hvor dem metoder 
tilvirke for ikke sâ lenge siden frist eller varer sprit fruit. 

14. Det du ville gir assistanse a meg â oppfatte hva a kikke 
etter inne en kirken eller en sted av -tilbeder , hva arter av 
sp0rsmâl a anmode , og det du ville hjelpe meg a finner 
mene eller en fortid med stor sprit klokskap istedet for lett 
eller false svar. 

15. det du ville anledning meg â erindre a huske din ord 
bibelen ( som Romersk 8), i den grad at JEG kanne ha den 
inne meg hjertet og ha meg sinn ferdig , og vsere rede til â 
gir en svaret a andre av det hâpe pâ at JEG ha om du. 

16. Det du ville bringe hjelpe a meg i den grad at meg eğen 
theology og doctrines â vsere enig i din ord , bibelen og det 
du ville fortsette â hjelpe meg vite hvor meg forstâelse av 
doctrine kan forbedret i den grad at meg eğen livet lifestyle 
og forstâelse fortsetter a bli n0yere hvorfor du 0nske den a 
bli for meg. 

17. Det du ville âpen meg sprit innblikk ( konklusjonene ) 
flere og flere , og det der hvor meg forstâelse eller 
oppfattelse av du er ikke akkurat , det du ville hjelpe meg â 
h0re hvem Jesus Christ virkelig er. 

18. Det du ville gir hjelpe â meg i den grad at JEG ville 
vsere i stand til separat aile false rituals hvilke JEG ha 
avhenge opp pâ , fra din helt lserer inne bibelen , eventuell 
av hva JEG f0lger er ikke av God , eller er i motsetning til 
hva du vil gjerne İşere oss om fulgte du. 

19. Det aile presser av dârlig ville ikke ta fjerne aile sprit 
forstâelse hvilke JEG ha , bortsett fra temmelig det JEG 
ville selge i detalj kjennskapen til hvor â vite du og ikke for 
â vsere narret inne i disse dager av sprit bedrag. 20. Det du ville taringe sprit styrke og hjelpe â meg i den 
grad at Jeg vil ikke for a vsere del av det Stor Faller Fjerne 
eller av aile bevegelse hvilket kunne vsere spiritually 
counterfeit â du og a din Hellig Ord 

21. Det hvis det er alt det JEG ha gjort det meg livet , eller 
aile vei det JEG ha ikke reagert â du idet JEG burde ha og 
det er forhindrer meg İra enten den ene eller den andre av 
gâing med du , eller har forstâelse , det du ville bringe dem 
saker / svar / begivenheter rygg i meg sinn , i den grad at 
JEG ville renonsere pâ seg inne navnet av Jesus Christ , og 
aile av deres virkninger og konsekvensene , og det du ville 
ombytte aile tomhet ,sadness eller gi opp hâpet inne meg 
livet med det Glede av det Lord , og det JEG ville vsere Here 
fokusere opp pâ innlsering a f0lge etter etter du av lesing din 
ord , det Bibel 

22. Det du ville âpen meg eyes i den grad at JEG ville vsere i 
stand til klare se og anerkjenne hvis det er en Stor Bedrag 
om Sprit emner , hvor a oppfatte denne phenomenon ( eller 
disse begivenheter ) İra en Bibelsk perspektiv , og det du 
ville gir meg klokskap â vite hvorfor det Jeg vil h0re hvor a 
hjelpe meg venner og elsket seg ( slektningene ) ikke vsere 
del av it. 

23. Det du ville sikre det en gang meg eyes er âpen og meg 
sinn forstâr det sprit vekt av aktüelle begivenheter tar sted 
pâ jorden , det du ville forberede meg hjertet â godkjenne 
din sannhet , og det du ville hjelpe meg oppfatte hvor â 
finner tapperheten og styrke igjennom din Hellig Ord , 
bibelen. inne navnet av Jesus Christ , JEG anmode om disse 
saker bekreftende meg 0nske â bli i f0lge avtalen din ville , 
og JEG sp0r til deres klokskap og â har en kjserlighet til det 
Sannhet Samarbeidsvillig Here pâ bunnen av Side 
Hvor â ha Evig Livet Vi er glad hvis denne liste över ( b0nn anmoder a God ) er 
dugelig a hjelpe du. Vi oppfatte denne kanskje ikke vsere det 
best eller h0yst effektiv oversettelse. Vi forsta det der er 
mange annerledes veier av gjengivelsen innfall og ord. Hvis 
du har en forslag for en bedre oversettelse , eller hvis du 
ville like a ta en liten bel0pet av din tid a sende antydninger 
a oss , du ville vsere hjalp tusenvis av andre mennesker 
likeledes , hvem ville sâ leşe det forbedret oversettelse. Vi 
ofte har en Ny Testamentet anvendelig inne din 
omgangssprâk eller inne sprâkene det er sjelden eller gamle. 
Hvis du er ser for en Ny Testamentet inne en spesifikk 
omgangssprâk , behage skrive til oss. Likeledes , vi vil 
gjerne vsere sikker og pr0ve a meddele det en gang imellom 
, vi gj0re tilbud b0ker det er ufri og det gj0re bekostning 
pengene. 

Bortsett fra hvis du kan ikke by noen av dem elektronisk 
b0ker , vi kanne ofte gj0re en bytte av elektronisk b0ker for 
hjelpe med oversettelse eller oversettelse arbeide. Du som 
ikke har a bli en profesjonell arbeider , kun fâ stamgjest 
personen hvem er interessert i hjalp. Du burde har en 
computer eller du burde ha adgang til en computer for din 
innenbys bibliotek eller universitet eller universitet , siden 
dem vanligvis ha bedre forbindelser a det sykehuslege. Du 
kanne likeledes vanligvis opprette din eğen personlig 
LEDIG elektronisk innlevere regningen av gâr a 
mail.yahoo.com 

Behage ta en 0yeblikk a finner det elektronisk innlevere 
henvende seg lokalisert nederst eller utgangen av denne 
side. Vi hâpe du ville sende elektronisk innlevere â oss , hvis denne er av hjelpe eller oppmuntring. Vi likeledes 
oppmuntre du â sette seg i forbindelse med oss angâende 
Elektronisk B0ker det vi tilbud det er üten bekostning , og 
ledig. 

Vi gj0re ha mange b0ker inne utenlandsk sprâkene , bortsett 
fra vi ikke alltid sted seg a fa elektronisk ( dataoverf0re ) 
fordi vi bare lage anvendelig b0kene eller emnene det er de 
fleste anmodet. Vi oppmuntre du a fortsette a be a God og a 
fortsette a h0re om Seg av lesing det Ny Testamentet. Vi 
velkommen din sp0rsmâl og kommentarer av elektronisk 
innlevere. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Modern Greek ITpooeuxıî oto 0eö Aya7mx6ç 0e6ç, Eoç euxapıoxoÛLie ört 
ocütö to Euayyeko x\ aunî tj vea 5ıa9f|KT| exeı 
a7ceXeu9epco9ei eıoı cboıe eiuaoıe oe 9eor| va ud9ouue 
7i£pıooÖTepcûv yıa oaç. TlapaxaM> Por|9f|OTe touç 
av9pco7couç apuoSıouç yıa va Karaonîoeı aurö xo 
rjIeKTpoviKÖ Pıpiio 5ıa9eoıuo. Sepete 710101 eivaı Kat eioıe 
oe 9eor) va touç Por)9ıîoexe. ITapaKaM) touç Por)9ıîoxe yıa 
va eioıe oe 9eor) va a7caoxoXr|9ei ypf)yopa, Kaı va 
Karaonîoeı oe 7iepıooöxepa r)XeKipoviKd Pıpiia 5ıa9eoi(ia 
ITapaKaM) touç Por)9ıîoxe yıa va exexe 6Xouç touç 7c6pouç, 
xa xpTHiaxa, xn 5ûvaur| Kaı xo xpövo 6u xpeıâÇovxaı 
7tpoKeıuevou va eivaı oe 9eor) va ouvexioouv yıa oaç. 
ITapaKaM) Por)9ıîoxe eKeivoı 710u eivaı uepoç xnç oudSaç 
7ioi) touç Por)9d oe Ka9r|uepıvıî pdor). ITapaKaM touç 
Scooıe xn 5ûvaur| yıa va oi)vexioexe Kaı va Scooeıe oe Kd9e 
evav otcö touç xo O7cıpixooual 7tou KaraMpaiveı yıa xnv epyaoia 6u touç 9eXexe yıa va Kdveıe. ITapaKaM) poT|9f|OTe 

Kd9e evaç oaıö touç yıa va (irjv exexe xo (pö(3o Kaı yıa va 

9i)|ir|9eİTe örı eioıe o 0e6ç kov ajıavıd ott|v 7tpooeuxıî Kaı 

7ioi) eivaı U7ieû9uvoç yıa 6Xa. 

ITpooeûxo|iaı örı 9a touç ev9appı3vaxe, Kaı örı touç 

7tpooTaTeûeTe, Kaı r) epyaoia & xo ımoupyeio örı 

(TömıeıeyoDV. 

llpooeDxo(iaı örı 9a touç TipocıaıeDaıe a7tö ttç 7tvei)(iaxiKeç 

5uvd|ieıç f) alla 8(i7iö5ıa 7tou 9a ımopoûoav va touç 

pXdv|/ouv f) va touç emPpaSûvouv. TlapaxaM> (ie PoT|9f|OTe 

örav xpT)oi|i07ioıcû au-nîv tt|v vea 5ıa9f|Kr| yıa va oKecprcb 

871İOT1Ç TOUÇ Ov9pCÛ7tOUÇ 7TOU 8X0UV KaTaOTT|Oei ODT1ÎV TT|V 

ekSocti 5ıa9eoi|ir|, £toi cocte \mopti> va 7tpooer|9cû yıa touç 
Kaı 8Toı (i7iopoûv va owexioouv va Por)9oûv 7iepıooÖTepouç 
av9pd)7iouç. 

npooeûxo(iaı örı 9a (iou Sivare (iıa ayd7tr| tou lepoû Word 
oaç (r) vea 5ıa9f|Kr|), Kaı örı 9a (iou Sivare tt|v 7tveu|iaTiKeç 
cppövr|or| Kaı tt) 5ıdKpıor| yıa va oaç ^epeTe Kalurepa Kaı 
yıa va KoraldpeTe tt) xpovikiî 7iepio5o örı Çoû(ie |ieoa. 
ITapaKaM) |ie PoT|9f|OTe yıa va ^epeTe raöç va e^eTdoeı tiç 
5uokoXİ8ç örı epxo(iaı ovti(İ£tcû7ioç |ie Kd9e rpepa. O 
AöpSoç God, (i£ por)9d yıa va 9eXf|oeı va oaç ^epeı 
KalÛTepa Kaı va 9eXf|oeı va Por|9ıîoeı dllouç XpıoTiavoûç 

OTTjV 7I£piOXT) |İ0U Kal 06 Ö%0 TOV K0O(10. 

Ilpooeûxo(iaı örı 9a Sivare tt|v r)XeKTpoviKiî 0(id5a PıpMcov 
Kaı eKeivoı 7iou touç Pot)9oûv T) cppövr|oıî oaç. ripooeûxo(iaı 
örı 9a Por)9oûoaT8 Ta (i£(iovco(ieva |ieXr| tt|ç oiKoyeveıdç 
touç (Kaı tt|ç oiKoyeveıdç (iou) yıa va e^a7taTT|9eİTe öxı 
7rveuuaTiKd, dklâ yıa va oac KaraldPeTe Kaı yıa va 
9eXıîoeT8 va oaç 5exT8İTe Kaı va aKoXou9f|oeTe |ie Kd9e 
TpÖ7to. Emorjç 7iapexeT8 (iaç tt|v dveor) Kaı oSrjyıeç oe 
auTOÛç touç xpövouç Kaı oaç Çtjtcû yıa va kovcu ama Ta 
7tpdy|iaTa oto övo(ia tou Itjooû, Amen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& German - Deutch - Allemand 

German Prayers Gebet zum Gott wie man wie horen kann 
dass meinem Gebet wie bittet Hilfe zu mir zu geben wie 
man geistige Anleitung 

German - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in German Language 

Mit Gott sprechen, der Schöpfer des Universums, der Lord: 

1., die Sie zu mir dem Mut, die Sachen zu beten geben 
würden, die ich benötige, um 2. zu beten, die Sie zu mir dem 
Mut, Dinen zu glauben und anzunehmen geben würden, was 
Sie mit meinem Leben tun möchten, anstelle von mir meine 
Selbst erhebend Wille (Absicht) über Dırem. 

3., denen Sie mir Hilfe geben würden, um meine Furcht vor 
dem Unbekannten die Entschuldigungen nicht \verden zu 
lassen öder die Grundlage für mich, zum Sie nicht zu 
dienen. 

4., der Sie mir Hilfe, um zu sehen geben vvürden und zu 
erlernen, wie man die geistige Starke ich hat, benötigen Sie 
(durch Ihr Wort die Bibel) A) für die Faile voran und B) für 
meine eigene persönliche geistige Reise. 

5. DaB Sie Gott mir Hilfe geben würden, um Sie mehr 
dienen zu vvünschen 6. DaB Sie mich erinnern würden, mit Ihnen zu sprechen 
(prayer)when mich werden frustriert öder in der 
Schvvierigkeit, anstatt zu versuchen, Sachen selbst nur durch 
meine menschliche Starke zu beheben. 

7. DaB Sie mir Klugheit und ein Herz geben würden, füllten 
mit biblischer Klugheit, damit ich Sie effektiv dienen würde. 

8. DaB Sie mir einen Wunsch geben würden, Dır Wort, die 
Bibel zu studieren, (das neues Testament-Evangelium von 
John) auf persönlicher Ebene 

9. das Sie Unterstützung zu mir geben würden, damit ich 
bin, Sachen in der Bibel (Ihr Wort) zu beachten der ich auf 
und der persönlich beziehen kann mir hilft, zu verstehen, 
was Sie mich in meinem Leben tun vvünschen. 

10. DaB Sie mir groBe Einsicht geben würden, um zu 
verstehen wie man an deren erklart, die Sie sin d, und daB ich 
sein würde, zu erlernen, wie man erlernt und kann für Sie 
und Ihr Wort (die Bibel) oben stehen 

11. DaB Sie Leute (öder Web site) in meinem Leben holen 
würden, die Sie kennen möchten und die in ihrem genauen 
Verstândnis von Ihnen stark sind (Gott); und das würden Sie 
Leute (öder Web site) in meinem Leben holen, das ist, mich 
anzuregen, genau zu erlernen, wie man die Bibel das Wort 
der Wahrheit (2 Timotheegras 2: 15) teilt. 

12. DaB Sie mir helfen würden zu erlernen, groBes 
Verstândnis über, welche Bibelversion zu haben am besten 
ist, die am genauesten ist und die die geistigste Starke u. die 
Energie hat und dem Version mit den ursprünglichen 
Manuskripten übereinstimmt, daB Sie die Autoren des neuen 
Testaments anspornten zu schreiben. 13. DaB Sie mir Hilfe, um meine Zeit in einer guten Weise 
zu verwenden geben würden, und meine Zeit auf den 
falschen öder leeren Methoden nicht zu vergeuden, nâeher 
an Gott (aber dem, zu erhalten nicht \virklich biblisch seien 
Sie) und wo jene Methoden keine lange Bezeichnung öder 
dauerhafte geistige Frucht produzieren. 

14. DaB Sie mir Unterstützung geben würden, was zu 
verstehen, in einer Kirche öder in einem Ort der Anbetung 
zu suchen, welche Arten der Fragen zum zu bitten und daB 
Sie mir helfen würden, Glâubiger öder einen Pastor mit 
groBer geistiger Klugheit anstelle von den einfachen öder 
falschen Antvvorten zu finden. 

15. den Sie mich veranlassen würden, mich zu erinnern, um 
sich Ihr Wort zu merken die Bibel (wie Romans ist 8), damit 
ich es in meinem Herzen haben und an meinen Verstand 
sich vorbereiten lassen kann, und bereit, eine Antvvort zu 
anderen der Hoffnung zu geben, die ich über Sie habe. 

16. DaB Sie mir Hilfe damit meine eigene Theologie und 
Lehren holen würden, um mit Ihrem Wort, die Bibel 
übereinzustimmen und daB Sie fortfahren würden, mir zu 
helfen, zu können, mein Verstândnis der Lehre verbessert 
werden kann, damit mein eigenes Leben, Lebensstil und 
Verstehen fortfahrt, zu sein nâeher an, was Sie es für mich 
sein vvünschen. 

17. DaB Sie meinen geistigen Einblick 
(Zusammenfassungen) mehr und mehr öffnen würden und 
daB, wo mein Verstândnis öder Vorstellung von Ihnen nicht 
genau ist, daB Sie mir helfen würden, zu erlernen, wem 
Jesus Christ \virklich ist. 18. DaB Sie mir Hilfe geben würden, damit ich in der 
LageSEIN würde, aile falschen Rituale zu trennen, denen 
ich von, von fhrem freien Unterricht in der Bibel, wenn 
irgendvvelche abgehangen habe von, was ich folgend bin, ist 
nicht vom Gott, öder ist kontrâr zu, was Sie uns unterrichten 
vvünschen - über das Folgen Sie. 

19. DaB keine Krâfte des Übels nicht irgendvvie geistiges 
Verstândnis \vegnehmen würden, das ich habe, aber eher, 
daB ich das Wissen behalten würde von, wie man Sie kennt 
und nicht an diesen Tagen der geistigen Tâuschung betrogen 
wird. 

20. DaB Sie geistige Starke holen und zu mir helfen würden, 
damit ich nicht ein Teil von groBen weg fallen öder 
irgendeiner Bevvegung bin, die zu Ihnen und zu Ihrem 
heiligen Wort Angelegenheiten nachgemacht sein würde. 

21. Das, wenn es alles gibt, das ich in meinem Leben getan 
habe öder irgendeine Weise, daB ich nicht auf Sie reagiert 
habe, wie ich haben sollte und die mich entvveder am Gehen 
mit Ihnen hindert öder Haben des Verstehens, daB Sie jene 
things/responses/events zurück in meinen Verstand, damit 
ich auf sie im Namen Jesus Christ verzichten würde, und 
aile ihre von und von Konsequenzen holen würden und daB 
Sie jede mögliche Leere, Traurigkeit öder Verzvveiflung in 
meinem Leben mit der Freude am Lord ersetzen würden und 
daB ich mehr auf das Lernen, Ihnen zu folgen gerichtet 
würde, indem man Ihr Wort las, die Bibel. 

22. DaB Sie meine Augen öffnen würden, damit ich in der 
LageSEIN würde, offenbar zu sehen und zu erkennen, wenn 
es eine groBe Tâuschung über geistige Themen gibt, wie 
man dieses Phânomen (öder diese Faile) von einer 
biblischen Perspektive und daB Sie mir Klugheit geben 
würden, um zu wissen und damit ich erlernt versteht, wie man meinen Freunden und liebte eine (Vervvandte) ein Teil 
von ihm nicht zu sein hilft. 

23 DaB Sie sicherstellen würden, daB einmal meine Augen 
und mein Verstand geöffnet sind, versteht die geistige 
Bedeutung der gegenvvârtigen Faile, die in der Welt 
stattfinden, daB Sie mein Herz vorbereiten würden, um Ihre 
Wahrheit anzunehmen und daB Sie mir helfen würden, zu 
verstehen, wie man Mut und Starke durch Dır heiliges Wort, 
die Bibel findet. im Namen Jesus Christ, bitte ich um diese 
Sachen, die meinen Wunsch bestâtigen, Dır Wille 
übereinzustimmen, und ich bitte um Dire Klugheit und eine 
Liebe der Wahrheit zu haben, Amen. Mehr an der Unterseite der Seite 
wie man ewiges Leben u. 
Hat Wir sind frolı, wenn diese Liste (der Gebetantrâge zum 
Gott) in der LagelST, Sie zu unterstützen. Wir verstehen, 
daB diese möglichervveise nicht die beste öder 
\virkungsvollste Übersetzung sein kann. Wir verstehen, daB 
es viele unterschiedliche Weisen des Ausdrückens von von 
Gedanken und von von Wörtern gibt. Wenn Sie einen 
Vorschlag für eine bessere Übersetzung haben öder wenn 
Sie etwas Ihrer Zeit dauern möchten, Vorschlâge zu 
schicken uns, werden Sie Tausenden der Leute auch helfen, 
die dann die verbesserte Übersetzung lesen. Wir haben 
hâufig ein neues Testament, das in Direr Sprache öder in den 
Sprachen vorhanden ist, die selten öder alt sind. Wenn Sie nach einem neuen Testament in einer spezifischen 
Sprache suchen, schreiben Sie uns bitte. Auch wir möchten 
sicher sein und versuchen, das manchmal mitzuteilen, bieten 
wir Bücher an, die nicht frei sind und die Geld kösten. 
Aber, wenn Sie nicht einige jener elektronischen Bücher 
sich leisten können, können wir einen Austausch der 
elektronischen Bücher für Hilfe bei der Übersetzung öder 
bei der Übersetzung Arbeit hâufıg tun. Sie müssen nicht ein 
professioneller Arbeiter sein, nur eine regelmâBige Person, 
die interessiert ist, an zu helfen. 

Sie sollten einen Computer haben, öder Sie sollten Zugang 
zu einem Computer an Ihrer lokalen Bibliothek öder 
Hochschule öder Universitat haben, da die normalervveise 
bessere Anschlüsse zum Internet haben. Sie können Ihr 
eigenes persönliches FREIES Konto der elektronischen 
Post, indem Sie zum mail.yahoo.com auch normalervveise herstellen gehen dauern bitte einen 
Moment, um die Adresse der elektronischen Post zu finden 
befunden an der Unterseite öder am Ende dieser Seite. 
Wir hoffen, daB Sie uns elektronische Post schicken, wenn 
diese hilfreich öder Ermutigung ist. Wir regen Sie auch an, 
mit uns hinsichtlich der elektronischen Bücher in 
Verbindung zu treten, die wir dem sind ohne Kösten und 
freies anbieten, die, wir viele Bücher in den Fremdsprachen haben, 
aber wir nicht sie immer setzen, um elektronisch zu 
empfangen (Dovvnload) weil wir nur vorhanden die Bücher 
öder die Themen bilden, die erbeten sind. Wir regen Sie an 
fortzufahren, zum Gott zu beten und fortzufahren, über ihn 
zu erlernen, indem wir das neue Testament lesen. Wir begrüBen Dire Fragen und Anmerkungen durch 
elektronische Post. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Caro Deus , Obrigada que esta Novo Testamento tem sido 
lançado de modo a que nös somos capaz aprender mais 
sobre a ti. Por favor ajudar a gente responsâvel por fazendo 
esta Electrönico livro disponıvel. 

Por favor ajudar eles estarem capaz de trabalho rapidamente 
, e fazer mais Electrönico livros disponıvel Por favor ajudar 
eles haverem todos os recursos , o dinheiro , a força e as 
horas que elas precisar a fim de ser capaz de guardar 
trabalhando para si. 

Por favor ajudar aquelas esse are parte da equipa essa ajuda 
lhes num todos os dias base. Por favor dar lhes a força 
continuar e dar cada deles o espiritual comprendendo para o 
trabalho que voce quer eles fazerem. Por favor ajudar cada 
um deles para nâo ter medo e lembrar que tu es o deus o 
qual respostas oraçâo e quem e encarregado de todas as 
coisas. 

EU orar que a ti would encorajar lhes , e que voce protege 
lhes , e o trabalho & ministerio que elas sâo comprometido 
em. EU orar que voce protegeria lhes de o Espiritual Forças 
ou outro barreiras isso podeia ser malefıcio lhes ou lento 
lhes abaixo. 

Por favor ajudar a mim quando Eu uso esta Novo 
Testamento para tambem reflectir a gente o qual ter feito 
esta ediçâo disponıvel , de modo a que eu possa orar para 
eles e por conseguinte eles podem continuar ajudar mais pessoas EU orar que voce daria a mim um amar do seu 
Divino Palavra ( o novo Testamento ), e que voce daria a 
mim espiritual sabedoria e discernment conhecer a ti melhor 
e para comprender o periodo de tempo que nös somos 
vivendo em. 

Por favor ajudar eu saber como lidar com as dificuldades 
que Eu sou confrontado com todos os dias. Lorde Deus , 
Ajudar eu querer conhecer a ti Melhor e querer ajudar outro 
Christian no meu ârea e pelo mundo. EU orar que voce daria 
o Electrönico livro equipa e aquelas o qual trabalho no 
Websters e aqueles que ajudar lhes seu sabedoria. EU orar 
que voce ajudaria o indivıduo membros do seu famflia ( e a 
minha famflia ) para nâo ser espiritual enganar , mas 
comprender a ti e querer aceitar e seguir a ti em todos 
bastante. e Eu pergunto voce fazer estas coisas em nome de 
Jesus , Amen , Dear God, 

Thank you that this New Testament 
has been released so that we are able 
to learn more about you. 

Please help the people responsible for making this 
Electronic book available. Please help them to be able to 
work fast, and make more Electronic books available 
Please help them to have ali the resources, the money, the 
strength and the time that they need in order to be able to 
keep \vorking for You. 

Please help those that are part of the team that help them on 
an everyday basis. Please give them the strength to continue 
and give each of them the spiritual understanding for the 
work that you want them to do. Please help each of them to 
not have fear and to remember that you are the God who ansvvers prayer and who is in charge of everything. 

I pray that you would encourage them, and that you protect 
them, and the work & ministry that they are engaged in. 
I pray that you would protect them from the Spiritual Forces 
or other obstacles that could harm them or slow them down. 

Please help me when I use (his New Testament to also think 
of the people who have made (his edition available, so that I 
can pray for them and so they can continue to help more 
people 

I pray that you would give me a love of your Holy Word 
(the New Testament), and that you would give me spiritual 
wisdom and discernment to know you better and to 
understand the period of time that we are living in. 

Please help me to know how to deal with the difficulties that 
I am confronted with every day. Lord God, Help me to want 
to know you Better and to want to help other Christians in 
my area and around the world. 

I pray that you would give the Electronic book team and 
those who work on the \vebsite and those who help them 
your wisdom. 

I pray that you would help the individual members of their 
family (and my family) to not be spiritually deceived, but 
to understand you and to want to accept and follow you in 
every way. 

and I ask you to do these things in the name of Jesus, 
Amen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Croatian Croatian Croatian Croatian - Prayer Requests (praying ) to God - explained 
in Croatian Language 

Croatian Croatia Prayer Isus Krist Moljenje to Bog Kako to 
Moliti moze cuti moj pitati popustanje ponuditi mene 

Govorenje to Bog , Stvoritelj dana Svemir , Gospodar : 

1. taj te ce popustanje meni u hrabrost to moliti predmet taj 
Trebam to moliti 

2. taj te ce popustanje meni u hrabrost to vjerovati te i 
prihvatiti sto koji zelite za napraviti sa mojim zivot , 
umjesto mene uznijeti moj posjedovati htijenje ( namjera ) 
iznad tvoj. 

3. taj te ce popustanje mene ponuditi ne pustiti moj 
strahovanje dana nepoznat postati isprika , ili baza za mene 
ne to posluzitelj you. 

4. taj te ce popustanje mene ponuditi vidjeti i nauciti kako to 
imati duhovni snaga Trebam ( preko tvoj rijec Biblija ) ) za 
jedan dan dogadaj ispred i b ) za moj posjedovati osobni 
duhovni putovanje. 5. Taj te Bog ce popustanje mene ponuditi istanje to 
posluzitelj Te vise 

6. Taj te ce podsjetiti mene to pricati sa te prayervvhen ) Ja 
sam frustriran ili u problemima , umjesto tezak to odluka 
predmet ja osobno jedini preko moj covjecji snaga. 

7. Taj te ce popustanje mene Mudrost i srce ispunjen sa 
Biblijski Mudrost tako da JA ce posluzitelj te vise efektivno. 

8. Taj te ce popustanje mene zelja to studirati tvoj rijec , 
Biblija , ( novim Oporuka Evandelje od John ), na osobni 
baza 

9. taj te ce popustanje pomoc meni u tako da Ja sam u 
mogucnosti to obavijest predmet in Biblija ( tvoj rijec ) sto 
Ja mogu osobni povezivati se , i da htijenje pomoc mene 
shvatiti sto koji zelite mene za napraviti u mojem zivot. 

10. Taj te ce popustanje mene velik raspoznavanje , to 
shvatiti kako to objasniti to ostali tko ti si , i da JA bi bilo u 
mogucnosti nauciti kako nauciti i znati kako to pristajati uza 
sto te i tvoj rijec ( Biblija ) 

1 1 . Taj te ce donijeti narod ( ili \vebsiteovi ) u mojem zivot 
tko istanje to znati te , i tko jesu jak in njihov tocnost 
sporazum od te ( bog ); i da te ce donijeti narod ( ili 
\vebsiteovi ) u mojem zivot koji ce biti u mogucnosti to 
hrabriti mene to precizan naucite kako podijeliti Biblija rijec 
od istina (2 Plasljiv 215:). 

12. Taj te ce pomoc mene nauciti to imati velik sporazum o 
sto Biblija inacici je najbolji , sto je vecina tocnost , i sto je 
preko duhovni snaga & Power PC , i sto inacici sporazum sa 
izvorni rukopis taj te nadahnut autorstvo dana Nov Oporuka 
to pisati. 13. Taj te ce popustanje ponuditi mene koristenje moj 
vrijeme in dobar put , i ne to prosipati moj vrijeme na 
Neistinit ili prazan Metodije da biste dobili Zatvori to Bog ( 
ali koji nisu vjerno Biblijski ), i gdje svi oni Metodije 
stvarajuci nijedan ceznuti uvjeti ili trajan duhovni voce. 

14. Taj te ce popustanje pomoc meni u to shvatiti sto uciniti 
traziti in Churchill ili mjesto od moliti se , sto rod od pitanje 
to pitati , i da te ce pomoc mene pronaci onaj koji vjeruje ili 
pastor sa velik duhovni mudrost umjesto lahak ili neistinit 
odgovoriti. 

15. taj te ce nanijeti mene to sjecati se to sjecati se tvoj rijec 
Biblija ( kao sto je Rumunjski 8), tako da Ja mogu imati 
Internet u mojem srce i imati moj imati sto protiv spreman , 
i biti spreman to popustanje odgovoriti to ostali dana 
uzdanica taj imam o te. 

16. Taj te ce donijeti ponuditi mene tako da moj posjedovati 
teologija i doktrina to poklapati se tvoj rijec , Biblija i da te 
ce nastaviti to pomoc mene znati kako moj sporazum od 
doktrina moze poboljsati tako da moj posjedovati zivot , stil 
zivota i sporazum nastaviti biti Zatvori to sto koji zelite 
Internet biti za mene. 

17. Taj te ce OpenBSD moj duhovni unutar ( zakljucak ) 
vise i vise , i da gdje svi moj sporazum ili percepcija od te 
nije tocnost , taj te ce pomoc mene nauciti tko Isus Krist 
vjerno je. 

18. Taj te ce popustanje ponuditi mene tako da JA bi bilo u 
mogucnosti to odijeljen bilo koji neistinit ritualni sto imam 
zavisnost na , from tvoj jasan pomoc u ucenju in Biblija , 
ako postoje od sto Ja sam sljedece nije od Bog , ili je ugovor 
to sto koji zelite to vas nauciti nas o sljedece te. 19. Taj bilo koji sila od zlo ce ne oduteti bilo koji duhovni 
sporazum sto imam , ali radije taj JA ce cvrsto drzati znanje 
kako to znati te i ne biti lukav in te dani od duhovni varka. 

20. Taj te ce donijeti duhovni snaga i ponuditi mene tako da 
JA nece biti dio ognjevit Jesen Daleko ili od bilo koji pokret 
sto bi bilo produhovljeno krivotvoren novac vama i u vas 
Svet Rijec 

21. Da ako ima je İsta taj imam ispunjavanja u mojem zivot 
, ili bilo koji put taj imam ne odgovaranje vama kao JA 
trebaju imati i da je koji se moze sprijeciti mene sa ili 
hodanje sa te , ili vlasnistvo sporazum , taj te ce donijeti oni 
predmet / reakcija / dogadaj leda u moj imati sto protiv , 
tako da JA ce odreci se njima in ime od Isus Krist , i svi od 
njihov efekt i posljedica , i da te ce opet staviti bilo koji 
praznina ,sadness ili izgubiti nadu u mojem zivot sa Ono sto 
pruza uzitak dana Gospodar , i da JA bi bilo vise fokusirati 
na znanje to udarac te mimo citanje tvoj rijec , Biblija 

22. Taj te ce OpenBSD moj oci tako da JA bi bilo u 
mogucnosti to jasno vidjeti i prepoznati ako ima Velik 
Varka o Duhovni tema , kako to shvatiti ovaj fenomen ( ili 
te dogadaj ) from Biblijski perspektiva , i da te ce 
popustanje mene mudrost to znati i tako dalje taj JA htijenje 
naucite kako pomoc moj prijatelj i voljen sam sebe ( 
odnosni ) ne biti dio it. 

23. Taj te ce osigurali da jedanput moj oci jesu OpenBSD i 
moj imati sto protiv shvatiti duhovni izrazajnost od tekuci 
dogadaj uzimanje mjesto u svijetu , taj te ce pripremiti moj 
srce to prihvatiti tvoj istina , i da te ce pomoc mene shvatiti 
kako pronaci hrabrost i snaga preko tvoj Svet Rijec , Biblija. 
in ime od Isus Krist , JA traziti te predmet potvrditi moj zelja biti slozno tvoj htijenje , i Ja sam iskanje tvoj mudrost i 
to imati hatar dana Istina Da Vise podno Stranica 
Kako to imati Vjecan Zivot Mi jesu veseo ako ovaj rub ( od moljenje molba to Bog ) je 
u mogucnosti to pomoci te. Mi shvatiti ovaj mozda nece biti 
najbolji ili vecina djelotvoran prevodenje. Mi shvatiti koji su 
mnogobrojan razlicit putevi od istiskivanje misao i rijec. 
Ukoliko imati sugestija za bolji prevodenje , ili ukoliko ce 
voljeti uzeti malolitrazan iznos od tvoj vrijeme to poslati 
sugestija nama , te htijenje biti pomoc tisuca od ostali narod 
isto tako , koji ce onda citanje oplemenjen prevodenje. Mi 
vise puta imati Nov Oporuka raspoloziv u vas jezik ili in 
jezik koji su rijedak ili star. Ako ste oblicje za Nov Oporuka 
in specifican jezik , ugoditi korespondirati nas. Isto tako , mi 
istanje istinabog i pokusati komunicirati taj katkada , mi 
obaviti ponuda knjiga koji nisu Slobodan i da obaviti trosak 
novac. 

Ali ukoliko ne moci priustiti neki od oni elektronski knjiga , 
mi moze vise puta obaviti izmjena od elektronski knjiga za 
pomoc sa prevodenje ili prevodenje funkcionirati. Nemate 
biti koji se odnosi na zvanje radnik , samo jedan dan 
pravilan osoba tko je zainteresirana za pomoc. Te trebaju 
imati racunalo ili te trebaju imati pristup to racunalo at tvoj 
lokalni knjiznica ili fakulteti ili sveucilista , otada oni obicno 
imati bolji povezivanje to Internet. Mozete isto tako obicno 
utemeljiti tvoj posjedovati osobni SLOBODAN elektronicka 
posta racun odlaskom na mail.yahoo.com Ugoditi uzeti tren pronaci elektronicka posta adresa smjestiti 
na dnu ili kraj od ovaj stranica. Nadamo se te htijenje poslati 
elektronicka posta nama , ako ovaj je od pomoc ili 
hrabrenje. Mi isto tako hrabriti te to kontakt nas zabrinutost 
Elektronski Knjiga koju nudimo koji su sa trosak , i 
slobodan. 

Mi obaviti imati mnogobrojan knjiga in stran jezik , ali mi 
ne uvijek mjesto njima to primiti elektronski ( preuzimanje 
datoteka ) jer mi jedini izraditi raspoloziv knjiga ili tema 
koji su preko molba. Mi hrabriti te to nastaviti to moliti to 
Bog i to nastaviti nauciti o Njemu mimo citanje novim 
Oporuka. Mi dobrodosli na tvoj pitanje i komentirajte mimo 
elektronicka posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

CZECH CZECH TCHEK 

Czech Prayer Modlitba Kristian jezuita Kristus az k Buh Jak 
Modlit Buh pocinovat slyset modlitba k ptat Buh darovat 
pomoci mne 

Czech - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Czech Language 

Mluvenı az k Bûh , elen urcity Stvof itel of elen urcity 
Soubor , elen urcity Hospodin : 

1 . aby tebe eh tel bych darovat az k mne elen urcity kurâz az 
k modlit elen urcity majetek aby Nemusım az k modlit 

2. aby tebe chtel bych darovat az k mne elen urcity kurâz az 
k domnıvat se tebe a pfijmout jaky tebe potfeba az k jednat 
mâ duch , mısto mne povysit jâ sâm vûle ( cfl ) nad tvûj. 3. aby tebe eh tel bych darovat mne pomoci az k ne dovolit 
ma bat se of elen urcity neznâmâ az k stat se elen urcity 
odpustit , ci elen urcity baze do mne rozehâzet se v nâzorech 
slouzit you. 

4. aby tebe chtel bych darovat mne pomoci az k videt a az k 
dostat instrukce jak? az k mit elen urcity duchovnı sfla 
Nemusım ( docela tvûj slovo elen urcity Bible ) jeden ) do 
elen urcity pffhoda vpfed a b ) do ja sam osobnı duchovnı 
cesta. 

5. Aby tebe Bûh chtel bych darovat mne pomoci az k 
potfeba az k slouzit Tebe vıce 6. Aby tebe chtel bych 
pfipomenout komu mne az k rozmlouvat s tebe prayervvhen 
) JA am zmafeny ci do nesnâz , mısto trying az k analyzovat 
majetek ja sam ale docela mâ lidsky sfla. 

7. Aby tebe chtel bych darovat mne Moudrost a jeden srdce 
nâkyp s Biblicky Moudrost tak, ze JA chtel bych slouzit 
tebe vfce efektivnf. 8. Aby tebe chtel bych darovat mne 
jeden porucit az k ucenf tvûj slovo , elen urcity Bible , ( 
Novy zâkon Evangelium of Jan ), dale jeden osobnı baze 

9. aby tebe chtel bych darovat pomoc az k mne tak, ze JA 
am schopny az k oznâmenı majetek do elen urcity Bible ( 
tvûj slovo ) kdo Dovedu co se me tyce byt v pomeru k sem 
tam , to postacı pomoci mne dovıdat se jaky tebe potfeba 
mne az k zavrazdit mâ duch. 

10. Aby tebe chtel bych darovat mne celek bystrost , az k 
dovıdat se jak? az k jasne se vyjâdf it az k jinı kdo tebe ar , a 
aby JA chtel bych byt schopny az k dostat instrukce jak? az 
k dostat instrukce a vRdRt jak? az k postavit se za tebe a 
tvûj slovo ( elen urcity Bible ) 1 1 . Aby tebe eh tel bych nest lid ( ci \vebsites ) do mâ duch 
kdo potfeba az k vRdRt tebe , a kdo ar silny do jejich pfesny 
dohoda of tebe ( bûh ); a Aby tebe eh tel bych nest lid ( ci 
\vebsites ) do ma duch kdo vûle byt schopny az k dodat 
mysli mne az k pfesny dostat instrukce jak? az k delit elen 
urcity Bible Pısmo svate pravda (2 Bazlivy 215:). 

12. Aby tebe chtel bych pomoci mne az k dostat instrukce az 
k mit celek dohoda kölem kdo Bible lıcenı is nejlepe , kdo is 
nejcetnejsı pfesny , a kdo 3sg.prez.od have elen urcity 
nejcetnejsı duchovnı sıla & mnozstvı , a kdo lıcenı souhlasi 
jıt s duehem casu original rukopis aby tebe dyehat elen 
urcity spisovatele of Novy zakon az k psât. 

13. Aby tebe chtel bych darovat pomoci az k mne az k 
cvicenı ma cas do jeden blaho cesta , a rozehâzet se v 
nâzorech zpustosit ma cas dale Chybny ci hladovy metody 
az k brat blızky az k Bûh ( kdyby ne ar ne opravdu Biblicky 
), a kde those metody napsat ne dlouha hlâska cas ci 
{lastingllstalylltrvaly} } duchovnı nest ovoce. 

14. Aby tebe chtel bych darovat pomoc az k mne az k 
dovıdat se jaky az k hledat do jeden cîrkev ci jeden bydliste 
of uctıvânı , jaky rody of otâzky az k ptât se , a aby tebe 
chtel bych pomoci mne az k nalez ver ıcı ci jeden duchovnı s 
celek duchovnı moudrost mısto bezstarostny ci chybny 
odpovıda. 

15. aby tebe chtel bych byt pfıcinou mne na pametnou az k 
memorovat tvûj slovo elen urcity Bible ( jako takovy Riman 
8), tak, ze Dovedu mit ono do ma srdce a mit ma mysl 
pfipraveny , a byt hbity az k darovat neurc. elen byt v 
souhlase s jinı of elen urcity nadeje aby Mâm u sebe tebe. 

16. Aby tebe chtel bych nest pomoci az k mne tak, ze ja sam 
bohoslovı a doktrına az k souhlasit s tvûj slovo , elen urcity Bible a aby tebe chtel bych stâle byt pomoci mne vRdRt 
jak? mâ dohoda of doktrına pocınovat byt opravit tak, ze jâ 
sam duch lifestyle a dohoda odrocit az k byt blızky k 
jakemu ücelu tebe potfeba ono az k byt pro mne. 

17. Aby tebe chtel bych nechrâneny mâ duchovnı jasnozf em 
( konec ) cim dâle, tim vıce , a aby kde mâ dohoda ci 
châpavost of tebe is ne pfesny , aby tebe chtel bych pomoci 
mne az k dostat instrukce kdo Jezuita Kristus opravdu is. 

18. Aby tebe chtel bych darovat pomoci az k mne tak, ze JA 
chtel bych byt schopny az k oddeleny jakykoliv chybny 
obfad kdo JA mit dûvera dâle , dle tvûj cely doktrına do elen 
urcity Bible , jestli vûbec of jaky JA am nâsledujıcı is ne of 
Bûh , ci is proti cemu jaky tebe potfeba az k ucit us kölem 
nâsledujıcı tebe. 

19. Aby jakykoliv dohnat of nestestı chtel bych ne odebrat 
jakykoliv duchovnı dohoda kdo JA mit , aby ne dosti aby JA 
chtel bych drzet elen urcity znalost ceho jak? az k vRdRt 
tebe a rozehâzet se v nâzorech byt klamat do tezaury days of 
duchovnı klam. 

20. Aby tebe chtel bych nest duchovnı sıla a pomoci az k 
mne tak, ze JA vûle rozehâzet se v nâzorech byt câst of 
notâblove Klesânı Pryc ci of jakykoliv pohyb kdo chtel bych 
byt duchovo falsovat az k tebe a az k tvûj Svaty Slovo 

21. Aby -li tam is cokoli aby JA mit utahany mâ duch , ci 
jakkoli aby JA mit ne dotazovanâ osoba az k tebe ackoliv 
Sel bych mit a to jest opatfenı mne dle jeden nebo druhy 
krâcenı s tebe , ci having dohoda , aby tebe chtel bych nest 
those majetek / citlivost pfıstroje / pfîhoda bek do mâ mysl , 
tak, ze JA chtel bych nectıt barvu je jmenem koho Jezuita 
Kristus , a celek of jejich dojem a dosah , a aby tebe chtel 
bych dât na dfıvejsı mısto jakykoliv emptiness ,sadness ci beznadejnost do mâ duch jıt s duchem casu Radost of elen 
urcity Hospodin , a aby J chtel bych byt vıce lozisko dâle 
ucenost az k dopro vazet tebe do cetba tvûj slovo , Bible 

22. Aby tebe chtel bych nechraneny probûh tak, ze JA chtel 
bych byt schopny az k jasne videt a pochopit -li tam is jeden 
Celek Klam kölem Duchovnı namet , jak? az k dovıdat se 
tato pfechodny ( ci tezaury pfıhoda ) dle jeden Biblicky 
perspektiva , a aby tebe chtel bych darovat mne moudrost az 
k vRdRt a tak, ze JA vûle dostat instrukce jak? poslouzit 
jıdlem ma druh a Amor sam ( pfıbuznı ) ne byt câst of it. 

23. Aby tebe chtel bych pojistit aby druhdy probûh ar 
nechraneny a ma mysl dovıdat se elen urcity duchovnı 
vyznam of beh pfıhoda dobytı bydliste do elen urcity svet , 
aby tebe chtel bych chystat se mâ srdce az k pfijmout tvûj 
pravda , a aby tebe chtel bych pomoci mne dovıdat se jak? 
az k nâlez kurâz a sıla docela tvûj Svaty Slovo , elen urcity 
Bible. Jmenem koho Jezuita Kristus , JA tâzat se na tezaury 
majetek bifmovat mâ porucit az k byt doma souhlas tvûj 
vûle , a JA am ptanı se do tvûj moudrost a az k mit jeden 
lâska ke komu elen urcity Pravda Amen Vıce v elen urcity Dno of Blok 
Jak? az k mit Nekonecny Duch My ar râd -li tato barevny pruh of modlitba dotaz az k Bûh 
is schopny az k pomâhat tebe. My dovıdat se tato moci ne 
byt elen urcity nejlepe ci nejcetnejsı efektivnı desifrovânı. 
My dovıdat se tamhleten ar mnoho neobvykly cesty of 
interpretace domnenı a slova. -li tebe mit jeden nâvrh do 
jeden lepe desifrovânı , ci -li tebe chtel bych do teze miry az k brât jeden maly cinit of tvûj cas az k poslat nâvrhy az k us 
, tebe vûle byt porce jıdla tisıc of druhy lid rovnez , kdo vûle 
nekdy cıst elen urcity opravit desifrovânı. My casto mit 
jeden Novy Poslednı vûle pfıstupny do tvûj jazyk ci do 
jazyk aby ar nedovafeny ci dâvny. -li tebe ar hledet do jeden 
Novy Poslednı vûle do jeden specificky jazyk , byt pfıjemny 
psât az k us. Rovnez , my potfeba az k jiste a namâhat az k 
byt ve styku aby nekdy , my cinit nabıdka blok aby ar ne 
Drzy a aby cinit cena penıze. 

Aby ne -li tebe delostfelectvo pfıtok nejaky of those 
elektronicky blok , my pocınovat casto cinit neurc. elen 
burza of elektronicky blok do pomoci s desifrovânı ci 
desifrovânı prâce. Tebe cinit ne mit az k byt jeden odborny 
delnık , ale jeden pofâdny osoba kdo is obehod do porce 
jıdla. Tebe pozadovat mit jeden pocıtac ci tebe pozadovat 
mit pfıstup az k jeden pocıtac v tvûj lokâlka knihovna ci 
akademie ci univerzita , od te doby those obvykly mit lepe 
klientela az k elen urcity internovanâ osoba. Tebe pocınovat 
rovnez obvykly upevnit tvûj drahy osobnı DRZY 
elektroniekâ posta ücet do existujıcı az k mail.yahoo.com 

BjH; pfıjemny brât jeden dûlezitost az k nâlez elen urcity 
elektroniekâ posta adresovat nalezt v elen urcity dno ci elen 
urcity cfl of tato blok. My nadeje tebe vûle poslat 
elektroniekâ posta az k us , -li tato is of pomoci ci podpora. 
My rovnez dodat mysli tebe az k dotyk us pokud jde o 
Elektronicky Blok aby my nabıdka aby ar bez cena , a drzy. My cinit mit mnoho blok do cizı jazyk , aby ne my cinit 
nekdy bydliste je az k dostat electronically ( zavâdenı ) 
ponevadz my ale delat pfıstupny elen urcity blok ci elen 
urcity nâmet aby ar elen urcity nejcetnejsı dotaz. My dodat 
mysli tebe az k stâle byt modlit az k Bûh a az k stâle byt dostat instrukce kölem Jemu do cetba Novy zâkon. My vıtat 
tvûj otazky a poznâmky do elektronickâ posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Drogi Bög , Dzişkuje öw ten Nowy Testament 

ma byl zvvolniony byle tylko jestesmy able wobec nauczyc 
siş liczniejszy okolo ty. Proszç mi pomöc ludzie 
odpovviedzialny pod katem \vykonaniem ten Elektroniczny 
ksiazka rozporzadzalny. 

Proszç mi pomöc im zostac \vyplacalny praca umocovvany , 
i zrobic liczniejszy Elektroniczny ksiazki rozporzadzalny 
Proszş mi pomöc im wobec miec \vszystko ten zasoby , ten 
pieniadze , ten sila i ten czas öw oni potrzebovvac w klasa 
zostac \vyplacalny utrzymyvvac dzialanie pod katem Ty. 
Proszş mi pomöc öw öw jestescie obovviazek od ten druzyna 
öw wspölpracownik im u an codzienny podstavva. 

Podobac siş dawac im ten sila wobec kontynuovvac i dawac 
kazdy od im ten duchovvy zgoda pod katem ten praca öw ty 
potrzeba im wobec czynic. Proszş mi pomöc kazdy od im 
wobec nie miec strach i wobec zapamiştac öw jestes ten 
Bög ktöry odpovviedzi modlitvva i ktöry jest w koszt od 
\vszystko. JA blagac öw ty bylby zachşcac im , i öw ty 
ochraniac im , i ten praca & ministerstvvo öw oni sa^ zajşty. 
JA blagac öw ty bylby ochraniac im z ten Duchovvy Sily 
zbrojne albo inny przeszkody öw kulisy szkoda im albo 
povvolny im w döl. Proszş mi pomöc podczas JA uzywac 
ten Nowy Testament wobec takze pomyslec od ludzie ktöry 
miec \vykonane ten \vydanie rozporzadzalny , byle tylko JA puszka metalovva modlic siş za im i tak oni puszka 
metalovva robic w dalszym ciaj>u wspölpracownik 

liczniejszy spoleczeristvvo JA blagac öw ty bylby dawac mi 
pewien milosc od twöj Swiçty Wyraz ( ten Nowy Testament 
), i öw ty bylby dawac mi duchovvy madrosc i orientacja 
wobec znac ty polepszyc i wobec rozumiec ten okres öw 
jestesmy zyjacy w. Proszç mi pomöc wobec znac jak wobec 
zavvierac z transakcjç ten trudnosci öw JA jestem 
skonfrontovvany rezygnovvac codziennie. 

Lord Bög , Wspölpracownik mi wobec potrzeba wobec znac 
ty Polepszyc i wobec potrzeba wobec wspölpracownik inny 
Chrzescijanie w möj povvierzchnia i wokolo ten swiat. 
JA blagac öw ty bylby dawac ten Elektroniczny ksiazka 
druzyna i öw ktöry praca od pajeczyny i öw ktöry 
wspölpracownik im twöj m^drosc. JA blagac öw ty bylby 
wspölpracownik ten indyvvidualny czlonki od ich rodzina ( i 
möj rodzina ) wobec nie byc duchovvo zvvodzil , opröcz 
wobec rozumiec ty i ja wobec potrzeba wobec uznavvac i 
nastşpovvac po ty w na \vszelki sposöb. i JA zapytac ty 
wobec czynic tych rzeczy na Boğa Jezus , Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Slovenian Slovenian Slovenian - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Slovenian Language 

slovenian prayer jezuit Kristus molitev Bog kako prositi kako moci 
slisati svoj zaprositi podati ponuditi komu kaj mi pri aparatu imeti se za boğa , tvorec od vsemirje , bog : 

1 . to vi hoteti izrociti mi pogum prositi stvari to rabim 
prositi 

2. to vi hoteti izrociti mi pogum v vernik vi ter uvazevati 
kaksen hoces vzdrzati svoj zivljenje , namesto mi 
navdusenje svoj lasten hoteti ( namen ) zgoraj vas. 

3. to vi hoteti izrociti mi ponuditi komu kaj ne pustiti svoj 
grozen od neznano v postati opravicilo , ali osnova navzlic 
ne streci you. 

4. to vi hoteti izrociti mi ponuditi komu kaj zagledati ter 
zvedeti kako imeti bozji zakon cvrstost rabim ( skozi vas 
izraziti z besedami biblija ) a ) zakaj pripetljaj spredaj ter b ) 
zakaj svoj lasten oseben netelesen potovanje. 

5. to vi Bog hoteti izrociti mi ponuditi komu kaj biti brez 
streci vi vec 

6. to vi hoteti spomniti se mi pogovarjati se vi prayervvhen ) 
jaz sem unicen ali v tezava , namesto tezaven odlociti stvari 
sebi sele skozi svoj cloveski cvrstost. 

7. to vi hoteti izrociti mi modrost ter a srcika poln Biblical 
modrost tako da jaz hoteti zacetni udarec z zogo vi vec 
razpolozljiv. 8. to vi hoteti izrociti mi a zahteva studirati vas izraziti z 
besedami , biblija , ( novi testament evangelij od John ), 
naprej a oseben osnova 

9. to vi hoteti izrociti pomoc mi tako da morem opaziti 
stvari v biblija ( vas izraziti z besedami ) kateri morem 
osebno tikati se cesa , ter to zadostuje pomoc mi razumeti 
kaksen vi biti brez mi uganjati v svoj zivljenje. 

10. to vi hoteti izrociti mi velik bistroumnost , v razumeti 
kako razlagati drugim kdo vi ste , ter to jaz domisljavec 
zmozen zvedeti kako zvedeti ter znanje kako stati pokoncu 
zakaj vi ter vas izraziti z besedami ( biblija ) 

1 1. to vi hoteti privleci narod ( ali \vebsites ) v svoj zivljenje 
kdo biti brez znati vi , ter kdo ste krepek v svoj natancen 
razumeven od vi ( Bog ); ter to vi hoteti privleci narod ( ali 
\vebsites ) v svoj zivljenje kdo hoteti obstati zmozen v 
podzigati mi v natancen zvedeti kako razpreti biblija izraziti 
z besedami od resnica (2 plasljiv 215:). 

12. to vi hoteti pomoc mi zvedeti imeti velik razumeven 
priblizno kateri biblija prevod je najprimernejsi , kateri je 
najvec natancen , ter kateri has najvec netelesen cvrstost & 
sila , ter kateri prevod strinjati se s samorasel rokopis to vi 
vdihniti pisec od novi testament pisati. 

13. to vi hoteti izrociti ponuditi komu kaj mi rabiti svoj cas 
v a dober izuriti za hojo ali jezo po cesti , ter ne v 
razsipavati svoj cas naprej napacen ali puhel metoda 
zadobiti sklepnik v Bog ( ce ze ne ste ne resnicno Biblical ), 
ter kraj oni metoda predelki ne dolg pogoj ali trajen 
netelesen sadje. 

14. to vi hoteti izrociti pomoc mi v razumeti kaksen iskati v 
a cerkvica ali a mesto od castiti , kaksen milosten od 
vprasanje zaprositi , ter to vi hoteti pomoc mi najti vernik ali 
a pastor s velik netelesen modrost namesto neprisiljen ali 
napacen odgovor. 

15. to vi hoteti vzrok mi spomniti se nauciti se na pamet vas 
izraziti z besedami biblija ( kot na primer retoromanski 8), 
tako da morem zivljati to v svoj srcika ter zivljati svoj srce pripravljen , ter obstati radovoljen podati odgovor drugim 
od upanje to imam priblizno vi. 

16. to vi hoteti privleci ponuditi komu kaj mi tako da svoj 
lasten teologija ter nauk ujemati se s vas izraziti z besedami 
, biblija ter to vi hoteti vzdrznost v pomoc mi znanje kako 
svoj razumeven od nauk moci obstati izpopolniti tako da 
svoj lasten zivljenje lifestyle ter razumeven vzdrznost to live 
at \varefare with s. o. sklepnik eemu vi biti brez to v obstati 
navzlic. 

17. to vi hoteti plan svoj netelesen vpogled ( sklep ) bolj in 
bolj , ter to kraj svoj razumeven ali zaznavanje od vi ni 
natancen , to vi hoteti pomoc mi zvedeti kdo jezuit Kristus 
resnicno je. 

18. to vi hoteti izrociti ponuditi komu kaj mi tako da jaz 
domisljavec zmozen razstati se poljuben napacen cerkveni 
obredi kateri imam odvisnost naprej , s vas veder 
poucevanje v biblija , ce sploh kateri od kaksen jaz sem 
sledec ni od Bog , ali je nasprotno eemu kaksen hoces uciti 
nas priblizno sledec vi. 

19. to poljuben vojna sila od zlo hoteti ne odvzeti poljuben 
netelesen razumeven kateri imam , sele precej to jaz hoteti 
obdrzati znanost od kako znati vi ter ne v obstati goljufati 
dandanes od netelesen prevara. 

20. to vi hoteti privleci netelesen cvrstost ter ponuditi komu 
kaj mi tako da nocem v obstati del od velika gospoda 
padanje stran ali od poljuben tok kateri domisljavec 
netelesen ponarejen vam na uslugo ter v vas svet izraziti z 
besedami 

21. to ce je nic to imam velja v svoj zivljenje , ali vsekakor 
to imam ne odgovor vam na uslugo kot jaz should zivljati 
ter to je preprecljiv mi s vsak izmed obeh pesacenje z vami , 
ali imetje razumeven , to vi hoteti privleci oni stvari / 
odgovor / pripetljaj prislon v svoj srce , tako da jaz hoteti 
odreci se jih v imenu ljudstva, usmiljenja itd. jezuit Kristus , 
ter prav do svoj vrednostni papirji ter posledica , ter to vi 
hoteti nadomestiti poljuben puhlost ,sadness ali obup v svoj zivljenje s veselje od bog , ter to jaz domisljavec vec zarisce 
naprej ucenje slediti vi z citanje vas izraziti z besedami , 
biblija 

22. to vi hoteti plan svoj oci tako da jaz domisljavec zmozen 
v jasno zagledati ter pred sodiscem se pismeno obvezati ce 
je a velik prevara priblizno netelesen predmet , kako v 
razumeti to fenomen ( ali od this pripetljaj ) s a Biblical 
perspektiven , ter to vi hoteti izrociti mi modrost znati ter 
tako da bom se ucil kako v pomoc svoj prijateljstvo ter 
ljubezen sam sebe, sebi, se ( zlahta ) ne obstati del od it. 

23. to vi hoteti zavarovati to nekoc svoj oci ste odpirac ter 
svoj srce razumeti bozji zakon pomen od tok pripetljaj 
taking mesto na svetu , to vi hoteti pripraviti se svoj srcika 
vzeti vas resnica , ter to vi hoteti pomoc mi razumeti kako 
najti pogum ter cvrstost skozi vas svet izraziti z besedami , 
biblija. v imenu ljudstva, usmiljenja itd. jezuit Kristus , jaz 
prositi od this stvari potrditi svoj zahteva v biti znotraj 
pogodba vas hoteti , ter vprasam zakaj vas modrost ter imeti 
a ljubezen od resnica Amen. vec pravzaprav od stran 
kako imeti vecen zivljenje mi smo vesel ce to zapisati v seznam ( od molitev prosnja v 
Bog ) je zmozen pomagati vi. mi razumeti to maj ne obstati 
najboljsi ali najvec uspesen prevod. mi razumeti to so veliko 
razlicen ways od iztisljiv mnenje ter izraziti z besedami. ce 
vi zivljati a nasvet zakaj a rajsi prevod , ali ce vi hoteti vsec 
biti zavzeti a tesen znesek od vas cas posiljati nasvet v nas , 
bos pomaganje tisoc od drugi narod tudi , kdo hoteti torej 
citanje izpopolniti prevod. mi pogosto zivljati a nova zaveza pri roki v vas jezik ali v jezik to ste redek ali star. ce isces a 
nova zaveza v a poseben jezik , prosim napisati rabiti. tudi , 
mi biti brez v obstati varen ter zaceti v biti obhajan to vcasih 
, mi delati oferirati knjiga to ste ne prost ter to delati strosek 
penez. 

sele ce vi ne morem privosciti si nekaj tega oni elektronski 
knjiga , mi moci pogosto delati mena od elektronski knjiga 
zakaj pomoc s prevod ali prevod opus. vi nikar ne zivljati to 
live at \varefare with s. o. a poklicen delavec , sele a reden 
oseba kdo je zavzet v pomaganje. vi should zivljati a 
racunalo ali vi should zivljati postranski v a racunalo v vas 
tukajsnji knjiznica ali visja gimnazija ali univerza , odkar 
oni navadno zivljati rajsi vez v stazist v bolnisnici. vi moci 
tudi navadno ustanoviti vas lasten oseben prost elektronski 
verizna srajca racun z tekoc v mail.yahoo.com 

prosim zalotiti a vaznost za odkriti elektronski verizna srajca 
ogovor poiskati pravzaprav ali prenehati od to stran. mi 
upanje bos poslal elektronski verizna srajca v nas , ce to je 
od pomoc ali encouragement. mi tudi podzigati vi v zveza 
nas zadeven elektronski knjiga to mi oferirati to ste ce ne 
strosek , ter prost. 

mi delati zivljati veliko knjiga v tuji jeziki , sele mi nikar ne 
zmeraj mesto jih sprejeti electronically ( travnato gricevje ) 
zato ker mi sele izdelovanje pri roki knjiga ali predmet to ste 
najvec prosnja. mi podzigati vi v vzdrznost prositi v Bog ter 
v vzdrznost zvedeti priblizno njega z citanje novi testament. 
mi izreci dobrodoslico vas vprasanje ter razloziti z 
elektronski verizna srajca. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& srckan Bog , the same to to nova 
zaveza has been izpusttakodamismo 

zmozen zvedeti vec priblizno vi. prosim pomoc preprosti 
ljudje odgovoren zakaj izdelava to elektronski knjiga pri 
roki. 

prosim pomoc jih premoci opus nagel , ter izdelovanje vec 
elektronski knjiga pri roki prosim pomoc jih imeti vsi 
sredstvo , penez , cvrstost ter cas to oni potreba zato da 
obstati zmozen vzdrzevati ki dela zakaj vi. 
prosim pomoc oni to ste del od skupina to pomoc jih naprej 
vsakdanji osnova. prosim izrociti jih cvrstost v vzdrznost ter 
izrociti vsakteri od jih bozji zakon razumeven zakaj opus to 
vi biti brez jih uganjati. prosim pomoc vsakteri od jih v ne 
zivljati strah ter spomniti se to vi ste Bog kdo odgovor 
molitev ter kdo je v ukaz od vse. 

jaz predlagati da vi hoteti podzigati jih , ter to vi zavarovati 
jih , ter opus & ministrstvo to oni so zaposlen s cim. jaz 
predlagati da vi hoteti zavarovati jih s netelesen vojna sila 
ali drugi zapreka to strjena lava skoda jih ali pocasi vozite 
jih niz. prosim pomoc mi cas jaz raba to nova zaveza v tudi 
pretehtati od preprosti ljudje kdo zivljati narejen to naklada 
pri roki , 

tako da morem prositi za jih ter tudi oni moci vzdrznost v 
pomoc vec narod jaz predlagati da vi hoteti izrociti mi a 
ljubezen od vas svet izraziti z besedami ( novi testament ), 
ter to vi hoteti izrociti mi netelesen modrost ter bistroumnost znati vi rajsi ter v razumeti epoha od cas to mi smo zivljenje 
v. 

prosim pomoc mi znati kako v obravnavati tezek to jaz sem 
soociti s vsak dan. lord Bog , pomoc mi hoteti znanje vi rajsi 
ter hoteti pomoc drugi krscanski v svoj area ter po svetu. 
jaz predlagati da vi hoteti izrociti elektronski knjiga skupina 
ter oni kdo opus naprej tkalec ter oni kdo pomoc jih vas 
modrost. jaz predlagati da vi hoteti pomoc poedinec 
clanstvo od svoj rodbina ( ter svoj rodbina ) v ne obstati 
netelesen goljufati , sele v razumeti vi ter hoteti uvazevati 
ter slediti vi v sleherni izuriti za hojo ali jezo po cesti. ter jaz 
zaprositi vi uganjati od this stvari v imenu ljudstva, 
usmiljenja itd. jezuit , Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& lllühül dîyOS , pasalamatan ka atipan ng pawid ito 
bago testamento may been pakavvalan pagayon atipan ng 
pawid tayo ay able sa mag-aral laling marami buongpaligid 
ka. masiyahan tumulong ang mga tao may pananagutan 
dahil sa making ito Electronic book makukuha. masiyahan 
tumulong kanila sa maaari able sa gumawa ayuno , at gawin 
laling marami Electronic books makukuha masiyahan 
tumulong kanila sa may lahat ang mapamaraan , ang salapi , 
ang lakas at ang takdaan ng oras atipan ng pawid sila 
mangilangan di iutos sa maaari able sa tago gumawa dahil 
saka. 

masiyahan tumulong those atipan ng pawid ay mahati ng 
ang itambal atipan ng pawid tumulong kanila sa isa pang- 
araw-araw batayan. masiyahan bigyan kanila ang lakas sa 
mapatuloy at bigyan bavva't isa ng kanila ang tangayin pang- 
unawa dahil sa ang gumawa atipan ng pawid ka magkulang kanila sa gumawa. masiyahan tumulong bawa't isa ng kanila 
sa hindi may katakutan at sa gunitain atipan ng pawid ka ay 
ang diyos sino sumagot dasal at sino ay di pagbintangan ng 
lahat ng bagay. 

ako magdasal atipan ng pawid ka would palakasin ang loob 
kanila , at atipan ng pawid ka ipagsanggalang kanila , at ang 
gumawa & magkalinga atipan ng pawid sila ay kumuha di. 
ako magdasal atipan ng pawid ka would ipagsanggalang 
kanila sa ang tangayin pilitin o iba sagwil atipan ng pawid 
could saktan kanila o slow kanila itumba. 
masiyahan tumulong ako kailan ako gumamit ito bago 
testamento sa din isipin ng ang mga tao sino may made ito 
edisyon makukuha , pagayon atipan ng pawid ako maaari 
magdasal dahil sa kanila at pagayon sila maaari mapatuloy 
sa tumulong laling marami mga tao ako magdasal atipan ng 
pawid ka would bigyan ako a ibiğin ng mo banal salita ( ang 
bago testamento ), at atipan ng pawid ka would bigyan ako 
tangayin dunong at discernment sa malaman ka lalong 
mapabuti at sa maintindihan ang tukdok ng takdaan ng oras 
atipan ng pawid tayo ay ikinabubuhay di. 
masiyahan tumulong ako sa malaman paano sa makitungo 
kumuha ang mahirap hindi madali atipan ng pawid ako ay 
confronted kumuha bawa't araw. panginoon diyos , 
tumulong ako sa magkulang sa malaman ka lalong mapabuti 
at sa magkulang sa tumulong iba binyagan di akin malavvak 
at sa tabi-tabi ang daigdig. ako magdasal atipan ng pawid ka 
would bigyan ang Electronic book itambal at those sino 
gumawa sa ang \vebsite at those sino tumulong kanila mo 
dunong. 

ako magdasal atipan ng pawid ka would tumulong ang isang 
tao pagkakasapi ng kanila mag-anak ( at akin mag-anak ) sa 
hindi maaari spiritually dayain , datapuvva't sa maintindihan 
ka at sa magkulang sa tanggapin at sundan ka di bawa't 
daan. at ako humingi ka sa gumawa tesis bagay di ang 
pangalanan ng hesvvita , susugan , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Armas Jumala , Kiittââ te ettâ nyt kuluva 
Veres Jâlkisââdös has esittâmislupa joten etta me 
aari etevâ jotta kuulla enemmân jokseenkin te. 

Haluta auttaa ihmiset edesvastuullinen ajaksi ansaitseva nyt 
kuluva Elektroninen kirjanpidollinen saatavana. Haluta 
auttaa heidât jotta olla etevâ jotta aikaansaada paastota , ja 
ehtiâ enemmân Elektroninen luettelossa saatavana Haluta 
auttaa heidât jotta hankkia aivan varat , raha , kesto ja aika 
ettâ he kaivata kotona aste jotta olla etevâ jotta elatus 
työskentely ajaksi Te. 

Haluta auttaa ne ettâ aari eritâ -İta joukkue ettâ auttaa heidât 
model after by jokapâivâinen kivijalka. Haluta kimmoisuus 
heidât kesto jotta jatkaa ja kimmoisuus joka -İta heidât 
henki- ymmârtâvâinen ajaksi aikaansaada ettâ te haluta 
heidât jotta ajaa. 

Haluta auttaa joka -İta heidât jotta ei hankkia pelâtâ ja jotta 
muistaa ettâ te aari Jumala joka tottelee nimeâ hartaushetki 
ja joka on kotona hinta -İta kaikki. I-KIRJAIN pyytââ 
hartaasti ettâ te edistââ heidât , ja ettâ te suojata heidât , ja 
aikaansaada & ministerikausi ettâ he aari varattu kotona. I- 
KIRJAIN pyytââ hartaasti ettâ te suojata heidât polveutua 
Henki- Joukko eli toinen este ettâ haitta heidât eli hitaasti 
heidât heittââ. Haluta auttaa we jahka I-KIRJAIN apu nyt 
kuluva Veres Jâlkisââdös jotta kin ajatella -İta ihmiset joka 
hankkia kokoonpantu nyt kuluva painos saatavana , joten 
ettâ I-KIRJAIN kanisteri pyytââ hartaasti ajaksi heidât ja joten he kanisteri jatkaa jotta auttaa enemmân ihmiset I- 
KIRJAIN pyytââ hartaasti ettâ te kimmoisuus we lempiâ -İta 
sinun Pyhâ Sana ( Veres Jâlkisââdös ), ja ettâ te kimmoisuus 
we henki- viisaus ja arvostelukyky jotta osata te vedonlyöjâ 
ja jotta kâsittââ aika -İta aika ettâ me aari asuen kotona. 
Haluta auttaa we jotta osata kuinka jotta antaa avulla 
hankala etta I-KIRJAIN ölen asettaa vastakkain avulla joka 
aika. Haltija Jumala , Auttaa we jotta haluta jotta osata te 
Vedonlyöjâ ja jotta haluta jotta auttaa toinen Kristitty kotona 
minun kohta ja liepeillâ maailma. 

I-KIRJAIN pyytââ hartaasti ettâ te kimmoisuus Elektroninen 
kirjanpidollinen joukkue ja ne joka aikaansaada model after 
kudos ja ne joka auttaa heidât sinun viisaus. I-KIRJAIN 
pyytââ hartaasti ettâ te auttaa yksilö jâsenmâârâ -İta heidân 
heimo ( ja minun heimo ) jotta ei olla henkisesti eksyttââ , 
ainoastaan jotta kâsittââ te ja jotta haluta jotta hyvâksyâ ja 
harjoittaa te kotona joka elâmântapa. ja I-KIRJAIN anoa te 
jotta ajaa nâma tavarat kotona maine -İta Jeesus , 
Vastuunalainen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Raring Gud , Tack sjâlv sâ pass den har Ny 

Testamente er blitt befriaren sâ fakta ât vi er 
duglig tül lâra sig mer omkring du. Behag hjâlpamig 

folk ansvarig för tillverkningen den hâr Elektronisk bok 
tillgânglig. Behag hjâlpa mig dem till vara köpa duktig verk fort , och 
göra mer Elektronisk bokna tillgânglig Behag hjâlpa mig 
dem till har alla resurserna , pengarna , den styrka och tiden 
sâ pass de behov for att kunde hâlla arbetande till deras. 
Behag hjâlpa mig den hâr sâ pass de/vi/du/ni âr del om 
spannen sâ pass hjâlp dem pâ en daglig basis. Behaga ger 
dem den styrka till fortsâtta och ger var av dem den ande 
förstândet för den verk sâ pass du vilja dem till gör. Behag 
hjâlpa mig var av dem till inte har râdsla och till minas sâ 
pass du er den Gud vem svar bön och vem er han i lidelse av 
allting. 

JAG be sâ pass du skulle uppmuntra dem , och sâ pass du 
skydda dem , och den verk & ministâren sâ pass de er 
förlovad i. 

JAG be sâ pass du skulle skydda dem frân den Ande Pressar 
eller annan hinder sâ pass kunde skada dem eller lângsam 
dem ned. Behag hjâlpa mig nâr JAG anvânda den hâr Ny 
Testamente till ocksâ tanka om folk vem har gjord den hâr 
upplagan tillgânglig , sâ fakta ât JAG kanna be för dem och 
sâ de kanna fortsâtta till hjâlp mer folk JAG be sâ pass du 
skulle ge mig en kârlek om din Helig Uttrycka ( den Ny 
Testamente ), och sâ pass du skulle ge mig ande visdom och 
discernment till veta du bâttre och till förstâ den period av 
tid sâ pass vi er levande i. 

Behag hjâlpa mig till veta hur till ha att göra med 
svârigheten sâ pass JAG er stillt överför var dag. Vâr Herre 
och Frâlsare Gud , Hjâlpa mig till vilja till veta du Bâttre 
och till vilja till hjâlp annan Kristen i min areal och i 
omkrets det vârld. JAG be sâ pass du skulle ger den 
Elektronisk bok slâ sig ihop och den hâr vem arbeta pâ den 
spindelvâv och den hâr vem hjâlp dem din visdom. 
JAG be sâ pass du skulle hjâlp individuellt medlemmen av 
deras familj ( och min familj ) till inte bli spiritually lurat , 
utom till förstâ du och mig till vilja till accept och följa du i 
varje vâg. och JAG frâga du till gör de hâr sakerna inne om 
namn av Jesus , Samarbetsvillig , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Allerkserest God , Tak for lân at indevaerende Ny 
Testamente er blevet İ0st i den grad at vi er kan hen til İşere 
flere omkring jer. Behage hjaelp den folk ansvarlig nemlig 
g0r indevaerende Elektronisk skrift anvendelig. Behage 
hjaelp sig at blive k0bedygtig arbejde holdbar , og skabe 
flere Elektronisk b0ger anvendelig Behage hjaelp sig hen til 
nyde en hel ressourcer , den penge , den kraefter og den gang 
at de savn for at vaere i stand til opbevare i orden nemlig Jer. 

Behage hjaelp dem at er noget af den hold at hjaelp sig öven 
pâ en hverdags holdepunkt. Behage indr0mme sig den 
kraefter hen til fortsaette og indr0mme hver i sig den appel 
opfattelse nemlig den arbejde at jer savn sig hen til lave. 
Behage hjaelp hver i sig hen til ikke nyde skraek og hen til 
huske at du er den God hvem svar b0n og hvem star for 
arrangementet i alt. 

JEG bed at jer ville give mod sig , og at jer sikre sig , og 
den arbejde & ministerium at de er forlovet i. JEG bed at jer 
ville sikre sig af den Appel Tvinger eller anden hindring at 
kunne afbraek sig eller sen sig nede. 

Behage hjaelp mig hvor JEG hjaelp indevaerende Ny 
Testamente hen til ligeledes hitte pâ den folk hvem nyde 
skabt indevaerende oplag anvendelig , i den grad at JEG 
kunne bed nemlig sig hvorfor de kunne fortsaette hen til 
hjaelp flere folk JEG bed at jer ville indr0mme mig en kserlighed til jeres Hellig Ord ( den Ny Testamente ), og at 
jer ville indr0mme mig appel klogskab og discernment hen 
til kende jer bedre og hen til opfatte den periode at vi er 
nulevende i. 

Behage hjselp mig hen til kende hvor hen til omhandle den 
problemer at Jeg er stillet över for hver dag. Lord God , 
Hjselp mig hen til ville gerne kende jer Bedre og hen til ville 
gerne hjselp anden Christians i mig omrâde og omkring den 
jord. 

JEG bed at jer ville indr0mme den Elektronisk skrift hold og 
dem hvem arbejde med den \vebsite og dem hvem hjselp sig 
jeres klogskab. JEG bed at jer ville hjselp den individ 
medlemmer i deres slsegt ( og mig slsegt ) hen til ikke vsere 
spiritually narrede , men hen til opfatte jer og hen til ville 
gerne optage og komme efter jer i al mulig mâde. og JEG 
opfordre jer hen til lave disse sager i den bensevne i Jesus , 
Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MojiHTBa k öory ^oporoîi Bor, Bm hto öbijih 
BbinymeHbi oto Gospel hjih stot hobmh testament TaK, 
^rro Mbi öyjıeM BbiyHHTb öonbine o Bac. Iİ05KajıyHCTa 
noMorHTe jhoaîim OTBercTBeHHbiM ajih /jenaTb 3iy 
3jıeKTpoHHyıo KHHry HMeıoiHeöca. Bbi 3HaeTe ohh h bh 
M05KeTe noMOHb hm. Iİ05KajıyHCTa noMorHTe hm MOHb 
paöoTaTb öbicTpo, h cjıejıavne 6onee aneKTpoHHbie khhfh 
HMeıomenca rio5KajıyHCTa noMorHTe hm HMerb Bce pecypcbi, AeHbr, npoHHOCTb h BpeMa Koropbie ohh ajih roro 
^rroöbi MOHb ^ep>KaTb paöoTaTb ajih Bac. ItoKajıyöcTa 
noMorHTe tcm öyjjyr nacTbio KOMaımH noMoraeT hm Ha 
e5KeAHeBHoe ocHOBamıe. IToîKajryHCTa jıavne hm npoHHOCTb 
Ajih roro MTOÖbi npo^ojEKaTb h ^aBaTb KaayıOMy H3 hx 
AyxoBHoe BHHKaHne jxm paöoTbi mto bh xothtc hx 
c^enaTb. Iİ05KajıyHCTa noMorHTe KaayıOMy H3 hx He HMeTb 
crpax h He BcnoMHHaTb mto bh öy^eTe 6oroM ûTBenaıOT 
MOJiHTBe h in charge of bcc iî mojuo mto bh oöoaphjih hx, 
h mto bh 3amHmaeTe hx, h paöoTa & MHHHcrepcTBO mto 

OHH BKJHOHeHH BHyTpH. 

iî MOJUO MTO BH 3aiHHTHJTH HX OT #yXOBHHX yCHJIHH HJIH 

Apyrnx npenoH CMorjiH noBpeAHTb hm hjih 3aMeAJiHTb hm 
bhh3. rio5KajryHCTa noMorHTe MHe Kor/ıa a Hcnojib3yıo stot 
hobhh testament raıoKe jxm roro mtoöh ^yMaTb mo^en 
AejıajiH stot BapnaHT HMeıomeHca, TaK, mto a CMory 

nOMOJIHTb jxm HX H n03TOMy HX CMOrHTe npOAOJDKaTb 

noMOHb öojibHie mo ^en. 

iî MOjno mto bh zıajiH MHe BjnoÖJieHHOCTb Banıero 
CBaTennıero cnoBa (HoBbina 3aBeT), h mto bh /ıaJiH MHe 
#yxoBHbie npeMy/ıpocTb h pacno3HaHHe ajm Toro mtoöh 
3HaTb Bac öojıee jıynıne h noroiTb nepno/ıo BpeMeHH 
kotopom mh 5KHBeM b. rkoKajryHCTa noMorHTe MHe cyMeTb 
KaK oömarbca c 3arpyAHeHHHMH mto a confronted c 
KaaçubiM /meM. JlopA Bor, noMoraeT MHe xoTeTb 3HaTb Bac 
öojıee jryHHie h xoTeTb noMOHb ^pyrHM xpHCTHaHKaM b 
Moen oönacTH h BOKpyr MHpa. 

iî MOJTfO MTO BH Raim 3JieKTpOHHyK) KOMaH/ıy H Te KHHrH 

noMoraıOT hm Banıa npeMy/ıpocTb. iî mojiio mto bh 
noMorjiH HH^HBH/ıyajibHHM HjıeHaM hx ceMbH (h Moen 
ceMbn) /ıyxoBHOCT 6biTb oÖMaHyTHM, ho noHaTb Bac H 
xoTeTb npHHaTb h nocne^OBaTb 3a Bac b KaayıOH ^opore. 
Taıoıce jıavne HaM komiJiopt h naBejıeıme b sth BpeMeHa h a cnpaniHBaeM, mto bm AenaeTe 3th Bemjı in the name of 
CbfflOK 6ora, jesus christ, aMHm>, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,3,par Bor , EjıaroaapH th to3h to3h Hob 
3aBemaHne has p.p. ot be ocBo6o>KAaBaM TaKa 
to3h Hne CTe cnocoöeH kbm yna ce noBene 
HaOKOJiO th. XapecBaM noMaraM onpeflejiHTejıeH hjich 
xopa OTroBopeH 3a npnroTBaHe to3h Electronic KHHra 
HanHHeH. 

XapecBaM noMaraM rax ki>m 6ı>Aa cnocoöeH kt>m paöoTa 
nocra , h npaBa noBene Electronic KHiDKapHHHa HaınmeH 
XapecBaM noMaraM rax ki>m HMaM nan onpe/teıiHTejıeH 
HjıeH cpe/tCTBO , onpeflejiHTeneH nneH napn , 
onpe/teıiHTejıeH HjıeH yctohhhboct h onpe/teıiHTejıeH HjıeH 
BpeMe to3h Te wyama in pe# ki>m 6ı>Aa cnocoöeH ki>m 
/rbp5Ka /TBH5KeHHe 3a Th. XapecBaM noMaraM ot that to3h 
ere nacT Ha onpe/teıiHTejıeH hjich Birpar to3h noMaraM rax 
Ha an BceKH^HeBeH 6a3a. 

XapecBaM ^aBaM rax oırpeAejiHreneH hjich yctohhhboct 
ki>m npoAtJDKaBaM h /laBaM BceKH Ha rax oırpeAejiHreneH 
HjıeH /ryxoBeH cxBamaHe 3a onpeflejiHTejıeH nneH paöoTa 
TO3H th jnmca Tax ki>m npaBa. 

XapecBaM noMaraM BceKH Ha Tax ki>m He HMaM CTpax h ki>m 
noMHH to3h th ere onpe/teıiHTejıeH hjich Bor koh OTroBop 

MOJIHTBa H KOH e İn m>JTHH Ha BCHHKO. A3 MOJIH T03H TH y5K 

Hacı>pHaBaM Tax , h to3h th 3amHTaBaM Tax , h onpe^eıiHTejıeH HjıeH paöoTa & MHHHcrepcTBO to3h Te ere 
3am>iDKaBaM in. A3 mojih to3h th yac 3amHTaBaM rax ot 
onpe^ejiKTejıeH HjıeH ,HyxoBeH Cnna hjih /ıpyr npenKa to3h 
p.t. ot can Bpe^a rax hjih 6aBeH rax rono Bi>3BHiııeHHe. 
XapecBaM noMaraM me Kora A3 ynoTpeöa to3h Hob 
3aBemaHHe kt>m ebmo mhcjih Ha onpeAejnrrejıeH hjich xopa 

KOH HMaM p.t. H p.p. OT make T03H H3£aHHe HajIHHeH , TaKa 

TO3H A3 Mora mojih 3a rax h TaKa Te Mora npoAtJDKaBaM 
kt>m noMaraM noBene xopa A3 mojih to3h th yac ^aBaıvı me 
a jho6ob Ha your Cbot JfyMa ( onpeAejnrrejıeH HjıeH Hob 
3aBemaHHe ), h to3h th yac ^aBaM me /ryxoBeH Mi>/rpocT h 
pa3JiHHaBaHe ki>m 3Haa th no-Ao6ı>p h ki>m pasönpaM 
onpe^ejiKTejıeH HjıeH nepnoA Ha BpeMe to3h HHe ere 5khb 
in. XapecBaM noMaraM me ki>m 3Haa raıc ki>m pa3AaBaM c 
onpe^ejiKTejıeH HjıeH Mi>HeH to3h A3 cbm ronpaBaM npeA c 
BceKH Ren. 

JlopA Bor , IlOMaraM me kt>m jnmca ki>m 3Haa th no-Ao6ı>p 
h ki>m jnmca ki>m noMaraM /ıpyr Xphcthhhckh in my ıuıom 
h HaoKono onpe^eıiHTejıeH HjıeH cbot. 

A3 MOJiH to3h th yac ^SBaM onpeAejnrrejıeH HjıeH Electronic 
KHHra Bnpar h ot that koh paöoTa Ha onpeAejnrrejıeH HjıeH 
\vebsite h ot that koh noMaraM Tax your Mi>/rpocT. A3 mojih 
to3h th y5K noMaraM onpeAejnrreneH HjıeH jnmeH hjichctbo 
Ha TexeH ceMencTBO ( h my ceMencTBO ) ki>m He 6ı>Aa 
/ryxoBeH H3MaMBaM , ho ki>m pasönpaM th h ki>m jnmca kt>m 
npneMaM h cjıe^BaM th in BceKH m>T. h A3 mrraM th ki>m 
npaBa Te3H Hemo in onpeflejnrrejıeH HjıeH HMe Ha He3yHT , 
Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& sevgili mabut , eyvallah adi. şu bu incil bkz. 

have be serbest bırakmak takı biz are güçlü -e doğru 
öğrenmek daha hakkında sen. mutlu etmek yardım etmek 
belgili tanımlık insanlar -den sorumlu için yapım bu 
elektronik kitap elde edilebilir, mutlu etmek yardım etmek 
onları -e doğru muktedir iş hızlı , ve yapmak daha elektronik 
kitap elde edilebilir mutlu etmek yardım etmek onları -e 
doğru -si olmak tüm belgili tanımlık kaynak , belgili 
tanımlık para , belgili tanımlık güç ve belgili tanımlık zaman 
adi. 

şu onlar lüzum için muktedir almak çalışma için sen. mutlu 
etmek yardım etmek o adi. şu are bölüm -in belgili tanımlık 
takım adi. şu yardım etmek onları üstünde an her temel, 
mutlu etmek vermek onları belgili tanımlık güç -e doğru 
devam etmek ve vermek her -in onları belgili tanımlık 
ruhanî basiret için belgili tanımlık iş adi. 
şu sen istemek onları -e doğru yapmak, mutlu etmek yardım 
etmek her -in onları -e doğru değil -si olmak korkmak ve -e 
doğru anımsamak adi. şu sen are belgili tanımlık mabut kim 
yanıt dua ve kim bkz. be içinde fiyat istemek -in her şey. I 
dua etmek adi. şu sen -çekti yüreklendirmek onları , ve adi. 
şu sen korumak onları , ve belgili tanımlık iş & bakanlık adi. 
şu onlar are meşgul içinde. I dua etmek adi. şu sen -çekti 
korumak onları —dan belgili tanımlık ruhanî güç ya da diğer 
engel adi. 

şu -ebil zarar onları ya da yavaş onları aşağı, mutlu etmek 
yardım etmek beni ne zaman I kullanma bu İncil -e doğru da 
düşün belgili tanımlık insanlar kim -si olmak -den yapılmış 
bu baskı elde edilebilir , takı I -ebilmek dua etmek için 
onları vesaire onlar -ebilmek devam etmek -e doğru yardım etmek daha insanlar I dua etmek adi. şu sen -çekti vermek 
beni a aşk -in senin kutsal kelime ( belgili tanındık İncil ), 
ve adi. şu sen -çekti vermek beni ruhanî akıllılık ve 
discernment -e doğru bilmek sen daha iyi ve -e doğru 
anlamak belgili tanındık döndürmemem adi. şu biz are canlı 
içinde, mutlu etmek yardım etmek beni -e doğru bilmek 
nasıl -e doğru dağıtmak ile belgili tammlık müşkülat adi. 
şu I am karşı koymak ile her gün. efendi mabut , yardım 
etmek beni -e doğru istemek -e doğru bilmek sen daha iyi ve 
-e doğru istemek -e doğru yardım etmek diğer Hristiyan 
içinde benim alan ve çevrede belgili tanındık dünya. I dua 
etmek adi. şu sen -çekti vermek belgili tammlık elektronik 
kitap takım ve o kim iş üstünde belgili tammlık \vebsite ve o 
kim yardım etmek onları senin akıllılık. 
I dua etmek adi. şu sen -çekti yardım etmek belgili tammlık 
bireysel aza -in onların aile ( ve benim aile ) -e doğru değil 
var olmak ruhanî aldatmak , ama -e doğru anlamak sen ve -e 
doğru istemek -e doğru almak ve izlemek sen içinde her yol. 
ve I sormak sen -e doğru yapmak bunlar eşya adma Isa , 
amin , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& sevgili mabut , eyvallah adi. şu bu İncil bkz. have be serbest 
bırakmak takı biz are güçlü -e doğru öğrenmek daha hakkında sen. mutlu etmek yardım etmek belgili tamirdik 
insanlar -den sorumlu için yapım bu elektronik kitap elde 
edilebilir, mutlu etmek yardım etmek onları -e doğru 
muktedir iş hızlı , ve yapmak daha elektronik kitap elde 
edilebilir mutlu etmek yardım etmek onları -e doğru -si 
olmak tüm belgili tammlık kaynak , belgili tamirdik para , 
belgili tammlık güç ve belgili tammlık zaman adi. 
şu onlar lüzum için muktedir almak çalışma için sen. mutlu 
etmek yardım etmek o adi. şu are bölüm -in belgili tammlık 
takım adi. şu yardım etmek onları üstünde an her temel, 
mutlu etmek vermek onları belgili tammlık güç -e doğru 
devam etmek ve vermek her -in onları belgili tammlık 
ruhanî basiret için belgili tammlık iş adi. 

şu sen istemek onları -e doğru yapmak, mudu etmek yardım 
etmek her -in onları -e doğru değil -si olmak korkmak ve -e 
doğru anımsamak adi. şu sen are belgili tammlık mabut kim 
yanıt dua ve kim bkz. be içinde fiyat istemek -in her şey. I 
dua etmek adi. şu sen -çekti yüreklendirmek onları , ve adi. 
şu sen korumak onları , ve belgili tanındık iş & bakanlık adi. 
şu onlar are meşgul içinde. I dua etmek adi. şu sen -çekti 
korumak onları —dan belgili tammlık ruhanî güç ya da diğer 
engel adi. 

şu -ebil zarar onları ya da yavaş onları aşağı, mutlu etmek 
yardım etmek beni ne zaman I kullanma bu İncil -e doğru da 
düşün belgili tammlık insanlar kim -si olmak -den yapılmış 
bu baskı elde edilebilir , takı I -ebilmek dua etmek için 
onları vesaire onlar -ebilmek devam etmek -e doğru yardım 
etmek daha insanlar I dua etmek adi. şu sen -çekti vermek 
beni a aşk -in senin kutsal kelime ( belgili tammlık İncil ), 
ve adi. şu sen -çekti vermek beni ruhanî akıUılık ve 
discernment -e doğru bilmek sen daha iyi ve -e doğru 
anlamak belgili tammlık döndürmemem adi. şu biz are canlı 
içinde, mutlu etmek yardım etmek beni -e doğru bilmek 
nasıl -e doğru dağıtmak ile belgili tammlık müşkülat adi. şu I am karşı koymak ile her gün. efendi mabut , yardım 
etmek beni -e doğru istemek -e doğru bilmek sen daha iyi ve 
-e doğru istemek -e doğru yardım etmek diğer Hristiyan 
içinde benim alan ve çevrede belgili tamirdik dünya. I dua 
etmek adi. şu sen -çekti vermek belgili tammlık elektronik 
kitap takım ve o kim iş üstünde belgili tammlık \vebsite ve o 
kim yardım etmek onları senin akıllılık. 
I dua etmek adi. şu sen -çekti yardım etmek belgili tammlık 
bireysel aza -in onların aile ( ve benim aile ) -e doğru değil 
var olmak ruhanî aldatmak , ama -e doğru anlamak sen ve -e 
doğru istemek -e doğru almak ve izlemek sen içinde her yol. 
ve I sormak sen -e doğru yapmak bunlar eşya adına Isa , 
amin , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Serbia - Servia - Serbian 

Serbia Serbian Servian Prayer Isus Krist Molitva Bog Kako 
Moliti moci cuti moj molitva za pitati davati ponuditi mene 
otkriti duhovni Vodstvo 

Serbia ■ Prayer Requests (praying ) to G od ■ e x p la in e d in 

Serbian (servian) L anguage 

Molitva za Bog ## Kako za Moliti za Bog 
Kako Bog moci cuti moj molitva 
Kako za pitati Bog za davati ponuditi mene 
Kako otkriti duhovni Vodstvo Kako za naci predaja iz urok Raspolozenje 

Kako za zasluga odredeni elan istinit Bog nad Nebo 

Kako otkriti odredeni elan Hriscanin Bog 
Kako za moliti za Bog droz Isus Krist 
JA imati nikada molitva pre nego 
Vazan za Bog 
Bog zeljan ljubavi svaki osoba osoba 

Isus Krist moci pomoc 
Se Bog Biti stalo moj zivot 
Molitva Trazenju 

stvar taj te moc oskudica za uzeti u obzir govorenje za Bog 
okolo Molitva Trazenju kod te , okolo te Govorenje za Bog , odredeni elan Kreatör nad odredeni 
elan Svemir , odredeni elan Gospodar : 

1 . taj te davati za mene odredeni elan hrabrost za moliti 
odredeni elan stvar taj JA potreba za moliti 2. taj te davati za 
mene odredeni elan hrabrost za verovati te pa primiti sta te 
oskudica raditi s moj zivot , umjesto mene uznijeti moj 
vlastiti volja ( namera ) iznad vas. 

3. taj te davati mene ponuditi ne career moj bojazan nad 
odredeni elan nepoznat za postati odredeni elan isprika , 
inace odredeni elan osnovica umjesto mene ne za sluziti 
you. 

4. taj te davati mene ponuditi vidjeti pa uciti kako za imati 
odredeni elan duhovni sway JA potreba ( droz tvoj rijec Biblija ) jedan ) umjesto odredeni elan dogadaj ispred pa P ) 
umjesto moj vlastiti crew duhovni putovanje. 

5. Taj te Bog davati mene ponuditi oskudica za sluziti Te 
briny 

6. Taj te podsetiti mene za razgovarati sa te prayervvhen ) JA 
sam frustriran inace u problemima , umjesto tezak za odluka 
stvar ja sam jedini droz moj ljudsko bice sway. 

7. Taj te davati mene Mudrost pa jedan srce ispunjen s 
Biblijski Mudrost tako da JA sluziti te briny delotvorno. 

8. Taj te davati mene jedan zelja za ucenje tvoj rijec , Biblija 
, ( odredeni elan Novi Zavjet Evandelje nad Zahod ), na 
temelju jedan crew osnovica 9. taj te davati pomoc za mene 
tako da JA sam u moguenosti za obavestenje stvar unutra 
Biblija ( tvoj rijec ) sta JA moci osobno vezati za , pa taj 
volja pomoc mene shvatiti sta te oskudica mene raditi unutra 
moj zivot. 

10. Taj te davati mene velik raspoznavanje , za shvatiti kako 
za objasniti za ostali tko te biti , pa taj JA moci uciti kako 
uciti pa knotkle kako za pristajati uza sto te pa tvoj rijec ( 
Biblija ) 

11. Taj te donijeti narod ( inace \vebsites ) unutra moj zivot 
tko oskudica za knotkle te , pa tko biti jak unutra njihov 
precizan sporazum nad te ( Bog ); pa Taj te donijeti narod ( 
inace \vebsites ) unutra moj zivot tko ce biti u moguenosti za 
ohrabriti mene za toeno uciti kako za podeliti Biblija rec nad 
istina (2 Timotej 215:). 

12. Taj te pomoc mene uciti za imati velik sporazum okolo 
sta Biblija prikaz 3. lice od TO BE u prezentu najbolji , sta 
3. lice od TO BE u prezentu vecina precizan , pa sta je preko duhovni sway & snaga , pa sta prtkaz sloziti se s odredeni 
elan izvorni rukopis taj te nadahnut odredeni elan autorstvo 
nad odredeni elan Novi Zavjet za pisati. 

13. Taj te davati ponuditi mene za korist moj vrijeme unutra 
jedan dobar put , pa ne za uzaludnost moj vrijeme na 
temelju Neistinit inace prazan metod za dobiti zaglavni 
karnen za Bog ( ipak taj nisu vjerno Biblijski ), pa kuda tim 
metod proizvod nijedan dug rok inace trajan duhovni voce. 

14. Taj te davati pomoc za mene za shvatiti sta za traziti 
unutra jedan erkva inace jedan mjesto nad zasluga , sta rod 
nad sumnja za pitati , pa taj te pomoc mene za naci vernik 
inace jedan parson s velik duhovni mudrost umjesto lak 
inace neistinit odgovor. 

15. taj te uzrok mene za secati se za sjecati se tvoj rijec 
Biblija ( takav kao Latinluk 8), tako da JA moci imati pik na 
moj srce pa imati moj pamcenje spreman , pa biti spreman 
za davati dobro odgovarati ostali nad odredeni elan nadati se 
taj JA imati okolo te. 

16. Taj te donijeti ponuditi mene tako da moj vlastiti 
teologija pa doktrina za slagati tvoj rijec , Biblija pa taj te 
nastaviti za pomoc mene knotkle kako moj sporazum nad 
doktrina moci poboljsati tako da moj vlastiti zivot , stil 
zivota pa sporazum nastavlja da bude zaglavni karnen za sta 
te oskudica to da bude umjesto mene. 

17. Taj te otvoren moj duhovni uvid ( zakljucak ) sve vise , 
pa taj kuda moj sporazum inace percepcija nad te nije 
precizan , taj te pomoc mene uciti tko Isus Krist vjerno 3. 
lice od TO BE u prezentu. 

18. Taj te davati ponuditi mene tako da JA moci za odvojen 
iko neistinit obredni sta JA imati zavisnost na temelju , iz tvoj jasan poucavanje unutra Biblija , ako postoje nad sta JA 
sam sledece nije nad Bog , inace 3. lice od TO BE u 
prezentu u suprotnosti sa sta te oskudica za poucavati nama 
okolo sledece te. 

19. Taj iko sile nad urok ne oduteti iko duhovni sporazum 
sta JA imati , ipak radije taj JA zadrzati odredeni elan znanje 
nad kako za knotkle te pa ne da bude lukav unutra ovih dan 
nad duhovni varka. 

20. Taj te donijeti duhovni sway pa ponuditi mene tako da 
JA volja ne da bude dio nad odredeni elan Velik Koji pada 
Daleko inace nad iko pokret sta postojati produhovljeno 
krivotvoriti za te pa za tvoj Svet Rijec 

21. Taj da önde 3. lice od TO BE u prezentu bilo sto taj JA 
imati ispunjavanja unutra moj zivot , inace iko put taj JA ne 
imate odgovaranje za te ace JA treba imati pa taj 3. lice od 
TO BE u prezentu sprjecavanje mene iz oba hodanje s te , 
inace imajuci sporazum , taj te donijeti tim stvar / odgovor / 
dogadaj leda u moj pamcenje , tako da JA odreci se njima u 
ime Isus Krist , pa svi nad njihov vrijednosni papiri pa 
posledica , pa taj te opet staviti iko praznina ,sadness inace 
ocajavati unutra moj zivot s odredeni elan Radost nad 
odredeni elan Gospodar , pa taj JA postojati briny 
usredotocen na temelju znanje za sledii te kod citanje tvoj 
rijec , odredeni elan Biblija 

22. Taj te otvoren moj oci tako da JA moci za jasno vidjeti 
pa prepoznati da önde 3. lice od TO BE u prezentu jedan 
Velik Varka okolo Duhovni tema , kako za shvatiti danasji 
fenomen ( inace ovih dogadaj ) iz jedan Biblijski 
perspektiva , pa taj te davati mene mudrost za knotkle i tako 
taj JA volja uciti kako za pomoc moj prijatelj pa voljen sam 
sebe ( rodbina ) ne postojati dio nad it. 23. Taj te osigurati taj jednom moj oci biti otvoreni pa moj 
pamcenje shvatiti odredeni elan duhovni izrazajnost nad 
trenutni zbivanja uzimanje mjesto unutra odredeni elan svet 
, taj te pripremiti moj srce prihvatiti tvoj istina , pa taj te 
pomoc mene shvatiti kako za naci hrabrost pa sway droz 
tvoj Svet Rijec , Biblija. U ime Isus Krist , JA traziti ovih 
stvar potvrdujuci moj zelja da bude slozno tvoj volja , pa JA 
sam iskanje tvoj mudrost pa za imati jedan ljubav nad 
odredeni elan istina Da Briny podno Stranica 
Kako za imati Vjecan Zivot Nama biti dearth da danasji foil ( nad molitva trazenju za 
Bog ) 3. lice od TO BE u prezentu u moguenosti za pomoci 
te. Nama shvatiti danasji ne moze biti odredeni elan najbolji 
inace vecina delotvoran prevod. Nama shvatiti taj önde biti 
mnogobrojan razlicit putevi nad izraziv misao pa reci. Da te 
imati jedan sugestija umjesto jedan bolji prevod , inace da te 
slican za uzeti jedan malen kolicina nad tvoj vrijeme za 
poslati sugestija nama , te ce biti pomaganje hiljadu nad 
ostali narod isto , tko volja onda citanje odredeni elan 
poboljsan prevod. Nama cesto imati jedan Novi Zavjet 
raspoloziv unutra tvoj jezik inace unutra jezik taj biti redak 
inace star. 

Da te biti handsome umjesto jedan Novi Zavjet unutra jedan 
specifican jezik , ugoditi pisati nama. Isto , nama oskudica 
da bude siguran pa probati za komunicirati taj katkada , 
nama ciniti ponuda knjiga taj nisu Slobodan pa taj ciniti 
kostati novac. Ipak da te ne moci priustiti neki od tim 
elektronieki knjiga , nama moci cesto ciniti dobro razmena nad elektronicki knjiga umjesto pomoc s prevod inace 
prevod posao. Te ne morati postojati jedan strucan radnik , jedini jedan 
pravilan osoba tko 3. lice od TO BE u prezentu zainteresiran 
za pomaganje. Te treba imati jedan racunar inace te treba 
imati pristup za jedan racunar kod tvoj mestanin biblioteka 
inace univerzitet inace univerzitet , otada tim obicno imati 
bolji spoj za odredeni elan Internet. Te moci isto obicno 
utemeljiti tvoj vlastiti crew SLOBODAN elektronski posta 
racun kod lijeganje mail.yahoo.com 

Ugoditi uzeti maloprije otkriti odredeni elan elektronski 
posta adresa smjesten podno inace odredeni elan kraj nad 
danasji stranica. Nama nadati se te volja poslati elektronski 
posta nama , da danasji 3. lice od TO BE u prezentu nad 
pomoc inace hrabrenje. Nama isto ohrabriti te za dodir nama 
u vezi sa Elektronicki Knjiga taj nama ponuda taj biti van 
kostati , pa slobodan. Nama ciniti imati mnogobrojan knjiga unutra stran jezik , 
ipak nama ne uvijek mjesto njima za primiti elektronski ( 
skidati podatke ) zato nama jedini napraviti raspoloziv 
odredeni elan knjiga inace odredeni elan tema taj biti preko 
zatrazen. Nama ohrabriti te za nastaviti za moliti za Bog pa 
za nastaviti uciti okolo Njemu kod citanje odredeni elan 
Novi Zavjet. Nama dobrodosao tvoj sumnja pa primedba 
kod elektronski posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Dragâ Dumnezeu , Multumesc that this Nou Testament 

has been released so that noi sîntem çapabil la spre learn 
mai muit despre tu. 

Te rog ajutâ-mâ oamenii responsible pentru making this 
Electronic carte folositor. Te rog ajutâ-mâ pe ei la spre a fi 
çapabil la spre work rapid , şi a face mai muit Electronic 
carte folositor Te rog ajutâ-mâ pe ei la spre have tot art.hot. 
resources , art.hot. bani , art.hot. strength şi art.hot. timp that 
ei nevoie înâuntru ordine la spre a fi çapabil la spre a pastra 
vvorking pentru Tu. 

Te rog ajutâ-mâ aceia that eşti part de la team that ajutor pe 
ei on un fiecare basis. A face pe plac la a da pe ei art.hot. 
strength la spre a continua şi a da each de pe ei art.hot. spirit 
understanding pentru art.hot. work that tu nevoie pe ei la 
spre a face. 

Te rog ajutâ-mâ each de pe ei la spre nu have fear şi la spre 
a-şi aminti that tu eşti art.hot. Dumnezeu cine ansvvers 
prayer şi cine este el înâuntru acuzatie de tot. I pray that tu 
trec.de la will encourage pe ei , şi that tu a proteja pe ei , şi 
art.hot. work & ministru that ei sînt ocupat înâuntru. I pray 
that tu trec.de la will a proteja pe ei de la art.hot. Spirit 
Forces sau alt obstacles that a putut harm pe ei sau lent pe ei 
jos. 

Te rog ajutâ-mâ cînd I folos this Nou Testament la spre de 
asemenea think de la oameni cine have made this a redacta 
folositor so that I a putea pray pentru pe ei şi so ei a putea a continua la spre ajutor mai muit oameni I pray that tu trec.de 
la will dâ-mi o dragoste de al tâu Holy Cuvînt ( art.hot. Nou 
Testament ), şi that tu trec.de la will acordâ-mi spirit 
wisdom şi discernment la spre know tu better şi la spre 
understand art.hot. perioadâ de timp that noi sîntem viu 
înâuntru. 

Te rog ajutâ-mâ la spre know cum la spre deal cu art.hot. 
difficulties that I sînt confronted cu fiecare zi. Lord 
Dumnezeu , Ajutâ-mâ help la spre nevoie la spre know tu 
Better şi la spre nevoie la spre ajutor alt Creştin înâuntru 
meu arie şi around art.hot. lume. I pray that tu trec.de la will 
a da art.hot. 

Electronic carte team şi aceia cine work pe \vebsite şi aceia 
cine ajutor pe ei al tâu \visdom. I pray that tu trec.de la will 
ajutor art.hot. individual members de lor familie ( şi meu 
familie ) la spre nu a fi spiritually deceived , numai la spre 
understand tu şi eu la spre nevoie la spre accent şi a urma tu 
înâuntru fiecare way. şi I a intreba tu la spre a face aceştia 
things în nüme de Jesus , Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Russian - Russe - Russie 

Russian Prayer Requests - MojIHTBa K 

6ora KaK noMOJiHTb k 

6ora KaK 6or mcokct ycnbiıııaTb MoeMy 

MOJiHTBe KaK cnpocHTb, mto 6or muı noMomb k MHe 

KaK HaÖTH /ryxoBHoe raBe^emıe 

KaK Hairra deliverance ot 3Jieraııero 

#yxoB KaK noKjıOHHTbca noncTHHe 6or 

paa KaK Haırra xpHcraaHCKoe 

6ora KaK noMOJiHTb k 6ory ^o 

jesus christ a mncoiTia He Monnna nepen 

BaacHbiM k BjnoÖJieHHOCTaM 6ora 

6ora KajK^oe HHAHBH/ryajibHoe 

jesus, kotop nepcoHbi christ mcokct noMOHb 

AenaeT BHHMaTenbHOCTb 6ora o mohx Bemax 

3anpOCOB MOJiHTBe 

5KH3HH Bbl MOrjIH XOTCTb £JIH paCCMOTpeHHH nOrOBOpHTb K 

6ory o 3anpocax mojihtbc 
BaMH, o mc ToBopam k 6ory, coî/jaTejib BcejıeHHoro, jıop/j: 
1. bbi /jajııı 6bi k MHe cvıejıocrıı iiomojiiitb ıtemıı h jyjın 

TOTO HTOÖbl nOMOJIHTfc 

2. Bbl flaJIH 6bl K MHe CMejIOCTH BepHTb BaM H npHHHMaTb 

bh xoTHTe c^enaTb c Moen >KH3Hbio, BMecTO Meıw exalting 
moh bojih (HaMepne) Han tbohm. 

3. Bbl naJIH 6bl MHe nOMOHJb AJIH TOTO MTOÖbl He 

nperuiTCTBOBaTb mohm CTpaxaM HencBecrHa craTb 

OTrOBOpKaMH, HJIH OCHOBa Jiflü MeH3, KOTOp Hy5KHO He 

cjry5KHTb bh. 4. bh najiH 6bi MHe noMOHjb jxm roro MTOÖbi yBimeTb h BbiyHHTb KaK HMeTb /ıyxoBHyıo npoHHOCTb a 
(nepe3 Banıe cjiobo 6h6jihh) a) ajih cjıynaeB Bnepea h 6) 
jxm Moero coöcTBeHHoro jnpnroro #yxoBHoro 
nyTenıecTBHH. 

5. ^to bh 6or ^ajiH MHe noMomb jxm toto htoöh xoTeTb 
cny5KHTb bh öojibine 

6. ^to bh remind, mto a pa3roBapHBan c BaMH (prayer)when 
a ce6a paccrpobre hjih b 3aTpy/nıeHHH, bmccto nbiraTbca 
pa3peniHTb Benin TOJibKO nepe3 mok> mo^CKyıo npoHHOCTb. 

7. ^to bh Aajın MHe npeMy/ıpocTb h cepaue 3anojiHHjıo c 
ÖHÖJiencKOH npeMy/ıpocTbio Taıc HOI1 a cjıy>KHjı 6h bh 

3(J)(J)eKTHBHO. 

8. ^to bh ^ajiH MHe 5KenaHHe royHHTb Banıe cjiobo, 
6h6jihk>, (HoBbina 3aBeT Gospel john), on a personal basis, 

9. bh /lamı 6h noMonjn k MHe TaK, mto a 6y/ıy 3aMeTHTb 
Benin b 6h6jihh (BameM cnoBe) a Mory jihhho orHecra k, h 

KOTOpOH nOM05KeT MHe nOHHTb Bbl XOTHTe Meroı c/ıejıaTb B 
MOeÖ 5KH3HH. 

10. ^to bh ^ajiH MHe öojibHioe pacno3HaHHe, jxm roro 
MTOÖbi noHaTb KaK o6ı>acHHTb k ^pyrHM KOTOpbie Bbl, H MTO 
a Mor BbiyHHTb KaK BbiyHHTb h cyMeTb KaK croaTb BBepx 
Ajih Bac h Bamero cnoBa (6h6jihh) 

1 1 . ^to bh npHHecjiH mo^eıi (hjih \vebsites) b Moen 5kh3hh 

XOT3T 3HaTb BaC, H KOTOpbie CHJIbHbl B HX TOHHOM 

BHHKaHHH Bac (6or); h to bh npHHecjın 6h jnoAen (hjih 
\vebsites) b Moen 5kh3hh öyjıeT oöo/ıpHTb Meroı tohho 
BbiyHHTb KaK pa3AejiHTb 6h6jihio cjiobo npaB^H (2 timothy 
2:15). 12. ^to bh noMorjiH MHe BbiyHHTb HMeTb öojibinoe 
BHHKaHne o KOTopbiii BapnaHT 6h6jihh caMbie jıynıırae, 

KOTOpblH CaMblH TOHHHH, H KOTOpblH HMeeT CaMbK 

AyxoBHbie npoHHOCTb & cnny, h KOTopaa BapnaHT 
cornanıaeTca c nepBOHanajibHO pyKonncaMH mto bh 
BOOAynıeBHjiH aBTopbi HoBbina 3aBeT HanncaTb. 

13. ^to bh ^ajiH noMomb k MHe jxm Hcnojib30BaHHH Moero 
BpeMeHH b xopomeH ^opore, h jxm Toro htoöh He 

paCTOHHTejlbCTBOBaTb MOe BpeMfl Ha JI05KHbIX HJIH nycTbix 

MeTOAax nonyHHTb closer to 6or (ho to He 6y/rbre 
noHCTHHe ÖHÖJiencK), h rae Te MeTO/rbi He npoH3BO/ıaT 

HHKaKOH ^OJirOCpOHHblH HJIH lastillg flyXOBHHH 

njıOAOOBom. 

14. ^to bh zıajiH noMOHjb k MHe noHjm> look for b uepıcoB 

HJIH MeCTe nOKJIOHeHHa, HTO BH/TH BOnpOCOB, KOTOp Hy5KHO 

cnpocHTb, h mto bh noMorjiH MHe HaÖTH Bepyıoıınra HJIH 
pastor c 6ojibHiOH /ryxoBHOH npeMy/rpocTbio bmccto jıerKHx 

HJIH JI05KHbIX OTBeTOB. 

15. Bbl npHHHHHJIH 6bl MeHH BCnOMHHTb /TJIH TOTO MTOÖbl 

3anoMHHTb Banıe cjiobo 6h6jihh (such as Romans 8), Taıc, 
mto a CMory HMeTb ero b MoeM cep/me h HMeTb moh pa3yM 
6biTb noAroTOBjıeHHbiM, h totobo ^aTb otbct k ^pyroMy H3 
ynoBaHHa KOTopoe a HMeıo o Bac. 

16. ^to bh npHHecjiH noMomb k MHe TaK HOn moh 
coöcTBeHHbie Teojıorna h aoktphhh jxm roro htoöh 
corjıacHTbca c BaniHM cjiobom, önöjınen h mto bh 
npoAOJDKajiHCb noMOHb MHe cyvıeTb KaK Moe BHHKaHne 

AOKTpHHbl M05KHO yjiyHHIHTb TaK, MTO MOH COÖCTBeHHbie 

5KH3Hb, lifestyle h noHHMaTb 6y/ryT npo^ojcKaTbca 6biTb 
closer to bh xothtc hx 6biTb jxm mensi. 17. ^TO Bbl paCKpblJIH MOK) flyXOBHyK> npOHHIjaTejIbHOCTb 

(3atcjiK)HeHHH) öojibine h 6ojn>ıııe, h mto rae moh BHHKaınıe 
hjih BOcnpHHaTHe Bac He tohum, hto bh noMornn MHe 
BbiyHHTb jesus christ noncTHHe. 

18. ^to bh ^ajiH noMomb k MHe Taıc HOI1 a Mor 6m 
OT/ıejiHTb jnoöbie no5KHbie pHTyanbi a 3aBHcejı Ha, ot BaniHx 
acHbK npeno^aBaTenbCTB b 6h6jihh, ecnn jnoöoe H3, to a 
following He 6ora, hjih npoTHBonojı05KHbi k bh xothtc jxm 
Toro HTo6bi HayHHTb HaM - o cjıe^OBaTb 3a BaMH. 

19. ^to jnoöbie ycnjına 3Jia take away HHCKOJibKO /ryxoBHoe 

BHHKaHHe ü HMeK), HO AOBOJIbHO hto a coxpaHHjı 3HaHHe 

KaK 3HaTb Bac h 6biTb oÖMaHyTbiM BHyTpn these days 
AyxoBHoro oÖMaHa. 

20. ^to bh npHHecjiH /ryxoBiryıo npoHHOCTb h noMornn k 
MHe TaK HOn a ne oy/ry nacrbio 6ojh>hioh nanaTb nponb 
hjih jnoöoro ppvDKenmL öhjio 6bi /ryxoBHOCT counterfeit k 
BaM h k BanıeMy CBaTeraııeMy cjıOBy. 

21. To ecjiH MTO-HHÖbmb, to a ^ejıajı b Moen 5kh3hh, hjih 
jnoöaa ^opora mto a ne OTBenajı k BaM no Mepe roro Kaıc a 
AOJDKeH HMeTb h to npeAOTBpamaeT Meroı ot hjih ıyjiHTb c 

BaMH, HJİH HMeTb nOHHMaTb, MTO Bbl npHHecjiH Te 

things/responses/events back into moh pa3yM, TaK HOI1 a 
OTpenbjıca 6bi ot hx in the name of jesus christ, h Bce H3 hx 

BJIHHHHH H nOCJieACTBHİİ, H MTO Bbl 3aMCHHJIH JüOÖbie 

emptiness, TOCKjiHBOCTb hjih despair b Moen 5kh3hh c 
yTexoıi jıopaa, h mto h 6ojn>ıııe 6mji c(J)OKycHpoBaH Ha 
yHHTb nocjıeAOBaTb 3a BaMH nyTeM nmaTb raine cjiobo, 
6h6jihh. 

22. ^to bh pacKpbijiH moh rjıa3a TaK HOn a Mor 6h acHO 
yBH/ıeTb h y3HaTb ecjın 6y#eT 6ojh>hioh oÖMaH o /ryxoBHbix 
TeMax, to KaK noroiTb 3to aBjıemıe (hjih 3th cjıynan) ot ÖHÖneficKOH nepcneKTHBbi, h mto bh Raim MHe 
npeMy/ıpocTb ajih roro htoöh 3HaTb h TaK HOI1 a Bbiyny 

KaK nOMOHb MOHM ^py3b3M H nOJüOÖHJI OAHH 

(poACTBeHHHKH) ajih roro MTo6bi He 6biTb HacTbio ee. 

23 ^to bh oöecneHHjiH mto pa3 moh raa3a pacıcpbiHbi h moh 
pa3yM noHHMaeT #yxoBHoe 3HaneHHe TeKymHe coöhthh 
npHHHMaa Mecro b Mnpe, mto bh ikototobhjih Moe cep/me 
Ajih roro MTOÖbi npH3HaBaTb Bamy npaB/ıy, h mto bh 
noMorjiH MHe noHHTb KaK Hanra CMenocTb h npoHHOCTb 
nepe3 Banıe CBaTemııee cjiobo, 6h6jihio. in the name of 
jesus christ, a npomy 3th Benin noATBepjK/ıaa Moe 5KenaHne 
ÖHTb b cooTBeTCTBHH Banıeii Bonen, n a npomy Banıa 
npeMymDOCTb n HMeTb BjnoÖJieHHOCTb npaB/iH, AMHHb. Bojibme Ha mıe CTpaHnıibi 

KaK HMeTb BeHHaaa }KH3Hb Mbl paHOCTHH eCJIH 3TOT CnHCOK (3anpOCOB MOJIHTBe K 

6ory) M05KeT noMOHb BaM. Mbi noHHMaeM sto He mtokct 
ÖHTb caMbm uymıiHH hjih caMHH 3(J)(J)eKTHBHHH nepeBOA. 
Mbi noHHMaeM mto öyjjyr MHoro no-pa3HOMy ^opor 
BbipaacaTb mhcjih h cnoBa. Ecjih bh HMeeTe npe^JicraceHHe 
jxm 6onee jrymııero nepeBO^a, hjih ecnn bh xoTen 6hjih 6h 
npHHHTb Manoe KOjnmecTBO Bamero BpeMeHH nocnaTb 
npeAJi05KeHHa k HaM, to bh öy/ıeTe noMoraTb TbiomaM 
jhoa>ix TaıoKe, KOTopbie nocne 3Toro npoHHraıOT 
yjrymııeHHHH nepeBOA. Mbi nacTO HMeeM hobhh testament 
HMeıoniHHca b BameM a3bnce hjih b a3bncax pe/nco hjih 
CTapo. Ecjih bh CMOTpnTe jxm hoboto testament b 
cneıjHiJiHHecKH a3HKe, to no5KajryncTa HannmHTe k HaM. Taıoıce, mm xothm 6birb yBepem>ı h nbrraeMca CB33biBaTb to 
HHor/ıa, mh npeAJiaraeM khhfh KOTopbie He cboöoaho h 

KOTOpbK CTOHT ReHbT. Hû eCJIH Bbl He M05KeTe n03BOJIHTb 
HeKOTOpbie H3 Tex 3JieKTpOHHbIX KHHr, TO Mbl M05KCM MaCTO 

ZienaTb oömch 3jıeKrpoHHbix KHHr ajih noMomH c 
nepeBO^OM hjih paöoTOH nepeBO^a. Bbi He aojdkhh 6biTb 
npoıJıeccHOHajibHbiM paöoTHHKOM, TOJibKO peryjıapHO 
nepcoHa KOTopaa 3aHHTepecoBaHa b noMoraTb. 

Bbl AOJDKHbl HMeTb KOMnblOTep HJIH Bbl AOJDKHbl HMCTb 

AOCTyn k KOMnbMTepy Ha BaniHx MecTHbix apxHBe hjih 
KOJiJie5Ke hjih yHHBepcHTeTe, b Bimy toto mto Te oöhhho 
HMeıOT öojıee jıynıırae coeAHHeHHH k HHTepHeTy. 

Bbi M05KeTe TaıoKe oöhhho ycTaHaBjiHBaTb Banı 
coöcTBeHHbiH jiHHHbiH CBOBO^HO yner sjıeKipoHHaaa 
noHTa nyTeM h^th k mail.yahoo.com noîKajryHCTa 
npHHHMaeTe momcht ajih toto htoöh cnmaTb a/ıpec nocjıe 
Toro KaK 3jıeKTpoHHaaa noHTa bh pacnojKraceHH Ha /me 

HJIH KOHIje 3T0H CTpaHHHH. 

Mbi HaneeMca bh nonuıeT sjıeKTpoHHaaa noHTa k HaM, ecjın 
3to noMOHjH hjih noompeHHH. Mbi TaıoKe oöo/ıpaeM Bac 

CB33aTbCa Mbl OTHOCHTejlbHO 3JieKTpOHHbIX KHHr Mbl 

npeAJiaraeM TOMy 6e3 Hem>ı, h cboöoaho, kotop mh HMeeM 
MHoro KHHr b HHOcrpaHHbix a3HKax, ho mh BceiTia He 
ycTaHaBjiHBaeM hx ajih roro htoöh nojıyHHTb sjıeKTpoHHO 
(dovvnload) noTOMy mto mh TOJibKO ^eJiaeM HMeıomeca 
KHHrn hjih TeMH KOTopbie cnpaniHBaTb. Mbi oöo/ıpaeM Bac 

npOAOJDKaTb nOMOJIHTb K ÖOry H npOAOJDKHTb BbiyHHTb o 

eM nyTeM HHraTb HoBbina 3aBeT. Mbi npHBeTCTByeM Banın 
BonpocH n KOMMeHTapHH ajıeKipoHHaaa noHTa. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARABIC -LANGUEARABE 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

IJjd* ^I^JCJol £(J_£ I j CJd!jj JjbjS ^J_5 İL^fJ t-yaj^S t 

Ijjd* ^I^ai»! £(J_£ ^^^ ljj>jl j^ jl Jfjl J ' jjj'o jl Jjjcj lj\_£ 

ıH j j l j^ l(JJ> \tS\ş I^jm» Uı>=Ja jUf>L>"jj<J £û 4J lA?*. 
î^j I JJ» î j cj-i^Jcjf ^l^cjy ? j I Jjjlcj I Jjj^l£° lj £l£j»I fû 

I JjTİ* j^l^Cj^ ^ j^l l(JA^J^ sil £oj ^^ J Jû— *^j Iç^ü^' 
I JjİL>" '<JÂ_f ü ££.<-! j' fû °^° I JU^e I Jj>CJİ^o 4 ^Cj^ I^uCjL^ I j 

'^MJ fÛ I Üû'lK 

' jl j^ Lyj-* ^^lşCxş IJj^l? jİL^^f» jl Juijo lj c^jUı Ijtil 
I Jc^_£ cjjl^o I jj_£ d!J ^j^. I JJjjj I J<J> l?l>"^ j û-? ^Jt^ 'û 

CI^JLJ I ji! İLJ^J JjjLf^ I j ÛD"'^ I JC-A?Û ÜfL> u L?C'^'^Û ^-^f 

M<J^ UfûK3 s jcjJ '<-fe.'<-!f. 
İJ£j I J<J> Jıi!j> I j if^\ş I J^!cjIi_j I Jl Jd!cjjjj_^ |J^jC£i_j jlji^ j 

I^j Uü> ü^Sf lû ı/o"^ l'-fjli Il^j^I (j^'î^J 1 ^) J ç?c^&- 

JJ^l^l ' J<J^Û ^-»f M^f J^jL^ JMjJ Jf^4-£» J^f M^J IJi=Jc3. 
ıi!fl ^Ja^ jl I Jj>C^O jl Jcjjr^o M_£ oio I JjjİCJ 4 jHaJlJ f j^f 'û Prayer to God 

Dear God, 

Thank you that this Gospel or this New Testament has 
been released so that we are able to learn more about 
you. 

Please help the people responsible for making this 
Electronic book available. You know who they are and 
you are able to help them. 

Please help them to be able to work fast, and make 
more Electronic books available 

Please help them to have ali the resources, the 
money, the strength and the time that they need in 
order to be able to keep vvorking for You. 

Please help those that are part of the team that help 
them on an everyday basis. Please give them the 
strength to continue and give each of them the spiritual 
understanding for the work that you want them to do. Please help each of them to not have fear and to 

remember 

that you are the God who ansvvers prayer and who is 

in charge of everything. 

I pray that you vvould encourage them, and that you 
protect them, and the work & ministry that they are 
engaged in. 

I pray that you vvould protect them from the Spiritual Forces or other obstacles that could harm them or 
slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to 
also think of the people who have made this edition 
available, so that I can pray for them and so they can 
continue to help more people. 

I pray that you vvould give me a love of your Holy Word 
(the New Testament), and that you vvould give me 
spiritual vvisdom and discernment to knovv you better 
and to understand the period of time that vve are living 
in. 

Please help me to knovv hovv to deal vvith the 
difficulties that I am confronted vvith every day. Lord 
God, Help me to vvant to knovv you Better and to vvant 
to help other Christians in my area and around the 
vvorld. 

I pray that you vvould give the Electronic book team 
and those vvho help them your vvisdom. God, help me 
to understand you better. Please help my family to 
understand you better also. 

I pray that you vvould help the individual members of 
their family (and my family) to not be spiritually 
deceived, but to understand you and to vvant to accept 
and follovv you in every vvay. 

Also give us comfort and guidance in these times and I 
ask you to do these things in the name of Jesus , 
Amen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

BOOKS which may be of Interest to you, the Reader 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Note: These Books listed below may be available at No 
cost, - in PDF - and Entirely FREE at: 

http://www.archive.org rtextl 

or at 

http://books.google.com 

or - for those in Europe - at 
http ://gallica.bnf .fr 

or for FRENCH at 
http://books.google.fr/books We encourage you to find out, and to keep separate copies 
on separate drives, in case your own computer should have 
occasional problems. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

A FEW BOOKS for NEW CHRISTIANS 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& King James Version - The best and ideal would be the 
text of the 1611, [referring to the 66 books of the Old and 
New Testaments] as produced by the original 
translators. Geneva Bible - Version of the Old Testament and New 
Testament produced starting around 1560. Produced 
with the help of T (Beza)., who also produced an 
accurate LATİN version of the New Testament, based on 
the Textus Receptus. 

The Geneva Bible (several Editions of it) are available - 
as of this writing at www.archive.org in PDF 

Bible of Jay Green - Jay Green was the Translator for 
the Trinitarian Bible Society. His work is based on the 
Ancient Koine Greek Text (Textus Receptus) from 
which he translated directly. His work encompasses both 
Hebrew as well as Koine Greek (The Greek spoken at 
the time of Jesus Christ). 

The Translation of the New Testament [of Jay Green] 
can be found online in PDF for Free R-La grande charte d'Angleterre ; ouvrage precede d'un 
Precis - This is simply the MAGNA CHARTA, which 
recognizes liberty for everyone. 

Gallagher, Mason - Was the Apostle Peter ever at Rome 

Cannon of the Old Testament and the New Testament 
or Why the Bible is Complete \vithout the Apocrypha and 
unvvritten Traditions by Professor Archibald Alexander 
Princeton Theological Seminary 

1851 - Presbyterian Board of Publications. [available online 
Free ] 

Historical Evidences of the Truth of the Scripture Records 
WITH SPECIAL REFERENCE TO THE DOUBTS AND 
DISCOVERIES OF MODERN TIMES, by George 
Ravvlinson - Lectures Delivered at Oxford University 
[available online Free ] 

The Apostolicity of Trinitarianism - by George Stanley 
Faber - 1 832 - 3 Vol / 3 Tomes [available online Free ] 

The image-worship of the Church of Rome : proved to be 

contrary to Holy Scripture and the faith and discipline of the 

primitive church ; and to involve contradictory and 

irreconcilable doctrines within the Church of Rome itself 

(1847) 

by James Endell Tyler, 1789-1851 Calvin defended : a memoir of the life, character, and 
principles of John Calvin (1909) by Smyth, Thomas, 1808- 
1873 ; Publish: Philadelphia : Presbyterian Board of 
Publication. [available online Free ] The Supreme Godhead of Christ, the Corner-stone of 
Christianity by W. Gordon - 1855[available online Free ] A history of the work of redemption containing the outlines 

of a body of divinity ... 

Author: Edvvards, Jonathan, 1703-1758. 

Publication Info: Philadelphia,: Presbyterian board of 

publication, [available online Free ] The origin of pagan idolatry ascertained from historical 
testimony and circumstantial evidence. - by George Stanley 
Faber - 1816 3 Vol. / 3 Tomes [available online Free ] 

The Seventh General Council, the Second of Nicaea, Held 
A.D. 787, in which the Worship of Images was established 
- based on early documents by Rev. John Mendham - 1850 
[documents how this far-reaching Council went away from 
early Christianity and the New Testament] Worship of Mary by James Endell Tyler [available online 
Free ] 

The Papal System from its origin to the present time 

A Historical Sketch of every doctrine, claim and practice of 

the Church of Rome by William Cathcart, DD 

1 872 - [available online Free ] 

The Protestant exiles of Zillerthal; tfıeir persecutions and 
expatriation from the Tyrol, on separating from the Romish 
church - [available online Free ] 

An essay on apostolical succession- being a defence of a 
genuine ministry - by Rev Thomas Powell - 1846 An inquiry into the history and theology of the ancient 
Vallenses and Albigenses; as exhibiting, agreeably to the 
promises, the perpetuity of the sincere church of Christ 
Publish info London, Seeley and Burnside, - by George 
Stanley Faber - 1838 [available online Free ] The Israel of the Alps. A complete history of the Waldenses 
and their colonies (1875) by Alexis Muston (History of the 
Waldensians) - 2 Vol/ 2 Tome - Available in English and 
Separately ALSO in French [available online Free ] Encouragement for Women 

Amy Charmichael 

AMY CARMICHAEL - From Sunrise Land 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL - Lotus buds (1910) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL - Overvveights of joy (1906) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL -Walker of Tinnevelly (1916) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL -After Everest ; the experiences of a 
mountaineer and medical mission (1936) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL -The continuation of a story ([1914 [available online Free ] AMY CARMICHAEL -Ragland, pioneer (1922) 
[available online Free] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
HISTORY OF HUNGARIAN CHRISTIANS 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& fflSTORY OF THE PROTESTANT CHURCH İN 
HUNGARY By J. H. MERLE D'AUBIGNE - 
1 854 [available online Free ] Hungary and Kossuth-An Exposition of the Late Hungarian 

Revolution by Tefft 

1852 [available online Free ] 

Secret history of the Austrian government and of its ... 
persecutions of Protestants By Joseph Alfred Michiels - 
1859 [available online Free ] 

Sketches in Remembrance of the Hungarian Struggle for 
Independence and National Freedom Edited by Kastner 
(Circ. 1853) [available online Free ] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
HISTORY OF FRENCH CHRISTIANS 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& La Bible Française de Calvin V 1 
[available online Free ] 

La Bible Française de Calvin V 2 
[available online Free ] 

VAUDOIS - A memoir of Felix Neff, pastor of the High 
Alps [available online Free ] 

La France Protestante - ou, Vies des protestants français 
par Haag - 1 856 - 6 Tomes [available online Free ] 

Musee des protestans celebres 

Etüde sur les Academies Protestantes en France au xvie et 
au xviie siecle - Bourchenin - 1 882 [available online Free ] 

Les plus anciennes melodies de l'eglise protestante de 
Strasbourg et leurs auteurs [microform] (1928) [available 
online Free ] L'Israel des Alpes: Premiere histoire complete des Vaudois du Piemont et de leurs colonies Par Alexis Muston ; Publie par Marc Ducloux, 1 85 1 (2 Tomes) Lavaılable online Free J G ALLICA - http://gallica.bnf.fr 

Histoire ecclesiastique - 3 Tomes - by Theodore de Beze, 
[available online Free ] 

BEZE-Sermons sur l'histoire de la resurrection de Notre- 
Seigneur Jesus-Christ [available online Free ] 

DE BEZE - Confession de la foy chrestienne [available 
online Free ] 

Vie de J. Calvin by Theodore de Beze, [available online 
Free ] 

Confession d'Augsbourg (français). 1550-Melanchthon 
[available online Free ] 

La BIBLE-1'ed. de, Geneve-par F. Perrin, 1567 [available 
online Free ] 

Hobbes - Leviathan ou La matiere, la forme et la puissance 
d'un etat ecclesiastique et civil [available online Free ] 

L'Eglise et l'Etat a Geneve du vivant de Calvin 
Roget, Amedee (1825-1883). 
[available online Free ] 

LUTHER-Commentaire de l'epître aux Galates [available 
online Free ] 

Petite chronique protestante de France [available online Free 
] 

Histoire de la guerre des hussites et du Concile de Basle 
2 Tomes [recheck for accuracy] Les Vaudois et l'Inquisition-par Th. de Cauzons (1908) 
[available online Free ] 

Glossaire vaudois-par P.-M. Callet [available online Free ] 

Musee des protestans celebres ou Portraits et notices 
biographiques et litteraires des personnes les plus eminens 
dans l'histoire de la reformation et du protestantisme par une 
societe de gens de lettres [available online Free ] 

( publ. par Mr. G. T. Doin; Publication : Paris : Weyer : Treuttel et Wurtz : 
Scherff [et al.], 1821-1824 - 6 vol./6 Tomes : ili. ; in-8 
Doin, Guillaume-Tell (1794-1854). Editeur scientifique) 

Notions elementaires de grammaire comparee pour servir a 
l'etude des trois langues classiques [available online Free ] 

Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. 
Tomus I : in quo praeter alia plurima quae primus praestitit 
vocabula in certas classes distribuit, multiplici derivatorum 
serie... 

( Estienne, Henri (1528-1598). Auteur du texte Tomus I, II, III, IV : in quo 
praeter alia plurima quae primus praestitit vocabula in certas classes 
distribuit, multiplici derivatorum serie; Thesaurus graecae linguae ab 

Henrico Stephano constructus ) [available online Free ] La liberte chretienne; etüde sur le principe de la piete chez 
Luther ; Strasbourg, Librairie Istra, 1922 - Will, Robert 
[available online Free ] 

Bible-N.T.(francais)-1523 - Lefevre d'Etaples [available 
online Free ] 

Calvin considere comme exegete - Par Auguste Vesson 
[available online Free ] Reuss, Rodolphe - Les eglises protestantes d'Alsace pendant 
laRevolution (1789-1802) [available online Free ] 

WEBBER-Ethique_protestante-L'ethique protestante et 
l'esprit du capitalisme (1904-1905) [available online Free ] 

French Protestantism, 1559-1562 (1918) 
Kelly, Caleb Guyer -[available online Free ] 

History of the French Protestant Refugees, from the 
Revocation of the Edict of Nantes 1 854 [available online 
Free ] 

The History of the French, Walloon, Dutch and Other 
Foreign Protestant Refugees Settled in 1846 [available 
online Free ] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Italian and/or Spanish/Castillian/ ete 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Historia del Concilio Tridentino (SARPI) [available online 
Free ] 

Aldrete, Bernardo Jose de - Del origen, y principio de la 
lengua castellana ö româce que oi se usa en Espana 

SAVANAROLA-Vindicias historicas por la inocencia de 
Fr. Geronimo Savonarola Biblia en lengua espanola traduzida palabra por palabra de 
la verdad hebrayca-FERRARA 

Biblia. Espanolll602-translaciones por Cypriano de Valera 
( misspelled occasionally as Cypriano de Varela ) [available 
online Free ] 

Reina Valera 1602 - New Testament Available at 
www.archive.org [available online Free ] 

La Biblia : que es, los sacros libros del Vieio y Nuevo 
Testamento 

Valera, Cipriano de, 1532-1625 
Los dos tratados del papa, i de la misa - escritos por 
Cipriano D. Valera ; i por el publicados primero el a. 1588, 
luego el a. 1599; i ahora fielmente reimpresos [Madrid], 
1 85 1 [available online Free ] 

Valera, Cipriano de, 15327-1625 

Aviso a los de la iglesia romana, sobre la indiccion de 

jubileo, por la bulla del papa Clemente octavo. 

English Title = An ansvvere or admonition to those of the 

Church of Rome, touching the iubile, proclaimed by the 

bull, made and set foorth by Pope Clement the eyght, for the 

yeare of our Lord. 1600. Translated out of French [available 

online Free ] 

Spanish Protestants in the Sixteenth Century by Cornelius 
August Wilkens French [available online Free ] 

Historia de Los Protestantes Espanoles Y de Su Persecucion 
Por Felipe II - Adolfo de Castro - 1 85 1 (also Available in 
English) [available online Free ] 

The Spanish Protestants and Their Persecution by Philip II - 1851 - Adolfo de Castro [available online Free ] 

Institvcion de la religion christiana; 
Institutio Christianae religionis. Spanish 
Calvin, Jean, 1509-1564 

Instituziön religiosa escrita por Juan Calvino el ano 1536 y 
traduzida al castellano por Cipriano de Valera. 
Calvino, Juan. 

Catecismo que significa: forma de instrucion, que contiene 

los principios de la religion de dios, util y necessario para 

todo fıel Christiano : compuesto en manera de dialogo, 

donde pregunta el maestro, y responde el discipulo 

En casa de Ricardo del Campo, M.D.XCVI [1596] Calvino, 

Juan. 

Tratado para confirmar los pobres catiuos de Berueria en la 
catolica y antigua se, y religion Christiana: y para los 
consolar con la Palabra de Dios en las afliciones que 
padecen por el evangelio de Iesu Christo. [...] Al fin deste 
tratado hallareys un enxambre de los falsos milagros, y 
illusiones del Demonio con que Maria de la visitacion priora 
de la Anunciada de Lisboa engano a muy muchos: y de 
como fue descubierta y condenada al fin del ano de .1588 
En casa de Pedro Shorto, Ano de. 1594 
Valera, Cipriano de, Biblia de Ferrara, corregida por Haham R. Samuel de 
Casseres 

The Protestan t exiles of Madeira (el 860) Fren eh [available 
online Free ] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

HISTORY OF VERSIONS of the NEW TESTAMENT 
PartA - Foryour consideration 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& For Christians who want a serious, detailed and 
historical account of the versions of the New Testament, 
and of the issues involved in the historic defense of 
authentic and true Christianity. John William Burgon [ Oxford] - 1 The traditional text of the 
Holy Gospels vindicated and established (1896) [available 
online Free ] 

John William Burgon [ Oxford] -2 The causes of the 
corruption of the traditional text of the Holy Gospel 
[available online Free ] 

John William Burgon [ Oxford] - The Revision Revised 
(A scholarly in-depth defense of Ancient Greek Text of the 
New Testament) [available online Free ] 

Intro to Vol 1 from INTRO to MASSORETICO CRITICAL 
by GINSBURG-VOL 1 [available online Free ] 

Intro to Vol 1 from INTRO to MASSORETICO CRITICAL 
by GINSBURG-VOL 2 [available online Free ] 

Horse Mosaicse; or, A view of the Mosaical records, with 
respect to their coincidence with profane antiquity; their internal credibility; and their connection with Christianity; 
comprehending the substance of eight lectures read before 
the University of Oxford, in the year 1801; pursuant to the 
will of the late Rev. John Bampton, A.M. / By George 
Stanley Faber -Oxford : The University press, 1801 
[Topic: defense of the authorship of Moses and the 
historical accuracy of the Old Testament] [available online 
Free ] 

TC The English Revisers' Greek Text-Shown to be 
Unauthorized, Except by Egyptian Copies Discarded 
[available online Free ] 

CANON of the Old and New Testament by Archibald 
Alexander [available online Free ] 

An inquiry into the integrity of the Greek Vulgate- or, 
Received text of the New Testament 1815 92mb [available 
online Free ] 

A vindication of 1 John, v. 7 from the objections of M. 
Griesbach [available online Free ] 

The Burning of the Bibles- Defence of the Protestant 
Version - Nathan Moore - 1 843 

A dictionarie of the Fren eh and English tongues 1611 
Cotgrave, Randle - [available online Free ] 

The Canon of the New Testament vindicated in answer to 
the objections of J.T. in his Amyntor, with several additions 
[available online Free ] 

the paramount authority of the Holy Scriptures vindicated 
(1868) Histoire du Canon des Saintes-ecritures Dans L'eglise 
Chretienne ; Reuss (1863) [available online Free ] 

Histoire de la Societe biblique protestante de Paris, 1818 a 
1 868 [available online Free ] 

L'academie protestante de Nimes et Samuel Petit 

Le manuel des chretiens protestants : Simple exposition des 
croyances et des pratiques - Par Emilien Frossard - 1 866 Jean-Frederic Ostervvald, pasteur a Neuchâtel 

David Martin 

The can on of the Holy Scriptures from the double point of 
view of science and of faith (1862) [available online Free ] CODEX B 
H. Hoskier E ALLIES by 
1914)2Vol[ Jniversity of M vailable online 7 ree ] chigan Scholar &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
HISTORY OF VERSIONS of the NEW TESTAMENT 
Part B - not Recommended 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Modern Versions of the New Testament, most of which 
were produced after 1910, are based upon a newly invented 
text, by modern professors, many of whom did not claim to 
believe in the New Testament, the Death and Physical Resurrection of Jesus Christ, or the necessity of Personal 
Repentance for Salvation. 

The Translations have been accomplished ali around the 
world in many languages, starting with changeover from the 
older accurate Greek Text, to the modern invented one, 
starting betvveen 1904 and 1910 depending on which 
edition, which translation team, and which publisher. We cannot recommend: the New Testament or Bible of 
Louis Segond. This man was probably well intentioned, but 
his translation are actually based on the 8 th Critical edition 
of Tischendorf, who opposed the Reformation, the 
Historicity of the Books of the Bible, and the Greek Text 
used by Christians for thousands of years. 

For additional information on versions, type on the Internet 
Search: "verses missing in the NIV" and you will find more 
material. We cannot recommend the english-language NKJV, even 
though it claims to depend on the Textus Receptus. That is 
not exactly accurate. The NKJV makes this claim based on 
the ecclectic [mixed and confused] greek text collated 
officially by Herman von Soden. The problem is that von 
Soden did not accomplish this by himself and used 40 
assistants, \vithout recording who chose which text or the 
names of those students. Herman Hoskier [Scholar, 
University of Michigan] was accurate in demonstrating the 
links betvveen Sinaiticus, Vaticanus, and the Greek Text of 
Von Soden. Thus what is explained as being "based on" the 
Textus Receptus actually was a departure from that very 
text. The Old Testaments of almost ali modern language Bibles, 
in almost ali languages is a CHANGED text. it does NOT 
conform to the historic Old Testament, and is based instead 
on the recent work of the German Kittel, who can be easily 
considered an Apostate by historic Lutheran standards. 
(more in a momentf). 

The Old Testament of the NKJV is based on the New 
Hebrew Translation of Kittel. [die Biblia Hebraica von 
Rudolf Kittel ] Kittel remains problematic for his own 
approach to translation. 

Kittel, the translator of the Old Testament [for almost ali 
modern editions of the Bible]: 

1. Did not believe that the Pentateuch he translated was 
accurate. 

2. Did not believe that the Pentateuch he translated was the 
same as the original Pentateuch. 

3. Did not believe in the inspiration of the Old Testament or 
the New Testament. 4. Did not believe in what Martin Luther would believe 
would constitute Salvation (salvation by Faith alone, in 
Christ Jesus alone). 

5. Considered the Old Testament to be a mixture compiled 
by tribes who were themselves confused about their own 
religion. 

Most people today who are Christians would consider Kittel 
to be a Heretical Apostate since he denies the inspiration of 
the Bible and the accuracy of the words of Jesus in the New 
Testament. Kittel today would be refused to be allovved to 
be a Pastor or a translator. His translation work misleads and misguides people into error, \vhenever they read his 
work. 

The Evidence against Kittel is not small. it is simply the 
work of Kittel himself, and what he wrote. Much of the 
evidence can be found in: 

A history of the Hebrews (1895) by R Kittel - 2 Vol 

Essentially, Kittel proceeds from a number of directions to 
undermine the Old Testament and the history of the 
Hebrevvs, by pretending to take a scholarly approach. Kittel 
did not seem to like the Hebrevvs much, but he did seem to 
like ancient pagan and mystery religions. (see the Two 
Babylons by Hislop, or History of the Temple by 
Edersheim, and then compare). 

His son Gerhard Kittel, a "scholar" who worked for the 
German Bible Society in Germany in World War II, with 
full aproval of the State, ALSO was not a Christian and 
would ALSO be considered an apostate. Gerhard Kittel 
served as advisor to the leader of Germany in World War II. 
After the war, Gerhard Kittel was tried for War Crimes. 

On the basis of the Documentation, those who believe in the 
Bible and in Historic Christianity are compelled to find 
ALTERNATIVE texts to the Old Testament translated by 
Kittel or the New Testaments (hat depart from the historic 
Ancient Koine Greek. 

Both Kittel Sr and Kittel Jr appear to have been false 
Christians, and may continue to mislead many. People who 
cannot understand how this can happen may want to read a 
few books including : 

Seduction of Christianity by Dave Hunt. The Agony of Deceit by Horton 

Hidden Dangers of the Rainbow by C. Cumbey 

The Battle for the Bible by Harold Lindsell (Editör of 

Christianity Today) 

Those who want more information about Kittel should 
consult: 

1) Problems with Kittel - Short paper sometimes available 
online or at www.archive.org 

2) The Theological Faculty of the University of Jena during 
the Third .... in PDF [can be found online sometimes] 

by S. Heschel, Professor, Dartmouth College 

3) Theologians under .... : Gerhard Kittel, Paul Althaus, and 
Emanuel Hirsch / Robert P. Ericksen. 

Publish info New Haven : Yale University Press, 1985. 
(New Haven, 1987) 

4) Leonore Siegele - Wenschkewitz, Neutestamentliche 
Wissenschaft vor der Judenfrage: Gerhard Kittels 
theologische Arbeit im Wandel deutscher Geschichte 
(München: Kaiser, 1980). 5) Rethinking the German Church Struggle 
by John S. Conway [online] 

http://motlc.wiesenthal.com/resources/books/annual4/chapl8.html 6) Betrayal: German Churches and the Holocaust 

by Robert P. Ericksen (Editör), Susannah Heschel (Editör) Questions about (PDF) Ebooks: 

I notice that you have lists of Ebooks here. 

I understand that you may want others to know about 

the books, but why here ? 

There are several reasons why this was done. 

1) so that people who know nothing about Christianity have 
a place to start. There are now thousands of books about 
Christianity available. Knowing where to begin can be 
difficult. These books simply represent ideas and a 
potential starting place. 

2) so that people can learn what other Christians were like, 
who lived before. We live in a world that stili 
concentrates on the tasks of the moment, but pays little 
attention to the past. Today, many people do not know 
HOW other Christians lived their daily lives, in centuries 
past. Some of these books are from the past. They offer 
the struggles and the methods of responding through their 
Christian faith, in their own daily lives, some from 
hundreds of years ago. in addition, many of those books 
are documented and have good sources. This seems to be 
a good way for Christians from the past to encourage 
those in the present. 

3) Histories of certain Christians DO belong to those who 
are those who are native to those churches, those 
geographic areas, or who speak those languages. 

But although that is true, many churches today have 
communities or denominations that have transcended 
and surpassed the local geographic areas from 
where they initially or originally arose. it is good for 
believers who are from OTHER geographic areas, to 
learn more about foreign languages and foreign cultures. 
Anything that can help to accomplish this, is movement in the right direction. 

4) it is normal for people to believe that if their church or 
their denomination is in one geographic location, that The 
history of that place is best expressed by those who are 
LOCAL historians. Unfortunately, today, this is often 
NOT accurate. 

The reason is that many places have suffered 
from wars and from local disasters. This is especially true 
in Africa and the Near and Middle East. The Local 
historic records and documents were destroyed. Those 
documents that have survived, has survived OUTSIDE 
of those Areas of conflict. Much of their earlier history 
of the Eastern portion of the Roman Empire, is mostly 
known because of the record keepers of the West, and 
because of the travelers from the areas of Western 
Christianity. in many ways, Western Christianity is often 
stili the record keeper of those from the East. 

There is a great deal of historical records in the West, 
about the Near East. Those who live there today in the 
near East and Middle East know almost nothing about. 
We suggest some sources that may be of assistance. - So you want to bring people closer, and that is a good 
answer, but why include records or books from England 
or from French speaking authors ? 

1) Much of the material dealing with Eastern Orthodoxy OR 
dealing with the matters of Syria, The Byzantine Empire, 
Africa or Asia, were written about, in French. Please 
remember that until very recently, FRENCH was the language 
of the educated classes around the world, AND that it was the 
MAIN language for diplomats, consuls and ambassadors 
and envoys. As a result, there is value in helping those who have an interest in French ALSO know where to start, 
concerning matters of Faith and History. 

Some of the material listed in French simply gives people a 
starting point for learning about Christianity in Europe, from a 
non-English point of view. Other books are listed so that 
people can read some of those sources firsthand, for 
themselves and come to their own conclusions. 

English Christians should be happy that they have a great 
spiritual heritage and examples, and rejoice also that the 
French can say the same. The examples of the strong and good 
Christians that have come before belong to everyone to ali 
Christians, to ali those who aspire to have good examples. 

About the materials that deal with England, most of the world 
STILL does not realize that the records in England are usually 
MUCH older than the ecclesiastical records of OTHER areas 
of the world. England was divided up into geographic areas 
and Churches had great influence in the nation. That had not 
changed in England until the last few decades. Some of the 
records about Christianity in England 
Go back for more than one thousand years, in an 
UNBROKEN line. One can follow the changes to the diocese 
through the different languages, through the different or 
changing legal documents and through the 
Rights confirmed to the churches. 

Other areas of the world are claimed to be very ANCIENT in 
dealing with Christianity, but there is very little of actual 
documentation, of actual agreements, of actual legal 
descriptions, of actual records of local ceremonies, of actual 
local church councils, of the relationship between the secular 
State law, and the guidelines or rules of the Church. England 
was never invaded by those who posed a direct 
threat to its church institutions. The records were kept, so the 
records and documentation are in fact a much stronger 
Basis for the documenting of Christianity in earlier times. Most Christians from the East do not know about this, and it 
would be good for them to learn more. in addition, there are 
also records in the Nations and Provinces of Europe, that have 
been kept where Roman Catholic Records demonstrate the 
authenticity of earlier Christian groups that pre-date the 
authority of the Bishop of Rome, even in the "VVestern half of 
the Roman Empire. Some of those sources are listed herein 
also. 

Finally, in the matter of suggesting books about Christianity 
and Other languages, please remember that each group likes to 
learn about its own past, and its own progress. 

The French should be humbly proud of those Christians who 
were in France and who were brave and wise and 
demonstrated courage and a strong faithfulness to God. The 
Germans should learn and know the same thing about their 
history, as should the Spaniards and the Germans, and each 
and every other Nation and People-group. No matter who we 
are or where we are from, we can find something positive and 
good to encourage us and be glad that there were some who 
came before us, to show us a better way to live, by their faith 
and their Godly examples. in closing it would be good perhaps to state what is 
obvious: 

This ebook is likely to travel far and wide. Feel free to post 
online and use and print. 

in many parts of the world, Christianity is deliberately falsely 
represented. it is represented as IF faith in God would make someone "anti-intellectual" or somehow afraid of ideas or 
thinking. Nothing could be further from the truth. 

Many people today do not know that the history of science 
today is edited to leave out the deep Christianity that most of 
the top scientists have held until very recent times. 

Since God created the World and the scientific laws that 
govern it, it makes sense that God is the designer. No one is 
more scientific than God. 

Many of the great scientists in the World are stili Active 
Christians, with a consciously DEEP faith in God. Christians 
are not afraid of thinking for themselves. There are many 
secularists today who attempt to suggest that Christianity is for 
those who are feeble. The truth is that many of those are too 
feeble and too intellectually unprepared to answer the 
questions that Christianity asks of each man and each woman. 

Those who do not have faith in Jesus Christ and who are 
secular simply often worship themselves, under the disguise 
of the theory of Evolution. But the chaos of the world today 
leaves most who are secular "VVITHOUT a guide or a method 
to explain either purpose in life, or the events that are taking 
place across the planet. Christianity with its record of 2000 
years - (and please do not confuse the Vatican with 
Christianity, they are often not the same) - has 
a record of helping people navigate in difficult times. 

Christianity teaches leaders to be humble and accountable, it 
helps merchants to trade honestly, and fathers to love their 
children and their wife. Christianity finds no value in doing 
harm to others for the purpose of self-interest. Usually doing 
harm to others is a method of expressing that ones faith in God 
is insufficient, therefore [the logic goes, that] harm must be 
done to others. Behaving in that wrong manner is simply a Lack of faith in 
God, and therefore those who harm others from Other faiths 
and other religions are usually demonstrating a Lack of Faith 
in the God that THEY worship. 

If God is ali powerful, and if God can change the minds of 
others, and if God can reveal himself, then WHY harm anyone 
else who does not agree ? During THIS lifetime, it seems that 
each of us has the right to be wrong ,and the right to make up 
his own mind. Is it not up to God to deal with others in the 
afterlife ? 

We provide answers, and help for those who seek truth (yes 
actual truth can be actually found and discovered, which is a 
shocking statement to many people who thought this was not 
genuinely possible). 

God is a loving God. He offers Eternal Life to those who 
repent and believe in his message in the New Testament. But 
God also allows each individual to decide for themselves. This 
does not allow any of us to change or decide the rules. God is 
stili God. We ali are under his rules every time we are 
breathing, with each pulse that continues to beat in our heart. 

God does not convince people against their Will. That annoys 
some people also, because they would like God to make 
decisions for them. But if people want to be Free, let them 
demonstrate this by exercising their own Freedom of choosing 
whether to follow God or not. (being able to chose to accept or 
reject God is not the same as being able to chose the 
consequences. Only the choice of which direction to Go is up 
to us. The consequences are vvhatever God has 
Actually declared them to be. Agreeing with Him or not will 
not change this. 

Christianity is a source of internal strength and provides 
answers that almost no other religious system even claims to 
provide or attempts to provide. Something usually happens to those who are intellectually 
honest and investigate Christianity. Many times, they find that 
Christianity is the most authentic, accurate and historic 
account of the history of the world. 

it is the genuine answers and the genuine internal peace and 
help that Christians can find through their God which bothers 
those who are afraid to search for God. We only hope that 
each person will embrace their spiritual journey 
And take the challenge upon themselves to ask the question 
about how to find Truth and accurate answers. 

The answers CAN be found. Some of these books are simply 
provided to help people find a few of the pieces that will serve 
as a means to encourage them in thinking and in having their 
inner questions answered. 

We continue to find more answers every day. We have not 
arrived and we certainly are not perfect. But if we have helped 
others to proceed a bit farther on their own journeys, certainly 
the effort will not have been in vain. Psalm 50:15 

15 And cali upon me in the day of trouble: I will deliver 

thee, and thou shalt glorify me. Psalm 90 

91:1 He (hat dvvelleth in the secret place of the most High 

shall abide under the shadow of the Almighty. 

2 I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: 
my God; in him will I trust. 

3 Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, 
and from the noisome pestilence. 

4 He shall cover thee with his feathers, and under his wings 
shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler. 

5 Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the 
arrow that flieth by day; 

6 Nor for the pestilence that \valketh in darkness; nor for 
the destruction that \vasteth at noonday. 

7 A thousand shall fail at thy side, and ten thousand at thy 
right hand; but it shall not come nigh thee. 

8 Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward 
of the wicked. 

9 Because thou hast made the LORD, which is my refuge, 
even the most High, thy habitation; 

10 There shall no evil befall thee, neither shall any plague 
come nigh thy dvvelling. 

1 1 For he shall give his angels charge över thee, to keep 
thee in ali thy ways. 

12 They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy 
foot against a stone. 

13 Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion 
and the dragon shalt thou trample under feet. 14 Because he hath set his love upon me, therefore will I 
deliver him: I will set him on high, because he hath known 
my name. 

15 He shall cali upon me, and I will answer him: I will be 
with him in trouble; I will deliver him, and honour him. 

16 With long life will I satisfy him, and show him my 
salvation. Psalm 23 

23: 1 A Psalm of David. The LORD is my shepherd; I shall 

not want. 

2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth 
me beside the stili waters. 

3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of 
righteousness for his name's sake. 

4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of 
death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and 
thy staff they comfort me. 

5 Thou preparest a table before me in the presence of mine 
enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth 
över. 

6 Surely goodness and mercy shall follow me ali the days 
of my life: and I will dwell in the house of the LORD for 
ever. With My Whole Heart - With 
ali my heart 

"with my whole heart" 

lf we truly expect God to respond to us, we must be 
vvilling to make the commitment to Him with our 
vvhole heart. 

This means making a commitment to Him with our 
ENTIRE, or ALL of our heart. Many people do not 
want to be truly committed to God. They simply want 
God to rescue them at that moment, so that they can 
continue to ignore Him and refuse to do what they 
should. God knows those who ask help sincerely and 
those who do not. God knows each of our thoughts. 
God knows our true intentions, the intentions we 
consciously admit to, and the intentions we may not 
want to admit to. God knovvs us better than we know 
ourselves. When we are truly and honestly and 
sincerely praying to find God, and vvanting Him with ali 
of our heart, or with our vvhole heart, THAT is vvhen 
God DOES respond. 

What should people do if they cannot make this 
commitment to God, or if they are afraid to do this ? 
Pray : Lord God, I do not knovvyou well enough, please help 
me to know you betier, and please help me to 
understand you. Change my desire to serve you and 
help me to want to be committed to you with my vvhole 
heart. I pray that you vvould send into my life those 
who can help me, or places vvhere I can find accurate 
Information about You. Please preserve me and help 
me grow so that I can be entirely committed to you. İn 
the name of Jesus, Amen. Here are some verses in the Bible that demonstrate 
that God responds to those who are committed with 
their vvhole heart. (Psa 9:1 KJV) To the chief Musician upon Muthlabben, 
A Psalm of David. I vvill praise thee, O LORD vvith my 
vvhole heart; I vvill shovv forth ali thy marvellous vvorks. 

(Psa 111:1 KJV) Praise ye the LORD. I vvill praise the 
LORD vvith my vvhole heart, in the assembly of the 
upright, and in the congregation. 
(Psa 1 19:2 KJV) Blessed are they that keep his 
testimonies, and that seek him vvith my vvhole heart. 

(Psa 119:10 KJV) With my vvhole heart have I sought 
thee: O let me not vvander from thy commandments. 

(Psa 1 19:34 KJV) Give me understanding, and I shall 
keep thy lavv; yea, I shall observe vvith my vvhole heart. 

(Psa 1 19:58 KJV) I entreated thy favour vvith my vvhole 
heart: be merciful unto me according to thy vvord. (Psa 1 19:69 KJV) The proud have forged a lie against 
me: but I will keep thy precepts with my whole heart. 

(Psa 119:145 KJV) KOPH. I cried with my whole heart; 
hear me, O LORD: I will keep thy statutes. 

(Psa 138:1 KJV) A Psalm of David. I will praise thee 
with my vvhole heart: before the gods will I sing praise 
unto thee. 

(Isa 1 :5 KJV) Why should ye be stricken any more? ye 
will revolt more and more: the vvhole head is sick, and 
the vvhole heart faint. 

(Jer 3:10 KJV) And yet for ali this her treacherous 
sister Judah hath not turned unto me vvith her vvhole 
heart, but feignedly, saith the LORD. 

(Jer 24:7 KJV) And I vvill give them an heart to knovv 
me, that I am the LORD: and they shall be my people, 
and I vvill be their God: for they shall return unto me 
vvith their vvhole heart. 

(Jer 32:41 KJV) Yea, I vvill rejoice över them to do 
them good, and I vvill plant them in this land assuredly 
vvith my vvhole heart and vvith my vvhole soul. I Peter 3:15 But sanctify the Lord God in your hearts: 
and be ready alvvays to give an ansvver to every man 
that asketh you a reason of the hope that is in you vvith 
meekness and fear: II Timothy 2: 15 Study to show thyself approved unto 
God, a vvorkman that needeth not to be ashamed, 
rightly dividing the word of truth. Christian Conversions - According to the Bible - 
Can NEVER be forced. 

Any Conversion to Christianity vvhich vvould be 
"Forced" vvould NOT be recognized by God. İt is in 
His True and KIND nature, that those who come to 

Him and choose to believe in Him, must come to 
Him OF THEIR OWN FREE WILL. Don't Let anyone teli you that Christians support 
Forced Conversions. 

That is False. True Christianity is NEVER forced. Core Universal Rights 

The right to believe, to vvorship and vvitness 

The right to change one's belief or religion 

The right to join together and express one's 
belief PROPHECY, THE END of DAYS, and the WORLD 
the Next Few Years. 

What you may need to know There is much talk these days in the Islamic vvorld 
about the Time of Jacob, also knovvn as the End 
Times or the End of Days'. 

The records of Christianity and the records of İslam 
both seem to speak about the End Times. But the 
records of the Old and New Testaments have a record 
in the area of prophecy of events that are predicted to 
occur hundreds of years before they happen, and that 
record is 100% accurate. 

According to Christianity, in order for a prophet or a 
vvriter or an author to truly be a prophet of God, that 
individual must be 1 00% correct 1 00% of the time. 

This Standard is applied to the Old and New 
Testaments (the Bible), and the verdict is that the Bible 
is 1 00% accurate, 1 00% of the time. History and 
Archeology confirms this, for those with the patience 
And courage to seek truth and accuracy. 

What has been done sometimes in the name of 
Christianity, is not alvvays good. But true Christians 
and Christian examples remain strong, solid and 
encouraging. True Christians have nothing to regret nor be ashamed of. Offereing help to others is not 
vvrong. There are many perspectives on the return of Jesus 
Christ. The New Testaments seems to predict the 
return of Two Messiahs BOTH of whom both daim to 
be Jesus Christ. 

The first Messiah who returns to help those who 
believe in Him actually does not come to Earth. His 
feet do NOT touch Jerusalem at that point in time. 
That first Messiah calls his follovvers (Christ-follovvers) 
to Him, and they are caught up or meet Jesus Christ in 
the air, vvhere their time with God starts at that 
moment. The second Messiah is the one who announces that 
"He" is the one who has returned to Earth to establish 
His Kingdom. He establishes a Temple in the location 
of the Dome of the Rock [Temple Mount] in Jerusalem, 
also re-institutes the jevvish sacrifices of the Old 
Testament, and proclaims that He is going to rule on 
Earth. Only this Messiah who will cali himself "Christ" 
will be a false Messiah, in other vvords the False 
Christ, the Wrong Christ. During this time, Christians believe that they are to 
continue to be kind to their friends and neighbors, 
vvhether those neighbors and friends are Christians or 
Moslems or Hindus or anything else. This remains true 
in the End Times. İn the End Times according to Christianity, Christians 
are mostly the observers of the greatness of God, 
explaining to those who want to know, what is taking 
place in the vvorld and why these things are 
happening. 

İn every generation of humans, there are many who 
daim that they WANT to live in a vvorld vvithout God. 
For that reason, God is going to give them vvhat they 
vvant. Those people vvill have 1) a vvorld vvithout God, 
but vvhere 2) a false Messiah arrives claiming to be 
Christ, and only an understanding of accurate 
Christianity vvill be able to help and shovv those people 
hovv to have Eternal Life. 

The false Messiah comes onto the vvorld stage and 
exercises povver and dominion [över the entire vvorld], 
ruling from the geographic location of the Ancient 
Roman Empire. 

The false Messiah (obviously) denies that he is false, 
and institutes a system of global economic domination 
of a global economic system of money. 

That money is a "symbolic" currency. As Christians 
today understand this, the currency of the False 
messiah is not based on Gold or Silver. 

The currency that the False messiah establishes is 
"cashless". İt does not require paper currency. İn fact, 
the nevv currency vvill be global, and it is expected to 
be cashless, vvithout actual currency. But it will be based on banking principles in the West, 
and this False Messiah will cause those who are 
jevvish to believe that their Messiah has returned. Like 
much of the rest of the vvorld, many will be deceived by 
the False Messiah who will accomplish many miracles 
and will institute his system of global economic 
domination. 

The False Messiah will cause that the entire vvorld and 
governmental structure vvill cause the implementation 
of his false economic system of currency. 

That economic system is a system of global 
dominance and global slavery. The global bankers vvill 
endorse this plan, believing that they vvill reap even 
greater profits than they currently do based on their 
system of unjust usury. 

This global currency vvill depend on computers to 
vvork, and computers vvill be used to keep records of 
ali economic transactions ali över the vvorld. This vvill 
be a closed economic system, one that can only be 
used by those vvho have accepted the false currency 
of the False Messiah. 

The False Messiah vvill cause each person to be 
obligated to accept to use the nevv currency, and each 
individual vvill be required to give homage, or attention, 
or reverence or adoration or some kind of vvorship, or 
allegiance or loyalty to the false messiah, in order to 
be able to use the nevv cashless currency. 

The nevv cashless currency vvill have one feature that 
those "vvho have vvisdom" vvill recognize: the nevv cashless system in order to be used will require each 
human to have a particular mark or "identifier" or 
system of individual identification for each and every 
single separate person on the planet. 

That may seem impossible. But even now, there are 
millions and billions of computer records that are kept 
on the populations of ali nations that are already using 
modern banking. Therefore it is not difficult to 
understand that keeping track of 7 billion humans 
around the vvorld is not anything that is difficult, even 
at this moment. 

This system may seem impossible to establish 
especially for those not familiar with the details of 
povver inside the European Union or the West. But 
then if ali of this is only fiction, then it should not harm 
anyone to read this, and then prove many years from 
now that ali of these concerns were false. The new cashless system will incorporate a number 
vvithin itself, as part of its numbering system. That 
number has been identified and predicted for two 
thousand years: it is the number "six hundred and sixty 
six" or 666. 

That may seem impossible, but actually this number is 
already used as a primary tracking number vvithin the 
computer inventory systems of the vvorld, long before 
you have read these fevv pages. 

The number is already incorporated in almost ali 
goods and products that are sold around the vvorld: the number is vvithin something called the Bar Code that 
can be found on ali products for sale around the vvorld. 

Please remember that in order for ali of this to be 
significant, it must be part of an economic system that 
requires each human to receive or accept their own 
numbering on their right hand or their forehead. The 
mark could be visible, but it is likely to be invisible to 
the eyes, but visible to machines, scanners and 
computers. 

This bar code has a formal name: it is called the UPC 
or Universal Product Code. 

An individual UPC number is assigned to each 
physical product that is sold on this planet. The UPC 
or Universal Product Code already does incorporate 
that number 666 in ali products. 

The lines [vertical lines] and the spacing betvveen 
them, and the lines themselves, their own symetry 
determine the numbers and how those lines [the UPC 
bar code] are read or scanned by the computers used 
today. 

The UPC has 666 built vvithin it, and it is simply the tvvo 
long lines on the left of the bar code, the tvvo long lines 
on the right of the bar code, and the tvvo long lines in 
the middle of the bar code. The tvvo long lines on the 
left are read by computers and scanners as the 
number "six" [ 6 ], and so are the tvvo long lines in the 
middle and the right side. Together, they form a part of 
the bar code that in fact is 6 - 6 - 6 or six hundred and 
sixty six. Well it will not take long for some to dispute this. Even 
some theologians have taken to dispute the disclosure 
of the number 666, suggesting instead that the correct 
number to vvatch for prophetically is not 666 but 61 6. 

That is simply foolishness and a distraction. When this 
economic system is implemented, one of the signs that 
will accompany this will be the leaders of ali faiths and 
ali religions who will falsely state that there is no 
problem and no risk in accepting the mark of the slave, 
the mark of those who accept to vvorship the False 
Messiah. 

These events were discussed a long time ago in the 
Old Testament book of Daniel, and in the Final and 
last book of the New Testament vvhich is also called 
the Revelation of the Apostle Saint John, or simply 
"Revelation". 

The Apostle John was the last living apostle of Jesus 
Christ. He lived until around the year 95 A. D. and he is 
the one who taught the early church and the early 
Christians vvhich books of the Bible vvere vvritten by his 
fellovv Apostles (and remember he vvrote five books of 
the Nevv Testament himself, the gospel of John, the 
small Epistles of 1 John, 2 John and 3 John, and the 
book of Revelation), and could be used and trusted. 

The early Christians knevv vvhich books vvere to be 
included in the Bible and vvhich books vvere not. A modern book has explained much of this. İt was 
simply called "Jesus is coming" and was vvritten by 
VV.E.B Blackstone. 

İt is easy to dismiss Christians as zionists. (Not ali 
Christians are zionists in anycase). [ and obviously, 
being pro-jewish is NOT the same thing as being in 
favor of the official government of israel. And one can 
be a Christian and desire good for both Jews and 
Arabs]. But Christian Zionists are not perceived friends 
of the jews when they are vvarning the Jews, even 
about their Jevvish state, that the Messiah who comes 
to teli them that he is their Messiah, will be the False 
Messiah. 

The Ancient Book of Daniel is in the Old Testament. İt 
must be read alongside the New Testament book of 
Revelation, in order to give understanding to those 
who want to understand prophecy and the events 
predicted in the End Times or the End of this Age. 

Christians understand that God is the one who is God, 
and He brings about the End Times because the 
planet does not belong to itself. The planet does not 
belong to Humans, or to the false [demonic] beings 
who pretend to come from other planets. 

The planet belongs to God and He is the one who 
causes everyone rich and poor, to understand through 
the events in the End of Days, that God is serious 
about being God, and humans do not have much time 
to get their own life in order, and to give an account to 
God who is going to return and require that account of 
each Human, on a personal and individual basis. That task is so impossible to understand that ali that 
humans can do is understand and come to God, with 
the understanding that God may or may not require 
their sacrifice, but He does require those who seek 
Him to read and understand and follovv the vvords and 
doctrines of Jesus Christ as explained in the New 
Testament. [The Gospel of John is a good place to 
start]. 

Ali those who have come before can do, is leave a few 
things around, for those who will be left to try to 
understand these events in a very short period of time. 

The literal understanding of the Times of the End is 
that they will last seven years, and that much of 
humanity will perish during that time through a variety 
of catastrophes and disasters, ali of vvhich God refuses 
to stop for a planet that has been saying that they do 
not need Him anymore. 

If they do not need Him, then they should not complain 
when these events occur. If they Do need God, then 
they should be honest enough to admit this, try to find 
God, pray to find God and that they will not be 
deceived and that God vvould help them to find Him. 

The economic system that requires a mark may have 
a different formulation for the number 666. İt may stay 
the same as it is now, or it may change. But at this 
current time, no one is [yet] required to have this mark 
personally on their mark or forehead, though if the 
dollar dies or is replaced by a new currency, the new 
currency may be the one that is either an interim currency, or the new currency of the mark, to be used 
only by those who accepted to be marked 
[electronically branded], so they can then use their 
mark along with the mark of the new economic 
system. 

A "beast" is a monster, but one that at the same time is 

usually both 1 ) ferocious and \ 

2) evil in addition to being overpovvering and strong. 

The new economic system will be ferocious and 
overpovvering. İt vvill be directed by the False Messiah 
and the Beast. (There are 3 Evil guys described in the 
book of Revelation). The economic system using the 
mark, becomes the "mark of the beast", because of 
tvvo factors: 

1) the one vvho runs and directs the system is a beast 
vvho is ruled by Evil and by Satan 

2) the economic system of the mark of the beast takes 
on those characteristics of the beast also. 

[the system for those vvho refuse to go along vvill not 
be kind nor tolerant, but more likely a combination of 
the vvorst of the roman empire, the vvorst of stalinist 
soviet communist USSR, and the vvorst of the the time 
under H itler.] 

İt vvill be impossible to buy anything vvithout the mark 
of the beast. Most likely, it may start out as optional 
and quickly become mandatory. As soon as the 
economic mark vvill be made mandatory, it vvill become 
a erime of life or death to try to conduet economic 
transactions vvithout the official government permission, from the millions and millions of people 
who have foolishly already decided to consent to 
accept the mark. İt will also be a capital erime to help 
or assist anyone who vvould refuse to accept the mark. 
Therefore the system of the beast will prevent 
neutrality: it will prevent people from having the choice 
of being able to "not make a choice". For that reason, 
ali humans will chose, and then God will elassify each 
person according to the choice that they have made, 
that choice having Eternal consequences. 

You can be assured that there will be billion dollar 
contracts by public relations firms to convince you that 
accepting your individual mark on your right hand or 
forehead will help you, will save civilization, will help 
mother earth, will help us ali work colleetively, will 
allovv to work, and oh yes, vvould allovv you, 
incidentally to be able to buy food to eat. 

The book of Revelation says those vvho accept the 
mark undergo a "deception", the implication being that 
those vvho accept the mark are spiritually deceived into 
acceptance of the upside-dovvn universe: vvhere evil is 
vievved as good, and good is vievved as evil. 
At that point, the nevv Messiah vvould be perceived as 
real and genuine by those vvho have accepted the 
mark, until later on vvhen they vvill realize that they 
have been deceived, but at that point it vvill be 
impossible for them to change their mind or their 
commitment to the false Messiah, and this vvould have 
Eternal Consequences for them. The time to decide 
therefore is before that time. Novv vvould probably be a 
good time, in case these things matter to you, vvho are 
reading this. Didyoujustlaugh ? 

Those sillly bar codes... 

That was pretty funny ... 

But seriously... What does your laughter teli you about yourself ? 

Does it teli you that the idea of tracking you is so strange, 
that you have really never thought about it before ? 

Do you think that other people may have thought about it, 
even though you might not ? 

England has more than 2 Million cameras right no w. 

Do they track everything because ali things are a strong danger ? 

Or. . .do the cameras track people. . just in case ? 

So what do you think would happen if someone 

could track you 1) 100% of the time 2) with 100% certainty 

3) with 100% accuracy 4 ) with 100% of ali that you do ? 

If Tracking with a mark on your right-hand or forehead 
becomes mandatory by law, and it will be a erime to not 
have that mark, and it will also be impossible to buy or 
seli without it, do you know how you would respond ? 

What would you do if your eternal destiny largely depended 
on your answer to this question ? 

If you are stili here when these questions are valid, you 
should know your eternal destiny (after death. . .for eternity) 
does depend on your answer. Satan-vvorship on a Planetary Scale: When ? 
The Characteristics of the First Beast 
How Ali humans will be the ones Deceived and 

actually ALL Humans [with one exception] VVorship the Beast The Power of the Beasi comes from Satan Satan Revelation 13:1 
2 And the beast vvhich I saw was like unto a leopard, 
and his feet were as the feet of a bear, 

and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him 

his povver, and his seat, and great authority. Oops: Satan-worship is not a good idea Revelation 13: 

4 And they vvorshipped the dragon vvhich gave povver 
unto the beast: and they vvorshipped the beast, 

saying, Who is like unto the beast? who is able to make war vvith him? Revelation 13: The Beast 

6 And he opened his mouth in blasphemy against God.jd blaspheme 
his name, and his tabernacle, and them thatdvvell in,>reaven. 

7 And it was given unto him to make war vvith the#aints, and 
to overcome them: and povver vvas given him ** 

över ali kindreds, and tongues, and nations. 5 mınutes of ınformatıon to change 
vourEtemal destination ? Revelation 13: The Beast 8 And ali that dvvell upon the earth shall vvorship himfr 

vvhoserıames are not vvritten 

in tbe book of life of the Lamb slain from the foundation of the vvorld. Evefy single human vvorships the beast, ırıfesstheir individual name is vvritten in God's book of life Revelation 13: 

9 If any man have an ear, let him hear. IttzkBsaspecialırdsrslancfrglDLrd&stardMhBtisbeirgsaid. Note: The First Beast is the Anti-C hrist 666 and YOUR taking the Mark || Q QQ ^ Q f R ev elation The C haracteristics of the Second Beast and 666 rhe False Prophet Revelation 13: ▼ 

13:11 And I beheld another beast coming up out of the earth 

and ne had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. Revelation 13i False Prophet The AntiChrist 1 2 And he exerciseth ali the povver of the first beast before him, 
and causeth the earth and them which dwell therein to vvorship 
the first beast, vvhose deadly wound was healed. 
Revelation 13: 

13 And he doeth great vvonders, so that he maketh fire come down 

from heaveSvçn the earth in the sight of men, ^ Revelation 13:14 And dfeeeiveth them that dwell on the earth by 
the means of those miracleVv^hich heJjad povver to do in the sight 
of the beast; saying to them thaSolvyeİTsm the earth, that they should 
make an image to the beast, which nBd tne vvound by a sword, 
and did live. 
Revelation 13:15 And he had povver t^give life unto the image 
of the beast, that the image of the beast should both speak, 
and cause that as many as vvould/fot vvorship the image of the beast 
should be killed. İmage of the beast may be a Robot or Computer image,or a hologram. But it 
isanenptvtbrouoh which the Besst [Antj-C hristl exterıds powerovermankind Revelation 13:16 And he causeth ali, both small and great, 
rich and poor, free and bond, to receive a mark 
in their right hand , or in their foreheads : 

1 7 And that no man might buy or seli, save [except] he that had the mark, 
or the name of the beast, or the number of his name. "Man" = Mantand, menAND women Revelation 13:18 Here is vvisdom. Let him that hath understanding 
count the number of the beast: for it is the number of a man; 

and his number is Six hundred threescore and six. [GGvj The Book of Revelation needs to 

understanding on E c alono with the O.T. Book of Daniel in order to make sense, r or 
n R-îve üiİcti m the bu: T-s "vjoEiCylorısbyH ;l:p What is the "Book of Life" ? Is YOUR name in it ? (Phil 4:3 KJV) [Saint Paul Knewofthe Book of Life:] And I entreat [ask] thee also, 
true yokefellow, [felİ0W-W0rker] help those women which laboured 
with me in the gospel, with Clement also, and with other my 
fellow labourers, whose names are in the boc (Rev 3:5 KJV) He that overcometh, the same shall be clothed in 

white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, 

but I will confess his name before my Father, and before his angels. 

(Rev 13:8 KJV) And ali that dwell upon the earth shall worship him* 
whose names are not written in the book of life of the Lamb slain 
from the foundation of the world. 

(Rev 17:8 KJV) The beast that thou sawest was, and is not; 
and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: 
and they that dwell on the earth shall vvondeçzz whose names were not written in the book of life 

of the world, when they behold the beast that was, and i and the books were opened: and another book was opened, 
which is the book of I İfe: and the dead were judged out of those things 
which were written in the books, according to their works. (Rev 20:15 KJV) And whosoever was not found written in the 
book of life was cast into the lake of fire. (Rev 21 :27 KJV) And there shall in no wise enter into it any thing 
defileth, neither whatsoever worketh abomination. or maketh a lie: 
but they which are written in the Lamb's book of life (Rev 22: 19 KJV) And if any man shall take away from the words 

of the book of this prophecy, God shall take away his part 
out of the book of I İfe, and out of the holy city, and from the things 

Whİch are Wrİtten İn thİS bOOk. ™ S w.rnlr<,lnRe,!2:19refer S toln!lU mi orTran ! J.tDni«l» [ )vi»,Bme»Dr«oriheBDIe 
Note:The Lamb slain f:o" jj ; I Fths ı ı ıs lesus Christ lesus Christwas the pre-existen: C-eator of the L.r.ive f se (lohn II God claims that He knovvs each of our hearts. God 
also claims to know everything about us, ali of our 
accomplishments and ali of our sins also. But God 
sends Jesus Christ to save us through His vvords in 
the New Testament. Those who ignore them take a 
heavy risk to themselves, especially vvhere this risk is 
one of Eternity. 

As the saying goes, Eternity is a long time to be 
vvrong. For that reason, it is important to understand 
who Jesus Christ truly is and who He actually claimed 
to be. 

Here is vvhere ali of this connects back to the End of 
Days: Those vvho accept to take and participate in the 
economic system that incorporates the use of the 
number "six hundred and sixty six" on their right-hand 
or their forehead forfeit [give up] their opportunity for 
Eternal Life and Heaven, and Eternity vvith God. 

According to the Bible, Satan is not some clever guy 
meant to give people just " a little bit of harmless fun". 
Satan is not your budy. Satan is not your friend, simply 
out to help you have a "good time". 

Satan is a real being, vvho is one of the most povverful 
and intelligent beings ever created. 

He used to be an Angel, but turned against God. 
Satan is the one vvho vvill be in charge of the planet 
during the time of the false Messiah. This is Standard historic Christian doctrine, and this is 
the doctrines that have been proclaimed since the 
Early Christians. These are NOT innovations, these 
are not anything new. [sources - Free - provided at the 
of this for those who want to know more in PDF 
Dovvnload] 

You may ask: Well, what does this have to do with the 
End of Days and the Economic System ? 

God vvants people to vvorship him Freely, but if they 
want to oppose God, God will allovv them to make that 
choice. But making a choice, is not the same thing as 
being able to chose the consequences of that choice. 

There is no one in Christianity who will convince 
anyone against their Will to vvorship God. God telis 
each person they are responsible. From that point on, 
the burden is on them, they can respond to God or not, 
and their ovvn response determines their ovvn fate and 
consequences, especially for Eternity. 

The nature of a God is that He makes the rules and is 
not required to explain anything to anyone. Hovvever 
because God loves each person and vvants them to 
chose Him (and not chose to follovv Satan), God vvrote 
roughly 1500 pages of material in the Old and Nevv 
Testament (the Bible) to help people make their ovvn 
choice. 

The specific characteristic of accepting to use the 
Economic [most likely cashless] system is that those 
humans vvho use it must agree to accept the False 
messiah as their ovvn savior. The Bible refers to this as vvorship. Let us not loose 
track of definitions: İt does not matter vvhether the 
person will admit this or not. VVorship consists of doing 
the actions that a deity, such as God, vvould 
understand vvorship to be. 

God says that those vvho accept to take the economic 
mark in their right-hand or their forehead vvill forfeit 
their Life vvith Him, and vvill never be able to be saved. 

From that point on, those vvho have accepted to use 
the economic system by the mark on their right hand 
or forehead have declared themselves - by their action 
- to be the enemy of God. 

But God is the one vvho deals vvith those vvho are His 
enemies. The presumption is also that those vvho have 
agreed to accept the nevv economic cashless system 
vvhich uses the mark have undergone an internal 
change. By their action, they have agreed to be under 
the dominion of evil (just like those vvho accepted 
Sauron in the Lord of the Rings) and this nevv 
allegiance to the False Messiah, His economic system 
of the mark, and the acceptance of the ruler of the 
False Messiah vvho vvill accomplish many false 
miracles (through the povver of the fallen angel Satan) 
has consequences: it vvill change the person vvho 
takes this mark, even vvhile they vvill deny that inner 
transformation to the vvilling acceptance of evil has 
taken place. 

İn anycase, it vvill not be enough to reject the Mark. 
People vvho decide to reject the mark, and there vvill be millions, are hardly okay or alright. They will have very 
little time to actually decide and accept to believe the 
vvords of Jesus Christ in the New Testament. if they 
can find New Testaments that are accurate. 

The New Testament that is accurate is that vvhich has 
been used by the Historic Christian Church for 
thousands of years. İf it was good enough for the 
Earlier Christians, it remains good enough today. 

This vvould be the New Testaments that are based on 
the received text of the Koine Greek New Testament. 
This vvould include the Scrivener Version of 1860 [FHA 
Scrivener] [do not use versions of his, published after 
his death], and the Standard Koine Greek version of 
the Nevv Testament published by Cura. P. VVİlson, 
such as the version of 1833. 

These tvvo Ancient Koine Greek Testaments are based 
on the {vvestern calendar} 1550-51 greek textof 
Robert Estienne, sometimes called Stephens or 
Stephanus. 

The False Messiah in the Nevv Testament has another 
name. He is not the true Christ, therefore by falsely 
claiming to be the true one, he reveals himself to be 
the AntiChrist. But remember at that point in time 
vvhere He rules, he vvill not be officially claiming to be 
evil. On the contrary, he vvill daim to be the true 
Messiah of love, miracles and peace. 

These facts then are vvhat missionaries may share. 
Missionaries do not vvork for any government of the 
West, as this is prohibited and illegal in the West. [Missionaries in İslam often ARE funded by their own 
islamic republic]. 

Christian Missionaries have only one goal vvhich is to 
inform and acquaint you with facts that you may find 
interesting and that may save your Eternal life for you 
and your family. 

Listening to any missionary will not make you a 
Christian. Missionaries are ordinary people. They have 
decided that they will try to help others by presenting 
truth and kindness to others. Those who hear what 
they have to say are free to accept or reject what they 
say. That is ali. 

Missionaries are usually very educated and devote 
much time (often many years) to learning about other 
people and about other cultures. They do not try to do 
this in order to gain their Eternal Life. By definition, 
Christians already have accepted and received 
Eternal Life. 

Christians do not need to vvorry about Salvation by 
doing good vvorks. For the true Christian, there is no 
relationship between good vvorks and obtaining 
salvation. Salvation for each individual on the planet is 
Free, Christians are those who have understood and 
accepted to believe this. They already possess this 
from the instant that they become Christians and 
accept the vvords of Jesus in the New Testament. 

Missionaries do NOT earn their way to heaven by 
saving or converting other people. Missionaries agree to share the good news of 
Christianity, because of the individual and personal 
good that this same message has accomplished for 
them, on the inside of who they are. Missionaries risk 
a lot to communicate the Love of God to others. Most 
people cannot even understand this. Many people 
today have lives that are vvithout hope and vvithout 
purpose. Millions are aimless and vvithout goals on the 
larger scale. But Christians vvill risk much to share the 
gospel vvith others, because that is vvhat God 
commands them to do and vvants them to do. 

İn England the challenge is not that people are 
ignorant of hovv to be saved and have Eternal life. 
Many are, but the challenge is for those vvho have 
already heard this to understand that this is really true, 
genuinely accurate. İt is easy to hide doubts behind 
the vvalls of the propaganda that is falsely called 
"science" these days. 

People think they must not admit to being religious, 
since this might not be "sophisticated". But God is the 
most sophisticated one of ali. As the saying goes: He 
is no fool to give up that vvhich cannot keep, in 
order to gain that vvhich he cannot loose [referring 
to Eternal Life offered by God through Christ]. 

As they vvill admit, Missionaries are sinners also. If you 
do not believe this, ask them. Then ask them vvhat 
they have done about their ovvn sins, and listen to their 
ansvvers. Missionaries do not daim to be better than 
others. They only daim that the mercy of God that has been given to them, can be given to everyone else 
also. 

Missionaries could be anyvvhere else in the vvorld. 
They may not have to come to your area of the planet. 
But if God sends them there, maybe you should thank 
God that he cares enough to send those who risk 
hardship and difficulty for being brave enough to try to 
obey God and give you information that may save your 
Eternal life. 

Most missionaries have given up a life of comfort and 
riches that they could have had in their own nations. 
They have made this choice to try to show the love of 
God to others. This example is vvorthy of kindness and 
respect. 

Christians usually are there to help, or to establish 
schools or hospitals. Christians do not do these things 
in order to earn or merit their eternal life. They do 
these things as a result of being transformed and 
changed for the betterment [amelioration] of others, by 
God 

Christians are not a vvitness to themselves, but to the 
God that they serve. Those who vvorship a mean and 
cruel God will become mean and cruel. Those who 
vvorship a God of love and help and mercy and 
kindness vvill demonstrate love, help, mercy and 
kindness to others. People become like the God they 
serve. 

Some people say that if a person has harmed a 
Christian, that they cannot become a Christian. But that is NOT true. Saint Paul, even before he became a 
Christian persecuted Christians. Then God shovved 
Him how Paul was acting against God. Paul became a 
Christian. 

Jesus Christ came to save everyone including 
murderers and prostitutes. No one is holy enough to 
be allovved into Heaven with any sins or imperfection 
in their life. God is too Holy to allovv this. God can 
regenerate and change anyone if they are sincere 
when they repent, and if they are seeking God with ali 
of their heart. Read it for yourself in the New 
Testament gospel of John. 

There is no need to be afraid, or to allovv fear to be in 
control. Christianity teaches a life of inner peace, not 
a life ruled by fear. 

No one in true Christianity vvill ever convert you by 
force, since that vvould be disrespectful to God, and an 
infringement upon His dominion. There are many 
people in religions that are very rich because they try 
to censor and keep information from reaching those 
vvho vvould benefit most by it. 

Many of those same people are rich, and do not vvant 
their positions to be affected. They vvould rule by fear 
and the threat of force and violence. Humans vvho try 
these methods bring greatcurses upon themselves. 
ûuestions that have been raised legitimately require 
ansvvers. The events vvhich have been predicted vvill 
occur. They cannot be stopped by humans (though 
they m ay be delayed by prayer). There are some books listed along with this New 
Testament. We vvould urge you to consider them so 
that you may find the ansvvers you are seeking: Historic Mainstream Books that may be of use: 

Jesus is Corning by VV.E.B. Blackstone 

available online for Free [PDF] at www.archive.org 

How to study the Bible by R.A. Torrey 
available online for Free [PDF] 

The Canon of the Old and New Testaments by 
Archibald Alexander - available online for Free [PDF] 

Pilgrim's Progress - An explanation of the life as a 
Christian, in narrative. Very good, Other language 
versions are known to exist in French, German ; Dutch, 
Arabic, and Chinese. Available online for Free Pdf and 
maybe from Google Books. 

an explanation of the number 666 = " Recapitulated 
apostasy the true rationale of the concealed" name of 
the Roman empire by George Stanley Faber - best for 
those Christians and/or for those who know English 

language well Available for Free online at Archive.org or with 
Google books 

Versions of the Bible that are sound and accurate 
include: 

Ethiopic New Testament - 1 857 

Available for Free online [PDF] atArchive.org orvvith Google books Ita.lia.n Diodati Edition - Original 

Available for Free online at Archive.org or with Google books 

Spanish - 1 602 Reina Valera Edition - Original 

Available for Free online at Archive.org or vvith Google books The Arabic Bible - 1869 Cornelius Van Dyke [W e 
recommend the original editions of 1 867 and 1 869 
only] - Available for Free online [PDF] atArchive.org or vvith Google books Sanskrit / Sanscrit Bible - Yes, Sanskrit is stili used 
today in India. The Sanscrit 3dition that is accurate is 
the version by VVenger. Available forFree online [PDF] atArchive.org 
orvvıth Google books Tamil - (Tamou) 
Edition of 1859 (India) Available for Free online [PDF] atArchive.org or vvith Google books 

Karen - The Karen New Testament (Sgau Karen) 

Available for Free o iline [PDF] atArchive.org or vvith Google books 

Burmese - Myanmar - Burma - New Testament 
avaiiabie. Edition of İ65ö. 

Available for Free online [PDF] atArchive.org or vvith Google books 

Hindi - The New Testament in Hindi, also called 
Hindustani. Editions preferable before 1881 . 

Available for Free online [PDF] atArchive.org or vvith Google books 

Le Nouveau Testament - Ostervald - 1 868-72 
(be cautious as many Ostervald and David Martin 
versions in French have been altered). The french version of Louis Segond is popular but is actually 
based on the text of VVestcott and Hort. 

Accurate Osterval version available for Free online at Archive.org or 
with Google books 

Hungarian Bible - 1 692 - Original 

Available for Free online at Archive.org or vvith Google books 

The Persian New Testament - 1 837 version of Henry 
Martyn - Available for Free online [PDF] atArchive.org or vvith Google books 

Ali the Messianic Prophecies of the Bible by Lockyer. 

The Hidden Dangers of the Rainbovv by C. Cumbey. 

The Case for Christ - Strobel Eines Christen reise nach der seligen evvigkeit : 
vvelche in unterschiedlichen artigen sinnbildern, den 
gantzen zustand einer bussfertigen und 
gottsuchenden seele vorstellet in englischer sprache 
beschrieben durch Johann Bunjan, lehrer in Betford, 
um seiner fürtrefflichkeit vvillen in die hochteutsche 
sprache übersetzt Le voyage du Chretien vers l'eternite bienheureuse : 
ou l'on voit representes, sous diverses images, les 
differents etats, les progres et l'heureuse fin d'une ame 
Chretienne qui cherche dieu en Jesus-Christ Auteur(s) : Bünyan, John (1 628-1 688). Auteur du 
texte 

Le pelerinage d'un normme Chretien - ecrit sous 
l'allegorie d'un songe / [par John Bünyan] ; trad. de 
l'anglais avec une pref. [par Robert Estienne] 

Available for Free online at Archive.org or with Google books 

Baxter, Richard Title Die evvige Ruhe der Heiligen. 
Dargestellt von Richard Baxter. Pilgerreise zur seligen Evvigkeit. Von Johann Bünyan. 
Aus dem Englischen neu übersetzt Der himlische VVandersmann : öder Eine 
Beschreibung vom Menschen der in Himmel kommt: 
Sammt dem Wege darin er vvandelt, den Zeichen und 
der Spure da er durchgehet, und einige Anvveisungen 
wie man laufen soll das Kleinod zu ergreifen / 
Beschrieben in Englischer Sprache durch Johannes 
Bünyan. II pellegrinaggio del cristiano / tradotto da.ll' inglese di 
John Bünyan dal Stanislao Bianciardi 
Firenze : Tipografia e. Libr. Claudiana Author Bünyan, John, 1 628-1 688 

Title Tian lu li cheng 

[China] : Mei yi mei zong hui, 1857 El viador, bajo del simil de un sueno por Juan Bünyan "Everyone has the right to freedom of 

thought, conscience and religion; this right 

includes freedom to change his religion or 

belief, and freedom, either alone or in 

community with others and in public or 

private, to manifest his religion or belief in 

teaching, practice, vvorshîp and observance." 

- Article 18 of the U.N. Universal 
Declaration of Human Rights - Christian Conversions - According to the Bible 
Can NEVER be forced. Any Conversion to Christianity vvhich vvould be 
"Forced" vvould NOT be recognized by God. İt is in 
His True and KIND nature, that those who come to 

Him and choose to believe in Him, must come to 
Him OF THEIR OWN FREE WILL. Don't Let anyone teli you that Christians support 
Forced Conversions. 

That is False. True Christianity is NEVER forced. Core Universal Rights 

The right to believe, to vvorship and vvitness 

The right to change one's belief or religion 

The right to join together and express one's 
belief The subject of the End Times in the west is called Biblical 
Prophecy. For more information on this topic, feel free to consult 
the standard books on this including: The Late Great Planet Earth 
(Lindsey), and the Charts of Clarence Larkin may give someone a 
quick overview. Things to come by Dwight Pentecost is interesting 
though technical. Hidden Dangers of the Rainbow by Cumbey will 
offer a quick read to those who are able to obtain a rare copy. The 
Christian in Complete Armor by Gurnall [Free Online] will offer a 
source of spiritual strength to those who have the courage and 
wisdom to read it. 

Some of Larkin's Material is available for Free online. Remedv and Help for Occult & Demonic Forces We include this short section for those who would like to 
take immediate action, in order to help their life or the life 
of someone that they çare about. 

The following covers a topic called the topic of "disembodied 
spirits" or the topic of Spirits in the world around us. 

Christianity teaches that there are 1) spiritual forces that are 
created by Him, and that work with God, and 2) that there are 
spiritual forces that rebelled against God, and try to use their 
influence to harm the good that God accomplishes. 

Christianity does NOT recognize that there are neutral 
spiritual forces. Christianity does not recognize that there are 
spirits thatroam the earth with no destination or purpose. 
Christianity teaches that spiritual forces may attempt to 
contact or respond those who seek them, and that those forces 
are evil and will do harm to humans. 

The reason is that Humans can be deceived by spiritual forces 
that would claim to be good, but are not. The Christian 
solution is to simply have nothing to do with forces that are 
not part of the Kingdom of God and of Jesus Christ. 

Those who disagree have the right to chose, but should not 
complain if they find out that the spiritual forces they contact 
truly are evil and deceive them. Most people do NOT find this 
out for many years, until their life is wasted and it is too late to 
do much for God. THAT is exactly the purpose of those 
forces, to cause humans to spend their life and their time 
chasing things which do not matter instead of investing in 
their own spiritual future, in the afterlife. Some people think that life is to be lived on Earth, while 
others understand that life here is simply a down-payment. 
Life here is simply time to prepare for the next thousands of 
years, with God and others who serve Him. 

Christianity does NOT recognize the category of spiritual 
entities (spirits) that are full of Mischief, or mischievous. 

Christianity would conclude that those spirits, where they 
actually exist, are causing mischief as a trick to prompt 
humans to become involved with them, in the same manner 
as a human will pull a piece of string in front of a CAT in 
order to watch the cat react. 

There are humans who have ALREAD Y found out that certain 
spiritual forces are Evil. These people have tried to get rid of 
them but do not know how. There is no solution thatexists 
other than to genuinely become a Christian and then take the 
steps that the Bible instructs. 

Incantations and rituals do not "force" any spiritual entity to 
do anything. No ritual by a priest was ever effective 
BECAUSE it was a ritual, or because it contained certain 
words. However, spirits DO respond to those who are truly 
Chrsitians, and THEY can certainly teli those who are 
genuinely Christians (followers of the true Jesus Christ), and 
those who are faking this or are insincere. it is a BAD idea to 
attempt to fool or deceive a Demon. THAT does not work, 
AND humans who try this only end up with much 
ensnarement by those demonic forces. 

There are solutions to these dilemmas. None of them will 
work for those who are not saved or for those who are NOT 
Christian. Try it if you want, but be prepared for the 
consequences. Demonic Spirits play by the rules that GOD lays down and 
NOT by the rules that you may have been mis-led into 
believing by some slick occult publishing company. 

Witches have precious little power in fact, and the few that do 
are under such oppression and such personal bondage that they 
have no freedom, but they will not speak this truth to others. 

The price of their freedom (they have been told) is the 
ensnarement or seduction of others. The following prayers are 
provided in case they are of assistance. Those who use them 
must be true Christians, and recognized by God as such. 

Having said that, spiritual vvarfare and spiritual conflict (since 
this IS that area: the conflict in spiritual realms betvveen 
spiritual forces) is very much like running or any other long 
distance task: it is long term preparation that makes the 
difference. 

A new Christian is NOT to be dealing with demonic forces, 
and would be well advised to seek advice from those who 
are serious, sober, and committed genuine Christians for many 
years, before dealing with these areas. Many books have been written on this topic. Many of them are 
written by those who are occultists who are possessed and 
seeking to mislead others. We will recommend OTHER 
Christian books at the end of this section for those who wish 
to pursue these matters with the seriousness they deserve. 
Most of the books available in these areas for Christians are 
written in English or German. 

Also, it may not be enough to pray these prayers önce. it may 
take much time to have the impact desired. in order to have 
personal victory in these areas över demonic spirits: 

1) One must be a Genuine Christian 2) One must seek to actively follow God 

3) One must spend much TIME reading the Bible, and 

4) One must spend much TIME praying and learning HOW 
to pray to God in the name of Jesus Christ, in accordance 
(agreement) with the information and principles explained 
in the New Testament. prayer of renunciation of Demonic Forces 

Prayer to renounce witchcraft and/or any spiritual 
practice contrary to God and His given instructions {"VVhether you have decided to become a Christian 20 years 
ago or five minutes ago, you can stili pray this prayer. If you 
are not a Christian believer, or if you are confused about what 
this means, no problem. Just go to the section on how to 
become a Christian, pray that prayer, and then come back and 
pray this one} 

Lord God, I do not come always to talk with you when I 
should Lord, I find this prayer difficult and I pray that you 
would give me the grace, strength and courage that I need to 
pray it and mean it. 

Lord, I come to you because I am a true Christian believer, I 

(your name here) , being under the Blood of Jesus, 

claiming the Mind of Jesus, and the Spirit of Jesus, do hereby 
present my request to you boldly before your Throne of Grace 
(Ephesians 2:3/Hebrews 4:14-16/Philippians 2: 1-1 1). I ask 
that you would neutralize and prevent any force or evil 
presence from acting that might try to keep me from praying 
this prayer, in the name of Jesus and in the power of your 
blood. I pray that you would give me your spiritual strength 
and your spiritual protection. I thank you for what you did for 
me by dying on the cross for me. 

I come before you in prayer today in the name of Jesus Christ 
because I want to renounce any and ali practices that are 
contrary to you or to your teachings. I come before you today 
in the name of Jesus Christ. 

I come before you today because I want to renounce any 
contact or seeking of any spirit or spiritual entity other than the Christian Triune God or the Son of God, Jesus Christ. I 
want to renounce any and ali of my behaviors and practice of 
allowing myself to contact the spiritual world or pray to/ 
through spiritual entities or people, that are not Jesus Christ. 

I recognize that the Bible states that we can only come to God 
through Jesus Christ, and through no other persons or spirits. 

I come before you today because I want to renounce any and 
ali of my spiritism, spirit-contact, witchcraft and occult 
practices, as well as any spiritual or other practice which is 
against you or contrary to you, and I ask for your favor and 
help to help me renounce these activities. 

At this moment, I choose by my own will to renounce and 
reprove ali works of darkness in my life and the lives of the 
generations of those whom I have joined. I include blood 
relatives as well as adoptive relatives and any mates, or any 
others whom I have joined such as lovers, seducers whether 
these were my (whichever applies to you - if you are not 
sure. ..include them ali) wife/wives, husband/husbands, and 
children/grand-children/great-grandchildren. in the name of 
Jesus Christ, I hereby renounce any and every oath, 
commitment, covenant, decision, curse, fetish, decision, 
intention, word or thought, or gesture, and I hereby renounce 
any and every fleshly and immoral intimacies and unions that 
encouraged or brought about iniquity in my own life, or 
anyone meeting the above stated requirements for bringing 
works of darkness to my own life. Lord God, in the name of Jesus Christ, I hereby choose to 
renounce ali unfruitful works of darkness, and have no further 
fellowship with them from this time forth (Romans 13: 
12/Ephesians 5: 11) 

I do this through the Name of Jesus Christ, my Savior, through His Blood that was shed for me, 

through his precious Body given for me, 

through his Mind that suffered beyond anything I could ever 
suffer, 

I do this so that my whole being - body, mind, soul and spirit, 
may be completely set free from every sinful work of the past 
brought about by the sins of those before me. 

I do this so that no Luciferian, Satanic, Spiritually wrong 
promise, or evil covenant, curse, action, word, or deed or 
attitude - from my actions or my past be laid against my 
account - in heaven or in or on the earth. By this action today, 
I hereby serve notice that the handwriting of ordinances 
written against me and my generations are blotted out in my 
life - effective as far back as needs be to the very first though, 
word, deed or gesture. (Ephesians 2: 13-14). 

I do this so that from this day forvvard, I may go about serving 
You God, in reverence of You and seeking your counsel in 
everything I do. I submit my life unto You as a living sacrifice 
- holy and acceptable in Your sight, which is my reasonable 
service. (Romans 12:1) 

Dear Heavenly Father, and Judge of the Universe, as I present 
this petition before you today, I thank You that You have 
heard me this day, and granted my every expression in 
accordance with Your will. I know that You have done this 
solely because of what Your Son, the true and only Jesus 
Christ, accomplished for me, by dying and paying the price for 
my sins on the cross. 

Thank You from the depth of ali of my being, for hearing my 
prayers and granting my petition. Please remind me of your 
grace and love on a daily basis. Please help me to seek to serve and follow you, and help me to continue to remember 
that you have forgiven me, and that I can take you at your 
word and trust what you have given to me in your Bible. I 
pray that you would help me to not do wrong, and to decide to 
do what is right, and to take active steps to follow you. I pray 
that you would fiil me with joy, comfort and hope and bring 
true Christian friends in my life who will strengthen my walk 
with You and encourage me to grow in the right spiritual path 
with you. You know Lord that I have asked ali of these things 
in the name of Jesus, and I thank you that I am now free in 
deed, according to what you have shared with you in the Bible 
(Romans 6:22, Galatians 5:1, Romans 8:1, Romans 7:24, 8:1, 
John 8:36, 1 Corinthians 12:27). 

(Note: take time to look up these verses in the Bible which can 
be found in the Bible. You may want to write them down, and 
memorize them as well. it is good practice and will serve you 
well). 

I pray Lord that you would help me to remember that each 
time I am tempted, that I can come back and talk with you, 
and read the Bible for strength and encouragement. 

in the name of Jesus Christ I have asked ali of these things, 
and I thank you for giving them to me, Amen. The Spiritual Problems caused by Spiritual Explorations 
of Witchcraft & Dark Spirituality - HereditaryWitchcraft There is such a thing as occult forces that try to force families 
to serve them, for many decades, and for many generations. 
Some families did not KNOW how to fight the demonic 
spirits. Therefore they gave in to them, and serve those forces, 
and try to force their other family members to do this. 

This needs to be resisted, but true freedom and true resistance 
can only be found in those who truly accept and believe the 
message of Jesus Christ as the New Testament confirms and 
explains. This is only ONE book of many portions of the New 
Testament. The New Testament is comprised of 27 books. Prayer to be forgiven for sins committed while exploring 
darkness and/or evil and prayers to be forgiven for sins 
committed in & during witchcraft Some people will wrongly teli you that this prayer cannot or 
will not have a good impact on your life. Whether they 
consciously know it or not, those who say that are people who 
are trying to trick you. But if this prayer would really have no 
effect on your life, then it certainly cannot hurt to pray it. Lord God, I do not come always to talk with you when I 
should. Lord, I find this prayer difficult and pray that you 
would give me the grace, strength and courage that I need to 
pray it and be totally sincere. Lord, I come to you because I 
am now a true Christian believer, and because I, (your name 
here) . being under the Blood of Jesus, claiming the Mind of 
Jesus, and the Spirit of Jesus, do hereby present my request to you boldly before your Throne of Grace (Ephesians 
2:3/Hebrews 4:14-16/Philippians 2: 1-11). 

I ask that you would neutralize and prevent any force or evil 
presence that might try to keep me from praying this prayer, in 
the name of Jesus and in the power of your blood. I pray that 
you would strengthen me as I pray this and that my mind 
would be clear, and that I would be able to concentrate on 
talking with you and on what I would like to pray. I thank you 
for coming to my help as you said you would in the Bible, and 
despite the tricks of any evil forces to convince me of the 
opposite. I thank you that you Love me Lord, even if I do not 
always feel as though you do because I am notperfect. 

I thank you for what you did for me by dying on the cross for 
me. I thank you Lord, because I know that you are more 
powerful than the forces which may have been controlling my 
life, and which were exercising influence in my life that I want 
to be sure is terminated and över. I come to you in prayer 
today Lord, because I want to be delivered from ali 
consequences of hereditary involvement in the occult or any 
occult curses which have impacted my life and/or hereditary 
witchcraft and ali of the sins and curses which have come 
from those activities. I choose by my own will and I do now 
renounce and reprove ali works of darkness in my life and the 
lives of the generations of those past and present whom I have 
joined. 

Choosing by my own will Lord Jesus Christ, I renounce any 
and ali curses or effects of my past actions, habits, thought 
processes and any other activity or intention contrary to your 
character and contrary to your word the Bible. any relatives of 
mine who have been in the occult which you know about 
Lord, and whereby I am or have been affected by any of their 
actions, thoughts, words or deeds. in your name and by my 
will with your help and depending upon you, I renounce ali 
occult blessings, ali occult heritage and ali occult 
consequences, as well as any demonic spirits or inspiration, which have a basis for interference or influence in my life, 
either because of my own actions or because of the actions of 
any of my ancestors or relatives which has an effect on me- 
whatever evil effect that might be. 

in this renunciation Lord, I include blood and adoptive 
relatives and any mates, such as lovers, seducers andrapists 
wife/wives, husband/husbands, and children/grand- 
children/great-grandchildren. I hereby renounce any and every 
oath, commitment, covenant, decision, action, curse, fetish, 
gesture, and fleshly and immoral intimacies and unions that 
encouraged or brought about iniquity in my own life, or 
anyone meeting the above stated requirements for bring works 
of darkness to my own life. 

[ you should take time out at this point, recalling to your mind 
any known names or circumstances - especially if there have 
been rapes or seductions that you know about, from or towards 
you, or that you participated in or witnessed. Take each 
situation and person individually and ask the Lord to forgive 
you of your involvement and participation in each of these 
situations. Where the situation applies instead to others, ask 
that they would come to realize the wrongness of their action, 
and that they would be drawn to the Lord and that they would 
repent and be saved ] 

Lord, I hereby choose to renounce ali unfruitful works of 
darkness, and have no further fellowship with them from this 
time forth (Romans 13: 12/Ephesians 5: 11) I do this through 
the Name of Jesus Christ, my Savior, through His Blood that 
was shed for me, through his precious Body given for me, 
through his Mind that suffered beyond anything I could ever 
suffer. I do this so that my whole being - body, mind, soul and 
spirit, may be completely set free from every sinful work of 
the past brought about by my sins or the sins of those before 
me. I do this so that no Luciferian, Satanic, or evil covenant, 
curse, or fetish from the past be laid against my account - in 
heaven or in or on the earth. By this action right now today, I hereby serve notice that the 
handwriting of ordinances vvritten against me and my 
generations are blotted out - effective as far back as needs be 
to the very first though, word, deed or gesture. (Ephesians 2: 
13-14).I do this so that from this day forvvard, I may go about 
serving You, Father, in reverence of You and seeking your 
counsel in everything I do. I submit my life unto You here and 
now as a living sacrifice - holy and acceptable in Your sight, 
which is my reasonable service. (Romans 12:1) Dear 
Heavenly Father, and Judge of the Universe, as I present this 
petition before you today, I thank You that You have heard me 
today, and granted my every expression in accordance with 
Your will. 

I know that You have done this solely because of what Your 
Son, the true and only Jesus Christ, accomplished for me, by 
dying and paying the price for my redemption on the cross. 
Thank You from the depth of ali of my being, for hearing my 
prayers and granting my petition. Please remind me of your 
grace and love on a daily basis. Please help me to seek to 
serve and follow you, and help me to continue to remember 
that you have forgiven me, and that I can take you at your 
word and trust what you have given to me in your Bible. I 
pray that you would help me to not do wrong, and to decide to 
do what is right, and to take active steps to follow you. 

I pray that you would fiil me with joy, comfort and hope and 
bring friends in my life who will strengthen my walk with You 
and encourage me to grow in the right spiritual path with you. 
I ask Lord that you would give me spiritual discernment so 
that I would not be deceived by others, and so that I would 
follow you in the ways that you want me to. I pray that you 
would help me to understand you and know you better and 
that you would help me be an effective messenger of yours to 
communicate the truths of the Gospel and live and stand up for 
You. You know Lord that I have asked ali of these things in 
the name of Jesus Christ, and I thank you that I am now free in deed, according to what you have shared with me in the Bible 
(Romans 6:22, Galatians 5:1, Romans 8:1, Romans 7:24, 8:1, 
John 8:36, 1 Corinthians 12:27). in the name of Jesus Christ, 
Amen. 

LIST OF ACCURATE BOOKS on the OCCULT / 
DEMONIC SPIRITS for those who are CHRISTIANS 
and who sincerely want to know more to help 
themselves, and their family members These books are available at a bookstore online at 
www.amazon.com . They MAY be available through 
other places online (on the internet). Demonology Past and Present by Kurt Koch- Available 
ALSO in German 

Occult ABC by Kurt Koch - Available ALSO in German 

Other Books by Kurt Koch - Available ALSO in German 

Demons in the World Today: A Study of Occultism in the 
Light of God's Word by Merril Unger 

The Beautiful Side of Evil by J. Michaelsen 

inside the New Age Nightmare: For the First Time Ever... a 
Former Top New Age Leader Takes You on a Dramatic 
Journey by Baer 

Hidden Dangers of the Rainbow by Constance Cumbey 

Die sanfte Verführung (Cumbey Constance) 
Book Description: 1987. Die Autorin beschreibt in diesem 
Standardwerk Entstehung, Lehren, Ziele und okkulte Wurzeln 
der New-Age-Bewegung. Sie enthüllt beklemmende Parallelen zur ....biblischer Endzeitprophezeiungen. 
Hardcover, guter Zustand, Verlag Schulte & Gerth, 
Taschenbuch Neues Zeitalter (Geheimvvissen), Religiöse 
Zeitfragen S. 300, 

A Planned Deception: The Staging of a New Age Messiah 
(ISBN: 0935897003 / 0-935897-00-3) Cumbey, Constance 
Pointe Publishers 

The Adversary by Marc Bubeck 

Overcoming the Adversary by Marc Bubeck 

Destroying the Works ofWitchcraft Through Fasting & 
Prayer by Ruth Brown Orthodoxy & Heresy: A Biblical Guide to Doctrinal 
Discernment by Robert Bowman 

Beyond Seduction: A Return to Biblical Christianity by D. 
Hunt 

Pilgrim's Progress by John Bünyan - The most widely 
translated Christian book after the Bible. (Yes, an edition in 
German, Dutch, French, Italian, Spanish, Portugues, and 
Arabic have ali been made). Note: Pilgrim's Progress by John 
Bünyan is available for FREE online. The Christian in Complete Armour, or, A treatise of the 
Saints by Pastor (Rev.) William GURNALL - in One Volume 
or in Three Volumes - available for FREE online 
(the term "saints" used here simply means Christians). iı'"> ' 'îlîîîlîi iiM *r ^«rg «O ^ tf*y 

J?V ipi** 

' - 

'*=*->;- : 

'fe** ■'■■■ 0_S fl_i_e e e 

\^>W?Î ijcj xj.A AçbSJiJı 4^.1 


| 


1 "* ■ 


u-ArV l j™ 


■ ilo'^1 


! 

1 

I 

1 

| 

i 

! 


i 


ı*&? r n 


o 


ırV^ 


" ■ 


urWi r $- 


' 


b>J(fl 


ı , 


1 * 


o^ifi 


• 


fc-*J*' 


IT 


* OW l^w' 


TA 


• 


J-JU^ n 


ir 


v?j 


e 


u-> ' 


11 


r 


U-Jr-J? ' 


r 


UV»! > 


w; 


■ 


urjpjy f 

' ^°"_r. * 


" 


* 


tfcfe 


\ 


Ujj r 


ı 


r 


ur- Jl 


\ 


U-j, t 


t 


* 


^ 


\ 


***= 


i 


• 


&}f 


rr ■ 


• . U..A* 


o 


■ 


iQ^ L; ı 
'_/'"• ü'„v— ■■"_? *■*— < 4*î«^? 


V 


* 


^j^i i-j r 
i 
! 

1 vy* j*j ^jHj-vjf^ j^> £*' r *f.v.^ o;^ *>k &ı g*^ g»-». ■>%» v^ 

OfO ■ ÖJ^ JJj or^J ■ i*-** -^j M>-j ' ■ ■ Uj>" Jj >>& ■ j\=» I ->!j> (&jy ■ p%j ak 

,-^J tjke i.', ^ ^;<Ai. . lîS i-& «-M *,_, üV, U ı W$s&.li ^y~ı. ic-1 \ci } .JÜ\ U ( i.3 Oj-)J_5 «*tf </> </-' e^ ^ -^ 


. urv ->-r t V'^"'V U~*'~ 503 . ^'-.uUuLujJ r»i*» *J)^ *!^ 507 
516 
522 
526 
528 
552 
561 V sö'y u*^ Us. 1 ı» te uu j 

570 . u^lj* o«,!aj ^JjJ |»lc J <ÜL, 

576 . ujjf- ı^^^ji Jjl j»* ^^ı 

585 . lJj)^- ı_ş\j**£ jJti ile 'j)L>) 

586 . t,Ş;ljJ>- lJ^-^Jİ /*£"> (•** ^"*V 

587 .. . ıjf;l_)=- ^lı^vi #t* *<ÎVıy 
590 ..^1 ı_s'^>-y. CUUiliU L-jUtf 1 ^^^s*" 

83 U"*^ ü&f\ 

135 Isj! JjustI 

221 iL-jj Jjşr'l 

288 ... . Jij\yt- JUcl l_>U£ 
371 . j»j ı ıJ"*V ı-Ş/^*- l/" k "-V> *<ÜLj; 

9 

437 U~-^y 

459 . . jjUHL i^lja- (jJjJ *<Kİb; 
470 . ^luu.uilj '-S''> = ^ U~^J ^ky 
481 ui^. <-J-&V? ^Ija» ,jjjj 'aSL, 

489 . JuvjAâj i^Ijjs» ,jJy> J <SİUy 

- / « j, 

496 . ^UhjJLjJo |j*>Ijj J;l <*!l»y İl nnn -&LA. İlli 11(1,11 IMIIIM'II 

IIK1JÜ XPII€TA, 

BtpHO H TOMHO npİBefleii'B OTT. ntpEOC6pa3H0-TO. Bt Kımroneraınmı^s-Ts Ha A. X. Eomariıraa. 
1S?4. ı" l>jj J&jiSgfr Js*fl 

76 ş^l ı/i^i ^~i^ J^* 

124 Sjj,\ fjiŞjk öl%| J-şî\ 

204 »jj,! ^jb eli^ J^l 

266 Jl^f'd/Jj-; 

34 5 . . . . • ju4djl*w . a Jjj Ufl , cyU**» ı ıwyv 

377 ıS"Xj' ^^ lJıjL»Jaijji VŞÜj*>j ıj"J>j> 

407 .«tfgiu ''iiUj, sJjl-jjnj.js öJjv". u^jJjJ 

428 ^uJLj, S^jJa-LÜU (»JJj-j, ijijİjJ 

438 ^jjiSL». ş^lJLy^il ısJJy-, q-j!jj 

449 ^.JU, i^LJlj ısJJj-^ u^JJ 

457 * £»*aII**>i 5y«LwJ«9 (sUj«*jt [^j^^i 

464 ıS"^' '♦J'-o ş^jlr^jjl^-J lüllj-, u"j!# 

471 ^jaJIS •"aİL., 5^jLxJj!L-j ısUj-i, (_/>j!jJ. 

475 ı*?"^ **^"»j »-y^y*^ sJJj-'j u«yyî 

484 , ^aJIj ■'aİL., 4-jJIjj*1j isUj-j, u"j^jj 

49 1 -»iJLiı Auıj^j iüUj->j t^iJyi 

495 >u4İLj, ii^i-J ıslJj»u, tjeyji 

496 ^»A-, s^Lji^c isJJj-jj (j-yîjj 

521 ^ı)u«j? ''aİL^ u*1!j-jj tjj"i 

530 jj-Vjl ***•$? *4W> ısUj-; (j^u 

539 ,*>*& '***>£ '*&<*j dJy-, y-^u 

544 ^Vjl -"juo^? 'JU; ^yj !tf. 

553 ^^ **L>j uttj^j ^ 

534 ^AilU'JU, eÖU, ^«a 

555 ^ı^»jf- ^JL-, ıdj^-, l-ij4i 

558 ^^-»j «dJ^Sf 


1 ..Evangile selon Matthieu Ş^ ı/*^ ^JH 1 Js**' 

76 ...Evangile selon Marc t/jj^ ı&^h ^—Lr-» J-~?^ 

121.. Evangile selon Luc ijjy\ .ju^U isfâîjj J-şM 

904 .. Evangile selon Jean s^jjl l? 1 -^ ^L?* Js^ 

266,. les Actes des Apötres, JLfl fehUyu, 

345.. Epître auxRomains ^.JU. s^Ujj Uslij.-, (j-j!jj 

377 * . Premiere epître aux Corinthiens . . . ^mJIbI JJw»j 8 J &Lmju£J . aS l^Uç-j, , u.aja) 
407» Deuxreme epître aux Corinthiens. ^JİJ J AİLm, 8 Jftl**)*laj . a9 (£}Jû>*»i (yjjşj 

428.. Epître aux Galates ~>,i)Lj. s^liJj^id <sUj»<ı (j«y[}5 

439.. Epître aux Ephesiens -jaIU. sJJUy^Jİ l£)Jj-, (_j-j!ji 

449., EPÎtre aux Philippiens -,a!U. ş^LJL» B%»>. u-jîj» 

457. . Epître aux Colossiens ı*^*î> *)£~»lıj> ^j-'j i_r>Jj>. 

464 Premiere epître aux Thessaloniciens jmÎ.I ^aİL*!. II 3 M J* r'V Vr» (Ü.*J 4«J . , y.JoJ 

471 Deux 'emeepître-Thessaloniciens, ^AJÜ ^AjL*». S JoL-K-Jfl]L*J (£U«*j, (j^dy. 

475 • Premiere epître â Timothee ^jjjal aJLu, ^Mj«J«fi? (ÜİJûa*j, ruıjd 

484. Deuxieme epître â Timothee j^AJU AJu*.. AmjJua^Üc» lS)j*-J, (ujaia^ 

49 1 . .Epître â Tite ^»aİLu, *-yio lâiij-^, (j-yîji 

495..Epîtreâ Philemon ^.aJLu. aJjİ-j lüJJ^u, ^Jji 

49e,.L'EpîtreauxHebreux ^JL^s^J^ dJ^-, yyJj> 

52 1 . . Epître de Jacques ^ı^^f- *a1Lj. Çi!Jj»>. t- >j"<i 

530.. Premiere epître de Pierre.. ^.Vj. **#>j(- "d{~>j lEİ!^-, y-^u 
539. Deuxieme epître de Pierre. ^aJIj s a~oj£ ''aİL-, iü)J}-J) u^^ 

544. .Premiere epître de Jean e"^?' f **»jS i f d\~>j (£İ)»*. 1&3; 

553_ > Deuxieme epître de Jean ^uajIj ^a.L>, lüJjj-», ,,** 

554 ..Troisieme epître de Jean ^AiTC *a.Ui, i^ULj, ,£*(• 

555.. Epître de Jude ^^.jf *4İU, ısUj-, \jjaj 

558 •• l'Apor.al'ypse.nomiTıeeparfois Revelations, ,.,,,,,,( («»■>■••>•••»•* m*>5>h lüXj £-^ 

Ncucs Testament / New Testament / Le Nouveau Testament 


JOt^ş- J^s- ■/"* ,ur 


-'t,-*' 

jJkk* i (jjlj |^!j ^ (j^ 1 jV- JJ 1 
^y.^-1 I Al. « *_—> İN THE 

HINDÜSTANI LANGUAGE. ffjf-n 3 -«j ç^o / - - - - - - <*><* 

?fjf~o o ç(p/\ -çu^ tm^f-r\ / - - - - - *<<* 

ffjf^n q e^ -seç n^rcTi* ^ __--■!•=• 

ff ! f " n a "^ JT^ / _ " " " " - tvJ 

fff/1 ^ ^ jjrffn f - - - - - 

îf ı f " n 2 ^ ^ f^°f - - - - - MJ 

ffjf«n ^ -«^ T»rfn ^ ^ J 

ı^fjfo j> j^p ------ -i" 

«Hı /^ ir^ff ------- ,AI 

ftT ırT - - - - - - ""' 

^n p ^rÇ) _ . . - - - • - dt -Jv-J ^i ,V, - - - - - - - la*- K S-^. 

^^ _ . - - - Lt- SLjj o <_^> 

ji: 1t ,_ _ .. - - - lai- 1wj«i) o ı«yİ2.> 

P1Y - ki- i^ £ Us-jJ 

pvo - - - - - la4- ]^_jJ & li»-y. 

1<=V1 - - - - " " ^- j/"^ » ^°"jJ 

ıs», - - - - - - - lai- £ lıJj-yi 

ı« v1 - - - - ı_>U/ ^ CiAai&o J_ ^y. INJÎL I MUÜADDAS, YA NE, HAMÂRE KHUDÂWAND AUR NAJÂT-DENEWÂLE YISÜ' MASÎH KA NAYA 'AHD-NÂMA. IS KA TARJUMA YUNANI ZÜBAN SE ZUBAN I URDU MEN 
BANÂRAS TRANSLATION COMMITTEE SE KİYÂ GAYİ, JISE 
TAS.HIH KARKE AB TISRI'bAR CHHAPWATE. ü LONDON: 

PRINTED FOR THE 

BRIT1SH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY, 
INSTITUTED IJST THE YEAR 1804. MDCCCLX. THE 


NEW TESTAMENT 


OF OUB 


LORD AND SAVIOÜR 


lE'SUS CHR'IST.' 


İST SGAU KAREJV. 


II CÖS OO 5 ) S3lŞ cSl S c8l 93 S » 


2d Edition.— 4000. 


Translated by Francis Mason MAULMAIN, 

AMERICAN MISSION PRESS, 
THOS. S. RANNEY. 

1850. «coSs» 018 «scib 

ö'İOJS 

ojiooŞ • • 
îcfiuoŞ . . . 
00^0180100^ 
801 • • • • 

C06JSoj8ııou . . . 

oo^pojsıjı . . . 

O3CO1O0 . . 
384(9808 . . 

öcoıös . • 
cocSab • • 

008BlCO޻On . . 

oosbico^djo . . 

O0İÖ008I1OII . . 

o 

00100088 jn . . 
00008 - • • • 

oıcoSS . . 
çşı|3)i . - . ■ 
ooıoSS . - 

0800 0813» . - 
OtOOfflglJl • • 

oSiüo^oSŞoAo» 
oSıcoŞoSfoA j n 

«SlÛO^oS^aA^n 
ÜJ31 .'.'., . «3 . . . . • ■ o 

. »^ ..... . <IJ 

coı . . . • - • 03E 
. tSı • Son 

«100^ . • . . JjS 
. 8 3=1 

• oo^Şao . . . . q?<> 

- CJO^Şnj . . . • 3°J 

C0001 Ç°J 

038 9 = 3 

o 

ÖCOl 9JÇ 

OOC88 Ç?J 

008110 99° 

ODSHJ 991 

O0l»0 > • • • 98' 
O01«J • • ■ ÇGo* 00 ■ - 

01 . 

aı • 

9 

001 . 

08«0 . 

o8nj • 
o8ı»o 
cSnj 
d8ı«5 

°8 • 

c8p . çGo* 
■ 9« 

9<15 
9»? 

çej 

9«<l 
S" s 
30E 

.gon 
330 I ■CODS3Û «>1< «sco 

«Sojs 

rçicoŞ • • . 

«jol 

CD^SojSılOıı . . . 

oos^ojsgjo . . . 

ODC0100 . . 
OEÎC3508 . . 

ûcoıos . . 
cocSsb • • 
oo!eıcol»o» . . 

C03©TC0|dJ1 . . 
00İÖOD8BO1I . . 

o 

O3iaoos8_/n . . 
cocos . . • 
oıcoSŞ . . 
ffii(3)i ... 
üoifSS . . . 

0800 080 3« • . 
O100 ^8J J » • • 
c8ıcoj3c8f5c0^oa 

o8ıcof>c8£atf« j « 

c8ıeof>o8£oc4çu 
Cg3t . . . 

0*3^1 . . . W î . , Matthevv . 3 
«S. . Marc- . w 
cm. . Luke - . , 33 g 
c8ı . John ' . . Ooo 
BlCoS Acts of A P ostles jcB 

Q . . Romans , 
möŞaO ICorinthians . 
COQpB I II Corinthians 
COCOl . Galatians, . 
Ephesians 
Phlippians 
, Colossians . 93C1 
99° 
V>i 
ÇOJ 

ço ;> 
9J9 
93J 
5P° 
991 
93° 
çGo 
çGo 
913 
93» 
919 
9 8 3 
osnj . " , ' 8ter . . . çej 

001 « 3 I [ Epistle I Letter of] John çn 
cSlUj " 1 Epistle - Letter of] John go^ 
c8l"3 '" t Epîstle-Letter of] John « g 
CO . J H de • • • ■ *3on 
COp .Revelation ■ • * 330 008 . 

O 

13C01 

oocSs 

ODSS O ' Thessalonians . 

a 

COSD I 1 1' Thessalonians 

__» 

00 in O ITimothy • 

OOIbJ »Timothy 

00 • - Titus 

01 • Philemon , . 
(21 • Hebrews 
001 . .James , 

OSfiO . I Peter . . 
II Peter . _ 
«coSaafitt OoâSoosnon . . • 
OOİljSojıiajı . . • 
OOCOICO . . 

n ı vv • • • 

.00 

ocoıos . . 
cocSsb . • 

OûSSlCOŞiOn . • 

aşsei-coşı j ı • • 

OOİÖOO80O» . . 

o 

ooıacoss jn . • 

0O0O8 • • • ■ 

csıcgSS . . 
şı(9)i ... . - 
ooicBS ... 

0800 080 0» . . 
O10OQ8»JU • • 

c8iüo|3c8ŞoAo! 
o8ıcoŞc8Şoo^ı j n 
oSıoo^oS^ooSıı^ı 
cooı . . . . 

o$3Ş<$\ . . . iyg v Evangile selon Matthieu 3 
yft , .Evangile selon Marc <1J 

COl .Evangile selon Luc • ^^E 
tQı , Evangile selon Jean , 0o« 
0X001 , Actes des Apötres. J Ç 6 
8 m Epître aux Rornains , ^0*X 

OOG) Şt O P^mtere ĞpTl^ alJ . Crin.hiens 99 " 
OOQpO |Douni*mo*pitro Corinthlens 9°J 

QQQ01 # Epître auxGalates, poj 

ggg # Epître aux Ephesiens çd^ 

o 
<3C01 Epître aux Philippiens pjc 

03CÖS Epître aux Colossiensçor 

00 °U O Promi4rö öpîire Thessalonlclens ÇÇO 
O 

^»|| 1 Deuxi£me gpitre Thessaloniciens 

001 'I O Prem,&r ? ipiue âTlınotruSe, 
OOltl I Deux ^' rB _ Ğ f ,îtrB »Tîmothee , 

^^ . Epître â Tiie , . 
<51_ B Epître â Philemon , 
/•■^ - L'Epttreaux Hebreux CJ3 
001 . Epître de Jacques , Ç15 
O8«0 • * epître de Pierre paş 
OSBj De uxieme -dePierre pgj 

tÜl B D p remiere epître de Jean # CffO 
OÎjltf I Oeuxiemc cpitrc- de Jean* 9^9 

/jH^K^ Troisieme epître de Jean • f)OG 

Epître de Jude' • 900 

'Apucatypse. nommae pırfois nâıelations 430 9?<l 
Ç3 = 

pEo s 
çEo* Neues Testament / New Testament / Le Nouveau Testament THE 

NEW TESTAMENT 

OF OL'K 

LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST, 

IN T AMİL: 

mm REFERENCES, CONTEKTS OF III E CHAPTEES AND CHR0N0L0GY, 
ÎR0Î1 THE EKGLISH. e_*«5 faJiTL-jj^.Taîüj 


& JB fi IU Q <5İJ Ş dF/BdC^^TJTSU U ffl Q & 1 fi (£ j MADRAS: 
THE MADRAS AUXILIARY BIBLE SOCIETY. 

PRINTEDATTHE AMERICAN MI8SION PRESS. 

1859. oo©£c(X)5)S)G|8(â oooo6oq|5sn 

THE NEW TESTAMENT 

İN burmese. 

Oû©£cco^3G|S(^j ogco8oqj5sr» 
THE 


New 


Testament 
OF 


OTTE 


LORD AED SAVIOTJR 
JESUS OHRIST: 


.■SEransIatrtı into tfje Somu»*, tam tljt ©ciginnl ffirctft. 


I 


y Rev. A. JUDSON, D. D. 


M» EDITED, WITH CONTENTS OF CHAPTERS AND REFERENCES, 


B 


r Rev. E. A. STKVRNS, D. I). 
^Z=^^$^-^ 
R A.N GO N: 


2PUBL1SHED BY 
:Seeond Edition,-5,OÛO. 


l'HE AMERICAN BAPTIST MISSIONAEV ÜŞtOK, 
AT THEIR MISSION PRESS. 
F. D. PHINNEV, SUPT. 
l88 5 . ogGooo£scq|5s ç>g cq]5sc§dJ330g5^ooı^)os ooSgcpojSe 

OD£p8GüOOCpCÖ]^8 

ccûoaüoSeo . . . 

ODSp80J^8ŞoSsD 

foaogği 
»ğcpoıoSogossoS 

ogGpoıoSooc8c»cı>o8 

Qg£peıoS©opcoc©oS 

ept>ıoSg"]£ogüG©:>S 

GŞOo8üo5©0 

eosooDoggı 
aoooSogSs . . 

C0ODŞDra)&8 

GjocûtfŞcSgSs 
GCOjpooosşoocBrajjSa 

G03QQ9SŞ30c8cq)&8 
GCK>S[8ggSoD£8©ro3! . . . 
GOD0l>GCqj<X>C»Ş3Ojğcı3j58 
OGt»OOOB^OO^C(J)tS8 . . . 

GOSOGjos^oo^rag&î onraŞsnŞeçgtSsogSı oj]58^ooüo)c4 oaoŞa:x>oSjjec»5ı ocroŞsjŞ 

■ic58|£oj8(:)§8c5]£l Q^e^C3008D£BD£|l S»30>?8(oŞ8rŞ iŞcfji 
=O^ll<^35OJI053İcŞ£80cSs|6cÇ8C0^!»3CTÎ8^8t^^aigSl1 OCloSp 
sŞŞcScOS008 (i)§SODSi (çgf£eşeCÛ3D33a>5'8(cŞ8§ c^5cüScŞ^cŞ 

CD£İ>ııŞaSjc§8 (ıı) cxıgS(§S^oSıSoosç8nŞ(3COgSi[ QgooSoqj<5s j \ oq]<SscŞ(İ32»g5$o« 
5l£aoi)3C|goS .... Matthevv .... 


5l£oDr^sc|go6 .... Marc - 

jSojodoosjEoS .... Luke-- ■■•■ 
5)Eeco3coŞ3G|So£. . John - .... 


«D 
G(.VS3 


•oDy^GODSoggj .... Acts of Apostles .... 


OD 


GSpü[3oİQ©0 .... Romans .... 


GGp 


EroO&j^-lgcflgeOogueeDS .... JCorinthians 


GCOO> 


e{Do£^-]Sqoİ38:>qc8o3C8oS . . II Corinthians 
ocûDo8goİ38D .... .... Galatianş _ . 


J GC03. 

oco 


GısoS|3oİ380 .... .... Ephesians 


c 


Scö8[oûOİO0D .... .... Phlipplans . 


8 


GroOGCODobfoDOİSeD ' .... Colossians 


godo 


OOo5cö~GCOO§o5[3cn380o3üG©o£ ' Thessalonians 


o cooS 


ODoSoDriGCODSoSmoİGSOacSooceDS " Thessalonians 


j oaoS 


oScfcOCCoffioİGBDOCÖGSsS .... 1 Timothy . , 


o c8 


cBsuOGCöîgdlgsD^cfiüOGSoS . . II Timothy 


j c8 


oSoj^dloso .... .... Titus . . . 

8gCO(^Ş(3o)q©0 . . .... Philemon 


c8 
8cco- 


GüOfâS5oİ3©^ .... .... Hebrews. , . 


GCO 


5|8üûotrjıyffioİ3eo .... James. . 


(X>0 


J|£cürotj)[3dİ380ügUG8DS .... IPeter . . . 


GV> 


J|£GüOD^ffioİ3S0qo9ü3G63S .. II Peter . 


J GCı 
n 3 GO>D> 
" J GO30- 


q£gOD0COS[Sûİ380üm«G©d£ .. 1 [ Epistle / Letter of] Joh 
«£GÜ30co£(c}DcfİQ8D3o9o3Geo£ " [Epistle-Letterof] Joh 


5|£GO53C0Şfficn3B0ODcS(X)S8D£ III [Epistle-Letterof] John c <a 3 


5j£cÇ0fo3dİ3B0 .... .... Jude .... 

<a03oÇooi&8 .... . . Revelation .... 


tP OgGOOoSîOCJjlSs £ g CX)]<5 

«° 33 ?°83l 

8cgDDS>şooc8ra]& 

GGıöŞo3ŞOOc8oDj&8 . . 

Oı03^c»^oo^ag58 . . 

UDCo8oS^DO£§r>3j&8 . . 3ÎWp5^0«C}pS« ecöDOO 

§ 

CÜ33Ş 

8 

p 

(»O 

e» 

■»& 

0)0 
UOCO THE 

NEW TESTAMENT 

OF OUE 

LORD AND SAVIOUR JE8US CHRIST 

TBANSLATED INTO TELDGÜ 

FROM THE OKIGINAL GREEK. 

ST_ğ S) » o ■ # tf. 

öSsû ^ So ^T & eT* ,3b o -O H 3o *j «T* tf -O o -iS w <S tf S. 
jj,?» ^Sio 00"E_0 TĞoll 

MADRAS: 


PEINTED AT THE AMEKICAN MISSION 


PBESS 
FOE 


THE 


MADKAS 


AÜIHIAET 


BIBLE 


S C I E T T, 


And sold at their 


Depository, 155 Popham's Broadway 


18 60. THE BOOKS OF THE NEW TESTAMENT. ^°3& ,jf,ö&>S&>, Ö^sSöüaaS"^ "3tfR>. 3b"S 

&*&(,_ 

-»'"S"* ...- ... 

5^ö^ 

O §"8oŞ 

J> §"8oŞ 

K'üSöS) 

oTŞİ 

ps&a 

S"eS"^\ ... 

O "Ş^ö^S^ . . . . . . -30~ 

oa. 
. . . -stf 

jn 
. . .s><y 

(İSL 

. . . Oe_ 
o3 _9 'Ş^eî"S2_ 

-S S'Soo'ŞcSio. 
©ek . . . 

^"A • • • 3 St'^sü s58£sk>. 3 

o 

o3 

>« 

3 

n 
o Ksjım.s.T XCIV9": pa:fnr : p «»» jrs*.**"!' ppı>fi:Ticntfı« ff>TVA ! VX.fl: PıtıTCP1»9«> : onuA,^» These texts conforms to the T.R. 
as far as we know. Anyone having questions about this 
text should compare it to the Stephens / Estienne Version 
in Koine (Ancient) Greek of 1 550/1 551 , vvhich is the root 
Standard historic Ancient Greek text of the New Testamen t LE NOUVEAU TESTAMENT DE NÖTRE SEIGNEIffi JESTJS-CHBIST d'apres la veesion revüe Par J. F. OSTERVALD 
PARİS 

SOCIETE BIBLIQUE DE FRANCE 

41, RUE LA BRUYBRE 
1872 
One of the Reliable copies of the French New Testament - Une Bible fidele. 
Available sometimes [and Free (gratis) ] atwww.archive.org TABLE DES LIVRES Dü NOUVEAU TESTAMENT Evangile selon saint Matthieu . 
EVanfrile selon saint Marc . . . 
Evangile selon saint Lue . . . . 
Evaııgile selon saint Jean . . . 

Les Actes des Apötres 

Epître de saint Paul aux Ko- 

mains 

I" E-pître aux Corinthiens . . . 
II* Epître aux Corinthiens . . . 

Epître aux Galates 

Epître aux Ephesiens 

Epître aux Philippiens 

Epître aux Colossiens 

I" ğpître aux Thessalonicieus. rlcd 

chap. 


P»6 e » 


28 


1 


İG 


52 


24 


85 


21 


139 


23 


179 


18 


232 


16 


253 


13 


277 


6 


282 


6 


300 


4 


307 


4 


313 


5 


318 Iî c Epître aux Thessaloniciens. 

£ re Epître â Timothee 

H* Epître k Timothee 

Epître â Tite 

Epître â Philemon 

Epître aux Hebreux 

Epître de saint Jacq«es 

l re Epître de saint Pierre .... 
II e Emtre de saint Pierre .... 

I rt Epître de saint Jean 

H e fipître de saint Jean 

III ı Epître de saint Jean 

Epître de saint Jude 

Apoealypse de saint Jean . ... 22 Nombre 

clıap. 

3 


Page* 
323 


6 


326 


4 


332 


3 


336 


1 


339 


13 


340 


5 


357 


5 


362 


3 


369 


5 


37-3 


1 


379 


1 


380 


1 


381 Le signe f indique la division du texte en paragraphes. 
La Bible la plus fidele = Texte Recu - Grec Koine - d'Estienne (1550-51) BOOKS OF THE SBW TESTAMENT. 

rtuı-rumn 

Matthew 28 

Mark ... 16 

Luke 24 

John 21 

The Acts 28 

Epistle to the Eomans ... 16 

I. Corinthians ... ... ... 16 

II. Corinthians... ... ... 13 

Galatians ... ... ... 6 

Ephesians 6 

Philippians ... ... ... 4 

Colossians 4 

I.'Thessalonians ... ... 5 

II. Thessalonians ... ... 3 

I. Timothy ... 6 

II. Timothy 4 

Titus 3 

Phiîemon ... ... ... 1 

Hebrews ... 13 

Epistle of James ... ... 5 

I. Peter 5 

II. Peter 3 

I. John ... 5 

II. John 1 

Ilt. John 1 

Jude 1 

Kevelation .. 22 ımMmt mA+ntt sn w 
mum 

SHft 
^5ft 


m^mi$®fö 31dı.Jİ ti .. mAmm 
mA%nwm 
mA%mm 

mAm^ym 

«A#Mî§ 
«AMMESİ 

fâAmmmHm 
mAmmffîfâm 

«raksta 

mAMmm m: mmmm Chinese Simplified - Request to God ssw±#, mms&mmT ummnm^^M^^^ 


t. 

— a»±t. 

mm, ®4sîmmn, #s.mmmn #axfNt mmm 

^mm^mmm&m^mmmmwmm^s.mx^x^,&. 
mm&m$3mnmmitmmmmmw.£A& mm, m 

Chinese Traditional - Talking to the Lord of Heaven 


ımmtmmmmmmmmmmmm^A& mim, t Uf* 


Chinese Traditional - Request to God ss«±#, mmmmmmm7&,mmmm-< 

mm, i&mmtMi ^Kimm^n M_ax#& mımm 
n mm, Mtımm ^mm^M^umm^m^ 

tm&mısmmmmımmmmMmm^A&, & 
ımmtm^m^mmmmmmmmm^A& mm, m 


:A^ •ff Bil ;?«Kfpgp* 


Korean - Request to God 


5 

, & 


9 


5 î 


5 


( 


) 


1 


.God 


5 

5 


( 


) 


• 


1 

5 


s 

,Amen 


) Gebet zum Gott 

Lieber Gott, Danke, daB dieses Evangelium öder dieses neue Testament 
freigegeben worden ist, damit wir in der LageSIND, mehr über Sie zu erlernen. 
Helfen Sie bitte den Leuten, die für das Zur Verfügung stellen dieses 
elektronischen Buches verantwortlich sind. Sie wissen, daB wem sie sind und 
SieSIND in der Lage, ihnen zu helfen. 

Helfen Sie ihnen bitte, in der Lage zu SEIN, schnell zu arbeiten, und stellen Sie 
elektronischere Bücher zur Verfügung Helfen Sie ihnen bitte, aile 
Betriebsmittel, das Geld, die Starke und die Zeit zu haben, die sie zwecks sein 
müssen für, Sie zu arbeiten zu halten. 

Helfen Sie bitte denen, die ein Teil der Mannschaft sind, das ihnen auf einer 
taglichen Grundlage helfen. Geben Sie ihnen die Starke bitte, um jedem von 
ihnen das geistige Verstândnis für die Arbeit fortzusetzen und zu geben, daB 
Sie sie tun wünschen. Helfen Sie bitte jedem von ihnen, Furcht nicht zu haben 
und daran zu erinnern, daB Sie der Gott sind, der Gebet beantwortet und der 
verantwortlich für alles ist. 

Ich bete, daB Sie sie anregen würden und daB Sie sie schützen und die Arbeit u. 
das Ministerium, daB sie innen engagiert werden. Ich bete, daB Sie sie vor den 
geistigen Krâften öder anderen Hindernissen schützen würden, die sie 
sehâdigen öder sie verlangsamen konnten. 

Helfen Sie mir bitte, wenn ich dieses neue Testament benutze, um an die Leute 
auch zu denken, die diese Ausgabe zur Verfügung gestellt haben, damit ich für 
sie und also, sie beten kann kann fortfahren, mehr Leuten zu helfen. 

Ich bete, daB Sie mir eine Liebe Ihres heiligen Wortes (das neue Testament) 
geben würden und daB Sie mir geistige Klugheit und Einsicht, um Sie besser zu 
kennen geben würden und den Zeitabschnitt zu verstehen, dem wir in leben. 
Helfen Sie mir bitte, zu können die Schwierigkeiten besehâftigen, daB ich mit 
jeden Tag konfrontiert werde. 

Lord God, helfen mir Sie besser kennen und zu vvünsehen anderen Christen in 
meinem Bereich und um die Welt helfen wünschen. Ich bete, daB Sie die 
elektronisehe Buchmannschaft und -die geben würden, die ihnen Ihre Klugheit 
helfen. Ich bete, daB Sie den einzelnen Mitgliedern ihrer Familie (und meiner 
Familie) helfen würden nicht Angelegenheiten betrogen zu werden, aber, Sie 
zu verstehen und Sie in jeder Weise annehmen und folgen zu wünschen. Geben 
Sie uns Komfort auch und Anleitung in diesen Zeiten und ich bitten Sie, diese 
Sachen im Namen Jesus zu tun, amen, Prayer to God 

Dear God, 

Thank you that this Gospel or this New Testament has been released 
so that we are able to learn more about you. 

Please help the people responsible for making this Electronic book 
available. You know who they are and you are able to help them. 

Please help them to be able to work fast, and make more Electronic 
books available 

Please help them to have ali the resources, the money, the strength 
and the time that they need in order to be able to keep working 
for You. 

Please help those that are part of the team that help them on an 
everyday basis. Please give them the strength to continue and give 
each of them the spiritual understanding for the work that you want 
them to do. Please help each of them to not have fear and to remember 
that you are the God who answers prayer and who is in charge of 
everything. 

I pray that you would encourage them, and that you protect them, and 
the work & ministry that they are engaged in. 

I pray that you would protect them from the Spiritual Forces or other 
obstacles that could harm them or slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to also think of the 
people who have made this edition available, so that I can pray for 
them and so they can continue to help more people. 

I pray that you would give me a love of your Holy Word (the New 
Testament), and that you would give me spiritual wisdom and 
discernment to know you better and to understand the period of time 
that we are living in. Please help me to know how to deal with the difficulties that I am 
confronted with every day. Lord God, Help me to want to know you 
Better and to want to help other Christians in my area and around the 
world. 

I pray that you would give the Electronic book team and those who 
help them your vvisdom. 

I pray that you would help the individual members of their family 
(and my family) to not be spiritually deceived, but to understand you 
and to want to accept and follovv you in every way. 

Also give us comfort and guidance in these times and I ask you to do 
these things in the name of Jesus, Amen, Clicking on these links vvill take you to pages where these 
books can be obtained [dovvnloaded] for Free and without 

cost 


Nfiw Tfistamfint E ArabİC New Testament - P a it # 1 n ArabİC New Testament - P d it # 2 CT ArabİC New Testament - Pait #3 GREEKNEVVTESTAMENT 
NOUVEAU TESTAMENT GRECQUE New Testament- CLASSIC KOINE - GREC ANCIENT - l\EWTESTAIVENr in LATİN 

NOUVEAU TESTAMENT -LATİN Telecharaez oour en arriver au oaaes IGratuit-evidement) Clicking on these links vvill take you to pages where these 
bookscan beobtained [dovvnloaded] [telecharaer] forFreeand withoutcost PERSIAN - PERSE - IRAMAN - FARSI Nfiw Tfistamfint Nouveau Testament persan [Perse - Iran] - 
Farsça Yeni Ahit- Nuevo Testamento persa 
Persisch Neuen Testament -Testamento Novo persa Persian Farsi New Testament - P art # 1 Persian Iranian New Testament - P a rt #2 

| 

Persian Farsi New Testament - Part #3 

ı z 

Persian Iranian New Testament - Part #4 
Persian Farsi New Testament - Part #5 
Persian Iranian New Testament - Part #6 Persian Farsi New Testament - P a rt #7 Persian Iranian New Testament - Part #8 Persian Farsi New Testament - Part #9 ETHIOPIC - AMHARIC Nfiw Tfistamfint EthİODİC AmharİC New Testament - Pdlt # 1 Ethiooic Amharic New Testament - P art #2 EthİODİC AmharİC New Testament - P art #3 EthİODİC AmharİC New Testament - P ait #4 EthİODİC Amharic New Testament - P art #5 EthİODİC AmharİC New Testament - P art #6 EthİODİC AmharİC New Testament - P ait #7 Clicking on these links vvill teke you to pages where these 
bookscan be obteined fdovvnloadedlfor Free and vvithoutcost fURKISH NEWTESTAMENT Neuen Testaments in turkischer 

Classic Turkish in ARABIC Scrio New Testament - TURKİSH in Arabic Serip 

Turkish New Testament (Arabic Serip / Script)-Türk Yeni Ahit - 
Neuen Testaments in turkischer- Nuevo Testamento en tureo- 
Nouveau Testament en turc ■ Nieuvve Testament in hetTurks 

Classic Turkish New Testament - 
1 Classic 


Turkish New Testament - 
I Classic 


Turkish New Testament - 
Classic 


Turkish New Testament - 
Classic 


Turkish New Testament - 
Classic 


Turkish New Testament - 
Classic 


Turkish New Testament - 
Classic 


Turkish New Testament - 
1 Classic 


Turkish New Testament - 
1 Classic 


Turkish New Testament - 
Classic 


Turkish New Testament - 
Classic Turkish New Testament - Part#1 Part#2 Part#3 Part#4 Part#5 Part#6 Part#7 Part#8 Part# 9 Part# 1 u Part#11 Part# 12 NOUVEAU TESTAMENT HONGROIS - HONGRIE HUNGARIAN N.T. Matthevv - #1 hungarian - II Thes salonians - #14 HUNGARIAN N.T. Marc HUNGARIAN- 1 Timothy-* 15 HUNGARIAN N.T. Luke HUNGARIAN N.T. J ohn -#4 HUNGARIAN N.T. Acts -#5 HUNGARIAN N.T. Romans -#6 HUNGARIAN- 1 Corinthians -#7 HUNGARIAN- II Corinthians - #8 
HUNGARIAN- Galatians - #9 

■ HUNGARIAN- E phesians -#10 

■ HUNGARIAN -Philippians -#11 HUNGARIAN -Colossians -#12 
■ HUNGARIAN - 1 Thessalonians - # 13 HUNGARIAN- II Timothy- #16 HUNGARIAN N.T.TITUS -#17 HUNGARIAN -Philemon-* 18 HUNGARIAN -Hebrews- #19 HUNGARIAN -James - #20 HUNGARIAN- 1 Peter -#21 HUNGARIAN- II Peter -#22 HUNGARIAN- 1-3 John -#23 HUNGARIAN N.T. J ude 
HUNGARIAN -Revelation -#25 Clicking on these links vvill take you to pages where these 
books can beobtained [downloaded]forFreeand vvithoutcost 
Clicking on these links vvill take you to pages where these 
bookscan be obtained fdovvnloadedl for F ree and vvithout Classic Tamil New Testament 

Neues Testament des Tamil -Tamil dilinde yeni vasiyetname 

Nieuvve Testament in het Tamil-taal - 

An accurate & lasting translation TAMİL (Tamou) INDIA New Testament Part#l TAMİL (Tamou) INDIA New Testament TAMİL (Tamou) INDIA New Testament TAMİL (Tamou) INDIA New Testament TAMİL (Tamou) INDIA New Testament TAMİL (Tamou) INDIA New Testament TAMİL (Tamou) INDIA New Testam TAMİL (Tamou) INDIA New Testament TAMİL (Tamou) INDIA New Testament TAMİL NT-Part#13 TAMİL NT-Part#15 TAMİL NT-Part#14 TAMİL NT-Part#16 Clickto goto pages where books can beobtained [downloaded]- Free i KAREN (Sgau)NEWTESTAMENT New Testament 3 
URDU - PAKİSTAN / INDIA 'ew Testame p B URDU NewTestament-Part#l *« r URDU New Testament - Pa B URDU New Testament -P art #3 URDU New Testament -Part#4 HİNDİ ■ HINDUSTANI New Testament O TELEGU New Testament n n TAMIL New Testament KAREN New Testament BURMA MYANMAR New Testament ASSAMESE New Testament GUI ARAT NewTestamenl Chinese New Testament Sanscrit Sanskrit New Testament Ancient Greek New Testament 


Indonesia New Testament 

Arabic New Testament T I I ızerbaııan Azarı Azeri NewTestamen Clicking on these links vvill take you to pages where these 
bookscan be obtained fdownloadedl for F ree and vvithout 
BURMA MYANMAR Part#13 BURMA MYANMAR Part#15 BURMA MYANMAR İÜ Paıt#14 BURMA MYANMAR FJ Part#16 Click to goto pages vvherebooks can be obtained [downloaded]-Free 
Clicking on these links vvill take you to pages where these 
books can beobtained [downloaded]forFreeand vvithoutcost MODERN GREEKNEVVTESTAMENT 
Clicking on these links will teke you to pages where these 
books can beobtained [dovvnloadedl for F ree and without cost 20 seconds for Fellovv Christians - Dear Lord, 

Thank you thatthis PDF Ebook 

has been released s o that we are able 

to learn more about you and vviser versions. 

Please help itto have wide circulation 

Please help the people responsible for 

making this Ebook available. 

Please help them to be able to have more 

resources available to help others. 

Please help them to have ali the resources, 

the funds, the strength and the time that they 

need and ask for in order to be able 

to keep vvorking for You. 

I pray that you vvould encourage them and 

that you protect them physically and 

spiritually, and the work & ministry that 

they are engaged in. 

I pray that you vvould protect them from the 
Spiritual or other Forces that could harm them 
or their work and projects, or slovvthem down. 

Please help them to find Godly friends who 

are able to help. Provide helpful transportation 

for their consistent use. 

Remind me to pray for them often as this 

will help and encourage them. Please give them your vvisdom and 
understanding so they can better follovvyou, 
and I ask you to do 
these things in the name of Jesus, Amen,